Zaproszenie do współpracy

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
jako Instytucja Wdrażająca dla

Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

w ramach
III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020

oraz działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 226 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”

zaprasza Banki do współdziałania i zawarcia  

umowy współpracy dotyczącej obsługi instrumentu wsparcia MŚP

pn. Kredyt na innowacje technologiczne

w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Kredyt na innowacje technologiczne, będący kontynuacją kredytu technologicznego to instrument finansowego wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych. Korzyścią dla firm jest premia technologiczna, stanowiąca częściową spłatę kredytu technologicznego udzielanego przez Banki na realizację inwestycji technologicznej. Całkowita wartość środków na dofinansowanie projektów wynosi 422 mln euro.

Banki zainteresowane współpracą z BGK proszone są o zgłaszanie swojej deklaracji  do

 

Departamentu Programów Europejskich

Banku Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa.

Adres e-mail: [email protected]  

Kontakt telefoniczny pod nr:  (22) 596 59 66.

 

Zaproszenie ma charakter otwarty i jest ważne do odwołania. Z uwagi jednak na zbliżający się termin ogłoszenia informacji (3 listopada 2015 r.) o pierwszym naborze wniosków o dofinansowanie, który rozpocznie się w dniu 7 grudnia br., zapraszamy Banki do kierowania swoich deklaracji współpracy w możliwie jak najkrótszym terminie.

 

Wzór umowy dostępny poniżej.