Wsparcie finansowe armatorów śródlądowych.

Dla kogo?

Armatorzy, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski.

Na co?

Poprawa ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi na śródlądowych drogach wodnych oraz promowanie nowoczesnego i efektywnego śródlądowego transportu wodnego.

O produkcie

Refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku to jedna z form wsparcia finansowego dla armatorów żeglugi śródlądowej.

Zasady i warunki udzielania refinansowania reguluje ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym oraz wewnętrzne akty normatywne Banku.

Wsparcie armatorów żeglugi śródlądowej z tytułu refinansowania zakupu składnika wyposażenia statku realizowane jest do wysokości środków ujętych w planie finansowym Funduszu na  dany  rok  oraz  w  kolejności  złożenia  przedmiotowych  wniosków.

Udzielenie  wsparcia  finansowego  armatorowi  stanowi  pomoc  de  minimis.  Armator  może  pozyskać  finansowanie  w  przypadku,  gdy  suma  wartości  pomocy  de  minimis  uzyskanej  w  roku  bieżącym  oraz  w  ciągu  dwóch  lat  poprzedzających datę złożenia wniosków, razem z wartością pomocy wnioskowanej, nie przekracza równowartości kwoty 200 000,00 EUR.

Kto może liczyć na refinansowanie z FŻŚ?

Z refinansowania z FŻŚ mogą skorzystać armatorzy, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na:

  • przewozie ładunków
  • wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych
  • przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów

Jakie kategorie składników wyposażenia statku mogą zostać refinansowane z FŻŚ?

Refinansujemy 50 proc. wartości zakupu następujących kategorii składników wyposażenia statku*:

  • środków ratunkowych
  • oznakowania nawigacyjnego
  • środków sygnałowych
  • środków łączności radiotelefonicznej
  • urządzeń nawigacyjnych
  • urządzeń wykorzystujących nowe technologie na statkach

*z zastrzeżeniem, że w danym roku kalendarzowym środki przeznaczone na ten cel zostały ujęte w planie finansowym FŻŚ.

Jak skorzystać

Podstawowym warunkiem otrzymania refinansowania na zakup składnika wyposażenia statku jest złożenie wniosku w roku, w którym ten składnik został zakupiony. Wniosek o refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku należy złożyć poprzez :

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Infrastruktury Transportowej,
Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa,

  • lub osobiście w siedzibie banku.

Kontakt

Katarzyna Marczak,
DFTW
, tel. 22 475 57 41

Departament Funduszy Transportu i Wsparcia (DFTW) Al. Jerozolimskie 7, 00–955 Warszawa. Tymczasowa siedziba Bank Gospodarstwa Krajowego, Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, tel. 22 475 57 47.

Fundusz Żeglugi Śródlądowej

Jesteś zainteresowany wsparciem finansowym armatorów śródlądowych?