Powrót

Duża Pożyczka Inwestycyjna (dla Poddziałania 2.1.1)

 • pożyczka w województwie opolskim
 • o finansowaniu maksymalnie do 2,4 mln zł (w zależności od Instytucji Finansującej współpracującej z BGK).
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych według stopy referencyjnej lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe
 • oprocentowanie od 0 proc. w skali roku

 

Cel finansowania:
 • Inwestycje polegające na wdrożeniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w OP I RPO WO 2014-2020,
 • Inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
 • Inwestycje w rozwój Przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, tj. inwestycje, które w sposób mierzalny / wymierny przyczynią się do zwiększenia skali działalności Przedsiębiorstwa i / lub zwiększenia zasięgu jego oferty, np. wprowadzenie nowego produktu / usługi, poszerzenie rynków zbytu.
 • W ramach Produktu Finansowego DPI, priorytetowo traktowane będą Inwestycje zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Opolskiego do roku 2020, tzn. Inwestycje służące rozwojowi działalności Przedsiębiorstw wykorzystujących i upowszechniających technologie priorytetowe dla rozwoju regionu (tzw. Specjalizacje Inteligentne):
  a) chemiczne (Otrzymywanie i przetwórstwo materiałów polimerowych, Technologie chemiczne organiczne, Chemia specjalistyczna, Produkty chemiczne na bazie surowców odnawialnych)
  b) budownictwa i drewna (Technologie budownictwa niskoenergetycznego, Technologie cementu, wapna i betonu, Technologie drewna),
  c) przemysłu maszynowego i metalowego (Technologie układów napędowych, Technologie projektowania i wytwarzania maszyn i urządzeń, Technologii metali),
  d) przemysłu energetycznego, w tym OZE, poprawa efektywności energetycznej (Technologie wytwarzania energii, Technologie silników, Technologie wysokich napięć),
  e) rolno-spożywcze (Technologie produkcji roślinnej, Technologie produkcji i przetwarzania żywności w szczególności przetwarzanie mleka)
  f) procesy i produkty ochrony zdrowia i środowiska (Produkty ochrony zdrowia, Zintegrowany przestrzennie regionalny produkt turystyczny, Proces organizacyjny systemu transportu intermodalnego przyjaznego środowisku.

Dla kogo?
 • W ramach Produktu Finansowego DPI, z preferencji w finansowaniu mogą skorzystać:
  a) przedsiębiorstwa ekologiczne,  tj. Przedsiębiorstwa związane z alternatywnymi paliwami, energią odnawialną i innymi zaawansowanymi technologiami nakierowanymi na ekologizację rozwoju;
  b) przedsiębiorstwa realizujące Inwestycje ekologiczne, tj. Inwestycje mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko kurczących się nieodnawialnych surowców energetycznych poprzez zastąpienie ich surowcami odnawialnymi
 • Okres spłaty: do 7 lat

 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy (do 24 miesięcy w ramach preferencji)

 

Fundacja Rozwoju Śląska i Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o. o.Osoba kontaktowa:
ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole
Tel.: 77 423 29 14
Joanna Juszczyk
Tel.: 77 423 29 18
E-mail: joanna.juszczyk@fundacja.opole.pl
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S. A.
Biuro TISE w Opolu
ul. Ozimska 4/7, 45-047 Opole

Krzysztof Watała
Tel.: 786 840 500 lub 77 546 61 70
E-mail: krzysztof.watala@tise.pl