Powrót

Mała Pożyczka Inwestycyjna (dla Poddziałania 2.1.1)

 • pożyczka w województwie opolskim
 • o finansowaniu do 150 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku
Cel finansowania:
 • Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w Osi Priorytetowej I RPO WO 2014-2020,
 • Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. Inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu.
 • W ramach Produktu Finansowego MPI, priorytetowo traktowane będą Inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, tzn. Inwestycje służące rozwojowi działalności Przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających technologie priorytetowe dla rozwoju regionu (tzw. Specjalizacje Inteligentne):
  a) chemiczne (Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych, Technologie chemiczne organiczne, Chemia specjalistyczna, Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych)
  b) budownictwa i drewna (Technologie budownictwa niskoenergetycznego, Technologie cementu, wapna i betonu, Technologie drewna),
  c) przemysłu maszynowego i metalowego (Technologie układów napędowych, Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, Technologii metali),
  d) przemysłu energetycznego, w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej (Technologie wytwarzania energii, Technologie silników, Technologie wysokich napięć),
  e) rolno-spożywcze (Technologie produkcji roślinnej, Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka),
  f) procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Produkty ochrony zdrowia, Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny, Proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku.

Dla kogo?
 • W ramach Produktu Finansowego MPI, z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać:
  a) przedsiębiorstwa ekologiczne,  tj. Przedsiębiorstwa związane z alternatywnymi paliwami, energią odnawialną i innymi zaawansowanymi technologiami nakierowanymi na ekologizację rozwoju,
  b) przedsiębiorstwa realizujące inwestycje ekologiczne, tj. inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi.
 • Okres spłaty: do 5 lat (do 7 lat w ramach preferencji)

 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (do 12 miesięcy w ramach preferencji)

 

Fundacja Rozwoju Śląska i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o.Osoba kontaktowa:
ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole
Tel.: 77 423 29 14
Joanna Juszczyk
Tel.: 77 423 29 18
E-mail: joanna.juszczyk@fundacja.opole.pl