Wsparcie finansowe armatorów śródlądowych.

Dla kogo?

Armatorzy, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski

Na co?

Dofinansowanie modernizacji taboru żeglugowego i projektów związanych z restrukturyzacją sektora żeglugi śródlądowej, w tym przedsięwzięć mających na celu poprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi

O produkcie

Kredyt preferencyjny jest jedną z form wsparcia finansowego dla armatorów śródlądowych z Funduszu Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ).

Podstawą prawną funkcjonowania FŻŚ jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Wypłaty na rzecz armatorów żeglugi śródlądowej z tytułu udzielonego kredytu preferencyjnego realizowane są do wysokości środków ujętych w planie finansowym Funduszu na dany rok oraz w kolejności złożenia wniosków.

Wypłaty ze środków FŻŚ realizowane na rzecz armatorów stanowią pomoc de minimis. Armator może pozyskać finansowanie w przypadku, gdy suma wartości pomocy de minimis uzyskanej w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających datę złożenia wniosku, razem z wartością pomocy wnioskowanej, nie przekracza równowartości kwoty 200 000,00 EUR.

Kto może skorzystać z kredytu preferencyjnego z FŻŚ?

Z kredytu preferencyjnego z FŻŚ mogą skorzystać armatorzy, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na:

 • przewozie ładunków
 • wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych
 • przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów

Kredyt preferencyjny z FŻŚ - zalety

 • oprocentowanie kredytu wynosi 0,4 stopy redyskonta weksli określonej przez NBP
 • okres kredytowania maksymalnie do 10 lat
 • możliwa karencja w spłacie kapitału – maksymalnie do 6 miesięcy
 • możliwość częściowego umorzenia kredytu preferencyjnego

Częściowe umorzenie kredytu preferencyjnego

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym przewiduje również możliwość częściowego umorzenia udzielonego kredytu preferencyjnego. Umorzenia części kredytu preferencyjnego przysługują jedynie armatorom wykonującym działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, polegającą na przewozie ładunków.

Wysokość umorzenia części kredytu preferencyjnego*

 • do 10 proc. wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego (w przypadku kredytu udzielonego na zakup lub remont statku młodszego niż 5 lat)
 • do 5 proc. wykorzystanej kwoty kredytu preferencyjnego (w przypadku kredytu udzielonego na zakup lub remont statku w wieku od 5 do 15 lat)
 • do 25 proc. wykorzystanej kwoty kredytu na modernizację statku.

*jednak do wysokości nie większej niż część kredytu pozostająca do spłaty

Zasady umorzenia części kredytu preferencyjnego

Podstawą dokonania umorzenia części kredytu jest złożenie wniosku przez kredytobiorcę, który zrealizował część kredytu, tj. dokonał zakupu, modernizacji lub remontu statku oraz:

 • terminowa spłata zobowiązań wynikających z umowy kredytowej
 • brak zaległości z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, opłat i kar pieniężnych stanowiących przychód NFOŚiGW
 • pozytywna opinia Rady Żeglugi Śródlądowej do wniosku o umorzenie części kredytu preferencyjnego

Jak skorzystać?

Warunkiem ubiegania się o kredyt preferencyjny jest złożenie wniosku wraz
z wymaganymi dokumentami, które zostały określone w aktach prawnych regulujących zasady udzielanego wsparcia.

Podstawowe warunki udzielenia kredytu preferencyjnego:

 • posiadanie zdolności kredytowej
 • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu preferencyjnego
 • wniesienie wkładu własnego w finansowanie przedsięwzięcia w wysokości min. 20 proc. wartości kredytowego przedsięwzięcia

Wniosek o udzielenie kredytu preferencyjnego lub wniosek o umorzenie części kredytu preferencyjnego możesz złożyć w Regionie BGK.

Kontakt

Katarzyna Marczak,
DFTW
, tel. 22 475 57 41

Fundusz Żeglugi Śródlądowej