Powrót

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

  • inwestycja realizowana na terenie województwa dolnośląskiego

  • o finansowaniu od 100 tys. do 10 mln zł

  • na warunkach preferencyjnych lub rynkowych
  • oprocentowanie od 0,5% w skali roku
  • Okres spłaty: do 15 lat
  • Karencja w spłacie: do 12 miesięcy
Przeznaczenie

Finansowane będą przedsięwzięcia, mające na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Finansowanie dedykowane jest m.in. dla: jednostek organizacyjnych JST, jednostek sektora finansów publicznych - innych, niż wymienione powyżej, a także dla przedsiębiorstw energetycznych MŚP, przedsiębiorstw społecznych, organizacji pozarządowych, klastrów energii1, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego, grup producentów rolnych, jednostek naukowych, uczelni/szkół wyższych ich związków i porozumień, organów administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół, PGL Lasów Państwowych i jego jednostek organizacyjnych, kościołów, związków wyznaniowych oraz osób prawnych kościołów i związków wyznaniowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich, Lokalnych Grup Działania.

1 Zgodnie z definicją zawartą w pkt. 15a art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Cel finansowania

Finansowanie inwestycji prowadzących do zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych m. in. w: produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegającej na budowie oraz modernizacji (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak:  

- energia wiatru (poniżej 5 MWe),

- energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),

- biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),

- biogaz (poniżej 1 MWe),

- energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),

- energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

Przez modernizację należy rozumieć przebudowę, rozbudowę lub rekonstrukcję instalacji, która powoduje, że wartość użytkowa środka trwałego, po zakończeniu modernizacji, przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną: okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami (ulepszenie).

Przedsięwzięcia finansowane w ramach Jednostkowej Pożyczki muszą:

- uwzględniać ograniczenia wynikające z planowania przestrzennego na wszystkich szczeblach (krajowy, wojewódzki, lokalny) oraz muszą być powiązane z lokalizacją poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii (OZE) i ich potencjalnym wpływem na środowisko naturalne;

- wpisywać się w aspekty dotyczące umiejscowienia inwestycji przy uwzględnieniu występowania na danym obszarze form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,  występowania obszarów cennych przyrodniczo, w tym miejsc cennych dla ptaków w okresie lęgowym i podczas wędrówki, występowania korytarzy migracji zwierząt, warunków hydrologicznych, wymogów ochrony zabytków i krajobrazu, ograniczeń związanych z ochroną bioróżnorodności oraz ochrony akustycznej;

- być zgodne z opracowanymi programami dotyczącymi ochrony powietrza (tam, gdzie istnieje konieczność opracowywania takich programów), aby zapewnić zgodność z wymogami Dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;

- podlegać ocenie w zakresie efektywności kosztowej (w tym najlepszego stosunku wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikającej z budowy danej instalacji), osiągniętych efektów wpisujących się w cele Osi priorytetowej oraz innych osiągniętych rezultatów w stosunku do planowanych nakładów finansowych (np. wielkość redukcji CO2).

Przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji;

2. opierające się o energię spadku wody, a polegające na budowaniu nowych obiektów piętrzących oraz projekty niezgodne z Ramową Dyrektywą Wodną;

3. mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z biomasy niezgodne z Programami Ochrony Powietrza;

4. dotyczące produkcji biopaliw z roślin spożywczych oraz biopaliw, które nie spełniają kryteriów zrównoważonego rozwoju określonych w art. 17 dyrektywy 2009/28/WE.

- refinansowanie Inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;

- refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;

- spłatę zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy;

- finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem inwestycji określonym powyżej;

- finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;

- prefinansowanie wydatków na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;

- finansowanie, z Wkładu Funduszu Funduszy, zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych powyżej wysokości 10% Wkładu Funduszu Funduszy wypłaconego na rzecz Ostatecznego Odbiorcy;

- pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności.

 

Towarzystwo Inwestycji Społeczno- Ekonomicznych S.A.Osoba kontaktowa:ul. Św. Elżbiety 4, 50-111 Wrocław
Tel: 71 758 83 14 lub tel. kom. 786 840 500 Krzysztof Watała
Tel. 786 840 500 lub 71 758 83 14