Dopłaty z budżetu państwa do oprocentowania średnio i długoterminowych kredytów eksportowych o stałej stopie procentowej.

Dla kogo?

Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które zajmują się eksportem towarów i/lub usług inwestycyjnych

Na co?

Transakcje eksportowe

O programie

Czym jest program wspierania eksportu DOKE?

Program DOKE to mechanizm zapewniający kredytobiorcy stałą stopę procentową przez cały czas spłaty kredytu. Polega on na wzajemnych rozliczeniach różnic w oprocentowaniu - dopłat lub nadwyżek - pomiędzy BGK a bankiem udzielającym kredytu eksportowego, z którym została podpisana umowa DOKE.

Wsparcie udzielane przez państwo daje polskim eksporterom możliwość konkurowania na rynkach międzynarodowych. Uczestnicy programu mogą skorzystać z warunków podobnych do tych, jakie mają firmy z innych państw będących członkami OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) i uczestnikami porozumienia OECD w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.

Jakie kredyty mogą zostać objęte wsparciem z programu DOKE?

Kredyty eksportowe o przynajmniej dwuletnim czasie spłaty, liczonym od zakończenia dostaw lub zakończenia realizacji umowy eksportowej, którego przedmiotem są towary i/lub usługi o charakterze inwestycyjnym. Finansowanie dla takich transakcji może być udzielane tylko po stałych stopach CIRR (Commercial Interest Reference Rates) publikowanych co miesiąc przez Sekretariat OECD. Są to minimalne stopy procentowe, jakie mogą być stosowane w umowach kredytów eksportowych po to, aby mogły one uzyskać oficjalne wsparcie.

 

Jakie rodzaje kredytów mogą uzyskać wsparcie?

  • kredyty udzielone bezpośrednio zagranicznym nabywcom lub ich bankom na finansowanie zakupu towarów i usług
  • kredyty udzielone polskim eksporterom  na refinansowanie kredytów kupieckich udzielonych przez nich zagranicznym nabywcom
  • kredyty na pokrycie kosztów lokalnych związanych bezpośrednio z realizacją kontraktów eksportowych (niezbędne wydatki na towary i usługi w kraju nabywcy)

Zarówno kredyty dla nabywcy, jak i kredyty kupieckie, zależnie od konkretnej sytuacji, muszą być ubezpieczone przez KUKE S.A. (Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych) od ryzyka handlowego i politycznego.

Korzyści programu wspierania eksportu DOKE

Dla eksportera:

  • możliwość rozszerzenia działalności eksportowej na nowe rynki
  • zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności ofert eksportowych
  • ograniczenie poziomu zobowiązań kredytowych
  • darmowa procedura – nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosków

Dla nabywcy:

  • wyeliminowanie ryzyka stopy procentowej bez żadnych dodatkowych kosztów, ponieważ stałe stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) są gwarantowane przez BGK
  • możliwe długie okresy spłat kredytów zależnie od branży i kraju przeznaczenia eksportowanych towarów
  • okres spłaty kredytu liczy się dopiero od daty dostawy (zakończenia realizacji przez eksportera zobowiązań wynikających z umowy eksportowej)
  • łatwiejsze, długookresowe planowanie kosztów związanych z daną transakcją dzięki stałemu oprocentowaniu CIRR
  • brak opłat pobieranych przez BGK za rozpatrzenie wniosków
  • łatwa procedura – wszystkie formalności mogą być załatwione pomiędzy BGK a bankiem kredytującym

Dla banku kredytującego:

  • umowa DOKE gwarantuje bankowi wynagrodzenie w formie stałej marży
  • ograniczenie ryzyka związanego z kredytem dzięki ubezpieczeniu KUKE
  • łatwa procedura i proste formularze wniosków
  • brak opłat pobieranych przez BGK za rozpatrzenie wniosków

Na jakiej podstawie prawnej opiera się program dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych DOKE?

Zasady funkcjonowania Programu DOKE opierają się na porozumieniu OECD w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. Program DOKE to wsparcie stóp procentowych wymienionych w porozumieniu jako jedna z dozwolonych form udzielania oficjalnego wsparcia finansowego dla kredytów eksportowych.

Zasady funkcjonowania Programu DOKE określają następujące akty prawne:

- w sprawie marży bankowej Nr 2001-1517 zastąpione przez rozporządzenie Nr 2007-1046

- w sprawie wniosku o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE Nr 2001-1518, zmienione rozporządzeniami Nr 2003-1742, Nr 2005-589 i Nr 2015-682

- w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy Nr 2001-1750, zmienione rozporządzeniami Nr 2003-1743 i Nr 2005-650

- w sprawie obliczania kosztów finansowania, stosowania rynkowych stóp oprocentowania krótkoterminowego oraz opłat pobieranych przez BGK Nr 2001-1751, zmienione rozporządzeniem Nr 2003-1762

 

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie maksymalnego procentowego udziału składników pochodzenia zagranicznego Nr 2014-1978

Jak korzystać?

Warto wiedzieć! Działania mające na celu uzyskanie wsparcia z Programu DOKE mogą być rozpoczęte przez bank, eksportera lub nabywcę. Niezależnie od strony inicjującej udział w programie, wskazany jest aktywny udział banku kredytującego od samego początku procesu.

Warunki:

  • przedmiotem kredytowania musi być eksport polskich dóbr lub usług inwestycyjnych, w których udział składników pochodzenia zagranicznego nie przekracza 60 proc. przychodu netto z realizacji umowy eksportowej
  • kredyt eksportowy może finansować do 85 proc. wartości umowy
  • składka ubezpieczeniowa KUKE także może być wliczona do kwoty kredytu. Jeśli umowa eksportowa przewiduje płatności zaliczkowe w okresie produkcji, to odsetki od takich wypłat z kredytu można kapitalizować do ustalonego w umowie dnia dostawy (Starting Point of Credit (SPoC)) i tym samym zwiększyć sumę kredytu
  • zaliczka w wysokości co najmniej 15 proc. wartości umowy musi być wpłacona eksporterowi przez nabywcę do kontraktowej daty dostawy (SPoC) z innych środków niż kredyt eksportowy
  • spłaty kredytu zaczynają się po dacie dostawy ustalonej w umowie (SPoC)
  • kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej CIRR
  • okres spłaty kredytu nie może być krótszy niż 2 lata od dostawy
  • odsetki po dostawie nie mogą być kapitalizowane
  • kwota kapitału kredytu powinna być spłacana w równych ratach, w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy
  • kredyty będące przedmiotem wsparcia muszą być ubezpieczone przez KUKE (dotyczy to kredytu dla nabywcy lub kredytu kupieckiego - zależnie od sytuacji)
  • brak ograniczeń dotyczących minimalnej wartości transakcji
  • brak ograniczeń dotyczących kraju nabywcy

Warto wiedzieć!  Dla branż wymienionych poniżej, warunki wsparcia finansowego w przypadku kilku kryteriów, zostały określone w odmienny sposób:

  • statki morskie
  • elektrownie jądrowe
  • samoloty cywilne
  • energie odnawialne i projekty wodne
  • infrastruktura kolejowa
  • elektrownie węglowe

Opis szczegółowych warunków zawierają Porozumienia Sektorowe, będące uzupełnieniem porozumienia OECD.

Dla nabywców

Nabywcy polskich towarów i/lub usług o charakterze inwestycyjnym mogą skorzystać z Programu DOKE uzyskując wsparcie dla kredytów finansujących ich zakupy.

Transakcje spełniające warunki mogą być zgłaszane do BGK jeszcze na etapie negocjacji. Wystarczy przesłać wniosek o przyrzeczenie podpisania umowy DOKE, w którym będą zawarte podstawowe informacje o planowanej transakcji – wstępne dane na temat umowy eksportowej, kredytu i ubezpieczenia kredytu.

Warto wiedzieć! Umowa DOKE jest to umowa zawarta pomiędzy BGK i bankiem kredytującym regulująca sposób rozliczania dopłat i nadwyżek oprocentowania.

W przypadkach, kiedy nabywca nie podjął jeszcze decyzji co do waluty kredytu, istnieje możliwość złożenia wniosku o ustalenie stóp CIRR dla więcej niż jednej waluty. Wówczas BGK wystawia wielowalutowe przyrzeczenie zawierające warunek, że jedna z tych walut będzie wybrana na potrzeby umowy kredytowej.

Warto wiedzieć! Wskazane jest, aby bank kredytujący brał aktywny udział w procesie od samego początku.

Warto wiedzieć! Każdy bank zainteresowany finansowaniem transakcji eksportowej, niezależnie od miejsca rejestracji banku, może zawrzeć z BGK umowę DOKE.

Umowa DOKE zapewnia oficjalne wsparcie dla konkretnego kredytu eksportowego i przewiduje wzajemne rozliczenia różnic w oprocentowaniu pomiędzy kredytodawcą a BGK do końca okresu spłaty.

 Zależnie od wysokości kosztów finansowania kredytu eksportowego w porównaniu do stopy procentowej CIRR tego kredytu, dokonywane są następujące rozliczenia:

  • jeśli koszt finansowania jest wyższy niż stopa CIRR, BGK przekazuje różnicę w oprocentowaniu (dopłatę) do banku kredytującego lub
  • jeśli koszt finansowania jest niższy niż stopa CIRR, bank kredytujący przekazuje różnicę w oprocentowaniu (nadwyżkę) do BGK.

Dla celów tych rozliczeń koszt finansowania ustalony zostaje jako suma:

  • marży DOKE (marży bankowej) oraz
  • krótkoterminowej rynkowej stopy procentowej dla waluty kredytu eksportowego, obowiązującej w danym okresie odsetkowym

Marża jest przyjmowana oddzielnie dla każdej umowy DOKE i pozostaje niezmienna przez cały czas jej obowiązywania, a zależy od wartości wspieranego kredytu eksportowego i długości okresu spłaty.

Dla banków

Procedura objęcia kredytu Programem DOKE

Przyrzeczenie podpisania umowy DOKE zawiera:

  • wskazanie wnioskodawcy
  • zobowiązanie BGK do zawarcia z bankiem kredytującym umowy DOKE
  • termin obowiązywania przyrzeczenia
  • wysokość stałej stopy procentowej kredytu eksportowego
  • zaakceptowane przez BGK warunki umowy eksportowej, umowy kredytu eksportowego, umowy ubezpieczenia kredytu eksportowego

Warto wiedzieć! Termin obowiązywania przyrzeczenia wynosi 120 dni. Jeżeli w tym czasie nie zostanie podpisana którakolwiek z powyższych umów (kontrakt, kredyt, ubezpieczenie), wnioskodawca może wystąpić do BGK o przedłużenie tego terminu, nie dłużej jednak niż o 60 dni. W takim przypadku ustalana jest nowa stopa CIRR dla kredytu eksportowego.

Wniosek o podpisanie umowy DOKE musi wpłynąć do BGK w terminie ważności przyrzeczenia.

Do wniosku bank kredytujący załącza kopie wszystkich trzech umów:

  • umowy eksportowej
  • umowy kredytowej
  • umowy ubezpieczenia kredytu eksportowego

Umowa DOKE określa:

  • strony umowy
  • zasady prowadzenia okresowych rozliczeń między BGK a bankiem kredytującym
  • wysokość marży bankowej
  • wysokość stałej stopy procentowej kredytu eksportowego
  • dane dotyczące umowy eksportowej, umowy kredytu eksportowego, umowy ubezpieczenia
  • opłaty i prowizje należne BGK
  • warunki rozwiązania umowy DOKE

Lista banków kredytujących

Lista banków, które dotychczas zawarły umowy DOKE:

  • BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • ABN AMRO | Global Export Finance
  • Citibank International Limited
  • DNB Bank ASA
  • KfW IPEX-Bank GmbH

Pytania i odpowiedzi

  1. Czym jest Program DOKE?
    Program DOKE jest formą wspierania eksportu skierowaną do przedsiębiorstw eksportujących dobra o charakterze inwestycyjnym – zwłaszcza w przypadku transakcji długoterminowych.
     
  2. Czy kredyt objęty Programem DOKE może finansować wszystkie  rodzaje produktów czy usług?
    Przedmiotem kredytowania musi być eksport polskich dóbr lub usług o charakterze inwestycyjnym, w których udział składników pochodzenia zagranicznego nie przekracza 60 proc. przychodu netto z realizacji kontraktu eksportowego (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki).
     
  3. Jaką część kontraktu może sfinansować kredyt eksportowy?
    Kredytem eksportowym można sfinansować nie więcej niż 85 proc. wartości umowy eksportowej.
     
  4. Czy spłata kredytu zaczyna się od momentu podpisania umowy?
    Nie. Spłaty kapitału i płatności odsetek zaczynają się po dacie dostawy określonej w umowie, jednak nie później niż 6 miesięcy po tej dacie.
     
  5. Jaka jest minimalna wartość transakcji?
    Nie ma ograniczeń dotyczących minimalnej wartości transakcji.
     
  6. Czy wniosek o wsparcie z Programu DOKE może złożyć tylko firma – eksporter?
    Działania mające na celu uzyskanie wsparcia z Programu DOKE mogą być rozpoczęte przez bank, eksportera lub nabywcę. Pożądany jest udział banku od samego początku.
     
  7. Co to jest umowa DOKE?
    Jest to umowa zawarta pomiędzy BGK i bankiem kredytującym regulująca sposób rozliczania dopłat i nadwyżek oprocentowania.
     
  8. Czy są jakieś ograniczenia lokalizacyjne jeśli chodzi o banki, które mogą zawierać umowy DOKE?
    Nie. Każdy bank zainteresowany udzieleniem kredytu eksportowego, niezależnie od miejsca rejestracji, może podpisać z BGK umowę DOKE.

Stopy procentowe CIRR

Komunikat Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie stałych stóp procentowych.

Skontaktuj się

Kontakt

W sprawie szczegółów współpracy skontaktuj się z Departamentem Ekspansji Zagranicznej:

e-mail: [email protected]