Powrót

Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy (Transakcja FX Forward)

Dla kogo?

Samorządy, instytucje publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego

Na co?

Zarządzanie ryzykiem walutowym

O produkcie

Transakcja terminowa typu forward walutowy (FX FORWARD) jest umową zobowiązującą jedną ze stron do dostawy, a drugą do przyjęcia waluty w ustalonym terminie w przyszłości, po cenie wyznaczonej w momencie zawierania umowy.

Transakcja może być rozliczana:

 • w sposób rzeczywisty - dochodzi do faktycznej wymiany kwot w poszczególnych walutach po ustalonym w dniu zawarcia transakcji kursie,
 • w sposób nierzeczywisty (tzw. NDF) - nie dochodzi do wymiany kwot w poszczególnych walutach, a wyłącznie do rozliczenia różnicy pomiędzy kwotą wyznaczoną po kursie ustalonym w dniu zawarcia transakcji, a kwotą przeliczoną po kursie bieżącym z dnia rozliczenia.

Występowanie ryzyka

 • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
 • ryzyko złożenia dodatkowego zabezpieczenia - związane z ryzykiem rynkowym może powodować konieczność złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia, zaś brak takiego zabezpieczenia może skutkować koniecznością wcześniejszego rozliczenia transakcji,
 • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
 • ryzyko dźwigni finansowej - mechanizm dźwigni finansowej polega na angażowaniu w transakcję kapitału znacząco niższego w stosunku do nominału na jaki opiewa transakcja; oznacza to możliwość wystąpienia dużych strat spowodowanych stosunkowo niewielkimi zmianami cen instrumentów bazowych,  
 • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),  
 • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
 • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

Korzyści dla klientów

 • możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym,
 • możliwość elastycznego dopasowania transakcji zabezpieczających obrót walutowy,
 • możliwość rozliczenia transakcji przed jej pierwotnym terminem zapadalności w całości bądź w części,
 • możliwość  wydłużenia terminu realizacji zawartych transakcji,
 • z góry określony kurs wymiany walut w przyszłości.

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty i materiały informacyjne”.

Minimalna kwota transakcji wynosi 10 000 EUR lub równowartość w innej walucie.  

Warunki zawarcia transakcji

 • zawarcie umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych,
 • przekazanie bankowi identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
 • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.
 • wniesienie odpowiedniej wysokości depozytu zabezpieczającego stanowiącego procent nominalnej kwoty transakcji (ostateczna wartość uzależniona jest od okresu, na jaki zawierana jest transakcja). BGK oferuje możliwość przyznania tzw. limitów kredytowych na transakcje pochodne, które umożliwiają zwolnienie z części bądź całości wymaganego zabezpieczenia,
 • posiadanie rachunków w walutach, które będą przedmiotem wymiany.

Dostawcy kwotowań

Informujemy, że bank dla potrzeb zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych, wykorzystuje kwotowania dostarczane przez następujących dostawców kwotowań:

 • Banki pełniące funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

 • Krajowe i zagraniczne banki komercyjne;

 • Elektroniczne platformy obrotu;

 • Rynki zorganizowane;

 • Firmy brokerskie notyfikowane przez odpowiednie organy nadzoru UE.

Kontakt

Departament Rynków Finansowych i Produktów Skarbowych 
Tel. 22 475 92 11

Biuro Produktów Skarbowych
Tel. 22 475 30 91

Biuro Współpracy na Rynkach Finansowych
Tel. 572 775 104
Tel. 572 775 105
Tel. 572 775 106
Tel. 572 775 107
Tel. 572 775 108
Tel. 572 775 085
E-mail: [email protected]