Powrót

Pożyczka Jessica2 dla województwa mazowieckiego

Ogłoszenie o naborze

OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI JESSICA2 NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU REWITALIZACJI

w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2014-2020
(RPO WM 2014-2020)

 

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim.

Łączna kwota środków RPO WM 2014–2020 przeznaczona na pożyczki wynosi ok. 103 mln zł, która uzupełniana będzie finansowaniem ze środków własnych BGK.

Nabór wniosków realizowany będzie w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pożyczki udzielane będą przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Wniosków określone w dokumentacji, dostępnej na stronie www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczać bezpośrednio na adres:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
VARSO 2
Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
[email protected]

Wnioski można składać od 26 kwietnia 2018 r.   

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:


Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
tel.: 22 475 95 05
[email protected]

Przeznaczenie pożyczki

Kto może skorzystać z pożyczki Jessica2?

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną
 • organizacje pozarządowe
 • jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)
 • instytucje kultury
 • instytucje edukacyjne
 • instytucje rynku pracy
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Na co można przeznaczyć pożyczkę Jessica2?

Pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie kompleksowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących Programów rewitalizacji (znajdują się na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających / pozostałych, które mogą być określone obszarowo tj. obszarem rewitalizacji i tematycznie).

Celem Programów rewitalizacji jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów i nadanie im nowej lub przywrócenie starej funkcji, obejmujące m.in.:

 • rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, w tym:
  • zagospodarowanie/zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych (rynków, placów, skwerów, także z terenami zielonymi), wokół których można koncentrować działalność gospodarczą, pozwalającą na poprawę warunków pracy/tworzenie nowych miejsc pracy, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz miejsc dla przedsiębiorstw społecznych;
    
  • rewaloryzację, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej), w tym remont istniejących budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich;
    
 • odnowę tkanki mieszkaniowej. Finansowaniem mogą być objęte części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności ściany zewnętrzne, ściany nośne, fundamenty, dachy, stropy, strychy, ciągi komunikacyjne, systemy wentylacji, pralnie, suszarnie, przechowalnie wózków dziecięcych i rowerów, windy oraz instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne ograniczone do pionów i poziomów z wyłączeniem przyłączy do poszczególnych lokali), jako element szerszego działania rewitalizacyjnego. Dopuszczamy wyjście poza części wspólne budynków mieszkalnych, jeśli konieczność taka wynika z audytu energetycznego.

 

Warto wiedzieć! Pożyczkę można uzyskać na projekty, które przyczyniają się do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych dla danego obszaru w Programie rewitalizacji (projekty wieloaspektowe).

Do finansowania nie kwalifikują się projekty, które zostały:

 • fizycznie ukończone
 • w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o pożyczkę

Parametry pożyczki

Na jakich warunkach udzielane są pożyczki z projektu Jessica2?

 • pożyczki udzielane są w PLN
 • wysokość pożyczki:  do 20 mln zł
 • okres pożyczki: do 15 lat (okres liczony od daty pierwszego uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty).  Bank, na podstawie weryfikacji projektu rewitalizacyjnego i oceny ryzyka kredytowego, zastrzega sobie możliwość wyznaczenia akceptowalnego (krótszego lub dłuższego) okresu spłaty pożyczki
 • karencja w spłacie kapitału pożyczki możliwa  na okres realizacji projektu, w tym na okres dochodzenia do pełnej zdolności operacyjnej projektu, ale nie dłużej niż 48 miesięcy. Nie ma możliwości karencji w spłacie odsetek.
 • podstawę ustalenia oprocentowania pożyczki stanowi stopa referencyjna NBP, która może zostać obniżona o wyliczony przez BGK Wskaźnik społeczny wynoszący do 80 proc., wg. wzoru: (100% - Wskaźnik społeczny) * stopa referencyjna NBP, przy czym oprocentowanie pożyczki nie może być niższe niż 0,25 proc. w stosunku rocznym. Ostateczna wysokość oprocentowania jest elementem decyzji Komitetu Inwestycyjnego, który podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki JESSICA 2
 • brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczki przez BGK. Oprócz odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki nie ma innych kosztów związanych z jej udzieleniem.

Dodatkowe zasady udzielania pożyczek

 • Przed złożeniem wniosku, na etapie konsultacji, inwestor ustala z BGK optymalną z punktu widzenia wymogów RPO WM 2014-2020 oraz specyfiki projektu i sytuacji inwestora formę udzielanej pożyczki oraz strukturę finansowania projektu uwzględniającą finansowanie uzupełniające (jeśli dotyczy).
 • Inwestor ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego, w tym finansowania uzupełniającego oraz środków na sfinansowanie całości kosztów niekwalifikowalnych.
 • Co do zasady, środki pochodzące z finansowania uzupełniającego powinny stanowić co najmniej 22 proc. finansowania dłużnego wydatków kwalifikowalnych projektu i mogą być zapewniane przez BGK lub inną instytucję finansową.
 • Pożyczkobiorca będzie zobowiązany przez 5 lat od zakończenia projektu do niedokonywania zmian mogących doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów pożyczki, w tym do utrzymania elementów projektu rewitalizacyjnego, które służyły do wyliczenia wskaźnika społecznego.
 • Inwestor wskazuje we wniosku o pożyczkę stały lub zmienny (tj. uzależniony od zmian stopy referencyjnej NBP) sposób oprocentowania pożyczki.
 • W przypadku gdy inwestor wnioskuje o stałe oprocentowanie pożyczki, podstawą ustalenia oprocentowania na cały okres finansowania będzie poziom stopy referencyjnej NBP obowiązujący w dniu podjęcia przez Komitet Inwestycyjny decyzji o przyznaniu pożyczki.
 • Źródłem spłaty pożyczki mogą być środki pochodzące z innych dochodów inwestora.
 • Pożyczka uruchamiana jest w formie:
  • bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców, na podstawie przedstawionych przez pożyczkobiorców oryginałów nieopłaconych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej lub
  • zaliczek na rzecz pożyczkobiorcy.

Możliwa jest również refundacja poniesionych wydatków.

Warto wiedzieć! Przed złożeniem wniosku o pożyczkę rekomendujemy kontakt z BGK.

Wydatki kwalifikowane

Pożyczki udzielane są na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych, ustalonych zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Weryfikacja wydatków możliwych do sfinansowania odbywać się na etapie oceny wniosku oraz przed każdą wypłatą środków pożyczki.

Przykłady kosztów kwalifikowalnych:

 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, włączonych do ewidencji środków trwałych pożyczkobiorcy, niezbędnych do realizacji projektu oraz powiązanych ze sobą funkcjonalnie
 • zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych włączonych do ewidencji wartości niematerialnych i materialnych pożyczkobiorcy
 • zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, do wysokości 20 proc. kosztów kwalifikowalnych finansowanych z pożyczki i finansowania uzupełniającego – z zastrzeżeniem, że kwestie te będą indywidualnie ustalane na etapie analizy wniosku
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji projektu.

Warto wiedzieć! Podatek VAT może być finansowany z pożyczki, jeśli pożyczkobiorca nie ma prawnej możliwości jego odzyskania.

Nie ma możliwości refundacji wydatków kwalifikowalnych, które:

 • inwestor ponosi w ramach wkładu własnego
 • zostały poniesione przed 1 stycznia 2014 r.

Pożyczka nie może być przeznaczona na refinansowanie zobowiązań finansowych inwestora.

Przed dokonaniem refundacji wydatków kwalifikowalnych BGK weryfikuje, czy wydatki te:

 • zostały poniesione w okresie kwalifikowalności
 • zostały przewidziane w budżecie projektu
 • stanowią wydatki kwalifikowalne
 • zostały faktycznie poniesione na zakup towarów i usług
 • nie stanowią wydatków, które pożyczkobiorca zobowiązany był ponieść w ramach wkładu własnego

Wydatki kwalifikowalne ponoszone w ramach projektu, jako niezbędne do realizacji projektu, powinny być zgodne z celem finansowania oraz ponoszone w sposób celowy, oszczędny i efektywny, w sposób umożliwiający realizację zadań w ramach zaakceptowanego przez Bank harmonogramu i budżetu inwestycji.

W przypadku pożyczkobiorcy będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania prawa zamówień publicznych, ponoszenie wydatków w ramach projektu następuje zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Zabezpieczenie spłaty pożyczki

Jakie jest wymagane zabezpieczenie spłaty pożyczki Jessica2?

Jednym z warunków udzielenia pożyczki jest ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty.  Forma zabezpieczenia dostosowywana jest do charakteru projektu.

Standardowe zabezpieczenie każdej pożyczki stanowi weksel własny in blanco. Składając wniosek o pożyczkę inwestor proponuje dodatkową formę zabezpieczenia, która podlega akceptacji przez Komitet Inwestycyjny. Może być to np.:

 • hipoteka na nieruchomości (w tym np. na lokalach użytkowych) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki
 • zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu
 • zastaw zwykły na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego
 • przelew (cesja) wierzytelności z umowy najmu lub innych umów
 • przeniesienie środków pieniężnych na własność BGK (kaucja)
 • gwarancja bankowa
 • gwarancja ubezpieczeniowa
 • poręczenie
 • poręczenie udzielone przez fundusz poręczeniowy, z wyłączeniem funduszy, w których BGK posiada udziały
 • poręczenie udziałowców inwestora/jednostki samorządu terytorialnego
 • inne, zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu/formy prawnej pożyczkobiorcy/oceny wniosku

Dodatkowo, w zależności od wysokości kwoty pożyczki, bank może wymagać od pożyczkobiorcy złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 – 6 Kodeksu postępowania cywilnego.

Decyzja BGK o udzieleniu pożyczki może być uzależniona od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Warto wiedzieć!

 • W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wystarczającym, co do zasady, prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel własny in blanco składany z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika. 
 • Wartość prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki nie może być niższa niż 120 proc. wartości niespłaconej kwoty pożyczki, obliczonej łącznie z odsetkami należnymi za okres pierwszego roku finansowania.
 • W przypadku zabezpieczenia w formie hipoteki wymagany jest operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. BGK weryfikuje wartość zabezpieczenia, określoną w operacie.

Pomoc publiczna

W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej inwestora, pożyczki udzielane są w formie: 

 1. pomocy de minimis - na podstawie Rozporządzenia de minimis
 2. pomocy regionalnej - na podstawie Rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich
 3. niestanowiącej pomocy de minimis lub pomocy regionalnej. 

Formy pomocy mogą być łączone przy zachowaniu zasad kumulacji określonych w art. 8 Rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

Warto wiedzieć! Inwestor konsultuje z BGKformę pomocy oraz warunki z tym związane przed złożeniem wniosku o pożyczkę. Weryfikacja i akceptacja tych uzgodnień odbywa się przed udzieleniem pożyczki. 

Wykluczenia

Pożyczki nie są udzielane:

 • inwestorom spełniającym przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych
 • inwestorom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • inwestorom będącym w trakcie likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego, pod zarządem komisarycznym, restrukturyzacyjnego lub innego postępowania mającego podobne skutki. Dotyczy to również inwestorów, wobec których został złożony wniosek lub istnieją jakiekolwiek przesłanki do wszczęcia jakiegokolwiek z takich postępowań, lub który faktycznie zawiesił swoją działalność
 • inwestorom wykluczonym z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa, których osoby uprawnione do reprezentacji podlegają takiemu wykluczeniu
 • inwestorom karanym na mocy zapisów Ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis jest wsparciem udzielanym przez państwo jako pomoc publiczna, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L  z 23 grudnia 2013 r. nr 352/1) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Pomoc de minimis jest pomocą nie powodującą zakłócenia konkurencji na rynku.

Inwestor ubiegający się o pożyczkę w formie pomocy de minimis zobowiązany jest do przedstawienia:

 • zaświadczeń o pomocy de minimis lub
 • oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub
 • oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

w ostatnich trzech latach podatkowych (obrotowych) liczonych jako rok bieżący oraz dwa lata go poprzedzające.

Limity pomocy de minimis

 • Limit pomocy de minimis określa kwotę pomocy de minimis przysługującą jednemu przedsiębiorstwu, która nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat obrotowych, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów – 100 tys. euro.
 • Pomoc podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia 1407/2013. Wartość zsumowanej pomocy de minimis nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach pomocowych.
 • Pomoc jest udzielana do 30 czerwca 2024 r.
 • Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia nr 1407/2013. Limity pomocy de minimis ustalane są na „jedno przedsiębiorstwo” w rozumieniu przepisów prawa UE. Zgodnie z definicją jednego przedsiębiorstwa wskazaną w rozporządzeniu nr 1407/2013 jedno przedsiębiorstwo może stanowić grupa podmiotów, które funkcjonują jako „jeden organizm gospodarczy”.

Zaświadczenie de minimis

BGK wydaje inwestorom, którym udzielona została pożyczką z pomocą de minimis, zaświadczenia o przyznaniu tej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis. 

Pożyczki bez pomocy publicznej

Pożyczki bez pomocy publicznej udzielane są w sytuacjach, gdy nie grozi to zakłóceniem lub nie zakłóca konkurencji na rynku. Projekty polegające na rewitalizacji obiektów, w których ponad 15 proc. powierzchni całkowitej obiektu służy prowadzeniu działalności gospodarczej, nie mogą uzyskać wsparcia w formie pożyczki bez pomocy publicznej.

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek inwestora o udzielenie pożyczki jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie pomocy (jeśli dotyczy).

Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem określony jest w załączniku do wzoru wniosku.

Przepisy pomocowe

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1944), do którego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER)

Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych/GBER (General Block Exemption Regulation) - rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1); rozporządzenie na podstawie którego państwa członkowskie mogą udzielać pomocy publicznej (bez obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej) i ustanawiające warunki dopuszczalności udzielenia konkretnych przeznaczeń pomocy publicznej.

Rozporządzenie de minimis – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)

Od złożenia wniosku do rozliczenia projektu

BGK dokonuje oceny wniosków na podstawie złożonych wraz z nim dokumentów.
Wniosek podlega ocenie formalnej, inżynieryjno-technicznej, weryfikacji audytu energetycznego (jeśli dotyczy), a następnie ocenie merytorycznej.

Na każdym etapie oceny wniosku o pożyczkę - w przypadku stwierdzenia braku koniecznych informacji, dokumentów lub wystąpienia innych uchybień, BGK zawiadamia inwestora o konieczności skorygowania/uzupełnienia dokumentacji we wskazanym terminie.

Niedotrzymanie przez inwestora uzgodnionego terminu uzupełnienia dokumentacji i brak informacji ze strony inwestora o konieczności jego wydłużenia może spowodować pozostawienie wniosku o pożyczkę bez rozpatrzenia.   

Ocena formalna

Ocena formalna wniosku obejmuje ocenę kompletności wniosku, zgodności wniosku i projektu z RPO WM, SZOOP RPO WM (w tym czy projekt ujęty został w Programie rewitalizacji) oraz zgodności z Zasadami naboru wniosków. BGK potwierdza także zdolność inwestora do czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych oraz weryfikuje wiarygodność dokumentów i informacji dostarczonych wraz z wnioskiem.

Ocena kwalifikowalności projektu

Ocena kwalifikowalności projektu rewitalizacyjnego dokonywana jest przez BGK. Obejmuje ona  ocenę zgodności przedmiotu projektu i wnioskowanych warunków z założeniami RPO WM 2014-2020, a także zasadami wydatkowania środków powierzonych na podstawie zawartej Umowy operacyjnej, dopuszczalności udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli dotyczy) oraz obowiązującymi przepisami środowiskowymi.

Ocena inżynieryjno-techniczna  

Wnioski ocenione pod względem formalnym podlegają ocenie inżynieryjno-technicznej, która obejmuje weryfikację projektu pod względem wymogów formalno-prawnych niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, realności założeń budżetu projektu i terminów jego realizacji. Ten etap obejmuje także wizytację w miejscu realizacji projektu oraz ocenę stanu nieruchomości wskazanej jako zabezpieczenie spłaty pożyczki (jeśli dotyczy).

Równolegle z oceną inżynieryjno-techniczną, przeprowadzana jest weryfikacja audytu energetycznego złożonego wraz z wnioskiem o pożyczkę (jeśli dotyczy) oraz prawidłowości przeprowadzonego procesu oceny oddziaływania na środowisko.

Po zakończeniu realizacji projektu, BGK przeprowadza weryfikację realizacji rzeczowych założeń projektu.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje w szczególności ocenę statusu inwestora, jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, ocenę zdolności kredytowej, ocenę finansową projektu, ocenę jakości zabezpieczeń spłaty pożyczki oraz ocenę ryzyka kredytowego. Na podstawie wyników oceny wniosku określane są możliwe warunki udzielenia pożyczki (m.in. okres spłaty, okres karencji, wysokość oprocentowania). BGK informuje inwestora o proponowanych warunkach pożyczki, które mogą być przedmiotem dalszych negocjacji/uzgodnień. Uzgodnione z inwestorem warunki pożyczki, przedstawiane są członkom Komitetu Inwestycyjnego.      

Decyzja o przyznaniu pożyczki i zawarcie Umowy inwestycyjnej

BGK podejmuje decyzję w sprawie udzielenia pożyczki w terminie 45 dni roboczych, licząc od następnego dnia po dniu otrzymania kompletu wymaganych i prawidłowo sporządzonych dokumentów. Bieg tego terminu jest wstrzymany w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub informacji przez inwestora w trakcie oceny wniosku lub w przypadku wystąpienia wątpliwości podczas obrad Komitetu Inwestycyjnego.  W takiej sytuacji wniosek może podlegać dodatkowym wyjaśnieniom lub uzupełnieniom, a decyzja w sprawie udzielenia pożyczki może być pozostawiona do rozpatrzenia podczas kolejnych obrad Komitetu Inwestycyjnego.

BGK informuje pisemnie Inwestora o decyzji Komitetu Inwestycyjnego.

Pozytywna decyzja Komitetu Inwestycyjnego umożliwia zawarcie Umowy inwestycyjnej oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty pożyczki. Termin podpisania umowy inwestycyjnej ustalany jest z pożyczkobiorcą i nie może być to termin późniejszy niż 90 dni od daty podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki, gdyż po tym terminie decyzja ta traci ważność.

Uruchomienie środków z pożyczki

BGK uruchamia pożyczkę po stwierdzeniu zgodności projektu z wszelkimi prawnymi i technicznymi wymaganiami wskazanymi w odpowiednich regulacjach, w szczególności dotyczących pomocy publicznej, przepisów o ochronie środowiska, regulacji dotyczących kwalifikowalności wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodności z RPO WM 2014-2020 oraz po spełnieniu przez pożyczkobiorcę innych warunków uruchomienia pożyczki zawartych w Umowie inwestycyjnej.

Pożyczkobiorca dostarcza sukcesywnie do Regionu Mazowieckiego BGK dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia, m.in. umowy zawarte z wykonawcami zawierające w szczególności numery rachunków bankowych wykonawców oraz inne dokumenty w zależności od specyfiki kontraktu/umowy z wykonawcą (np. protokoły odbioru). Region sporządza kopię umów i innych dokumentów oraz poświadcza za zgodność z oryginałami, a oryginały zwraca pożyczkobiorcy.

Rozliczenie projektu

BGK dokonuje rozliczenia końcowego projektu, , na podstawie dokumentów otrzymanych od pożyczkobiorcy w terminie do 50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, w tym:

 • informacji o sposobie wykorzystania środków pożyczki, tj. przedstawienia wykazu wszystkich dokonanych z pożyczki wydatków wraz z dokumentacją źródłową
 • sprawozdania z wykorzystania środków własnych i innych na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją uzupełniającą dotyczącą zakresu rzeczowego opłaconych robót
 • protokołu odbioru końcowego
 • pozwolenia na użytkowanie lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie inwestycji (jeżeli dotyczy);
 • innych dokumentów, właściwych dla charakteru przedsięwzięcia.

W przypadku, gdy część kosztów kwalifikowalnych sfinansowana została z finansowania uzupełniającego udzielonego przez instytucję finansową inną niż BGK, pożyczkobiorca zobowiązany jest do złożenia dodatkowo:

 • umowy zewnętrznego finansowania dłużnego / potwierdzenia w zakresie współfinansowania
 • kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniami zapłaty ze środków z zewnętrznego finansowania dłużnego
 • innych dokumentów, właściwych dla charakteru finansowania

Dokumenty

Pozostałe dokumenty (w zależności od formy prawnej):

TBS

Uwaga: TBS, które jest już klientem BGK prosimy o kontakt z Regionem Mazowieckim w celu otrzymania dostosowanej listy dokumentów niezbędnych do złożenia z wnioskiem.

JST, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (osoba fizyczna), sp. jawna, sp. komandytowa, sp. partnerska, sp. z o.o., s.c., sp. komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna oraz inne nie wymienione wyżej podmioty prosimy o kontakt z Regionem Mazowieckim w celu otrzymania listy pozostałych wymaganych dokumentów dostosowanej do formy prawnej wnioskodawcy.

Historie klientów

Elektrownia w Wołominie, Elżbieta Radwan

Elektrownia w Wołominie, Elżbieta Radwan

Pożyczka Jessica2, woj. mazowieckie

RSM Praga, Agnieszka Haponiuk

Pożyczka Jessica2, woj. mazowieckie

Kontakt

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Region Mazowiecki
VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
[email protected]

Departament Programów Europejskich
VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
tel.: 22 475 95 05
[email protected]