Licytacje ruchomości

Licytacje aktualne

Brak aktualnie prowadzonych licytacji ruchomości.

Licytacje archiwalne

Organizator sprzedaży: Syndyk masy upadłości Tedium Sp. z o.o. w upadłości

Przedmiot sprzedaży: sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego marki PORSCHE 911 TURBO, nr rej. KR9CG19, nr VIN: WP0ZZZ99ZES160281, rok produkcji 2013, pojemność silnika: 3800 cm3, moc silnika: 412 kW,

Cena sprzedaży: kwota nie mniejsza niż 365.467,00 zł brutto (słownie złotych: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem) przy uwzględnieniu 23% VAT w kwocie 68.339,36 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć 36/100).

Warunki sprzedaży: obowiązkowa wpłata wadium w wysokości 10%, tj. w kwocie 36.546,70 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści sześć 70/100).W celu przystąpienia do negocjacji należy za pośrednictwem poczty wysłać pisemną ofertę w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem „Negocjacje Tedium Sp. z o.o. w upadłości” sygnatura akt VIII GUp 445/19 i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ”, na adres: Biura Syndyka masy upadłości Tedium Sp. z o.o.,ul. Bulwarowa 33A, 31-751 Kraków, oraz wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości Tedium Sp. z o.o. prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym nr 26 85910007 6100 0457 9119 0001.Termin na składanie ofert i wpłatę wadium mija dnia 2 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka oraz data wpływu wadium na rachunek bankowy). Oferta winna zawierać:

 • imię i nazwisko lub firmę, adres zamieszkania lub siedziby, poz. 19874–19875 MSiG 56/2021 (6201)III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 23 MARCA 2021 R.– 72,
 • nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
 • podpis oferenta lub osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie z załączonymi do oferty dokumentami,
 • aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),
 • propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,
 • oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia opłat związanych z zawarciem umowy,
 • dowód wpłaty wadium,
 • oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży, oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,
 • wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2021 r. w Biurze Syndyka masy upadłości Tedium Sp. z o.o. przy ul. Bulwarowej 33A w Krakowie, o godz. 1000.Szczegółowe informacje, takie jak regulamin prowadzenia negocjacji, wgląd do wyceny pojazdu i możliwość ustalenia terminu oględzin pojazdu można uzyskać po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu, nr tel: 12 259 61 04.Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia negocjacji bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty, jak również unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Adres licytacjiKancelaria Komornika Marcina Ciesielczuka w Lublinie, ul. Krańcowa 113/12

Komornik prowadzący sprawę: Komornik Sądowy przy SR Lublin-Wschód Marcin Ciesielczuk, tel. kontaktowy do Komornika: 81 751 33 33

Termin licytacji: 29.04.2021r., godz. 12:00

Ruchomości:

 1. Szkielet autobusu miejskiego elektrycznego niskopodłogowego, 12 metrowego CS12LFE URSUS BUS Lublin VIN SU9CS2EX2KXUR1109 szt.1
 2. Szkielet autobusu miejskiego elektrycznego niskopodłogowego, 12 metrowego CS12LFE URSUS BUS Lublin VIN SU9CS2EX2KXUR1108 szt.1
 3. Bateria trakcyjna BMZ typ – Lithium Ion, 12S1P, zestaw w konfiguracji poziomej szt.6
 4. Bateria trakcyjna BMZ typ – Lithium Ion, 12S1P, zestaw w konfiguracji pionowej szt.4
 5. Sterownik ładowania BMZ typ Master BMS3PB szt. 4
 6. System termiczny GRAYSON HP-4456-610 szt.4
 7. Zbiornik sprężonego powietrza, typ 394.604.1, POLMO S.A. Brodnica, kolor srebrny szt.42
 8. Zbiornik sprężonego powietrza, typ 694.604.1, POLMO S.A. Brodnica, kolor czarny szt.14
 9. Zbiornik paliwa MERAMONT S.A. wraz z mocowaniami (2 na jedną sztukę) i osprzętem nr PPR-AUT-03400 szt.6
 10. Zbiornik powietrza 5l, typ 391.053.1, POMLO S.A. BRODNICA, czarny szt.26
 11. Nagrzewnica AURORA model Teddy_2000 151-5520224, Konrad G.Schulz  szt. 30
 12. Drut spawalniczy MIGWELD 316LSi 1.00mm METALWELD Polska S.p. z o.o.(opakowanie 15 kg) szt. 39
 13. Silnik elektryczny SIEMENS, typ 1LE1003-1AB42-2JA4 szt. 12
 14. Miech przedniego zawieszenia VIBRACUSTIC, typ VIDF 25-25 szt.15
 15. Miech tylnego zawieszenia VIBRACUTIC, typ VIDF 25-30 szt.40
 16. Miech zawieszenia VIBRACUSTUC typ VIDF 25A-21 szt. 6

Suma oszacowania/wywołania(wartości netto)

 1. 380 000,00 zł / 190 000,00 zł
 2. 380 000,00 zł / 190 000,00 zł
 3. 129 960,00 zł / 64 980,00 zł
 4. 119 970,00 zł / 56 985,00 zł
 5. 18 810,00 zł / 9 495,00 zł
 6. 26 784,00 zł / 13 392,00 zł
 7. 290,00 zł / 145,00 zł
 8. 175,00 zł / 87,50 zł
 9. 1 080,00 zł / 540,00 zł
 10. 120,00 zł / 60,00 zł
 11. 570,00 zł / 285,00 zł
 12. 440,00 zł / 220,00 zł
 13. 490,00 zł / 245,00 zł
 14. 260,00 zł / 130,00 zł
 15. 380,00 zł / 190,00 zł
 16. 210,00 zł / 105,00 zł

Licytant przystępujący do licytacji powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania, tj. odpowiednio: I. – 38 000,00 zł, II. – 38 000,00 zł, III. – 12 996,00 zł, V. – 1 881,00 zł, VI. – 2 678,40 zł

Rękojmia powinna zostać złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy Komornika BGŻ S.A Centrala – Departament Operacji Krajowych: 31 2030 0045 1110 0000 0171 8290

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.