Polski Fundusz Funduszy Wzrostu to wspólna inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). W kwietniu 2013 r. BGK i EFI utworzyły fundusz funduszy wielkości 90 mln EUR, który zbuduje portfel inwestycji w fundusze inwestycyjne finansujące przedsiębiorstwa znajdujące się w fazie wzrostu lub ekspansji. Celem tej inicjatywy jest pobudzenie inwestycji kapitałowych w rozwijające się firmy na terenie Polski.

W pierwszym etapie PFFW zostanie zasilone 60 mln EUR od BGK i 30 mln EUR od EFI. W przyszłości inni inwestorzy będą mogli dołączyć do BGK i EFI, tak by zmaksymalizować efekty działania PFFW.

Strategia inwestycyjna

Przy zarządzaniu PFFW, Europejski Fundusz Inwestycyjny wykorzysta swoje doświadczenia i wiedzę zdobytą przy zarządzaniu podobnymi funduszami utworzonymi we współpracy z regionalnymi i krajowymi partnerami w innych państwach Europy.

Zarządzający PFFW dążą do zbudowania zrównoważonego portfela inwestycji w fundusze koncentrujące działalność na inwestycjach w Polsce. Środki będące w dyspozycji PFFW są inwestowane w fundusze spełniające następujące kryteria:

1. należą do grona funduszy typu Venture Capital, Private Equity i Mezzanine,

2. tworzone są przez zespoły zarządzające, które posiadają potwierdzone doświadczenie i wiedzę na temat polskiego rynku,

3. inwestującą w przedsiębiorstwa:

 • małe i średnie - w fazie wzrostu lub ekspansji,
 • wywodzące się z Polski lub ewentualnie innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,

Warunki podjęcia współpracy

Zarówno fundusze jak i współinwestycje muszą spełniać szereg kryteriów będących wynikiem charakteru procesu inwestycyjnego Polskiego Funduszu Funduszy Wzrostu.

Strategia

Strategia inwestycyjna funduszu musi być skoncentrowana na Polsce choć możliwe są także inwestycje w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Strategia powinna wpisywać się w obecną sytuację rynkową i precyzować jakie branże i rodzaje przedsiębiorstw mogą być najciekawszym celem inwestycji. Istotnym warunkiem są również doświadczenia zespołu zarządzającego funduszem w wybranym obszarze inwestycyjnym.

Zespół zarządzający

Zespół zarządzający funduszem powinien mieć zrównoważoną strukturę, a jego członkowie muszą uzupełniać się wzajemnie - zarówno jeśli chodzi o umiejętności jak i doświadczenie.

 • Zespół zarządzający powinien być zlokalizowany w Polsce lub innym kraju Europy Środkowej i Wschodniej.
 • W przypadku międzynarodowych funduszy Venture Capital / Private Equity działających w tym regionie, powinien powstać lokalny zespół zarządzający działający z Polski lub innego kraju regionu.
 • Dotychczasowe dokonania zespołu powinny świadczyć o wystarczającym doświadczeniu w branżach, które obejmuje strategia inwestycyjna. Szczegółowej analizie poddane zostaną wcześniejsze sukcesy i porażki zespołu oraz związane z nimi doświadczenia i umiejętności.

Potwierdzone wcześniejszymi dokonaniami doświadczenie zespołu zarządzającego jest niewątpliwą zaletą, ale możliwe jest również finansowanie zespołów tworzących pierwszy fundusz.

Fundusz

 • Fundusz powinien być w stanie przyciągnąć finansowanie ze strony prywatnych inwestorów, które będzie co najmniej tej wielkości jak finansowanie ze strony PFFW.
 • Wielkość funduszu musi być na tyle duża, żeby zagwarantować stabilność zespołu zarządzającego i zdolność funduszu do zainwestowania powierzonych środków.
 • Struktura prawna i podatkowa funduszu musi być klarowna i uwzględniać dotychczasową praktykę rynkową.
 • Wszyscy udziałowcy muszą mieć wspólny interes - sukces inwestycyjny funduszu.

Dokumentacja

Dokumentacja związana z procesem pozyskania finansowania z PFFW powinna zawierać opis funduszu i/lub memorandum, w których znajdować się będą informacje o:

 • składzie zespołu zarządzającego funduszem,
 • dotychczasowych doświadczeniach,
 • przyjętej strategii inwestycyjnej,
 • interesujących rynkach i branżach,
 • sposobie pozyskiwania inwestycji,
 • zasięgu geograficznym inwestycji,
 • docelowej wielkość funduszu,
 • jego strukturze prawnej,
 • propozycjach warunków powołania funduszu,
 • oczekiwanej stopie zwrotu,
 • inwestorach, których fundusz zamierza pozyskać,
 • terminach pozyskania finansowania od inwestorów.

Proces inwestycyjny PFFW

W trakcie 5-letniego okresu inwestycyjnego, który rozpoczął się 1 czerwca 2013 roku, PFFW przekaże finansowanie funduszom, które:

 • spełnią kryteria funduszu,
 • pozytywnie przejdą weryfikację informacji podanych we wniosku aplikacyjnym oraz
 • uzyskają pozytywne oceny w procesie due dilligence realizowanym przez EFI.

Efektem tego procesu może być nie tylko pozyskanie finansowania lecz również wsparcie przy tworzeniu dokumentacji czy dzielenie się doświadczeniami z każdego etapu tworzenia funduszu - od pozyskiwania finansowania do zarządzania funduszem.