Powrót

Pożyczka Jessica2 dla województwa wielkopolskiego

Ogłoszenie o naborze

Informujemy, że pula środków dostępnych na sfinansowanie przedsięwzięć polegających na modernizacji budynków jest na wyczerpaniu. Wnioski składane przez inwestorów będą rozpatrywane w przypadku pojawienia się oszczędności, zwrotów lub dodatkowych środków.

Ogłoszenie

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI JESSICA2 NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
NA LATA 2014-2020 (WRPO 2014+)

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Poddziałanie 3.2.2: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, działający jako Podmiot Wdrażający Instrument Finansowy dla Poddziałania 3.2.2  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej w Wielkopolsce, w tym:

 • pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym,
 • pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej.

Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.

Pożyczki udzielane będą przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Projektów określone w dokumentacji, dostępnej na stronie Jessica 2

Łączna kwota wsparcia przeznaczona na realizację projektów z zakresu efektywności energetycznej  wynosi ok. 145,7 mln zł, w tym:

 • ok. 110,6mln zł pożyczki na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie mieszkaniowym;
 • ok. 35,1 mln zł pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej.

Wnioski przyjmowane będą co najmniej do wyczerpania ww. kwot.

Wnioski o udzielenie pożyczek, sporządzone zgodnie z wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie Jessica 2, należy przesyłać pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przesyłką kurierską lub dostarczać bezpośrednio na adres:

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Region Wielkopolski
ul. Składowa 5, 61-888 Poznań
tel.: 22 475 20 00
fax: 22 475 20 97
e-mail: [email protected]

Wnioski można składać od dnia 14 kwietnia 2017 r

Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
VARSO II
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
tel. 22 475 95 05 
[email protected]

 

Przeznaczenie pożyczki

Kto może skorzystać z pożyczki Jessica 2 na modernizację budynków?

O pożyczkę mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki
 • jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy
 • samorządowe jednostki organizacyjne
 • państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne
 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną)
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego
 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE
 • podmioty spoza sektora publicznego, prowadzące działalność gospodarczą (na projekt dotyczący kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej: budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego, w którym jest prowadzona działalność)
 • szkoły wyższe

Na co można przeznaczyć pożyczkę Jessica 2?

Pożyczkę można przeznaczyć na sfinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w tym m.in. na:

 • ocieplenie budynku
 • wymianę okien, drzwi zewnętrznych
 • przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji
 • instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 • instalację systemów chłodzących, w tym również z OZE
 • wymianę oświetlenia na energooszczędne
 • systemy monitorowania i zarządzania energią
 • finansowanie audytów energetycznych, jako kluczowych elementów projektu.

Warto wiedzieć! Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest wykazanie, na podstawie przeprowadzonego i zweryfikowanego przez BGK audytu energetycznego, poprawy efektywności energetycznej budynku o minimum 25 proc. Minimalne kryteria audytu energetycznego określa Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2012/27/UE z dnia 26 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Preferowane są przedsięwzięcia, w których poprawa efektywności energetycznej osiąga poziom 60 proc.

Przed rozpoczęciem projektu pożyczkobiorca zobowiązany jest także do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej (w formie opinii ornitologicznej i/lub chiropterologicznej) związanej z występowaniem na terenie inwestycji  gatunków ptaków chronionych i/lub nietoperzy, w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia schronień tych zwierząt podczas planowanych prac budowlanych.

Parametry pożyczki

Na jakich warunkach udzielane są pożyczki Jessica 2?

 • pożyczki udzielane są w PLN
 • wysokość pożyczki: od 100 tys. zł do 10 mln zł
 • pożyczkobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego. Wkład własny może pochodzić z finansowania dłużnego udzielonego przez instytucję finansową, w tym np. BGK oraz/lub ze środków własnych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z projektem. Co do zasady środki pochodzące z finansowania dłużnego powinny stanowić co najmniej 16 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu (wkład krajowy).
 • oprocentowanie pożyczek (jeśli regulacje prawne dotyczące formy pomocy pozwalają na zastosowanie w konkretnym przypadku tego rodzaju preferencji) wynosi:
  • 0,5 proc. w skali roku, jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii na poziomie od 25 do 40 proc., 
  • 0,25 proc. w skali roku, jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii na poziomie od 40 do 60 proc., 
  • 0,15 proc. jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii na poziomie 60 proc. lub więcej. Oprocentowanie pożyczki zostaje dodatkowo obniżone:
   • o 20 proc. w przypadku projektu ujętego w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej lub w dokumencie równoważnym;
   • o 20 proc. w przypadku projektu, w którym wykorzystywane będzie OZE.
 • okres spłaty pożyczki: do 20 lat
 • brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek przez BGK
 • możliwa forma pomocy publicznej oraz warunki z nią związane uzgadniane są przez pożyczkobiorcę z BGK na etapie konsultacji przed złożeniem wniosku o pożyczkę. Weryfikacja i akceptacja formy pomocy publicznej odbywa się przed udzieleniem pożyczki.
 • pożyczkobiorca może wnioskować o karencję w spłacie kapitału pożyczki na okres do 15 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia pożyczki. Okres karencji może zostać wydłużony do 20 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia pożyczki jeśli wyniki pozytywnie zweryfikowanego audytu energetycznego potwierdzają możliwość osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii na poziomie 40 proc. lub więcej.
 • pożyczka uruchamiana jest w formie bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców, na podstawie przedstawionych przez pożyczkobiorcę oryginałów nieopłaconych faktur lub w formie zaliczek.

  Warto wiedzieć! Przed złożeniem wniosku o pożyczkę rekomendujemy kontakt z BGK.  W zależności od specyfiki projektu, sytuacji inwestora oraz wymogów prawnych związanych z formą udzielanej pożyczki (w szczególności związanych z pomocą inwestycyjną), możliwe są negocjacje dotyczące struktury finansowania projektu i wysokości wkładu własnego pożyczkobiorcy. 

Wydatki kwalifikowane i zabezpieczenie spłaty pożyczki

Co to są wydatki kwalifikowane?

Pożyczki udzielane są na sfinansowanie wydatków kwalifikujących się do uzyskania wsparcia zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przykłady wydatków kwalifikowalnych

 • koszt sporządzenia audytu energetycznego oraz inne wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji projektu
 • zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych lub używanych środków trwałych, włączonych do ewidencji środków trwałych inwestora, niezbędnych do realizacji projektu oraz powiązanych ze sobą funkcjonalnie
 • zakup robót i materiałów budowlanych w celu modernizacji energetycznej budynków, budowli lub ich części
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych włączonych do ewidencji wartości niematerialnych i materialnych
 • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji projektu

Możliwa jest refundacja wydatków kwalifikowalnych, o ile wydatki te:

 • zostały poniesione w okresie kwalifikowalności
 • zostały przewidziane w budżecie projektu
 • stanowią wydatki kwalifikowalne
 • zostały faktycznie poniesione na zakup towarów i usług
 • zostały dokonane w sposób efektywny, racjonalny i zgodnie z zasadą konkurencyjności, w tym z przepisami PZP dla podmiotów zobowiązanych do stosowania tej ustawy
 • nie stanowią wydatków, które pożyczkobiorca zobowiązany był ponieść w ramach wkładu własnego.

Jakie jest wymagane zabezpieczenie spłaty pożyczki?

Jednym z warunków udzielenia pożyczki jest ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty.  Forma zabezpieczenia dostosowywana jest do charakteru projektu.

Standardowe zabezpieczenie każdej pożyczki stanowi weksel własny in blanco. Składając wniosek  o pożyczkę inwestor proponuje dodatkową formę zabezpieczenia, która podlega akceptacji przez Komitet Inwestycyjny. Może to być np.:

 • przelew (cesja) praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, która jest przedmiotem projektu
 • przelew wierzytelności z wpłat na fundusz remontowy
 • pełnomocnictwo/upoważnienie do rachunku bankowego
 • inne, zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu/formy prawnej pożyczkobiorcy/oceny wniosku o pożyczkę, np. hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności z umowy najmu lub innych umów, przeniesienie środków pieniężnych na własność BGK (kaucja), gwarancja bankowa, poręczenie jednostki samorządu terytorialnego, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie aktu notarialnego. 

Warto wiedzieć! W przypadku jednostek samorządu terytorialnego wystarczającym, co do zasady, prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny in blanco składany z deklaracją wekslową opatrzoną kontrasygnatą skarbnika. 

Decyzja o udzieleniu pożyczki może być uzależniona od ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty pożyczki.

Pomoc publiczna

W zależności od przedmiotu projektu, statusu/formy prawnej inwestora, pożyczki udzielane są:

 • w formie pomocy inwestycyjnej - na podstawie Rozporządzenia w sprawie pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach
 • w formie pomocy de minimis – na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • bez pomocy publicznej - udzielane na realizację projektów, w ramach których w szczególności nie jest prowadzona działalność gospodarcza, wsparcie nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóca konkurencji na rynku.

Inwestor uzgadnia z BGK formę pożyczki przed złożeniem wniosku o pożyczkę. Zależnie od wymogów prawnych związanych z daną formą pożyczki (w szczególności związanych z pomocą inwestycyjną) inwestor ma możliwość negocjowania wysokości wkładu własnego.  

Inwestor ubiegający się o pożyczkę w formie pomocy de minimis zobowiązany jest do przedstawienia:

 • zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis lub
 • oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub
 • oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis,

w ostatnich trzech latach podatkowych (obrotowych) liczonych jako rok bieżący oraz dwa lata go poprzedzające.

Warto wiedzieć! Pożyczki z pomocą inwestycyjną oraz pomocą de minimis nie są udzielane przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji, zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 2014/C 249/1).

Pomoc inwestycyjna

Warunkiem przyznania pożyczki z pomocą inwestycyjną jest spełnienie efektu zachęty.  Spełnienie efektu zachęty oznacza złożenie wniosku o pożyczkę przed rozpoczęciem prac nad przedsięwzięciem lub rozpoczęciem działalności.

Rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przedsięwzięciem lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub jakiegokolwiek zobowiązania, które sprawia, że przedsięwzięcie staje się nieodwracalne, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Rozpoczęcie robót budowlanych oznacza rozpoczęcie budowy, o którym mowa w art. 41 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Za rozpoczęcie inwestycji nie uznaje się w szczególności: prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, zakupu gruntu.          

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis jest wsparciem udzielanym przez państwo jako pomoc publiczna, w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L  z 23 grudnia 2013 r. nr 352/1) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Pomoc de minimis jest pomocą nie powodującą zakłócenia konkurencji na rynku.

Limity pomocy de minimis

 • Limit pomocy de minimis określa kwotę pomocy de minimis przysługującą jednemu przedsiębiorstwu, która nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat obrotowych, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów – 100 tys. euro.
 • Pomoc podlega kumulacji zgodnie z art. 5 rozporządzenia 1407/2013. Wartość zsumowanej pomocy de minimis nie może przekroczyć maksymalnych intensywności pomocy określonych dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach pomocowych.
 • Pomoc jest udzielana do 30 czerwca 2024 r.
 • Wartość pomocy udzielanej w formie pożyczki wyraża się za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto, zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. b i c rozporządzenia nr 1407/2013. 
 • Limity pomocy de minimis ustalane są na „jedno przedsiębiorstwo” w rozumieniu przepisów prawa UE. Zgodnie z definicją jednego przedsiębiorstwa wskazaną w rozporządzeniu nr 1407/2013, jedno przedsiębiorstwo może stanowić grupa podmiotów, które funkcjonują jako „jeden organizm gospodarczy”.

Pożyczki bez pomocy publicznej

Projekty realizowane w budynkach, w których ponad 15 proc. powierzchni całkowitej służy prowadzeniu działalności gospodarczej, nie mogą uzyskać wsparcia w formie pożyczki bez pomocy publicznej.

Wniosek o przyznanie pomocy

Wniosek o udzielenie pożyczki jest jednocześnie wnioskiem o przyznanie pomocy (jeśli dotyczy).
Wnioskując o pożyczkę, inwestor zobowiązany jest do wskazania we wniosku także prognozowanej wielkości pomocy, o którą się ubiega (jeśli dotyczy). Wzory niezbędne do obliczenia pomocy zawarte są w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w  sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz.U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.).

Wykaz dokumentów składanych wraz z wnioskiem określony jest w załączniku do wzoru wniosku.

Zaświadczenie de minimis 

BGK wydaje inwestorom, którym udzielona została pożyczką z pomocą de minimis zaświadczenia o przyznaniu tej pomocy, zgodnie z Rozporządzeniem de minimis.  

Przepisy pomocowe

 • Rozporządzenie w sprawie pomocy inwestycyjnej na projekty wspierające efektywność energetyczną w budynkach – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020
 • Rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych - rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1)
 • Rozporządzenie de minimis – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488)

Od złożenia wniosku do rozliczenia projektu

BGK dokonuje oceny wniosków na podstawie złożonych wraz z nim dokumentów. Wniosek podlega ocenie formalnej, inżynieryjno-technicznej, weryfikacji audytu energetycznego, a następnie ocenie merytorycznej.

Ocena formalna

Ocena formalna wniosku obejmuje ocenę jego kompletności, zgodności wniosku i projektu z wytycznymi IZ WRPO 2014+, Uszczegółowieniem WRPO 2014+ oraz Zasadami Naboru Wniosków. BGK potwierdza także zdolność inwestora do czynności prawnych, w tym do zaciągania zobowiązań finansowych oraz weryfikuje wiarygodność dokumentów i informacji dostarczonych wraz z wnioskiem o pożyczkę, w tym ujęcie projektu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Jeżeli ocena formalna wykaże brak koniecznych informacji, dokumentów lub inne nieprawidłowości, BGK zawiadamia inwestora o konieczności skorygowania lub uzupełnienia dokumentacji.
Niedotrzymanie przez inwestora uzgodnionego terminu uzupełnienia dokumentacji i brak informacji ze strony inwestora o konieczności jego wydłużenia może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.    

Ocena inżynieryjno-techniczna   

Wnioski ocenione pod względem formalnym podlegają ocenie inżynieryjno-technicznej, która obejmuje weryfikację projektu pod względem wymogów formalno-prawnych niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji, realności założeń budżetu projektu i terminów jego realizacji oraz prawidłowości przeprowadzonego procesu oceny oddziaływania na środowisko. Ten etap obejmuje także wizytację w miejscu realizacji projektu oraz ocenę stanu nieruchomości wskazanej jako zabezpieczenie spłaty pożyczki (jeśli dotyczy).

Równolegle z oceną inżynieryjno–techniczną, wykwalifikowany pracownik BGK przeprowadza weryfikację audytu energetycznego złożonego wraz z wnioskiem o pożyczkę. Po zakończeniu realizacji projektu, przeprowadzana jest weryfikacja realizacji rzeczowych założeń audytu energetycznego, których wykonanie determinowało osiągnięcie efektywności energetycznej na określonym poziomie (audyt energetyczny ex-post).

Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje w szczególności ocenę statusu inwestora, jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, ocenę zdolności kredytowej, ocenę finansową projektu, ocenę jakości zabezpieczeń spłaty pożyczki, ocenę ryzyka kredytowego. Na podstawie wyników oceny wniosku określane są możliwe warunki udzielenia pożyczki (m.in. okres spłaty, okres karencji, wysokość oprocentowania).  BGK informuje inwestora o proponowanych warunkach pożyczki, które mogą być przedmiotem dalszych negocjacji/uzgodnień. Uzgodnione z inwestorem warunki pożyczki, przedstawiane są członkom Komitetu Inwestycyjnego.       
Warto wiedzieć! Wnioski ocenione negatywnie pod względem ryzyka kredytowego nie podlegają rozpatrzeniu przez Komitet Inwestycyjny.

Decyzja o przyznaniu pożyczki i zawarcie Umowy inwestycyjnej

Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzję w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia pożyczki Jessica 2 w ciągu 45 dni roboczych, licząc od następnego dnia po dniu otrzymania wniosku, kompletu wymaganych i prawidłowo sporządzonych dokumentów. Termin ten ulega wydłużeniu w przypadku konieczności uzupełnienia przez inwestora dokumentów lub informacji w trakcie oceny wniosku lub w przypadku wystąpienia wątpliwości Komitetu Inwestycyjnego. W takiej sytuacji wniosek może podlegać dodatkowym wyjaśnieniom lub uzupełnieniom, a decyzja w sprawie udzielenia pożyczki może być pozostawiona do rozpatrzenia podczas kolejnych obrad Komitetu Inwestycyjnego.

BGK informuje pisemnie inwestora o pozytywnej lub negatywnej decyzji Komitetu Inwestycyjnego.  
Pozytywna decyzja Komitetu Inwestycyjnego umożliwia zawarcie Umowy inwestycyjnej oraz ustanowienie zabezpieczeń spłaty pożyczki. Termin podpisania umowy ustalany jest z pożyczkobiorcą przy uwzględnieniu, że decyzja o przyznaniu pożyczki traci ważność po upływie 45 dni od daty jej podjęcia. W imieniu pożyczkobiorcy umowę oraz dokumenty związane z ustanowieniem prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki podpisują osoby umocowane do tego rodzaju czynności.

Uruchomienie środków z pożyczki

BGK uruchamia pożyczkę po stwierdzeniu zgodności projektu z wszelkimi prawnymi i technicznymi wymaganiami wskazanymi w odpowiednich regulacjach, w szczególności dotyczących pomocy publicznej, przepisów o ochronie środowiska, regulacji dotyczących kwalifikowalności wydatkowania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodności z WRPO 2014+ oraz po spełnieniu przez pożyczkobiorcę innych warunków uruchomienia pożyczki zawartych w Umowie inwestycyjnej. Środki wypłacane są bezpośrednio wykonawcom na podstawie oryginałów faktur składanych wraz z pisemną dyspozycją pożyczkobiorcy bezpośrednio do BGK, w terminie wynikającym z Umowy inwestycyjnej.

W przypadku zaliczkowej formy uruchamiania pożyczki, na etapie rozliczania zaliczki BGK wymaga złożenia przez pożyczkobiorcę wszelkich dokumentów źródłowych. Pożyczkobiorca dostarcza sukcesywnie do Regionu Wielkopolskiego BGK dokumenty związane z realizacją przedsięwzięcia, m.in. umowy zawarte z wykonawcami zawierające w szczególności numery rachunków bankowych wykonawców oraz inne dokumenty w zależności od specyfiki kontraktu/umowy z wykonawcą (np. protokoły odbioru). Region Wielkopolski BGK sporządza kopię umów i innych dokumentów oraz poświadcza za zgodność z oryginałami, a oryginały zwraca pożyczkobiorcy.

Rozliczenie projektu

BGK dokonuje rozliczenia końcowego projektu, w terminie nie późniejszym niż 50 dni od daty odbioru końcowego inwestycji, na podstawie dokumentów otrzymanych od pożyczkobiorcy, w tym:

 • potwierdzenia projektanta w sprawie zgodności projektu budowlanego z pozytywnie zweryfikowanym przez BGK lub na zlecenie BGK audytem energetycznym
 • potwierdzenia inspektora nadzoru inwestorskiego w sprawie realizacji przedsięwzięcia zgodnie z projektem budowlanym
 • informacji o sposobie wykorzystania środków pożyczki, tj. przedstawienia wykazu wszystkich dokonanych z pożyczki wydatków wraz z dokumentacją źródłową
 • sprawozdania z wykorzystania środków własnych i innych na realizację przedsięwzięcia wraz z informacją uzupełniającą dotyczącą zakresu rzeczowego opłaconych robót
 • protokołu odbioru końcowego
 • pozwolenia na użytkowanie lub inny dokument potwierdzający zakończenie inwestycji (jeżeli dotyczy)
 • innych dokumentów, właściwych dla charakteru przedsięwzięcia  

 

Dokumenty do pobrania

Prosimy o składanie wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym.

 

Pozostałe dokumenty (w zależności od formy prawnej):

TBS

Uwaga: TBS, które jest już klientem BGK prosimy o kontakt z Regionem Wielkopolskim BGK w celu otrzymania dostosowanej listy dokumentów niezbędnych do złożenia z wnioskiem.

JST; działalność gospodarcza w formie: osoba fizyczna, sp. jawna, sp. komandytowa, sp. partnerska, sp. z o.o., s.c., sp. komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna; inne podmioty

W celu otrzymania listy pozostałych wymaganych dokumentów dostosowanej do formy prawnej wnioskodawcy prosimy o kontakt z Regionem Wielkopolskim BGK.

Kontakt

Region Wielkopolski BGK
ul. Składowa 5, 61-888 Poznań

Tel.: 22 475 20 00
E-mail: 
[email protected]

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Tel.: 22 475 95 05
E-mail:
 [email protected]

Kalkulator pożyczki

Wylicz szacunkową wartość pożyczki na kompleksową modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz porównaj z innymi źródłami finansowania projektu.