Dotacja na spłatę części kredytu technologicznego w banku kredytującym. Kredyt na innowacje technologiczne jest realizowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który jest finansowany z Funduszy Europejskich. 

Uprzejmie informujemy, że siódmy nabór wniosków w Kredycie na innowacje technologiczne PO IR, który zakończył się 5 stycznia 2021 r. był ostatnim naborem w obecnej perspektywie unijnej. Nie planujemy organizacji kolejnych naborów w 2021 r.

Trwają obecnie prace nad następcą Kredytu na innowacje technologiczne w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 – więcej informacji znajduje się na stronie: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co?

Wdrożenie innowacyjnej technologii i uruchomienie na jej podstawie produkcji nowych produktów lub usług

Skorzystaj z programu poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne POIR

Realizuję projekt

Dodatkowe informacje

Nabór kandydatów na ekspertów PO IR

POIR - podstawowe informacje

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) - program realizowany w latach 2014-2020. Następca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z lat 2007-2013.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój dotyczy przedsięwzięć związanych z:

 • zwiększeniem innowacyjności gospodarki,
 • rozwojem sektora nauki,
 • współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem nauki
 • podnoszeniem innowacyjności przedsiębiorstw.

Przewidziane w Programie wsparcie to:

 • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między światem nauki a przedsiębiorstwami,
 • poprawa jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Cele tematyczne (CT) wsparcia dla przedsiębiorców:

 • CT 1 - Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji - wsparcie skoncentrowane jest przede wszystkim na najważniejszych obszarach gospodarki określonych w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. 
 • CT 3 - Wzmacnianie konkurencyjności MŚP.

Wsparcie adresowane jest m.in. do:

 • przedsiębiorstw (w szczególności MŚP),
 • jednostek naukowych,
 • klastrów,
 • instytucji otoczenia biznesu.

W Programie szczególny nacisk jest położony na współpracę konsorcjów naukowych oraz jednostek naukowych i przedsiębiorstw.

Istotne znaczenie ma wspieranie obszarów określonych jako Krajowe Inteligentne Specjalizacje.

Wykaz Krajowych Inteligentnych Specjalizacji obowiązujących w danym konkursie znajduje się w Regulaminie Konkursu.

 

Instytucja pośrednicząca dla poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, który jest częścią Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zobowiązuje się przestrzegać norm prawnych, etycznych na najwyższym poziomie. Instytucja pośrednicząca zobowiązuje się też przestrzegać zasad rzetelności, obiektywizmu i uczciwości. Instytucja powinna być postrzegana jako przeciwna nadużyciom finansowym, w tym konfliktowi interesów i korupcji.

Informujemy, że wszystkie instytucje zaangażowane w realizację POIR promują kulturę przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Instytucja zarządzająca, instytucje pośredniczące oraz instytucje wdrażające POIR wprowadziły systemy przeciwdziałania oraz zwalczania nadużyć finansowych, w tym konfliktu interesów i korupcji.

Obowiązek przestrzegania zasad prawości, obiektywności, odpowiedzialności i uczciwości spoczywa na wszystkich Instytucjach Systemu Realizacji PO IR, beneficjentach projektów POIR oraz ich kontrahentach.

Instytucja pośrednicząca, zgodnie z wdrożoną polityką przeciwdziałania nadużyciom finansowym w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020, będzie z pełną surowością i konsekwencją zwalczać wszelkie przypadki nadużyć finansowych, korzystając przy tym ze wsparcia Instytucji Zarządzającej oraz odpowiednich służb i organów ścigania.

Przeczytaj więcej na stronie Programu Inteligentny Rozwój

 

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w PO IR rolę Instytucji Pośredniczącej dla poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.

 „Kredyt na innowacje technologiczne” (wcześniej „Kredyt technologiczny" – dostępny w perspektywie UE 2007-2013) to instrument bezzwrotnego wsparcia finansowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw planujących wdrożenie innowacji technologicznych.

Do zadań BGK należeć będzie m.in. przeprowadzenie naboru i ocena wniosków o przyznanie premii technologicznej, podpisywanie umów z beneficjentami oraz wypłata przyznanego wsparcia.

Podstawą prawną do udzielania kredytu technologicznego oraz premii technologicznej jest ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, ze zm.).

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

 1. „Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2016 r.” Nr projektu POIR.05.01.00-00-0005/15
 2. „Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2017 r.” Nr projektu POIR.05.01.00-00-0009/16
 3. „Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w 2018 r.” Nr projektu UDA-POIR.05.01.00-00-0003/17-00
 4. „Wsparcie zarządzania, wyposażenie instytucji, informacja i promocja w IP-BGK w latach 2019-2020 r.” Nr projektu UDA-POIR.05.01.00-00-0001/18-00
 5. „Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2016 roku.” Nr projektu POPT.01.01.00-00-0089/16  
 6. „Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2017 roku.” Nr projektu POPT.01.01.00-00-0126/17
 7. „Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2018 roku.” Nr projektu UDA-POPT.01.01.00-00-0183/17-00
 8. „Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2019 roku” Nr projektu UDA-POPT.01.01.00-00-0254/19-00
 9. "Wsparcie zatrudnienia pracowników BGK realizujących zadania związane z realizacją POIR w 2020 roku" Nr projektu UDA-POPT.01.01.00-00-0290/19-00

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż na mocy umowy podpisanej z Ministrem Rozwoju, od dnia 30 maja 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w związku z wdrażaniem poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). Na mocy umowy, BGK jest instytucją właściwą do rozpatrywania protestów zgodnie z procedurą odwoławczą określoną w ustawie z 11 lipca 2014 r. Ustawa mówi o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.). W związku z powyższym, protesty dotyczące wniosków o dofinansowanie z poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne POIR wnosić należy bezpośrednio na tymczasowy adres Banku Gospodarstwa Krajowego:

Bank Gospodarstwa Krajowego
VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Korespondencja kierowana na dotychczasowy adres (Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa) może nie trafić do BGK i może wrócić do nadawcy jako niedoręczona.

Uprzejmie informujemy, że w sekcji "Dokumentacja konkursowa - Materiały dla beneficjentów” zamieszczony został Komunikat w sprawie obowiązywania nowych Dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu.

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
tel.: 22 475 95 05

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem (22) 475 95 05.

Materiały informacyjne dla realizujących projekt

Sprawdź!

Innowacyjne historie

Poznaj je i zainspiruj się!

Aktualności

Przedłużamy termin zgłoszeń na DOFE 2022!

Przedłużamy termin zgłoszeń na DOFE 2022!

Zainteresowanie tegoroczną edycją Dni Otwartych Funduszy Europejskich niezwykle nas cieszy.…

Szczegóły
Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2022

Chcesz pochwalić się swoim projektem realizowanym z Funduszy Europejskich przed całą Polską, a…

Szczegóły

Ostrzeżenie przed firmami rzekomo pośredniczącymi w składaniu wniosków do BGK

Ostrzegamy przed osobami lub firmami, które oferują pośrednictwo w składaniu wniosków o…

Szczegóły