Powrót

Aktualizacja Regulaminu konkursu oraz wzoru umowy o dofinansowanie – 7 nabór

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wyników oceny projektów złożonych w ramach 7 konkursu dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne POIR, skutkujących koniecznością zawarcia dużej liczby umów o dofinansowanie, jak również z uwagi na fakt, iż BGK, zgodnie z ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, może zawierać umowy jedynie do 31.12.2021 Instytucja Pośrednicząca (BGK) w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą wprowadza zmiany w Regulaminie Konkursu i załącznikach.

W § 12 Regulaminu konkursu wprowadzono ust. 16 który przewiduje możliwość zawarcia warunkowej umowy o dofinansowanie, w ramach której weryfikacja statusu MŚP wnioskodawcy nastąpi w okresie po zawarciu umowy, na warunkach określonych w § 4a wzoru umowy o dofinansowanie stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Stosowne zmiany wprowadzono również w § 4a, § 5 ust. 3 i 4, § 14 ust. 3 pkt 18 wzoru umowy o dofinansowanie.

Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na dotychczas zawarte umowy o dofinansowanie. Pozostaje również bez wpływu na projekty, które nie znalazły się na listach rankingowych publikowanych przez BGK.

Załączniki:

Regulamin konkursu 3.2.2 - Kredyt na innowacje technologiczne N7 - aktualizacja 11.11.2021 r. (PDF, 922 KB)
Załącznik nr 4 - RK - Wzór umowy o dofinansowanie N7 obowiązuje od 11.11.2021 (PDF, 2 MB)