Wykup wierzytelności dla dłużnika

Oferujemy alternatywę dla klasycznej formy finansowania, która pozwala na rozterminowanie należności wynikających z realizacji kontraktów zawartych pomiędzy klientem (dłużnikiem) a jego kontrahentem (zbywcą wierzytelności). Wykupujemy od zbywcy należności finansowe z tytułu dostarczonych towarów i usług lub wykonanych projektów inwestycyjnych ustalając jednocześnie dla dłużnika nowe, korzystniejsze terminy płatności.

Korzyści

 • realizacja inwestycji w formule „Zbuduj i sfinansuj” bez konieczności przeprowadzania odrębnych postępowań przetargowych na realizację inwestycji i jej finansowanie,
 • rozłożenie spłaty wierzytelności na dłuższy okres, dopasowany do możliwości finansowych dłużnika,
 • jednoczesna realizacja większej liczby inwestycji,
 • zawarcie umowy pomiędzy zbywcą wierzytelności a bankiem albo umowy wspólnej pomiędzy bankiem, zbywcą wierzytelności i dłużnikiem.

Wykup wierzytelności przez BGK to:

 • finansowanie dostępne w walutach PLN, EUR lub USD,
 • możliwość wykupu pojedynczych wierzytelności lub wielu wierzytelności jednego dłużnika w ramach przyznanego limitu,
 • dopasowanie parametrów do indywidualnych potrzeb zbywcy i dłużnika,
 • współpraca z polskim bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Warunki udostępnienia produktu

Zawarcie przez BGK umowy o wykup wierzytelności jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:

 • posiadania przez Zbywcę i Dłużnika zdolności kredytowej,
 • ustanowienia prawnego zabezpieczenia.  

Wykup wierzytelności dla zbywcy

Oferujemy alternatywę dla klasycznej formy finansowania, która pozwala na sprzedaż należności wynikających z realizowanych kontraktów przed terminem ich wymagalności.

Korzyści

 • poprawa płynności finansowej (skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie należności za dostarczone towary i usługi),
 • wykorzystanie środków własnych zbywcy na zwiększenie obrotów,
 • zaoferowanie odbiorcom (dłużnikom) korzystniejszych warunków płatności,
 • eliminacja ryzyka finansowego związanego z nieuregulowaniem przez dłużnika zobowiązania (w przypadku wykupu bez regresu),
 • zawarcie umowy pomiędzy zbywcą wierzytelności a bankiem albo umowy wspólnej pomiędzy bankiem, zbywcą wierzytelności i dłużnikiem.

Wykup wierzytelności przez BGK to:

 • finansowanie dostępne w walutach PLN, EUR lub USD,
 • możliwość wykupu pojedynczych wierzytelności lub wielu wierzytelności jednego dłużnika w ramach przyznanego limitu,
 • dopasowanie parametrów do indywidualnych potrzeb,
 • współpraca z polskim bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Warunki współpracy

Warunki udostępnienia produktu

Zawarcie przez BGK umowy o wykup wierzytelności jest uzależnione od spełnienia następujących warunków:

 • posiadania przez Zbywcę i Dłużnika zdolności kredytowej,
 • ustanowienia prawnego zabezpieczenia.