Zaproszenie do udziału w naborze kandydatów na ekspertów dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zapraszamy do udziału w naborze kandydatów na zewnętrznych ekspertów.

Eksperci, których wnioski zostaną pozytywnie zweryfikowane będą umieszczeni w Wykazie kandydatów na ekspertów publikowanym na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

W związku z współpracą eksperci odpłatnie oceniać będą projekty ubiegające się o dofinansowanie z poszczególnych konkursów prowadzonych dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR na lata 2014-2020.

Współpraca z ekspertami odbywać się będzie na podstawie umowy zlecenia świadczenia usług eksperckich zawieranej przez eksperta znajdującego się w Wykazie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i dotyczyć będzie świadczenia wybranych usług:

  • dokonywania oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w formie Panelu Ekspertów, 
  • rozpatrzenia protestów od wyników oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz przygotowania odpowiedzi na skargi sądowe na negatywne rozpatrzenie,
  • opiniowania wniosków o zmianę umowy o dofinansowanie realizacji projektu,
  • doradztwa, w szczególności jeśli chodzi o weryfikację kosztów wykazywanych we wnioskach o płatność, czy weryfikację dokumentacji środowiskowej.

Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w trybie ciągłym. Szczegółowe wymagania wobec kandydatów na ekspertów opisane są w dokumentacji stanowiącej załączniki do niniejszego zaproszenia.

Wypełnione Wnioski o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą na adres:

Departament Programów Europejskich
Bank Gospodarstwa Krajowego
VARSO 2
ul. Chmielna 73
00-801 Warszawa

z dopiskiem „Nabór kandydatów na ekspertów POIR”.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentacją naboru kandydatów na ekspertów, tj.:

  • Zasadami naboru kandydatów na ekspertów oraz współpracy z ekspertami zewnętrznymi w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR 2014-2020,
  • Wykazem dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydatury,
  • Wzorem wniosku o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów,
  • Krajowymi Inteligentnymi Specjalizacjami,
  • Wzorem Umowy zlecenia świadczenia usług eksperckich wraz załącznikami.

Wszelkie pytania w zakresie naboru kandydatów na ekspertów zewnętrznych proszę kierować na adres poczty elektronicznej [email protected].