Dla kogo?
Samorządy, instytucje publiczne, mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, podmioty rynku mieszkaniowego
Na co?
Średnio- i długoterminowe dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa.

Na rynku wtórnym kupno i sprzedaż obligacji odbywa się za pośrednictwem:

 • banków (rynek nieregulowany)
 • Giełdy Papierów Wartościowych (rynek regulowany)
 • bezpośrednio pomiędzy podmiotami (rynek nieregulowany)

Termin emisji: Obligacje skarbowe mają termin emisji od 1 roku do 30 lat.

Oprocentowanie: W zależności od rodzaju obligacje oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej, a także mogą mieć charakter dyskontowy (zerokuponowe).

Warto wiedzieć! Minimalna kwota transakcji na obligacjach skarbowych wynosi 50 000 PLN. Wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 PLN.

Warunki transakcji ustalamy każdorazowo w trakcie negocjacji telefonicznych z pracownikiem banku upoważnionym do zawierania transakcji z klientem.

Obligacje skarbowe - ryzyka
 • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji – związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji
 • ryzyko płynności – brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji
 • ryzyko podatkowe – możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją
 • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji – możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.
Obligacje skarbowe – korzyści
 • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny, którego emitentem jest Skarb Państwa)
 • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank)
 • możliwość realizacji transakcji typu BSB

Szanowni Państwo
Przed rozpoczęciem współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie dłużnych papierów wartościowych, prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Do pobrania” poniżej.

Minimalna kwota transakcji na obligacjach skarbowych wynosi 50 000 PLN. Wartość nominalna jednej obligacji to 1 000 PLN.

Obligacje skarbowe - warunki zawarcia transakcji

Aby skorzystać z obligacji skarbowych, musisz:

 • posiadać rachunek depozytowy obligacji skarbowych
 • podpisać umowę ramową w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi
 • posiadać nadaną klasyfikację klienta zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, przeprowadzimy dodatkową ocenę adekwatności.
Aby uzyskać więcej informacji na temat oferty, skontaktuj się z Departamentem Rynków Finansowych i Sprzedaży
Występowanie ryzyka
 • ryzyko rynkowe/zmiany wyceny transakcji – związane ze zmianami czynników rynkowych wpływających na wycenę transakcji,
 • ryzyko płynności – brak możliwości domknięcia pozycji tj. zawarcia transakcji o przeciwstawnych parametrach lub możliwość zwiększenia kosztów związanych z domknięciem transakcji,
 • ryzyko niedopasowania – możliwość zmiany charakteru zawartej transakcji z zabezpieczającego na spekulacyjny w sytuacji, gdy pozycja zabezpieczana daną transakcją uległa zmianie (niedopasowanie przepływów),
 • ryzyko podatkowe – możliwość wystąpienia straty na skutek niewłaściwego rozliczania podatku związanego z daną transakcją,
 • ryzyko prawne/sporów sądowych/legislacyjne/zgodności/reputacji – możliwość wystąpienia strat związanych z uchwalaniem regulacji prawnych, zmianami w orzecznictwie, niekorzystnymi decyzjami sądów itp.
Korzyści dla klientów
 • bezpieczeństwo ulokowanych środków (papier dłużny gwarantowany przez Skarb Państwa),
 • możliwość szybkiej odsprzedaży na rynku wtórnym i odzyskanie płynnych środków bez utraty odsetek (rynkowe kwotowanie cen odkupu przez bank),
 • możliwość realizacji transakcji typu BSB.
Warunki zawarcia transakcji
 • umowa o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego,
 • umowa ramowa w sprawie zawierania transakcji w zakresie obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi,
 • zaakceptowany "Regulamin obrotu Dłużnymi Papierami Wartościowymi BGK",
 • nadanie kategorii klienta zgodnie z przepisami MiFID. W przypadku klientów, którym została nadana klasyfikacja klienta detalicznego, niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowo oceny adekwatności.

Dostawcy kwotowań

Informujemy, że Bank dla potrzeb zawierania transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, wykorzystuje kwotowania dostarczane przez następujących dostawców kwotowań:

 • Banki pełniące funkcję Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych;

 • Krajowe i zagraniczne banki komercyjne;

 • Elektroniczne platformy obrotu;

 • Rynki zorganizowane;

 • Firmy brokerskie notyfikowane przez odpowiednie organy nadzoru UE.