Powrót

Pożyczka płynnościowa dla mikroprzedsiębiorstw

Powrót

Pożyczka płynnościowa dla mikroprzedsiębiorstw

 • pożyczka w województwie kujawsko-pomorskim
 • o finansowaniu do 100 tys. zł
 • dla mikroprzedsiębiorstw działających do 5 lat, zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
 • oprocentowanie od 0,0 proc. w skali roku, stałe w całym okresie finansowania.
Cel finansowania:

Środki z Pożyczki płynnościowej dla Mikroprzedsiębiorstw mogą zostać przeznaczone na wydatki bieżące, obrotowe w celu utrzymanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. (łącznie z tym dniem) w tym np.:

 • koszty wynagrodzenia pracowników (w tym także składkowe należne ZUS, US),
 • zatowarowanie, półprodukty itp.,
 • zobowiązania publiczno - prawne Ostatecznego Odbiorcy powstałe po 1 lutego 2020 r.(łącznie z tym dniem),
 • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, itp.,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing a także zabezpieczające je poręczenie lub gwarancja nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej (bieżąca rata – rata z terminem spłaty między 1 lutego 2020 r., a ostatnim dniem okresu wydatkowania Jednostkowej Pożyczki.)

Pożyczka płynnościowa może finansować do 100 proc. wydatków przedsiębiorstwa. Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto, tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Warunki:
 • wkład własny przedsiębiorcy nie jest wymagany
 • okres spłaty do 72 miesięcy
 • okres karencji do 6 miesięcy
 • wakacje kredytowe do 2 miesięcy
 • oprocentowanie od 0,1 proc. w skali roku
 • pożyczki mogą być udzielane do 31.12.2021 r. (liczy się data zawarcia umowy pożyczki)
 • wypłata pożyczki następuje w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej