• poręczenie w województwie wielkopolskim
 • o finansowaniu do 2 mln zł 
 • dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • na warunkach rynkowych lub korzystniejszych niż rynkowe
   

Preferencje w obsłudze dla MŚP dotkniętych negatywnymi skutkami COVID-19 – termin ich obowiązywania do 31 grudnia 2021r.

Możliwość wydłużenia terminu obowiązywania poręczeń o okres równy wydłużeniu okresu spłaty kredytów, nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 

 • Udział Jednostkowych Poręczeń o wartości powyżej 1 mln zł w Portfelu Poręczeń nie może przekroczyć 30% docelowej wartości tego Portfela.
 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 75% kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem, przy czym w przypadku Kredytów:
  a) finansujących inwestycje w przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji w kontekście Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 14 do Umowy Operacyjnej,
  b) udzielanych na rzecz Start-upów,
  c) udzielanych na rzecz Mikroprzedsiębiorstw,

finansujących inwestycje w przedsięwzięcia realizowane w ramach Wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych.

 • Stopa Jednostkowego Poręczenia wynosi maksymalnie 80% kwoty kapitału Kredytu wypłaconego w Okresie Budowy Portfela, bez odsetek, prowizji i innych zobowiązań Ostatecznego Odbiorcy związanych z otrzymanym Kredytem.
 • Jednostkowe Poręczenie jest terminowe i obejmuje okres na który udzielono Kredytu, przy czym maksymalny okres trwania Jednostkowego Poręczenia nie może być dłuższy niż 84 miesiące od dnia zawarcia Umowy o udzielenie Poręczenia.                                                                                                                                                                                                        
 • Wartość udzielonego Jednostkowego Poręczenia stanowi iloczyn wartości udzielonego oraz wypłaconego w Okresie Budowy Portfela Kredytu oraz Stopy Jednostkowego Poręczenia.
 • Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem muszą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć Ostatecznych Odbiorców, realizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału Ostatecznych Odbiorców, zwiększenie lub umocnienie ich pozycji na rynku lub podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez:
  a) wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych,
  b) wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług.
  c) zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji,
  d) finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa,
  e) finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.
 • Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczane na zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji do wysokości 10% wartości Kredytu wypłaconego na rzecz Ostatecznego Odbiorcy.
 • Kredyty objęte Jednostkowym Poręczeniem mogą być przeznaczane na finansowanie kapitału obrotowego Ostatecznego Odbiorcy, pod warunkiem, że takie finansowanie jest niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.
Polfund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.Osoba kontaktowa:
Siedziba: ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin
Tel.: 91 424 31 30
E-mail: polfund@polfund.pl
Żaneta Jabłońska
Tel.: 91 424 31 33, 695 220 262
E-mail: z.jablonska@polfund.com.pl
 
Oddział w Poznaniu:
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 406, pokój 25 (parter), 61-441 Poznań
Paulina Żelazko
Tel.: 695 621 061
E-mail: p.zelazko@polfund.com.pl
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  
al. Karola Marcinkowskiego 20
61-827 Poznań
Tel.: 61 855 64 80
E-mail: biuro@pfpk.pl
Łukasz Przygoda
Tel.: 61 855 64 82
E-mail: lukasz.przygoda@pfpk.pl
Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.  
ul. Rynek 6, 63-800 GostyńJagoda Wielebińska
Tel.: 65 572 77 56
E-mail: info@fundusz.gostyn.pl
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. 
ul. Piękna 58, 60-589 Poznań 
Tel.: 61 671 04 81
E-mail: biuro@fripww.pl
Aldona Poręba-Sokołowska
Tel.: 692 052 100, 61 671 60 63
E-mail: aldona.poreba@fripww.pl