Powrót

Zachowanie terminu złożenia wniosków o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

nawiązując do pytań o możliwość skorzystania z rozwiązań przewidzianych w art. 8 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (dalej Specustawa) uprzejmie informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego, w porozumieniu z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej wprowadził zmiany w Regulaminie konkursu (patrz §6 ust. 31-36) precyzujące sposób złożenia wniosku po zakończeniu naboru nr 7. 

Zgodnie z przepisami Specustawy BGK może uznać wniosek za złożony z zachowaniem terminu jeżeli opóźnienie w złożeniu wniosku nie przekroczyło 14 dni i uchybienie terminowi (złożenia wniosku) wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19.

 1. Wobec powyższego w dniu 30 grudnia 2020 r. po godz. 15:00 BGK ponownie udostępni Generator Wniosków umożliwiając tym samym złożenie wniosku o Kredyt na innowacje technologiczne. Składanie wniosków w trybie art. 8 Specustawy będzie możliwe przez 14 dni od daty zakończenia naboru tj. tylko do 13 stycznia 2021 r. do godziny 15:00.
 2. Wnioskodawcy składający wnioski w Generatorze Wniosków po zakończeniu terminu naboru nr 7 (określonym w §3 ust. 3 lit. g Regulaminu Konkursu), tj. w trybie art. 8 Specustawy, zobowiązani są dołączyć do wniosku o dofinansowanie wyjaśnienia i oświadczenie potwierdzające, że uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19.
 3. Przez bezpośrednie wystąpienie COVID-19 należy rozumieć wystąpienie zachorowań lub np. przymusowej kwarantanny, które uniemożliwiły złożenie wniosku o dofinansowanie z zachowaniem terminu. Praca w systemie rotacyjnym, mieszanym lub całkowicie zdalnym nie może być jedyną podstawą do złożenia wniosku po terminie wskazanym w Regulaminie konkursu. Znajduje to potwierdzenie w przygotowanym przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej dokumencie pn.: Ustawa z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Zbiór wyjaśnień wybranych przepisów.
 4. Wyjaśnienia oraz oświadczenie potwierdzające, że uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19 należy złożyć wraz z Oświadczeniem o złożeniu wniosku w Generatorze Wniosków, o którym mowa w §6 ust. 7 Regulaminu konkursu. Dokumenty te należy złożyć w terminach i trybie opisanym w §6 ust. 7-11 Regulaminu konkursu. Aby skutecznie złożyć wniosek o dofinansowanie Oświadczenie o złożeniu wniosku w Generatorze wniosków oraz wyjaśnienia i oświadczenie potwierdzające, że uchybienie terminowi na złożenie wniosku o dofinansowanie wynika bezpośrednio z wystąpienia COVID-19 należy podpisać i zeskanować do jednego pliku, a następnie wgrać do Generatora wniosków. Wersje papierowe wyżej wymienionych dokumentów należy przekazać na adres:

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  VARSO 2
  ul. Chmielna 73
  00-801 Warszawa
   
 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2. należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, co do okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia.
 6. BGK zastrzega sobie możliwość weryfikacji prawdziwości oświadczeń, w tym wzywania o dodatkowe dokumenty lub oświadczenia.
 7. Termin naboru nie ulega wydłużeniu i kończy się w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 15:00.