Powrót

Ostrzeżenie przed firmami rzekomo pośredniczącymi w składaniu wniosków do BGK

Ostrzegamy przed osobami lub firmami, które oferują pośrednictwo w składaniu wniosków o finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego lub innych instytucji udzielających wsparcia ze środków publicznych.  

Wnioski mogą dotyczyć :

- premii wypłacanej w związku Kredytem na innowacje technologiczne,

- wsparcia dla start-up’ów w Polsce wschodniej,

- innych form wsparcia ze środków UE.

Niestety pośród wielu rzetelnych i wiarygodnych firm doradczych działają również podmioty, które  nie wywiązują się sumiennie z przyjętych zleceń od przedsiębiorców. Podmioty te proponują usługę polegającą na przygotowaniu wniosku o wsparcie i złożeniu go w imieniu osoby zlecającej. Wymagają opłacenia usługi z góry, a jej koszt, w zależności od wniosku, może wynieść kilkanaście tysięcy złotych.

Na dowód złożenia wniosku oszuści przedstawiają klientom sfałszowany dokument – przygotowany np. w oparciu o wzory dokumentów BGK – jako potwierdzenie przyjęcia wniosku. Następnie informują swoich klientów o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i proszą o oczekiwanie na uruchomienie środków.

Brak przelewu środków powoduje, że przedsiębiorcy zgłaszają się bezpośrednio do Instytucji organizującej konkurs z pytaniem, kiedy nastąpi wypłata. Otrzymują wtedy informację, że firma doradcza nie złożyła wniosku o wsparcie. Dopiero na tym etapie możliwe jest zidentyfikowanie tego typu zdarzenia.

Warto pamiętać, że BGK nie współpracuje z firmami doradczymi przy udzielaniu premii do Kredytu na innowacje technologiczne.

Możliwe do podjęcia środki zabezpieczające/obniżające ryzyko oszustwa:

  • unikać płacenia „z góry” za przygotowanie wniosku. Można przykładowo uzależnić wypłatę wynagrodzenia od zatwierdzenia wniosku.
  • przed nawiązaniem współpracy z doradcą zweryfikować czy konkurs/nabór trwa i BGK lub inna instytucja przyjmuje wnioski (zdarzyły się przypadki, że oszuści oferowali złożenie wniosku o finansowanie w okresie, gdy nie było żadnego konkursu/naboru). Informacje o aktualnych konkursach/naborach oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie www.bgk.pl lub www.funduszeeuropejskie.gov.pl,
  • zweryfikować z BGK lub inną instytucją dystrybuującą wsparcie informacje przekazywane przez doradcę o konkursach lub naborach, które mają być uruchamiane w przyszłości,
  • przed złożeniem wniosku zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie instytucji organizującej konkurs, w tym z trybem składania i oceny projektów. W wielu przypadkach ocena wniosku dokonywana jest m.in. na podstawie spotkania z wnioskodawcą.
  • wniosek powinien złożyć przedstawiciel firmy wnioskującej o wsparcie. Jeśli upoważni do tego firmę doradczą, powinien otrzymać dostęp do konta mejlowego, z którego złożony został wniosek. Przedstawiciel wnioskodawcy powinien być wskazany we wniosku jako osoba do kontaktów,
  • weryfikować podpisy i treść dokumentów informujących o wyniku oceny wniosku. BGK przekazuje dokumenty informujące o wyniku lub etapie oceny:
    • w formie papierowej bezpośrednio na adres firmy wnioskującej o wsparcie,
    • lub w wersji elektronicznej przez Generator wniosków lub na adres podany w treści wniosku o dofinansowanie. Bank podpisuje dokumenty w wersji elektronicznej podpisem kwalifikowanym, którego autentyczność można zweryfikować. (Weryfikacja podpisu jest możliwa o ile dokument ma postać elektroniczną. Wnioskodawca powinien otrzymać więc taki dokument w formie elektronicznej, a nie np. w formie wydruku)

W przypadku gdy będziecie Państwo podejrzewać próbę popełnienia oszustwa przez osoby proponujące Państwu pomoc przy pozyskaniu dofinansowania lub gdy przestępstwo to zostało popełnione, prosimy aby niezwłocznie poinformowali Państwo Bank Gospodarstwa Krajowego lub inną instytucję prowadzącą nabór wniosków oraz złożyli zawiadomienie na Policję lub do Prokuratury.