Dla kogo?

Instytucje publiczne, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego

Na co?

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

O produkcie

Transakcja zamiany stóp procentowych IRS to instrument finansowy zabezpieczający przed ryzykiem związanym ze zmianą stóp procentowych z tytułu zawieranych transakcji lokacyjnych i kredytowych.

Transakcja zamiany stóp procentowych IRS jest to umowa pomiędzy dwiema Stronami, na podstawie której jedna Strona zobowiązuje się do zapłaty serii płatności odsetkowych liczonych od uzgodnionej sumy kapitałowej i dla ustalonego okresu wedle jednej stopy procentowej (stałej bądź zmiennej), w zamian otrzymując od drugiej Strony serię płatności odsetkowych liczonych od uzgodnionej sumy kapitałowej i dla ustalonego okresu, ale wedle innej stopy procentowej (stałej bądź zmiennej).

Transakcje zawierane są na okres do 10-ciu lat.

W przypadku zabezpieczania za pomocą transakcji IRS ekspozycji narażonej na ryzyko stopy procentowej posiadanej w BGK i o terminie dłuższym niż 10 lat istnieje możliwość zawarcia transakcji na okres do daty zapadalności w/w zobowiązania.

Występowanie ryzyka

 • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji - związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
 • ryzyko złożenia dodatkowego zabezpieczenia - związane z ryzykiem rynkowym może powodować konieczność złożenia lub uzupełnienia kwoty zabezpieczenia, zaś brak takiego zabezpieczenia może skutkować koniecznością wcześniejszego rozliczenia transakcji.
 • ryzyko płynności - brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
 • ryzyko dźwigni finansowej - mechanizm dźwigni finansowej polega na angażowaniu w transakcję kapitału znacząco niższego w stosunku do nominału na jaki opiewa transakcja; oznacza to możliwość wystąpienia dużych strat spowodowanych stosunkowo niewielkimi zmianami cen instrumentów bazowych,  
 • ryzyko niedopasowania - możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),  
 • ryzyko podatkowe - możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
 • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji - możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.

Korzyści dla klientów

 • zabezpieczenie przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych (kredytobiorca, płatnik zmiennej stopy procentowej),
 • zabezpieczenie przed ryzykiem spadku stóp procentowych (inwestor, posiadający aktywa płacące zmienną stopę procentową),
 • transakcje rozliczane są w formie nierzeczywistej, tj. w formie różnicy pomiędzy stawką IRS a wysokością odpowiedniej stawki referencyjnej (np. WIBOR, EURIBOR),
 • możliwość przedterminowego rozliczenia całości bądź części transakcji.

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty i materiały informacyjne”.

Minimalna kwota transakcji wynosi 500 000 waluty bazowej transakcji. 

Warunki zawarcia transakcji

 • zawarcie umowy ramowej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych,
 • przekazanie bankowi identyfikatora LEI (nadanie i utrzymanie identyfikatora LEI jest odpłatne - opłata pobierana przez KDPW S.A.),
 • nadanie klientowi kategorii zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności,
 • wniesienie odpowiedniej wysokości depozytu zabezpieczającego stanowiącego procent nominalnej kwoty transakcji (ostateczna wartość uzależniona jest od okresu, na jaki zawierana jest transakcja). BGK oferuje możliwość przyznania tzw. limitów kredytowych na transakcje pochodne, które umożliwiają zwolnienie z części bądź całości wymaganego zabezpieczenia,
 • posiadanie rachunków w walutach, które będą przedmiotem transakcji.

Dostawcy kwotowań

Informujemy, że bank dla potrzeb zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych, wykorzystuje kwotowania dostarczane przez następujących dostawców kwotowań:

 • Banki pełniące funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

 • Krajowe i zagraniczne banki komercyjne;

 • Elektroniczne platformy obrotu;

 • Rynki zorganizowane;

 • Firmy brokerskie notyfikowane przez odpowiednie organy nadzoru UE.

Kontakt

Departament Rynków Finansowych i Produktów Skarbowych 
Tel. 22 475 92 11

Biuro Produktów Skarbowych
Tel. 22 475 30 91

Biuro Współpracy na Rynkach Finansowych
Tel. 572 775 104
Tel. 572 775 105
Tel. 572 775 106
Tel. 572 775 107
Tel. 572 775 108
Tel. 572 775 085
E-mail: [email protected]