• pożyczka w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu powyżej 500 tys. zł do 882 tys. zł
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
 • na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych
 • oprocentowanie od 5,81 proc. w skali roku

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 – termin ich obowiązywania do 30 czerwca 2022r.

Przedmiot finansowania

 • przedsięwzięcia realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • przedsięwzięcia inwestycyjne w Kluczowych Obszarach Inwestycyjnych, tj. na:
 • przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań (innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne)
 • przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020
 • przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w szczególności w branżach ekoinnowacji  oraz z wykorzystaniem zaawansowanych Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych

Cel finansowania

 • wzmocnienie potencjału gospodarczego przedsiębiorstw
 • zwiększenie i umocnienie ich pozycji na rynku
 • podniesienie konkurencyjności firm

Finansowanie przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z m.in.

 • zakupem lub wytworzeniem środków trwałych oraz ich montażem, instalacją i uruchomieniem
 • zakupem wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem
 • robotami budowlanymi i materiałami niezbędnymi do wykonania tych robót
 • Okres spłaty: do 10 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 8 miesięcy, a w przypadku pożyczek przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w ramach Kluczowych Obszarów Inwestycyjnych do 12 miesięcy.

Dla przedsiębiorców, którzy odczuli negatywne skutki pandemii COVID-19 wprowadzono dodatkowo następujące rozwiązania: 

 • możliwość wydłużenia maksymalnego okresu finansowania, pozwalające na obniżenie wysokości spłacanych rat lub czasowe ich zawieszenie w całości lub w części, poprzez wprowadzenie:
  • karencji w spłacie pożyczek  (kapitał)– do 12 miesięcy,
  • wakacji kredytowych w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat (kapitał + odsetki) – do 12 miesięcy;
 • możliwości finansowania bieżącej działalności MŚP, w tym ich kapitału obrotowego, w szerszym zakresie niż dotychczas;
 • możliwość obniżenia wysokości oprocentowania pożyczek ;
 • możliwość finansowania produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne) oraz niezbędne surowce; środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; narzędzia do gromadzenia/przetwarzania danych; z zastosowaniem oprocentowania korzystniejszego niż rynkowe.

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez Instytucję Finansującą. 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-EkonomicznychOsoba kontaktowa:

Siedziba,
ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 22 636 07 40

 

Biura Regionalne:
ul. Strzeszyńska 31, 60-479 Poznań
ul. Głogowska 174, 60-126 Poznań

Marta Klujew 
662 834 361
E-mail: [email protected]