Dla kogo?

Mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Na co?

Zabezpieczenie transakcji handlowych

Akredytywa to instrument wykorzystywany do rozliczania kontraktów handlowych międzynarodowych i krajowych. Z akredytywą mamy do czynienia, wówczas gdy bank importera zobowiązuje się (bez możliwości odwołania), że zapłaci eksporterowi, gdy ten zaprezentuje ściśle zgodne z ustalonymi warunkami dokumenty. 

O produkcie

BGK może:

  • potwierdzić akredytywę (zobacz niżej)

  • udzielić finansowania importerowi na podstawie akredytywy dokumentowej w formie:

    • dyskontowania akredytywy

    • postfinansowania akredytywy

  • wystąpić jako bank otwierający akredytywę na zlecenie polskiego przedsiębiorstwa.

Jak korzystać?

BGK może pełnić rolę banku eksportera w schemacie rozliczenia z wykorzystaniem akredytywy:

 

Pytania i odpowiedzi

1. Czy akredytywa to finansowanie dla eksportera?
Nie, akredytywa to instrument służący do rozliczenia transakcji, ograniczający ryzyko transakcji dla importera i eksportera. BGK może dołączyć do akredytywy instrumenty finansujące, jednak to finansowanie jest udzielane importerowi za pośrednictwem jego banku.

2. Czy bank bada dane finansowe eksportera?
Nie, przy rozliczeniu transakcji akredytywą bank nie bada danych finansowych eksportera. Transakcja opiera się na ryzyku banku otwierającego (importera) i importerze.

3. Jakie wymagania musi spełnić eksporter, aby uzyskać akredytywę?
Eksporter powinien dostarczyć do BGK informacje na temat transakcji (kwota, waluta, przedmiot eksportu, kraj eksportu). Należy jednak pamiętać, że procedurę otwarcia akredytywy rozpoczyna importer i to zawsze właśnie on musi wykazać się zdolnością do spłaty swojego zobowiązania i zdolnością kredytową.

4. Kiedy eksporter otrzymuje zapłatę z akredytywy?
Eksporter otrzymuje płatność z akredytywy po zaprezentowaniu ściśle zgodnych z treścią akredytywy dokumentów potwierdzających dokonanie eksportu.

5. Kiedy importer spłaca akredytywę?
To zależy od zapisów zawartych w akredytywie. Importer może być zobowiązany do podstawienia środków do zapłaty od razu, kiedy akredytywa jest rozliczana at sight lub w odroczonym terminie płatności, jeżeli treść akredytywy dopuszcza odroczenie.

6. Czym jest akredytywa stand-by?
Akredytywa stand-by przypomina gwarancję bankową. Zawiera zobowiązanie banku otwierającego (banku importera) do zapłaty określonej kwoty na pierwsze żądanie beneficjenta (eksportera), gdy zleceniodawca akredytywy (importer) nie wywiąże się z zobowiązań kontraktowych, np. nie zapłaci za towar, nie spłaci raty kredytu. Co ważne, prezentacja dokumentów ma miejsce dopiero w przypadku niewykonania zobowiązań. To odróżnia akredytywę stand-by od dokumentowej i łączy gwarancje z akredytywami stand-by.

7. Jaką kwotę importer musi opłacić w formie zaliczki poza akredytywą?
BGK może obsłużyć i sfinansować 100 proc. wartości transakcji.

8. Czy importer może otrzymać akredytywę w swoim banku, jeśli nie posiada zdolności kredytowej?
Decyzja o otwarciu akredytywy należy do banku importera. Co do zasady, banki sprawdzają zdolność kredytową importera i na tej podstawie oraz w oparciu o charakter zabezpieczenia podejmują decyzję o otwarciu akredytywy.

9. Kto wystawia akredytywę dokumentową?
Akredytywę dokumentową otwiera bank kupującego.

10. Co dzieje się po otwarciu akredytywy? Skąd eksporter dowiaduje się, że została wystawiona?
Eksporter dowiaduje się o wystawieniu akredytywy z BGK lub z innego banku wskazanego jako bank awizujący.

Postfinansowanie akredytywy eksportowej

Dyskonto należności z akredytywy eksportowej

Potwierdzanie akredytyw dokumentowych

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla eksporterów?

Skontaktuj się z:
Zespołem Relacji Finansowania Handlu
tel.: +48 22 475 83 08
e-mail: [email protected]

Biurem Ekspansji Zagranicznej
tel.: +48 22 475 67 32
e-mail: [email protected]

Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu