Powrót

Pożyczka Jessica2 dla województwa mazowieckiego

OGŁOSZENIE

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI JESSICA2 NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU REWITALIZACJI

w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA LATA 2014-2020
(RPO WM 2014-2020)

 

 

Działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, działający jako Pośrednik Finansowy dla Działania 6.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020), ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu rewitalizacji w województwie mazowieckim.

Łączna kwota środków RPO WM 2014–2020 przeznaczona na pożyczki wynosi ok. 103 mln zł, która uzupełniana będzie finansowaniem ze środków własnych BGK.

Nabór wniosków realizowany będzie w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

Pożyczki udzielane będą przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Wniosków określone w dokumentacji, dostępnej na stronie www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna

Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie www.bgk.pl/pozyczka-rewitalizacyjna należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczać bezpośrednio na adres:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
VARSO 2
Region Mazowiecki
ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa
warszawa@bgk.pl

 

Wnioski można składać od dnia 26 kwietnia 2018 r.   

 

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:


Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
tel.: 22 475 95 05
jessica2@bgk.pl

Typy projektów

Zakres projektów możliwych do wsparcia w formie pożyczki JESSICA 2 obejmuje kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, które wynikają bezpośrednio z obowiązujących Programów rewitalizacji (znajdują się na liście projektów głównych lub przedsięwzięć uzupełniających / pozostałych, które mogą być określone obszarowo tj. obszarem rewitalizacji i tematycznie). Celem Programów jest przywracanie do życia zdegradowanych społecznie, gospodarczo i środowiskowo obszarów, w tym nadanie nowej lub przywrócenie starej funkcji, obejmujące m.in.:

 1. rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej, w tym:
  • zagospodarowanie/zmiana sposobu użytkowania przestrzeni publicznych (rynków, placów, skwerów, także z terenami zielonymi), wokół których można koncentrować działalność gospodarczą, pozwalającą na poprawę warunków pracy/tworzenie nowych miejsc pracy, w tym dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz miejsc dla przedsiębiorstw społecznych;
  • rewaloryzację, modernizację, adaptację i wyposażenie istniejącej zabudowy oraz dostosowanie budynków do funkcji społecznych, gospodarczych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych oraz mieszkalnych (ze szczególnym naciskiem na poprawę efektywności energetycznej), w tym remont istniejących budynków publicznych lub komercyjnych na obszarach miejskich;
 2. odnowę tkanki mieszkaniowej; finansowaniem może być objęta tkanka mieszkaniowa w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w szczególności  ścian zewnętrznych, ścian nośnych, fundamentów, dachów, stropów, strychów, ciągów komunikacyjnych, systemów wentylacji, pralni, suszarni, przechowalni wózków dziecięcych i rowerów, wind oraz instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych ograniczonych do pionów i poziomów z wyłączeniem przyłączy do poszczególnych lokali), jako element szerszego działania rewitalizacyjnego; dopuszcza się wyjście poza części wspólne budynków mieszkalnych, jeśli konieczność taka wynika z audytu energetycznego.

 

Do finansowania nie kwalifikują się projekty, które:

 • zostały fizycznie ukończone,
 • w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o pożyczkę.

Możliwe do wsparcia będą projekty wynikające bezpośrednio z Programu rewitalizacji dla danego obszaru, na którym realizowany jest projekt.

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach projektów powinny przyczyniać się w sposób kompleksowy do rozwiązywania problemów zdiagnozowanych w Programie rewitalizacji (projekty wieloaspektowe).

Typ pożyczkobiorcy

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 1. jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;
 2. jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 3. organizacje pozarządowe;
 4. jednostki organizacyjne pomocy i integracji społecznej;
 5. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 6. przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne, towarzystwa budownictwa społecznego (TBS);
 7. instytucje kultury;
 8. instytucje edukacyjne;
 9. instytucje rynku pracy;
 10. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
Parametry podstawowe
 • Pożyczki udzielane są w PLN.
 • Maksymalna wysokość jednostkowej pożyczki to 20.000.000,00 PLN.
 • Okres pożyczki, liczony od daty pierwszego uruchomienia pożyczki do dnia ostatecznej spłaty pożyczki, nie może przekroczyć 15 lat (180 miesięcy). Bank na podstawie weryfikacji projektu rewitalizacyjnego i oceny ryzyka kredytowego zastrzega sobie możliwość wyznaczenia akceptowalnego (krótszego lub dłuższego) okresu spłaty pożyczki.
 • Możliwa jest karencja w spłacie kapitału pożyczki na okres realizacji projektu, w tym na okres dochodzenia do pełnej zdolności operacyjnej projektu, ale nie dłużej niż 48 miesięcy. Nie jest możliwa karencja w spłacie odsetek.
 • Podstawę ustalenia oprocentowania pożyczki stanowi stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego (NBP), która może ulec obniżeniu o wyliczony przez BGK Wskaźnik społeczny wynoszący do 80%, wg. wzoru: (100% - Wskaźnik społeczny) * stopa referencyjna NBP, przy czym oprocentowanie pożyczki nie będzie mogło być niższe niż 0,25% w stosunku rocznym.
 • Ostateczna wysokość oprocentowania jest elementem decyzji Komitetu Inwestycyjnego, który podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania pożyczki JESSICA 2.
 • Oprócz odsetek z tytułu oprocentowania pożyczki nie występują żadne inne koszty związane z jej udzieleniem. BGK nie pobiera prowizji i opłat za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.
Dodatkowe zasady udzielania pożyczek
 • Na etapie konsultacji inwestora z BGK, które odbywają się przed złożeniem wniosku, ustalana jest optymalna z punktu widzenia wymogów RPO WM 2014-2020 oraz specyfiki projektu i sytuacji inwestora forma udzielanej pożyczki oraz struktura finansowania projektu, z uwzględnieniem Finansowania uzupełniającego (jeśli dotyczy)
 • Inwestor ubiegający się o pożyczkę zobowiązany jest do zapewnienia wkładu własnego, w tym finansowania uzupełniającego oraz środków na sfinansowanie całości kosztów niekwalifikowalnych
 • Co do zasady środki pochodzące z finansowania uzupełniającego powinny stanowić co najmniej 22% finansowania dłużnego wydatków kwalifikowalnych projektu i mogą być zapewniane przez BGK lub inną instytucję finansową na realizację projektu
 • Pożyczkobiorca będzie zobowiązany przez okres 5 lat od zakończenia projektu do niedokonywania zmian mogących doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów pożyczki, w tym do utrzymania elementów projektu rewitalizacyjnego, które służyły do wyliczenia wskaźnika społecznego.
 • Inwestor wskazuje we wniosku o pożyczkę stały lub zmienny (tj. uzależniony od zmian stopy referencyjnej NBP) sposób oprocentowania pożyczki.
 • W przypadku, gdy inwestor wnioskuje o stałe oprocentowanie pożyczki, podstawą ustalenia oprocentowania na cały okres finansowania, będzie poziom stopy referencyjnej NBP obowiązujący w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki przez Komitet Inwestycyjny.
 • Źródłem spłaty pożyczki mogą być środki pochodzące z innych dochodów inwestora.
 • Uruchamianie pożyczki następuje w formie bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców, na podstawie przedstawionych przez pożyczkobiorców oryginałów nieopłaconych faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej lub w formie zaliczek na rzecz pożyczkobiorcy. Możliwa jest również refundacja poniesionych wydatków.

Uwaga! Zalecany jest kontakt inwestora z BGK, przed złożeniem wniosku o pożyczkę.

 

Pożyczka udzielana jest na sfinansowanie wydatków kwalifikowalnych, ustalonych zgodnie z odpowiednimi regulacjami. Weryfikacja wydatków możliwych do sfinansowania ze środków Pożyczki odbywać się będzie na etapie oceny wniosku oraz przed każdą wypłatą środków pożyczki. Przykłady kosztów kwalifikowalnych:

 1. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych, włączonych do ewidencji środków trwałych pożyczkobiorcy, niezbędnych do realizacji projektu oraz powiązanych ze sobą funkcjonalnie;
 2. zakup robót i materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji projektu;
 3. zakup wartości niematerialnych i prawnych włączonych do ewidencji wartości niematerialnych i materialnych pożyczkobiorcy;
 4. zakup gruntów niezabudowanych lub zabudowanych, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, do wysokości 20% kosztów kwalifikowalnych finansowanych z pożyczki i Finansowania uzupełniającego – z zastrzeżeniem, że kwestie te będą podlegały indywidualnym konsultacjom na etapie analizy wniosku;
 5. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji projektu.

UWAGA: Podatek VAT może być finansowany ze środków pożyczki, jeśli pożyczkobiorca nie ma  prawnej możliwości jego odzyskania.

Refundacja wydatków kwalifikowalnych nie jest możliwa w odniesieniu do wydatków, które inwestor zobowiązany jest ponieść w ramach wkładu własnego oraz tych, które zostały poniesione przed dniem 1 stycznia 2014 r.

Przed dokonaniem refundacji wydatków kwalifikowalnych BGK przeprowadza weryfikację w szczególności, czy wydatki przeznaczone do refundacji:

 • zostały poniesione w okresie kwalifikowalności;
 • zostały przewidziane w budżecie projektu;
 • stanowią wydatki kwalifikowalne;
 • zostały faktycznie poniesione na zakup towarów i usług;
 • nie stanowią wydatków, które pożyczkobiorca zobowiązany był ponieść w ramach wkładu własnego.

Pożyczka nie może być przeznaczona na refinansowanie zobowiązań finansowych inwestora.

Wydatki kwalifikowalne ponoszone w ramach projektu, jako niezbędne do realizacji projektu, powinny być zgodne z celem finansowania oraz ponoszone w sposób celowy, oszczędny i efektywny, w sposób umożliwiający realizację zadań w ramach zaakceptowanego przez Bank harmonogramu i budżetu inwestycji.

W przypadku pożyczkobiorcy będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), do stosowania ww. ustawy, ponoszenie wydatków w ramach projektu następuje zgodnie z  przepisami tej ustawy.

Ustanowienie zabezpieczenia spłaty pożyczek jest obowiązkowe i stanowi jeden z warunków udzielenia pożyczki.

Forma prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki powinna być dostosowana do charakteru finansowanego projektu oraz działalności pożyczkobiorcy.

Weksel własny in blanco inwestora stanowi zabezpieczenie standardowe każdej pożyczki. Składając wniosek o pożyczkę inwestor proponuje dodatkową formę zabezpieczenia, która podlega akceptacji przez Komitet Inwestycyjny w ramach decyzji o przyznaniu pożyczki, może być to np.:

 1. hipoteka na nieruchomości (w tym np. na lokalach użytkowych) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem hipoteki,
 2. zastaw rejestrowy na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia będącego przedmiotem zastawu,
 3. zastaw zwykły na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
 4. przelew (cesja) wierzytelności z umowy najmu lub innych umów,
 5. przeniesienie środków pieniężnych na własność BGK (kaucja),
 6. gwarancja bankowa,
 7. gwarancja ubezpieczeniowa,
 8. poręczenie,
 9. poręczenie udzielone przez fundusz poręczeniowy, z wyłączeniem funduszy, w których BGK posiada udziały,
 10. poręczenie udziałowców inwestora/jednostki samorządu terytorialnego,
 11. inne, zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu/formy prawnej pożyczkobiorcy/oceny wniosku. 

Dodatkowo Bank może wymagać złożenia przez pożyczkobiorcę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 – 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

Decyzja BGK o udzieleniu pożyczki może być uzależniona od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

UWAGA: W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wystarczającym prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel własny in blanco składany z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą Skarbnika. 

Wartość prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki nie może być niższa niż 120% wartości niespłaconej kwoty pożyczki, obliczonej łącznie z odsetkami należnymi za okres pierwszego roku finansowania. W przypadku zabezpieczenia w formie hipoteki wymagany jest operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. BGK dokonuje weryfikacji wartości zabezpieczenia, określonej w operacie.

W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej inwestora, pożyczki udzielane są w formie: 

 1. pomocy de minimis - na podstawie Rozporządzenia de minimis; 
 2. pomocy regionalnej - na podstawie Rozporządzenia w sprawie pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich;
 3. niestanowiącej pomocy de minimis lub pomocy regionalnej. 

Formy pomocy mogą być łączone w ramach projektu przy zachowaniu zasad kumulacji określonych w art. 8 Rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych.

Możliwa forma pomocy oraz warunki z tym związane uzgadniane są przez inwestora z BGK na etapie konsultacji przed złożeniem wniosku o pożyczkę. Weryfikacja i akceptacja tych uzgodnień odbywa się na etapie oceny wniosku o pożyczkę.

Wykluczenia

Pożyczki nie są udzielane: 

 1. Inwestorom spełniającym przesłanki przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych;
 2. Inwestorom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 3. Inwestorom będącym w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, naprawczego, pod zarządem komisarycznym, restrukturyzacyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania mającego podobne skutki, jak również wobec którego został złożony wniosek bądź istnieją jakiekolwiek przesłanki do wszczęcia jakiegokolwiek z takich postępowań lub który, faktycznie zawiesił swoją działalność;
 4. Inwestorom wykluczonym z możliwości dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa i, których osoby uprawnione do reprezentacji podlegają takiemu wykluczeniu;
 5. Inwestorom karanym na mocy zapisów ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), zakazem dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1 i 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077). 
Przepisy pomocowe

Rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie udzielania pomocy regionalnej na rzecz rozwoju obszarów miejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1944), do którego zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER)

Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych/GBER (General Block Exemption Regulation) - rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1); rozporządzenie na podstawie którego państwa członkowskie mogą udzielać pomocy publicznej (bez obowiązku notyfikacji Komisji Europejskiej) i ustanawiające warunki dopuszczalności udzielenia konkretnych przeznaczeń pomocy publicznej.

Rozporządzenie de minimis – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis jest to kategoria wsparcia udzielanego przez państwo jako pomoc publiczna, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L  z 23 grudnia 2013 r. nr 352/1) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Pomoc de minimis jest pomocą nie powodującą zakłócenia konkurencji na rynku.

Inwestor ubiegający się o pożyczkę w formie pomocy de minimis zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej dotychczas w okresie ostatnich trzech lat podatkowych (obrotowych) lub oświadczenia o otrzymanej w tym okresie pomocy de minimis albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis. Lata te liczone są jako rok bieżący oraz dwa lata go poprzedzające.

Limit pomocy de minimis określa kwotę pomocy de minimis przysługującą jednemu przedsiębiorstwu, która nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat obrotowych, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów – 100 tys. Euro.

Pomoc podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia 1407/2013. Wartość zsumowanej pomocy de minimis nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach pomocowych; pomoc jest udzielana do dnia 30 czerwca 2021 r..

Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia nr 1407/2013. Limity pomocy de minimis ustalane są na „jedno przedsiębiorstwo” w rozumieniu przepisów prawa UE. Zgodnie z definicją jednego przedsiębiorstwa wskazaną w rozporządzeniu nr 1407/2013 Jedno przedsiębiorstwo może stanowić grupa podmiotów, które funkcjonują jako „jeden organizm gospodarczy”.

Zaświadczenie de minimis

Ostatecznym Odbiorcom, którym udzielona została pożyczką z pomocą de minimis BGK wydaje zaświadczenia o przyznaniu tej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis. 

Pożyczki bez pomocy publicznej

Uwaga! Pożyczki bez pomocy publicznej udzielane są w sytuacjach, gdy nie grozi to zakłóceniem lub nie zakłóca konkurencji na rynku. Projekty, których przedmiotem jest rewitalizacja obiektów, gdzie ponad 15% powierzchni całkowitej obiektu służy prowadzeniu działalności gospodarczej nie mogą uzyskać wsparcia w tej formie.

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek inwestora o udzielenie pożyczki jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie pomocy (jeśli dotyczy).

Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem określony został w załączniku do wzoru wniosku.

BGK dokonuje oceny wniosków na podstawie złożonych wraz z wnioskiem dokumentów.
W BGK wniosek podlega ocenie formalnej, inżynieryjno-technicznej, weryfikacji audytu energetycznego (jeśli dotyczy) a następnie ocenie merytorycznej.

W terminie 45 dni roboczych, licząc od następnego dnia po dacie otrzymania kompletu wymaganych i prawidłowo sporządzonych dokumentów, BGK podejmuje decyzję w sprawie przyznania pożyczki. Bieg tego terminu jest wstrzymany w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub informacji przez inwestora w trakcie oceny wniosku.

Na każdym etapie oceny wniosku o pożyczkę - w przypadku stwierdzenia braku koniecznych informacji, dokumentów lub wystąpienia innych uchybień, BGK zawiadamia Inwestora o konieczności skorygowania/uzupełnienia dokumentacji we wskazanym terminie.

Niedotrzymanie przez inwestora uzgodnionego terminu uzupełnienia dokumentacji i brak informacji ze strony inwestora o konieczności jego wydłużenia może skutkować pozostawieniem wniosku o pożyczkę bez rozpatrzenia.   

Ocena formalna

Ocena formalna wniosku obejmuje ocenę kompletności wniosku, zgodności wniosku i projektu z RPO WM, SZOOP RPO WM, w tym czy projekt ujęty został w Programie rewitalizacji, założeniami Zasad naboru wniosków oraz Odpowiednimi Regulacjami, a także polega na potwierdzeniu zdolności Inwestora do czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych oraz zweryfikowaniu wiarygodności dokumentów i informacji dostarczonych BGK wraz z wnioskiem.

Ocena kwalifikowalności projektu

Ocena kwalifikowalności projektu rewitalizacyjnego dokonywana jest przez BGK i obejmuje ocenę zgodności przedmiotu projektu i wnioskowanych warunków z założeniami RPO WM 2014-2020, a także zasadami wydatkowania środków powierzonych na podstawie zawartej Umowy operacyjnej, dopuszczalności udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli dotyczy) oraz obowiązującymi przepisami środowiskowymi.

Ocena inżynieryjno-techniczna  

Wnioski ocenione pod względem formalnym podlegają ocenie inżynieryjno-technicznej, która obejmuje weryfikację projektu pod względem wymogów formalno-prawnych niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, realności założeń budżetu projektu i terminów jego realizacji. W ramach tej oceny przeprowadzana jest także wizytacja w miejscu realizacji projektu oraz ocena stanu nieruchomości wskazanej jako zabezpieczenie spłaty pożyczki (jeśli dotyczy).

Równolegle z oceną inżynieryjno – techniczną przeprowadzana jest weryfikacja audytu energetycznego złożonego wraz z wnioskiem o pożyczkę, którą przeprowadza pracownik BGK posiadający odpowiednie kwalifikacje (jeśli dotyczy) oraz ocena prawidłowości przeprowadzonego procesu oceny oddziaływania na środowisko.

Po zakończeniu realizacji projektu, przeprowadzana jest w BGK weryfikacja realizacji rzeczowych założeń projektu.

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje w szczególności ocenę statusu inwestora, jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, ocenę zdolności kredytowej, ocenę finansową projektu, ocenę jakości zabezpieczeń spłaty pożyczki, ocenę ryzyka kredytowego. Na podstawie wyników oceny wniosku definiowane są warunki (m.in. okres spłaty, okres karencji, wysokość oprocentowania), na których może być udzielona pożyczka. Inwestor informowany jest przez BGK o proponowanych warunkach pożyczki, które mogą być przedmiotem negocjacji/uzgodnień z Inwestorem. Uzgodnione z Inwestorem warunki pożyczki, przedstawiane są członkom Komitetu Inwestycyjnego.      

Decyzja o przyznaniu pożyczki i zawarcie Umowy inwestycyjnej

W terminie 45 dni roboczych, licząc od następnego dnia po dacie otrzymania kompletu wymaganych i prawidłowo sporządzonych dokumentów, BGK podejmuje decyzję w sprawie przyznania pożyczki. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadku konieczności uzupełnienia przez inwestora dokumentów lub informacji w trakcie oceny wniosku lub w przypadku wystąpienia wątpliwości podczas obrad Komitetu Inwestycyjnego. Wówczas wniosek może podlegać dodatkowym wyjaśnieniom lub uzupełnieniom, a decyzja w sprawie udzielenia pożyczki może być pozostawiona do rozpatrzenia podczas kolejnych obrad Komitetu Inwestycyjnego. BGK informuje pisemnie Inwestora o decyzji Komitetu Inwestycyjnego.

Pozytywna decyzja Komitetu Inwestycyjnego umożliwia zawarcie umowy inwestycyjnej (umowy pożyczki) z pożyczkobiorcą oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty pożyczki. Termin podpisania umowy inwestycyjnej ustalany jest z pożyczkobiorcą i nie może być to termin późniejszy niż 90 dni od daty podjęcia decyzji o przyznaniu pożyczki, gdyż po tym terminie decyzja ta traci ważność.

Uruchomienie środków z pożyczki

BGK uruchamia pożyczkę zgodnie z warunkami umowy inwestycyjnej i stwierdzeniu zgodności projektu z wszelkimi prawnymi i technicznymi wymaganiami wskazanymi w odpowiednich regulacjach, w szczególności dotyczących pomocy publicznej, przepisów o ochronie środowiska, regulacji dotyczących kwalifikowalności wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodności z RPO WM 2014-2020 oraz po spełnieniu przez pożyczkobiorcę innych warunków uruchomienia pożyczki zawartych w Umowie inwestycyjnej.

Pożyczkobiorca dostarcza sukcesywnie do BGK Region Mazowiecki (placówka BGK w Warszawie) dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia, m.in. umowy zawarte z wykonawcami zawierające w szczególności numery rachunków bankowych wykonawców oraz inne dokumenty w zależności od specyfiki kontraktu/umowy z wykonawcą (np. protokoły odbioru). Region sporządza kopię umów i innych dokumentów oraz poświadcza za zgodność z oryginałami, a oryginały zwraca pożyczkobiorcy.

Rozliczenie projektu

BGK dokonuje rozliczenia końcowego projektu, w terminie do 50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, na podstawie dokumentów otrzymanych od pożyczkobiorcy, w tym:

 • informacji o sposobie wykorzystania środków pożyczki, tj. przedstawienia wykazu wszystkich dokonanych z pożyczki wydatków wraz z dokumentacją źródłową;
 • sprawozdania z wykorzystania środków własnych i innych na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją uzupełniającą dotyczącą zakresu rzeczowego opłaconych robót;
 • protokołu odbioru końcowego;
 • pozwolenia na użytkowanie lub inny dokument potwierdzający zakończenie inwestycji (jeżeli dotyczy);
 • innych dokumentów, właściwych dla charakteru przedsięwzięcia.

W przypadku, gdy część kosztów kwalifikowalnych sfinansowana została w ramach finansowania uzupełniającego, udzielonego przez instytucję finansową inną niż BGK, wówczas pożyczkobiorca zobowiązany jest dodatkowo do złożenia:

 • umowy zewnętrznego finansowania dłużnego / potwierdzenia w zakresie współfinansowania;
 • kopii faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniami zapłaty ze środków z zewnętrznego finansowania dłużnego;
 • innych dokumentów, właściwych dla charakteru finansowania.

Uwaga! W dniu 18 maja 2020 r. zaktualizowane zostały obowiązujące załączniki dla Wspólnot Mieszkaniowych. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się poniżej. 

 

Zasady naboru wniosków i wytyczne do sporządzania studium wykonalności
Pozostałe dokumenty (w zależności od formy prawnej):
TBS

Uwaga: TBS, które jest już klientem BGK prosimy o kontakt z BGK Region Mazowiecki w celu otrzymania dostosowanej listy dokumentów niezbędnych do złożenia z wnioskiem.

JST, podmioty prowadzące działalność gospodarczą (osoba fizyczna), sp. jawna, sp. komandytowa, sp. partnerska, sp. z o.o., s.c., sp. komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna oraz inne nie wymienione wyżej podmioty

prosimy o kontakt z BGK Region Mazowiecki w celu otrzymania listy pozostałych wymaganych dokumentów dostosowanej do formy prawnej wnioskodawcy.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą BGK? Skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym Regionem BGK i porozmawiaj o możliwościach skorzystania z oferty banku: