Powrót

Kredyt na innowacje technologiczne – podpisywanie umów o dofinansowanie

Szanowni Państwo,

Bank Gospodarstwa Krajowego przypomina, że ostatecznym i nieprzekraczalnym terminem na podpisanie umowy o dofinansowanie dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne PO IR jest 31 grudnia 2021 r. Po tym terminie nie będzie możliwe zawarcie umowy o dofinansowanie, niezależnie od faktu przyznania promesy premii technologicznej.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie prosimy o rzetelne i sprawne przygotowywanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie. Obserwujemy rosnącą liczbę wezwań do uzupełnienia dokumentów przed podpisaniem umowy wynikającą z m.in. z niedbałego i niekompletnego przygotowania dokumentacji przez wnioskodawców. Znacząco wydłuża to proces podpisania umowy o dofinansowanie, co w niektórych przypadkach może uniemożliwić podpisanie umowy w przed ostatecznym terminem kontraktacji – 31.12.2021. Regulamin konkursu wskazuje dopuszczalny czas na przekazanie kompletu dokumentacji do BGK jako 67 dni od otrzymania promesy premii technologicznej – uprzejmie prosimy o maksymalne możliwe skrócenie tego czasu, co zwiększy szanse na podpisanie umowy o dofinansowanie.

Jednocześnie informujemy, że realizacja projektów powinna zostać zakończona do czerwca 2023 r.

Wobec powyższego prosimy o:

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku lub treścią wezwań przesłanych przez BGK,

- jak najsprawniejsze kompletowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie i przekazywanie ich do BGK w terminie krótszym niż 67 dni

- terminowe przekazywanie dokumentów w odpowiedzi na wezwania do uzupełnień przesyłane przez BGK,

- oparcie harmonogramu realizacji projektu o realistyczne planowanie – termin zakończenia realizacji projektu i złożenia wniosku o płatność nie może wykraczać poza czerwiec 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieterminowego składania uzupełnień lub składania niepełnych lub nierzetelnych dokumentów BGK ma możliwość odstąpienia od podpisania umowy

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z opiekunem projektu, wskazanym w umowie o dofinansowanie lub na odwrocie promesy premii technologicznej. Usprawni to przepływ informacji i przyspieszy uzyskanie przez Państwa satysfakcjonującej odpowiedzi.