Powrót

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

 • inwestycja realizowana na terenie województwa dolnośląskiego
 • finansowanie od 100 tys. do 10 mln zł
 • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
 • oprocentowanie od 0,5 proc. w skali roku
 • okres spłaty: do 15 lat
 • karencja w spłacie: do 12 miesięcy

Przeznaczenie

Finansowane będą przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Finansowanie przeznaczone jest m.in. dla: jednostek organizacyjnych JST, jednostek sektora finansów publicznych - innych, niż wymienione powyżej, a także dla przedsiębiorstw energetycznych MŚP, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, klastrów energii1, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, grup producentów rolnych, jednostek naukowych, uczelni/szkół wyższych ich związków i porozumień, organów administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół, PGL Lasów Państwowych i jego jednostek organizacyjnych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Lokalnych Grup Działania.

1 Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 15a art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Cel finansowania

Finansowanie inwestycji prowadzących do zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych m. in. w: produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegającej na budowie oraz modernizacji (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak:  

 • energia wiatru (poniżej 5 MWe),
 • energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
 • biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
 • biogaz (poniżej 1 MWe),
 • energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),
 • energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

Przez modernizację należy rozumieć przebudowę, rozbudowę lub rekonstrukcję instalacji, która powoduje, że wartość użytkowa środka trwałego, po zakończeniu modernizacji, przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną: okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami (ulepszenie).

Przedsięwzięcia finansowane z pożyczki muszą

 • uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach (krajowy, wojewódzki, lokalny) oraz muszą być powiązane z lokalizacją poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii (OZE) i ich potencjalnym wpływem na środowisko naturalne;
 • wpisywać się w aspekty dotyczące umiejscowienia inwestycji przy uwzględnieniu występowania na danym obszarze form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,  występowania obszarów cennych przyrodniczo, w tym miejsc cennych dla ptaków w okresie lęgowym i podczas wędrówki, występowania korytarzy migracji zwierząt, warunków hydrologicznych, wymogów ochrony zabytków i krajobrazu, ograniczeń związanych z ochroną bioróżnorodności oraz ochrony akustycznej;
 • być zgodne z opracowanymi programami dotyczącymi ochrony powietrza (tam, gdzie istnieje konieczność opracowywania takich programów), aby zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;
 • podlegać ocenie w zakresie efektywności kosztowej (w tym najlepszego stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy danej instalacji), osiągniętych efektów wpisujących się w cele Osi priorytetowej oraz innych osiągniętych rezultatów w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2).

Ograniczenia w finansowaniu - środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na

Przedsięwzięcia inwestycyjne:

 • mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji;
 • opierające się o energię spadku wody, a polegające na budowaniu nowych obiektów piętrzących oraz projekty niezgodne z Ramową Dyrektywą Wodną;
 • mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z biomasy niezgodne z Programami Ochrony Powietrza;
 • dotyczące produkcji biopaliw z roślin spożywczych oraz biopaliw, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 17 dyrektywy 2009/28/WE.
 • refinansowanie Inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem inwestycji określonym powyżej;
 • finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
 • prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
 • finansowanie, z Wkładu Funduszu Funduszy, zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych powyżej wysokości 10 proc. Wkładu Funduszu Funduszy wypłaconego na rzecz Ostatecznego Odbiorcy;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

W związku z epidemią COVID-19, w okresie do 30.06.2021 r., istnieje możliwość skorzystania z dodatkowej karencji do 6 miesięcy albo z wakacji kredytowych do 4 miesięcy przez przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci jej skutkami.

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.Osoba kontaktowa:
ul. Grabarska 1, 50-079 Wrocław
Tel.: 71 747 87 11 lub tel. kom.: 786 840 500
E-mail: [email protected]
Krzysztof Watała
Tel.: 786 840 500 lub 71 747 87 11
E-mail:
 [email protected]