Powrót

Skorzystaj z programu poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Kredyt na innowacje technologiczne to program, który polega na udzielaniu przez BGK dotacji, czyli tzw. premii technologicznej, która spłaca część kredytu technologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym na finansowanie wydatków inwestycyjnych.

Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany ze środków Funduszy Europejskich.

Zmiana adresu. Uprzejmie informujemy, że wszelką korespondencję związaną z 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR należy kierować na tymczasowy adres Banku Gospodarstwa Krajowego: Bank Gospodarstwa Krajowego, VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa. Korespondencja kierowana na dotychczasowy adres (Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa) może nie trafić do BGK i może wrócić do nadawcy jako niedoręczona.

Uprzejmie informujemy, że siódmy nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne PO IR, który zakończył się 5 stycznia 2021 r. był ostatnim naborem w obecnej perspektywie unijnej. Nie planujemy organizacji kolejnych naborów w 2021 r.

Trwają obecnie prace nad następcą Kredytu na innowacje technologiczne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021 – 2027 – więcej informacji znajduje się na stronie: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Zasady uzyskania wsparcia

Kto może skorzystać z Kredytu na innowacje technologiczne?

Z Kredytu na innowacje technologiczne mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co jest przeznaczony Kredyt na innowacje technologiczne?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Celem takiej inwestycji jest również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Warto wiedzieć!  Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy więc odróżnić inwestycje polegające na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

Warto wiedzieć! W związku z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził istotne zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne.

 Najważniejsze zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne obejmują: 

 • zniesienie maksymalnego limitu premii technologicznej  - teraz możesz uzyskać więcej niż 6 mln zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji;
 • możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – na podstawie innowacyjnej technologii możesz wprowadzić do firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane;
 • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – m.in.
  •  koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;
  •  roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);
  •  zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  •  studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;
  •  koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;
 • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100 proc. wartości projektu.

Wnioski w VII konkursie można składać od 1 czerwca do 30 grudnia 2020 r. przez  Generator wniosków o dofinansowanie – zakładka Generator wniosków .

Wydatki kwalifikowane

 1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:
  • przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
  • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
  • w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych, ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
  • nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej. 
 2. Zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych (czyli maszyn i urządzeń) innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu
 3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:
  • cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
  • sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
  • w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.
 4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części
 5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
  • będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.
 6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej
 7. Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej. Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50 proc. wartości wydatków kwalifikowanych
 8. Koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku. Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50 proc. wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w tym punkcie wynosi 500 000 zł. Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w punktach 1 i 6, nie może przekroczyć 10 proc. łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w punktach od 1 do 7. Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem, mogą być poniesione dopiero po dniu wpływu wniosku o dofinansowanie do BGK.


Warto wiedzieć! Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020).

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 2. Po uzyskaniu promesy kredytu technologicznego lub zawarciu warunkowej umowy kredytu technologicznego, przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 5. BGK wypłaca premię technologiczną jako płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz jako płatność końcowa po zakończeniu realizacji projektu.

Bank Gospodarstwa Krajowego działając jako instytucja pośrednicząca dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 dokonuje wyboru projektów do dofinansowania. Oceny projektów dokonuje panel ekspertów , w którego skład wchodzą zewnętrzni eksperci branżowi. 

W celu zapewnienia bezstronności, przejrzystości i rzetelności prowadzonej oceny, BGK dokonuje wyboru ekspertów do oceny wniosków. Bank postępuje tu zgodnie z Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 z uwzględnieniem zasady losowości.

Do oceny wniosków mogą zostać wyznaczeni eksperci znajdujący się w: 

 • wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Programu Inteligentny Rozwój dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne,
 • wykazie kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój prowadzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne prowadzony przez BGK. (PDF, 987 KB)

Wykaz kandydatów na ekspertów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój prowadzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jednocześnie informujemy, że nabór kandydatów na ekspertów ma charakter ciągły

Podstawa prawna:  

 • art. 68 a ust. 11 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
 • umowa w sprawie powierzenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne zawarta z Ministrem Rozwoju  30 maja 2016 r..
 1. Administratorem danych osobowych wnioskodawców/beneficjentów zbieranych i przetwarzanych w celu udziału tych osób w naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4,
   00-926 w Warszawie. 
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu w ramach wdrażania POIR.
 3. Osobom, które we wniosku o dofinansowanie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane w sposób sprzeczny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. 
 5. Okres przetwarzania danych jest zgodny z art. 140 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu pomocowego. 
 6. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych - [email protected]

Generator wniosków

Aby zalogować się do Generatora wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne proszę kliknąć w poniższy link: 

Generator Wniosków o dofinansowanie 

W razie pytań prosimy o kontakt: [email protected] lub tel. 22 475 95 05.

Do pobrania - VII konkurs

Do pobrania - VI konkurs

Do pobrania - V konkurs

Do pobrania - IV konkurs

Do pobrania - III konkurs

Do pobrania - II konkurs

Do pobrania - I konkurs

Bezpieczne korzystanie z systemów BGK

Harmonogram naborów

Harmonogram naborów wniosków w 2020 r. - poddziałanie 3.2.2 POIR

Numer i nazwa Działania/PoddziałaniaPlanowany termin naborówOrientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu (w zł)Instytucja ogłaszająca konkurs
Priorytet 3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2

Kredyt na innowacje technologiczne

 

Ogłoszenie konkursu:

12 września 2019 r.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków:

15 października 2019 r.

 

Zakończenie naboru wniosków:

31 maja 2020 r.

 

350 mln PLN

 

BGK

www.bgk.pl

 

Ogłoszenie konkursu:

18 maja 2020 r.

 

Rozpoczęcie naboru wniosków:

1 czerwca 2020 r

 

Zakończenie naboru wniosków:

30 grudnia 2020 r.

350 mln PLN

BGK

www.bgk.pl

  

Harmonogram naborów POIR 

Ogłoszenie o konkursie

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2020 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 poz. 818) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oaz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), zwanej dalej „ustawą” ogłasza konkurs (nr 7) na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od  1 czerwca  2020 r. do 30 grudnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 7 rund, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

 1. od 01.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (runda 1);
 2. od 01.07.2020 r. do 30.07.2020 r. (runda 2);
 3. od 31.07.2020 r. do 31.08.2020 r. (runda 3);
 4. od 01.09.2020 r. do 30.09.2020 r. (runda 4);
 5. od 01.10.2020 r. do 29.10.2020 r. (runda 5);
 6. od 30.10.2020 r. do 30.11.2020 r. (runda 6);
 7. od 01.12.2020 r. do 30.12.2020 r., godz. 15:00 (runda 7) - z uwagi na przejściową niedostępność Generatora wniosków nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 7 konkursu został wydłużony do 5 stycznia 2021 r. do godz. 15:00. 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy a także wydatki związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych określone w art. 10 ust. 6a ustawy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:

 1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);
 2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

Nie ustala się maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach projektu, o ile nie wynika ona z zasad opisanych w Regulaminie Konkursu oraz odrębnych przepisów. Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych dotyczących  uzyskiwania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych wynosi 500 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania na  uzyskiwanie, walidację i obronę patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.2  w zakładce "Dokumentacja konkursowa"

[1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

[2] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie NBP.

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2019 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141), zwanej dalej „ustawą” ogłasza konkurs (nr 6) na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 15 października 2019 r. do 24 czerwca 2020 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 4 rundy, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

 1. od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r. (runda 1);
 2. od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. (runda 2);
 3. od 04.02.2020 r. do 27.02.2020 r. (runda 3);
 4. od 28.02.2020 r. do 24.06.2020 r. (runda 4), godz. 16:00.

Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych dokumentów w oryginale w wersji papierowej do BGK. Sposób złożenia oświadczenia określony został w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu. Generator Wniosków o Dofinansowanie. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:

 1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);
 2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.2

[1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

[2] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie NBP.

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 poz. 1460 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 141), zwanej dalej „ustawą” ogłasza konkurs (nr 5) na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 8 października 2018 r. do 26 kwietnia 2019 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 6 rund, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

 1. od 08.10.2018 r. do 7.11.2018 r. (runda 1);
 2. od 08.11.2018 r. do 06.12.2018 r. (runda 2);
 3. od 07.12.2018 r. do 24.01.2019 r. (runda 3);
 4. od 25.01.2019 r. do 28.02.2019 r. (runda 4);
 5. od 01.03.2019 r. do 10.04.2019 r. (runda 5);
 6. od 11.04.2019 r. do 26.04.2019 r. (runda 6), godz. 16:00.

Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych dokumentów w oryginale w wersji papierowej do BGK. Sposób złożenia oświadczenia określony został w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych), w tym:

 1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych);
 2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 315 000 000,00 zł (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.2

[1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

[2] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie NBP.

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2018 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 tj.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 tj.), zwanej dalej „ustawą” ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 15 lutego 2018 r. do 24 maja 2018 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na 3 rundy, ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

 1. od 15 lutego 2018 r. do 1 marca 2018 r., godz. 16:00 (runda 1);
 2. od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 (runda 2);
 3. od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 (runda 3).

Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych  dokumentów w oryginale  w wersji papierowej do BGK. Sposób złożenia oświadczenia określony został w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu. Generator Wniosków o Dofinansowanie. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi: 550 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych), w następującym podziale na rundy:

 1. 100 000 000 zł (runda 1);
 2. 200 000 000 zł (runda 2);
 3. 250 000 000 zł (runda 3), w tym:

dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 55 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych) w następującym podziale na rundy:

 1. 10 000 000 zł (runda 1);
 2. 20 000 000 zł (runda 2);
 3. 25 000 000 zł (runda 3);

dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 495 000 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych) w następującym podziale na rundy:

 1. 90 000 000 zł (runda 1);
 2. 180 000 000 zł (runda 2);
 3. 225 000 000 zł (runda 3).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Uwaga: Przypominamy, że postepowania ofertowe ogłaszane po złożeniu wniosku o dofinansowanie muszą być publikowane w Bazie Konkurencyjności. Szczegółowe informacje dotyczące procedury dokonywania zakupów w ramach projektu opisano w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected].

[1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

[2] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie NBP.

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2017 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R"
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 tj.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 tj.), zwanej dalej „ustawą” ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 20 lutego 2017 r. do 29 marca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych  dokumentów w oryginale  w wersji papierowej do BGK. Sposób złożenia oświadczenia określony został w § 6 ust. 6 Regulaminu Konkursu. Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:  400 000 000,00 zł (słownie: czterysta milionów złotych), w tym:

 1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych);
 2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 350 000 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected].

[1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

[2] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie NBP.

Skład Komisji oceny projektów, N03/2017

Zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 ze zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego, działając jako Instytucja organizująca konkurs publikuje skład Komisji oceny projektów funkcjonującej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr N03/2017 trwającego od 20 lutego 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2016 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 poz. 217 t.j.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710 t.j.), zwanej dalej „ustawą” ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK w terminie: od 28 lipca 2016 do 30 września 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie z jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne określone w art. 10 ust.5 ustawy oraz usługi doradcze określone w art. 10 ust. 6 ustawy.


Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[1], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:  500 000 000,00 zł (słownie: pięćset  milionów złotych), w tym:

 1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 000 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych)
 2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 450 000 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt milionów złotych)

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 000,00 euro [2].

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wypłacanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 000 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.


Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod numerem
(22) 522 95 05.

[1] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

[2] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie NBP.

Skład Komisji oceny projektów

Zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014, poz. 1146 ze zm.) Bank Gospodarstwa Krajowego, działając jako Instytucja organizująca konkurs, publikuje skład Komisji oceny projektów funkcjonującej w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów trwającego od 28 lipca 2016 r. do 14 października 2016 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego informuje o przedłużeniu naboru wniosków w podziałaniu 3.2.2 PO IR Kredyt na innowacje technologiczne do 29 stycznia 2016 r. Przedłużenie naboru wniosków jest odpowiedzią na postulat zgłoszony przez Związek Banków Polskich reprezentujący środowisko banków kredytujących, z uwagi na sygnały napływające od przedsiębiorców. Uprzejmie informujemy o zwiększeniu w Generatorze wniosków o dofinansowanie, limitu znaków w opisie rezultatów projektu (sekcja 15 wniosku) do 15000 znaków.

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 3.2.2 PO IR w 2015 r.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działając na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 poz. 1146 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne".

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej BGK (link[1]) w terminie: od 7 grudnia 2015 do 29 stycznia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu za pośrednictwem Generatora, należy przekazać go także do BGK w postaci papierowej w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia go w Generatorze w sposób opisany w Regulaminie konkursu.

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i wsparcie finansowe projektów dotyczących inwestycji technologicznych (zgodnie jej definicją zawartą w art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy[2]) poprzez udzielanie mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytu technologicznego z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki kwalifikowalne, tj. wydatki inwestycyjne oraz usługi doradcze określone w art. 10 ustawy.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy[3], prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Budżet i poziom dofinansowania

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie wynosi:  303 000 000,00 zł (słownie: trzysta trzy miliony złotych), w tym:

 1. dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 30 136 486,00 zł (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych );
 2. dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 272 863 514,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset czternaście złotych).

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro (4).

Maksymalna wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 6 mln zł.

Intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy i określona jest w § 3 i § 5  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Kontakt

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.

Dokumenty do pobrania

Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się w zakładce "Dokumentacja konkursowa".

[1] link do Generatora Wniosków o Dofinansowanie będzie aktywny od 7 grudnia 2015 r.
[2] Zgodnie z art. 2 w ust. 1 pkt 4 ustawy: inwestycja technologiczna - inwestycja polegająca na:

 • zakupie nowej technologii, jej wdrożeniu oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług albo
 • wdrożeniu własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

[3] określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
[4] W ramach konkursu nie mogą otrzymać wsparcia projekty duże w rozumieniu art. 100 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przekracza próg określony w art. 100 rozporządzenia nr 1303/2013, a tym samym czy dany projekt jest dużym projektem, należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnich miesięcznych Narodowego Banku Polskiego, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie NBP.

Dokumentacja konkursowa

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załączniki do Wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Umowy o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

31 grudnia 2021 r. jest ostatecznym terminem na podpisanie umowy o dofinansowanie. Więcej informacji znajduje się w aktualnościach. Prosimy o pilne przekazywanie dokumentów.

 

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załączniki do Wniosku o dofinansowanie

Załączniki do Umowy o dofinansowanie

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu

Załączniki do umowy o dofinansowanie

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu

Załączniki do umowy o dofinansowanie

Szanowni Państwo

informujemy o zmianie terminu zakończenia naboru w ramach III konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR. Wnioski o dofinansowanie można składać za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie do 7 kwietnia 2017 r. do godz. 15:00. Przedłużenie naboru wynika z zaistniałych problemów technicznych skutkujących ograniczeniem dostępu do Generatora wniosków w godzinach 12:00-15:20 w dniu 6 kwietnia 2017 r. Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załączniki do umowy o dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu

Materiały dla beneficjentów

Informujemy o zmianie wzoru formularza „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” dla zakończonego II naboru wniosków w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Formularz „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska” jest dokumentem wymaganym przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Zmiany polegają na uproszczeniu i znaczącym skróceniu formularza względem obowiązującego dotychczas wzoru.

Wobec powyższego przygotowując dokumentację niezbędną do podpisania umowy należy złożyć formularz zgodny ze wzorem dostępnym w części Załączniki do umowy o dofinansowanie.

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załączniki do umowy o dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu

Materiały dla beneficjentów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy podpisanej z Ministrem Rozwoju, od dnia 30 maja 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach wdrażania poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (POIR). Na mocy zawartej umowy, BGK stał się instytucją właściwą do rozpatrywania protestów zgodnie z procedurą odwoławczą określoną w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.). W związku z powyższym, protesty dotyczące wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne POIR wnosić należy bezpośrednio do Banku Gospodarstwa Krajowego na adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa 

Uprzejmie informujemy, że w sekcji "Materiały dla beneficjentów” zamieszczony został Komunikat w sprawie obowiązywania nowych Dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Szanowni Państwo,
Bank Gospodarstwa Krajowego przypomina, że zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne:
„Wnioskodawca w trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów jest zobowiązany do przeprowadzenia prezentacji projektu obejmującej zagadnienia dotyczące przedmiotu projektu oraz jego głównych celów. Maksymalny czas na dokonanie prezentacji to 15 minut. Prezentacji musi dokonać wnioskodawca bądź pracownik wnioskodawcy. Nie dopuszcza się dokonania prezentacji przez przedstawicieli podmiotów zewnętrznych, w tym firm doradczych.”

Mając na uwadze powyższy zapis zaleca się, aby Wnioskodawca przygotowując się do prezentacji w trakcie posiedzenia Panelu Ekspertów zwrócił szczególną uwagę na następujące elementy:

 • prezentacja projektu, m.in. przedstawienie planowanej do wdrożenia technologii, zakres rzeczowy inwestycji, zakres niezbędnych prac nad wdrożeniem;
 • prezentacja celów projektu, m.in. nowe/ulepszone produkty/usługi,
 • prezentacja wpływu projektu na środowisko;
 • łączny, nieprzekraczalny czas na wystąpienie Wnioskodawcy to 15 minut.

Regulamin konkursu

Załączniki do Regulaminu konkursu

Załączniki do umowy o dofinansowanie

Załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu

Materiały dla beneficjentów

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

 1. Czy premia technologiczna wypłacona będzie do dowolnego wykorzystania przez klienta?
  Nie, premia technologiczna wypłacana jest na rachunek wskazany w umowie o dofinansowanie  w banku kredytującym, a wypłata premii może być zaliczona wyłącznie na spłatę kapitału kredytu technologicznego.
   
 2. Na jakich warunkach udzielany jest kredyt technologiczny (oprocentowanie, marże, prowizje)?
  Kredyt technologiczny udzielany jest na warunkach rynkowych, tj. takich na jakich bank kredytujący udziela kredytów inwestycyjnych. Warunki kredytu negocjowane są wyłącznie pomiędzy bankiem kredytującym a kredytobiorcą.
   
 3. Czy wcześniejsza spłata kredytu ma wpływ na wypłatę premii technologicznej?
  Premia technologiczna przeznaczona jest na spłatę kapitału kredytu, jeżeli więc kredyt został spłacony przed wypłaceniem premii technologicznej klient nie będzie mógł skorzystać z tej formy dofinansowania.
   
 4. Czy z Kredytu na innowacje technologiczne mogą być realizowane projekty z wszystkich branż?
  Nie. Cześć branż jest wykluczona z możliwości dofinansowania, np. sektor hutnictwa żelaza i stali, sektor węglowy, sektor wytwarzania i dystrybucji energii oraz związana z nim infrastruktura. Szczegóły dotyczące branż wykluczonych znajdują się w Instrukcji Wypełniania Wniosku o Dofinansowanie oraz w Opracowaniu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z POIR.
   
 5. Kiedy można złożyć wniosek o wypłatę premii?
  Premia może zostać wypłacona jednorazowo, po zrealizowaniu całego projektu (wniosek o płatność końcową) lub w kilku częściach (wnioski o płatność pośrednią i końcową). Pierwszy wniosek o płatność pośrednią można złożyć po zrealizowaniu nie mniej niż 25 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Należy przy tym pamiętać, że wysokość premii nie może być wyższa niż kwota uruchomionego kredytu technologicznego pozostałego aktualnie do spłaty. 
   
 6. Czy projekt, na który jest składany wniosek, musi być już rozpoczęty?
  Nie. Projekt, którego dotyczy wniosek może zostać rozpoczęty nie wcześniej niż w dniu następnym po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie uznaje się poniesienie pierwszego wydatku lub przyjęcie pierwszego zobowiązania rodzącego skutki finansowe dotyczącego realizacji projektu. 
   
 7. Jaka jest maksymalna i minimalna wartość kredytu i premii technologicznej?
  Ustawa nie określa maksymalnej i minimalnej wartości kredytu technologicznego, jedynym ograniczeniem  w przypadku wysokości kredytu jest zakaz finansowania dużych projektów tj. takich których wartość przekracza równowartość 50 mln euro. Nie ustala się maksymalnej kwoty premii technologicznej, o ile nie wynika ona z zasad opisanych w regulaminie konkursu.
   
 8. Czy można otrzymać zaliczkę premii?
  Nie. Premia technologiczna służy jedynie spłacie kredytu zaciągniętego na realizację projektu, dotyczącego wdrożenia nowej technologii. Tym samym nie jest możliwe finansowanie projektu z zaliczki.
   
 9. Czy na Kredyt na innowacje technologiczne można otrzymać gwarancję Biznesmax?
  Nie. Gwarancja Biznesmax stanowi pomoc publiczną, a zabezpieczenie nią kredytu technologicznego spowodowałoby zmniejszenie udziału i kwoty premii technologicznej. Natomiast przy jej wykorzystaniu może zostać zaciągnięty kredyt służący finansowaniu pozostałych wydatków w ramach realizacji projektu – czyli np. wydatków niekwalifikowalnych, w tym obrotowych (np. płace, surowce, materiały, opłaty bieżące etc.). 
   
 10. Czy można złożyć wniosek o wypłatę premii, jeśli urządzenie nie zostało jeszcze zakupione, a zapłacone są tylko faktury zaliczkowe?
  Tak. Można, jeżeli takie wydatki zostaną przedstawione we wniosku o płatność pośrednią. 
   
 11. Czy promesę kredytu technologicznego można dostarczyć w późniejszym terminie?
  Nie. Promesa kredytu technologicznego powinna być dołączona do pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie. Promesa powinna być ważna na moment składania wniosku oraz wystawiona na podstawie pozytywnej zdolności kredytowej. Niedopuszczalne jest przedstawienie warunkowej promesy, której treść nie potwierdza zdolności kredytowej. 
   
 12. Czy bank kredytujący, może warunkować zawarcie umowy kredytowej (warunek wskazany w promesie kredytu technologicznego) od zawarcia z BGK umowy o dofinansowanie?
  Nie, ponieważ to umowa kredytowa jest jednym z dokumentów, które wnioskodawca przekazuje do BGK przed zawarciem umowy o dofinansowanie. 
   
 13. Czy promesa kredytowa wystawiona przez bank kredytujący musi posiadać jakiś określony termin jej ważności?
  Promesa kredytu technologicznego musi być ważna co najmniej na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. 
   
 14. Co oznacza, że Kredyt na innowacje technologiczne nie może być udzielony na zakup środka trwałego, w którym została zastosowana nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej finansowanej za pomocą kredytu technologicznego?
  Zgodnie z powyższym zapisem kredytem technologicznym może być finansowany zakup maszyny/urządzenia służącego wdrożeniu nowej technologii nie zaś zawierającego w sobie tę technologię.
  • Przykład 1 - Inwestycja niekwalifikująca się do finansowania: Firma „B" zamierza wdrożyć technologię fleksodruku, w związku z czym kupuje „drukarkę A" (w której firma „A" zastosowała nową technologię).
  • Przykład 2 - Inwestycja kwalifikująca się do finansowania: Firma „C" zamierza wdrożyć technologię druku na pięciowarstwowej folii półprzezroczystej, w oparciu o własną technologię do czego niezbędny jest zakup środków trwałych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji.
 15. Co jest pomocą publiczną - kwota kredytu technologicznego, czy tylko premia technologiczna?
  Pomocą publiczną jest kwota premii technologicznej. Pozostała część kredytu technologicznego spłacana jest ze środków beneficjenta.
   
 16. Czy są określone kryteria oceny wniosków o Kredyt na innowacje technologiczne i gdzie je znaleźć?
  Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” POIR. W sprawie kryteriów oceny wniosków o kredyt technologiczny należy zwracać się do banków kredytujących, ponieważ każdy bank indywidualnie określa sposób oceny inwestycji i zdolności kredytowej przedsiębiorcy.
   
 17. Czy wniosek może złożyć spółka, która złożyła wniosek o rejestrację, ale jeszcze nie ma wpisu w KRS?
  Tak. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka kapitałowa w organizacji, należy załączyć kopię umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo kopię statutu spółki akcyjnej. Treść umowy/statutu musi być aktualna na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK; dokumenty te muszą być sporządzone w formie notarialnej, zgodnie z wymogami stawianymi przez Kodeks Spółek Handlowych. 
   
 18. Jaką premię technologiczną otrzyma przedsiębiorca, którego udział własny w projekcie inwestycyjnym jest większy niż 25 proc. tj. jaka jest górna granica wkładu własnego, niezbędna do uzyskania premii technologicznej?
  Wartość przyznanej premii będzie wynikała z pomnożenia całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych przez wskaźnik pomocy regionalnej. Natomiast na konto kredytu zostanie przelana premia w kwocie nie wyższej niż wartość faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych pomnożonych przez wskaźnik intensywności pomocy regionalnej. De facto premia może spłacić kapitał kredytu, więc ważna jest kwota kapitału kredytu pozostała do spłaty w momencie wypłacania premii technologicznej. Dlatego wspomniana w pytaniu „górna granica" wkładu własnego zależy zarówno od poziomu pomocy regionalnej jak i czasu realizacji projektu - harmonogramu spłaty kredytu.
   
 19. Czy koszt nabycia nowej technologii jest kosztem kwalifikowanym, jeśli nabycie nowej technologii ma miejsce przed złożeniem wniosku o premię technologiczną?
  Wówczas byłby to koszt niekwalifikowany i nie mógłby być włączony do projektu.
   
 20. Czy przy zakupie maszyn i urządzeń obowiązuje prawo o zamówieniach publicznych?
  Wymogi dotyczące sposobu przeprowadzania zamówień opisane są w § 11 wzoru umowy o dofinansowanie. Zgodnie z jego zapisami, beneficjent jest zobowiązany stosować przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy. W przypadku, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wszystkie wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem powinien ponosić z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
 21. Jak należy udokumentować posiadanie nowej technologii (nabytej i własnej)?
  Nabytej - fakturą, umową licencyjną; własnej - zgłoszeniem patentowym, patentem, dokumentacją wewnętrzną firmy.
   
 22. Czy można zakupić nową technologię od firmy zagranicznej i w jakiej formie powinna być ona zakupiona?
  Technologia może być zakupiona od firmy zagranicznej. Należy pamiętać, aby spełniała ona wymogi ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej dotyczące nowej technologii.
   
 23. Czy można odkupić nową technologię od innego przedsiębiorcy, który już ją zastosował w wyniku realizacji projektu celowego?
  Technologia może być zakupiona od innego przedsiębiorcy, który już ją zastosował pod warunkiem, że może on nią dysponować i ją sprzedać (np. jest twórcą i właścicielem praw) oraz pod warunkiem, że spełnia wymogi ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej dotyczące nowej technologii.
   
 24. Czy istnieje możliwość wdrożenia nowej technologii w kilku zakładach na terenie kraju/ przez kilku przedsiębiorców równolegle?
  Wdrożenie tej samej technologii w kilku zakładach / oddziałach danej firmy stanowi wdrożenie technologii przez całe przedsiębiorstwo i można to opisać w jednym wniosku o dofinansowanie. Ta sama technologia może być wdrożona przez kilku odrębnych przedsiębiorców/firm. W tej sytuacji przedsiębiorcy muszą złożyć odrębne wnioski o dofinansowanie.
   
 25. Czy nowa technologia może dotyczyć usługi?
  Tak.
   
 26. Jakie usługi mieszczą się pod pojęciem „usługi doradcze"?
  Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, usługami doradczymi podlegającymi dofinansowaniu mogą być wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. Usługi takie muszą spełniać art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, tj. nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama. Objęte dofinansowaniem mogą być wydatki poniesione po złożeniu wniosku o dofinansowanie.
   
 27. Jaka jest wymagana forma potwierdzenia wkładu własnego do kredytu technologicznego (środki zgromadzone na koncie i lokatach, środki powstałe w wyniku bieżącej działalności)?
  Udokumentowanie źródła udziału własnego powinno być na tyle wiarygodne, aby były wystarczające dla banku kredytującego do stwierdzenia zdolności kredytowej i finansowej wykonalności projektu. Powinno to też wynikać z załączonych dokumentów finansowych i biznesplanu. Jeśli udział własny ma pochodzić z kapitału zakładowego lub środków własnych firmy, to powinno to wynikać z aktualnych danych finansowych firmy. Jeśli zaś w celu domknięcia budżetu projektu zaciągnięty ma zostać dodatkowy kredyt komercyjny, to bieżące i przewidywane wyniki finansowe powinny pozwalać na jego obsługę. Co istotne, kredyt na wkład własny nie może być powiązany z żadną formą pomocy publicznej.
   
 28. Czy w punkcie 22 wniosku o dofinansowanie konieczne jest dodawanie dodatkowego wskaźnika rezultatu dotyczącego pozytywnego wpływu projektu na środowisko?
  Tak, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do samodzielnego określenia co najmniej jednego wskaźnika potwierdzającego pozytywny wpływ na środowisko (np. wskaźnik ze Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych). Wskaźniki te będą weryfikowane na etapie oceny i rozliczania projektu.
   
 29. Czy zakup wartości niematerialnych i prawnych musi być dokonywany zgodnie z zasadą konkurencyjności wydatków? Czy musi być rozeznanie rynku i trzy oferty?
  Tak, zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania zasady konkurencyjności w odniesieniu do wydatków o wartości przekraczającej 50 tys. PLN.
   
 30. Czy w ramach poddziałania dofinansowanie może uzyskać „start up”?
  Tak, jeżeli bank kredytujący zdecyduje się na udzielenie kredytu technologicznego nowo założonej firmie.
   
 31. Czy możliwe jest uzyskanie wsparcia na technologię wytworzoną w wyniku realizacji projektu dofinansowanego przez NCBiR?
  Tak, jeżeli nie zachodzi podwójne finansowanie tych samych wydatków tj. efektem realizacji projektu było stworzenie technologii, a nie jej wdrożenie.
   
 32. Czy opinia powdrożeniowa może podważać ocenę ekspertów i w takim wypadku stanowić podstawę do odmowy wypłaty dofinansowania?
  Opinia sporządzana po zakończeniu inwestycji dotyczyć będzie efektów realizacji projektu tzn. tego czy zostały osiągnięte założone cele, czy technologia została faktycznie wdrożona. Opinia może stanowić podstawę do odmowy wypłaty dofinansowania w przypadku gdy opiniujący stwierdzą, że projekt nie został  zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową a założone cele nie zostały osiągnięte.
   
 33. Czy w ramach prowadzonego postępowania ofertowego zawsze muszą wpłynąć co najmniej trzy oferty? Czy jeżeli wpłynie jedna warunek konkurencyjności zostanie uznany za spełniony?
  Jeżeli w wyniku prawidłowo (tj. zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020") przeprowadzonego postępowania ofertowego wpłynie tylko jedna oferta, uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną.
   
 34. Czy wydatki poniżej 3,5 tys. zł muszą być realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, czy też mogą być dokonywane z wolnej ręki?
  Na warunkach określonych w "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" wydatki poniżej 20 tys. zł nie muszą być realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności, tj. mogą być dokonywane z wolnej ręki.
   
 35. Czy generator wniosków przewiduje ograniczenia liczby znaków w odniesieniu do pól opisowych?
  Tak, pola opisowe w generatorze wniosków mają ograniczenia co do dopuszczalnej liczby znaków. Limity zostały wskazane w instrukcji generatora wniosków oraz bezpośrednio w generatorze.
   
 36. Czy w prezentacji podczas panelu może brać udział tłumacz? Czy wlicza się do trzech osób?
  Tak, o ile jest to niezbędne, tłumacz może być jedną z trzech osób ze strony Wnioskodawcy obecnych podczas Panelu Ekspertów. Ewentualne koszty usługi pokrywane są przez Wnioskodawcę i nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu.
   
 37. Czy podczas panelu ekspertów wnioskodawca może przeprowadzić prezentację w formie PowerPoint?
  Tak, BGK zapewni dostęp do komputera oraz projektora w celu przeprowadzenia prezentacji.
   
 38. Dane za jaki okres należy wpisać w pkt 22 WoD - Wskaźnik „Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów”
  Należy podać dane za okres 12 miesięcy od zakończeniu realizacji projektu lub za pełny rok po zakończeniu realizacji projektu.
   
 39. Czy do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć opinię o nowej technologii?
  Nie. Zgodnie z dokumentacją konkursową wnioski o dofinansowanie będą oceniane merytorycznie przez zewnętrznych ekspertów z dziedziny, której dotyczy projekt.
   
 40. Czy załączenie do wniosku promesy kredytowej lub warunkowej umowy kredytowej jest obowiązkowe?
  Tak. Posiadanie promesy kredytowej lub warunkowej umowy kredytowej jest niezbędnie wymagane do złożenia wniosku dofinansowanie. Ponadto niezałączenie skanu ww. dokumentów uniemożliwia złożenie wniosku o dofinansowanie.
   
 41. Czy budowa budynku powinna być ujmowana we wskaźniku „Liczba wykonanych w ramach projektu środków trwałych”?
  Tak, budowa stanowi wytworzenie środka trwałego i powinna być ujmowana we wskaźniku.
   
 42. Czy zakup gruntu powinien być ujmowany we wskaźniku „Liczba nabytych w ramach projektu środków trwałych”?
  Tak, nabycie gruntu należy wykazywać we wskaźniku.
   
 43. „Cechy, parametry, funkcjonalności” w kryteriach – jak definiować te pojęcia?
  Proponujemy stosowanie ogólnie przyjętych znaczeń określonych w słowniku języka polskiego PWN.
   
 44. Status MŚP a korzystanie z pracy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych, osób prowadzących działalność gospodarczą, pracowników agencji pracy tymczasowej.
  Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych, które wykonują pracę w miejscu i czasie określonym przez pracodawcę i pod jego kierownictwem oraz pracownicy tymczasowi świadczący pracę na rzecz tego pracodawcy powinni być uznawani za członków personelu jego przedsiębiorstwa i uwzględniani przy ocenie przynależności tego przedsiębiorstwa do sektora MŚP. Należy zauważyć, że wprawdzie formalnym pracodawcą pracownika zatrudnionego za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej jest ta agencja, jednak faktycznie pracownik wykonuje zadania na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, do którego został przez agencję oddelegowany. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i świadczących pracę na rzecz przedsiębiorstwa.
   
 45. Jak rozumieć pojęcie „ponowne wykorzystywanych aktywów” w zapisie dotyczącym „inwestycji początkowej”?
  Pojęcie to dotyczy aktywów przedsiębiorstwa, które wnioskodawca zamierza (ponownie) wykorzystać dla celów realizacji planowanego do dofinansowania projektu.
   
 46. Kiedy należy informować BGK o ewentualnych zmianach w projekcie, w tym aktualizować dokumenty projektowe np. harmonogram rzeczowo-finansowy?
  Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie BGK wzywa wnioskodawcę do przedstawienia aktualnych dokumentów projektowych. Na tym etapie należy przekazać informacje o wszelkich zmianach jakie zaistniały w projekcie po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Informacje i uzasadnienie dla wprowadzenia ewentualnych zmian należy przekazać również w piśmie przewodnim przekazującym aktualne dokumenty. Powyższe nie wyklucza jednak możliwości zmian projektu na późniejszym etapie jego realizacji.
   
 47. Czy możliwa jest zmiana terminów realizacji zadań oraz projektu?
  Tak, jednak przekazując aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy i/lub harmonogram realizacji projektu należy wyczerpująco uzasadnić konieczność wprowadzenia zmian. BGK w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do ekspertów oceniających projekt z prośbą o opinię w sprawie dopuszczalności wydłużenia terminów. Innowacyjność technologii oraz końcowego rezultatu projektu stanowi główną podstawę do przyznania dofinansowania. Jeżeli zatem w opinii ekspertów, oceniających wniosek o zmianę terminów, odsunięcie w czasie realizacji projektu i w efekcie wprowadzenia na rynek nowego produktu lub usługi spowoduje, że produkt lub usługa nie będzie spełniała warunku ustawowego tzn. planowane do wprowadzenia na rynek produkty/usługi nie będą nowe lub ulepszone w stosunku do obecnie oferowanych na rynku, BGK nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian.
   
 48. Czy wnioskodawca może złożyć wniosek w więcej niż jednej rundzie danego konkursu?
  Tak, w siódmym konkursie, który trwa do 30 grudnia 2020 r., wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.
   
 49. Czy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie obowiązkowa jest publikacja zapytań ofertowych w Bazie konkurencyjności?
  Tak, od 1 stycznia 2018 r. publikacja zapytania ofertowego w Bazie konkurencyjności jest obowiązkowa również przed popisaniem umowy o dofinansowanie.
   
 50. Co dzieje się z dotacją, gdy przedsiębiorstwo chce zmienić formę prawną swojej działalności?
  Wszelkie zmiany organizacyjne beneficjenta, zwłaszcza zmiany własnościowe, wymagają wcześniejszego uzyskania zgody BGK w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu (3 lata od daty wypłaty ostatniej transzy premii technologicznej). 
   
 51. Czy spłata kredytu może trwać dłużej niż projekt?
  Kwestia długości kredytu technologicznego jest przedmiotem indywidualnych ustaleń pomiędzy wnioskodawcą a bankiem kredytującym. Należy mieć na uwadze, że dotacja w postaci premii technologicznej przeznaczona jest wyłącznie na spłatę kredytu technologicznego. Oznacza to, że kwota kredytu technologicznego nie może być niższa niż kwota wnioskowanej premii technologicznej.   
   
 52. Czy kosztem kwalifikowanym jest leasing budynków i urządzeń?
  Leasing nie jest kosztem kwalifikowalnym. 
   
 53. Czy można uznać za kwalifikowaną instalację fotowoltaiczną zasilającą linię technologiczną?
  Tak, więcej informacji w tym zakresie znajduje się m.in. w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w punkcie 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) oraz uzasadnienie wydatków projektu.
   
 54. Czy mogę wykorzystać kupowane maszyny do produkcji również innych produktów?
  Jeżeli w projekcie wskazano 100 proc. wartości netto maszyn jako koszt kwalifikowalny to nie można ich wykorzystywać do innej produkcji niż ta wskazana w projekcie przez 3 lata od daty wypłaty ostatniej transzy dotacji. 
   
 55. Który bank kredytujący ma najlepszą ofertę?
  Oferta banków kredytujących dla konkretnego przedsiębiorcy uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od historii kredytowej przedsiębiorcy. Sugerujemy porównać ofertę kilku banków kredytujących przed podpisaniem umowy kredytowej. 
   
 56. Czy wkład własny wnioskodawcy (tj. np. 25 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych) może być wniesiony jako wkład niepieniężny (np. grunt)?
  W siódmym konkursie wkład własny nie jest wymagany - nawet 100 proc. kosztów kwalifikowalnych może być finansowane kredytem technologicznym. Wysokość kredytu technologicznego uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy dokonywanej przez bank kredytujący.
   
 57. Czy BGK przewiduje jakieś przesunięcia czasowe lub zamrożenie programów unijnych jak, np. kredyt na innowacje technologiczne?
  Nie przewidujemy zamrożenia programów, konkursy w ramach Kredytu na innowacje technologiczne są realizowane zgodnie z przyjętym Harmonogramem konkursów PO IR.
   
 58. Jakie są zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne?
  Zmiany w Kredycie na innowacje technologiczne (siódmy konkurs, 1 czerwca - 30 grudnia 2020 r.):
  • zniesienie wymogu innowacyjności rezultatu w skali kraju, wprowadzenie wymogu innowacyjności w skali przedsiębiorstwa 
  • zniesienie limitu kwotowego premii technologicznej - dotąd wynosiła ona 6 mln zł 
  • zniesienie wymogu posiadania wkładu własnego do projektu (od tej chwili 100 proc. może być finansowane kredytem technologicznym)
  • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowanych (np. o koszty transportu środków trwałych, ekspertyzy i projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji)
 59. Czy wniosek, który uzyskał ocenę negatywną w danej rundzie można złożyć w innej rudzie w ramach jednego naboru?
  W konkursie dany wnioskodawca może przygotować i złożyć w Generatorze Wniosków o dofinansowanie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie. 
   
 60. Czy ubiegając się o kredyt na innowacje technologiczne wymagany jest wkład własny przedsiębiorcy w projekt?
  W VII naborze wniosków o dofinansowanie BGK zniósł wymóg posiadania przez przedsiębiorcę wkładu własnego na minimalnym poziomie 25 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych. Niemniej jednak bank komercyjny, w zależności od oceny zdolności kredytowej przedsiębiorcy, może wymagać od niego wkładu własnego.
   
 61. Czy wnioskodawca może dokonać przekształcenia podmiotu pomiędzy złożeniem wniosku o dofinansowanie a rozstrzygnięciem oceny wniosku? Jakie to będzie miało konsekwencje proceduralne?
  Tak, zmiana formy prawnej wnioskodawcy/beneficjenta dopuszczalna jest na każdym etapie projektu. W przypadku przekształcenia podmiotu po złożeniu wniosku o dofinansowanie, a przed zawarciem umowy o dofinansowanie, wnioskodawca powinien przekazać do Banku Gospodarstwa Krajowego informacje o zmianach i ich zakresie. W zależności od etapu, na jakim znajduje się w danej chwili złożony wniosek, wnioskodawca może zostać wezwany przez BGK do zaktualizowania punktu 3 we wniosku o dofinansowanie, ponownego przekazania zaktualizowanego oświadczenia o złożeniu wniosku o dofinansowanie, przekazania aneksu do promesy kredytu technologicznego/warunkowej umowy kredytu technologicznego zawierającego aktualne dane wnioskodawcy lub do przedstawienia innych wymaganych na danym etapie informacji, dokumentów lub oświadczeń. Należy jednak pamiętać, że wszelkie zmiany dotyczące formy prowadzenia działalności gospodarczej, w tym przede wszystkim dotyczące relacji wnioskodawcy z innymi podmiotami mogą mieć wpływ na status przedsiębiorstwa i tym samym na możliwość uzyskania lub wysokość dofinansowania.
   
 62. Jak będzie wyglądała procedura zgłoszenia zmiany formy prowadzenia działalności w okresie realizacji projektu – po podpisaniu umowy o dofinansowanie?
  Zgodnie z umową o dofinansowanie zmiana statusu prawno–organizacyjnego beneficjenta wymaga zgody Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z tym beneficjent przed dokonaniem takiej zmiany powinien przekazać do BGK pismo informujące o chęci wprowadzenia zmian wraz ze szczegółowym opisem planowanego przekształcenia. BGK może zwrócić się do beneficjenta z prośbą o przekazanie dodatkowych wyjaśnień, czy też dokumentów. Każda zmiana jest rozpatrywana indywidualnie. W przypadku wyrażenia zgody przez BGK na dokonanie zmian prawno-organizacyjnych beneficjenta, jest on zobowiązany do przedłożenia zaktualizowanego zabezpieczenia, w formie weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie opisanych zmian. W uzasadnionych przypadkach, np. w sytuacji ograniczenia odpowiedzialności wspólników po przekształceniu, BGK może wymagać dodatkowego poręczenia przez te osoby na wekslu in blanco oraz deklaracji wekslowej. W przypadku gdy zmiana formy prawnej następuje etapami i trwa dłużej niż 14 dni beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia, w formie weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej, po każdym etapie przekształcenia, w odniesieniu do obowiązującej formy prawnej.
   
 63. Jakie obowiązki będą mieli przedsiębiorcy, którzy mają już zakończone projekty, ale są w okresie trwałości?
  Przedsiębiorcy posiadający projekty w okresie trwałości są zobowiązani do przestrzegania zapisów zawartej umowy o dofinansowanie, a sposób postępowania w przypadku zamiaru dokonania przekształcenia jest identyczny, jak w przypadku beneficjentów dokonujących zmiany formy prowadzonej działalności w trakcie realizacji projektu.

Lista rankingowa

Działając na podstawie artykułu 46 ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Bank Gospodarstwa Krajowego informuje, że zakończona została ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach pierwszego naboru dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR 2014-2020. Lista przedstawia wynik prac Komisji oceny projektów po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie, które zostały złożone w terminie 7 grudnia 2015 r. - 29 stycznia 2016 r oraz są rekomendowane do otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszyscy Wnioskodawcy, których projekty podlegały ocenie, zostaną niezwłocznie poinformowani pisemnie o wyniku oceny projektu.

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
tel.: 22 475 95 05

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 22 475 95 05.

Materiały informacyjne dla realizujących projekt

Sprawdź!

Innowacyjne historie

Poznaj je i zainspiruj się!

Aktualności

Przedłużamy termin zgłoszeń na DOFE 2022!

Przedłużamy termin zgłoszeń na DOFE 2022!

Zainteresowanie tegoroczną edycją Dni Otwartych Funduszy Europejskich niezwykle nas cieszy.…

Szczegóły
Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Chcesz pochwalić się swoim projektem realizowanym z Funduszy Europejskich przed całą Polską, a…

Szczegóły

Ostrzeżenie przed firmami rzekomo pośredniczącymi w składaniu wniosków do BGK

Ostrzegamy przed osobami lub firmami, które oferują pośrednictwo w składaniu wniosków o…

Szczegóły