Powrót

Materiały informacyjne dla realizujących projekt

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował dla Państwa materiały informacyjne mające na celu ułatwienie realizacji projektów oraz przyspieszenie wypłaty dofinansowania, poprzez ograniczenie liczby najczęściej popełnianych przez Beneficjentów błędów w zakresie procedury dokonywania zakupów oraz przygotowania kompletnego wniosku o płatność.

Opracowane materiały mają charakter informacyjny i niezbędnym jest zapoznanie się m.in. z poniższymi dokumentami:

  1. Umowa o dofinansowanie, której wzór jest dostępny na stronie BGK.
  2. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się drogą mailową z Opiekunem Projektu wskazanym w dokumentacji projektowej lub na adres [email protected]. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi opracowanymi przez Ministerstw Inwestycji i Rozwoju, które dotyczą procedury dokonywania zakupów w ramach projektu:

  1. Zamówienia udzielane w ramach projektów - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020.
  2. Listy sprawdzające - rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności.
  3. Nagranie video - szkolenie dla beneficjentów