Powrót

Pożyczka na start dla podmiotów ekonomii społecznej

Dla kogo?

Podmioty ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstwa społeczne, podmioty reintegracyjne, NGO’s

Na co?

Sfinansowanie rozpoczęcia dzialalności

O produkcie

O pożyczki mogą się ubiegać:

 • przedsiębiorstwa społeczne, których celem jest integracja społeczna i zawodowa, 
 • spółdzielnie socjalne, 
 • spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy lub spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
 • jednostki reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
 • Zakłady Aktywizacji Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • organizacje pozarządowe, tj. podmioty z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • koła gospodyń wiejskich,
 • zakłady pracy chronionej.


Główne parametry pożyczki:

 • dla PES, które działają nie dłużej niż 12 m-cy
 • wysokość – do 100 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 200 tys. zł na jeden PES (tj. pożyczka na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz pożyczka na utworzenie miejsca/miejsc pracy, przy czym druga pożyczka na start może zostać udzielona wyłącznie na utworzenie nowego/kolejnego miejsca/miejsc pracy)
 • maksymalny okres spłaty – 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
 • brak prowizji i opłat
 • oprocentowanie – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie nowego miejsca pracy w ramach pożyczki

Pożyczki mogą być udzielane jako pożyczki z oprocentowaniem preferencyjnym lub rynkowym.

Udzielenie pożyczki na warunkach preferencyjnych oznacza jednoczesne udzielenie pomocy de minimis.

W związku z COVID-19 wprowadzono szczególne środki i rozwiązania w celu zabezpieczenia płynności i ciągłości działalności PES oraz utrzymania miejsc pracy. 

 

Modyfikacja parametrów pożyczek:

 • Wydłużenie okresu spłaty pożyczki o maks. 12 m-cy (do 6 lat)
 • Wydłużenie karencji w spłacie kapitału dodatkowo o maks. 12 m-cy
 • Wprowadzenie tzw. wakacji kredytowych, tj. możliwości zawieszenia spłaty rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych na okres do 12 m-cy
 • Obniżenie oprocentowania pożyczek o wartości do 100 tys. zł do poziomu
  • ½ stopy redyskonta weksli NBP,
  • ¼ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów wykorzystania pożyczki jest tworzenie miejsca pracy
 • Obniżenie obowiązującego oprocentowania do 0 proc. w przypadku, gdy pożyczkobiorca uzasadni swoją trudną sytuację finansową
 • Wydłużenie okresu na utworzenie miejsc pracy o dodatkowe 12 m-cy.

 
Zmiany mają charakter tymczasowy i obowiązują do 3 m-cy od dnia ogłoszenia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Mogą nastąpić wyłącznie na wniosek pożyczkobiorcy pod warunkiem, że wiarygodnie uzasadnił, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko takich problemów w przyszłości. Obniżone oprocentowanie obowiązuje na okres nie dłuższy niż 12 m-cy.

Więcej o pożyczkach dla podmiotów ekonomii społecznej

Instytucje finansujące