Powrót

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej na zapewnienie im płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19.  

O produkcie

Pożyczka płynnościowa umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

Na co możesz przeznaczyć środki finansowe? 

 • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
 • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 
 • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 • zatowarowanie, półprodukty itp.
 • pokrycie kosztów administracyjnych,
 • zakup drobnego wyposażenia.

Kto może skorzystać?

Pożyczka przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej.

Główne parametry pożyczki

 • maksymalna wartość pożyczki – do wysokości 25 proc. wartości rocznego obrotu (tj. obrotu uzyskanego w ostatnim zamkniętym roku obrachunkowym sprzed pandemii - 2019 r.) z działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności statutowej i nie więcej niż 100 tys. zł
 • oprocentowanie - połowa stopy redyskonta weksli NBP w skali roku (stopa redyskonta z dnia podpisania Umowy Inwestycyjnej), z zastrzeżeniem, iż oprocentowanie pożyczki nie może wynosić mniej niż zero – wg stanu na dzień 06.05.2022 r. oprocentowanie wynosi 3,025 proc.
 • pożyczkobiorcy - PES, które działają nie krócej niż 12 miesięcy i mają zamknięty co najmniej jeden rok obrotowy;
 • zabezpieczenie – preferowany weksel in blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależności od indywidualnej oceny wniosku o Jednostkową Pożyczkę;
 • okres spłaty – do 4 lat,
 • karencja w spłacie – do 12 miesięcy,
 • prowizja – brak opłat i prowizji.

Warto wiedzieć! Wskazane powyżej parametry pożyczek mają charakter tymczasowy i obowiązują do 3 m-cy od dnia ogłoszenia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Warunki pożyczki

Aby podmiot ekonomii społecznej mógł skorzystać z pożyczki powinien

 • istnieć co najmniej 12 m-cy i posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
 • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
 • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
 • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).

Co należy zrobić, aby uzyskać pożyczkę

Procedura ubiegania się o pożyczki ma uproszczony charakter i uwzględnia specyfikę oraz możliwości finansowe PES. W celu ubiegania się o pożyczkę należy złożyć wniosek do właściwego Pośrednika Finansowego wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową Podmiotu. W przypadku pożyczek z oprocentowaniem preferencyjnym może występować pomoc de minimis.

Instytucje finansujące