Dotacja na spłatę części kredytu technologicznego w banku kredytującym. Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich. 

Uprzejmie informujemy, że siódmy nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne PO IR, który zakończył się 5 stycznia 2021 r. był ostatnim naborem w obecnej perspektywie unijnej. Nie planujemy organizacji kolejnych naborów w 2021 r.

Trwają obecnie prace nad następcą Kredytu na innowacje technologiczne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 – więcej informacji znajduje się na stronie: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

Wdrożenie innowacyjnej technologii i uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych produktów lub usług

Skorzystaj z programu poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Realizuję projekt

Dodatkowe informacje

Nabór kandydatów na ekspertów PO IR

POIR - podstawowe informacje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) - program realizowany w latach 2014-2020. Następca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z lat 2007-2013.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dotyczy przedsięwzięć związanych z:

 • zwiększeniem innowacyjności gospodarki,
 • rozwojem sektora nauki,
 • współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki
 • podnoszeniem innowacyjności przedsiębiorstw.

Przewidziane w Programie wsparcie to:

 • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między światem nauki a przedsiębiorstwami,
 • poprawa jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Cele tematyczne (CT) wsparcia dla przedsiębiorców:

 • CT 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji - wsparcie skoncentrowane jest przede wszystkim na najważniejszych obszarach gospodarki określonych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 
 • CT 3 - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP.

Wsparcie adresowane jest m.in. do:

 • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
 • jednostek naukowych,
 • klastrów,
 • instytucji otoczenia biznesu.

W Programie szczególny nacisk jest położony na współpracę konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Istotne znaczenie ma wspieranie obszarów określonych jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji obowiązujących w danym konkursie znajduje się w Regulaminie Konkursu.

 

Instytucja pośrednicząca dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, który jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych na najwyższym poziomie. Instytucja pośrednicząca zobowiązuje się też przestrzegać zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości. Instytucja powinna być postrzegana jako przeciwna nadużyciom finansowym, w tym konfliktowi interesów i korupcji.

Informujemy, że wszystkie instytucje zaangażowane w realizację POIR promują kulturę przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucja zarządzająca, instytucje pośredniczące oraz instytucje wdrażające POIR wprowadziły systemy przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji.

Obowiązek przestrzegania zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości spoczywa na wszystkich Instytucjach Systemu Realizacji PO IR, beneficjentach projektów POIR oraz ich kontrahentach.

Instytucja pośrednicząca, zgodnie z wdrożoną polityką przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, będzie z pełną surowością i konsekwencją zwalczać wszelkie przypadki nadużyć finansowych, korzystając przy tym ze wsparcia Instytucji Zarządzającej oraz odpowiednich służb i organów ścigania.

Przeczytaj więcej na stronie Programu Inteligentny Rozwój

 

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w PO IR rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 „Kredyt na innowacje technologiczne” (wcześniej „Kredyt technologiczny" – dostępny w perspektywie UE 2007-2013) to instrument bezzwrotnego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych.

Do zadań BGK należeć będzie m.in. przeprowadzenie naboru i ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej, podpisywanie umów z beneficjentami oraz wypłata przyznanego wsparcia.

Podstawą prawną do udzielania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej jest ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, ze zm.).

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 1. „Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2016 r.” Nr projektu POIR.05.01.00-00-0005/15
 2. „Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2017 r.” Nr projektu POIR.05.01.00-00-0009/16
 3. „Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2018 r.” Nr projektu UDA-POIR.05.01.00-00-0003/17-00
 4. „Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w latach 2019-2020 r.” Nr projektu UDA-POIR.05.01.00-00-0001/18-00
 5. „Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2016 roku.” Nr projektu POPT.01.01.00-00-0089/16  
 6. „Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2017 roku.” Nr projektu POPT.01.01.00-00-0126/17
 7. „Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2018 roku.” Nr projektu UDA-POPT.01.01.00-00-0183/17-00
 8. „Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2019 roku” Nr projektu UDA-POPT.01.01.00-00-0254/19-00
 9. "Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2020 roku" Nr projektu UDA-POPT.01.01.00-00-0290/19-00

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy podpisanej z Ministrem Rozwoju, od dnia 30 maja 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w związku z wdrażaniem poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Na mocy umowy, BGK jest instytucją właściwą do rozpatrywania protestów zgodnie z procedurą odwoławczą określoną w ustawie z 11 lipca 2014 r. Ustawa mówi o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.). W związku z powyższym, protesty dotyczące wniosków o dofinansowanie z poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne POIR wnosić należy bezpośrednio na tymczasowy adres Banku Gospodarstwa Krajowego:

Bank Gospodarstwa Krajowego
VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Korespondencja kierowana na dotychczasowy adres (Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa) może nie trafić do BGK i może wrócić do nadawcy jako niedoręczona.

Uprzejmie informujemy, że w sekcji "Dokumentacja konkursowa - Materiały dla beneficjentów” zamieszczony został Komunikat w sprawie obowiązywania nowych Dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
tel.: 22 475 95 05

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem (22) 475 95 05.

Materiały informacyjne dla realizujących projekt

Sprawdź!

Innowacyjne historie

Poznaj je i zainspiruj się!

Aktualności

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Chcesz pochwalić się swoim projektem realizowanym z Funduszy Europejskich przed całą Polską, a…

Szczegóły

Ostrzeżenie przed firmami rzekomo pośredniczącymi w składaniu wniosków do BGK

Ostrzegamy przed osobami lub firmami, które oferują pośrednictwo w składaniu wniosków o…

Szczegóły

Aktualizacja Regulaminu konkursu oraz wzoru umowy o dofinansowanie – 7 nabór

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wyników oceny projektów złożonych w ramach 7 konkursu dla…

Szczegóły