Dla kogo?

Małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, samorządy

Na co?

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych stanowi jedną z podstawowych czynności bankowych.

Płatności krajowe

Przelewy krajowe

BGK dokonuje na rynku międzybankowym pieniężnych rozliczeń złotowych w oparciu o poniższe zasady:

 • rozliczenia w PLN dokonywane są za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. zwanej dalej KIR S.A. (system ELIXIR),
 • wysokokwotowe rozliczenia w PLN (z wyjątkiem wpłat składek na ubezpieczenie społeczne oraz płatności dokonywanych na podstawie czeków i innych obciążeniowych zleceń płatniczych) przeprowadzane są za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego (system SORBNET),
 • zlecenia płatnicze krajowe w PLN Bank przyjmuje w dni robocze z uwzględnieniem godzin granicznych uzależnionych od specyfiki ww. systemów rozliczeniowych.
 • realizując zlecenie płatnicze w PLN, BGK doprowadzi do uznania rachunku banku odbiorcy kwotą polecenia przelewu najpóźniej do końca:
  • następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank - w przypadku zleceń płatniczych złożonych w formie elektronicznej,
  • drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank - w przypadku zleceń płatniczych złożonych w formie papierowej (w Oddziale),
 • dla zlecenia płatniczego, które wpłynie do Banku po godzinie granicznej (określonej dla danego rodzaju zlecenia), uznaje się, że zostało otrzymane przez Bank w następnym dniu roboczym.

Szczegółowe zasady przyjmowania i realizacji przez BGK zleceń płatniczych w PLN na krajowym rynku międzybankowym określają:

 • Regulamin świadczenia usług płatniczych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • Informacja na temat godzin granicznych przyjmowania zleceń płatniczych w BGK,

Zlecenia stałe

Zlecenia stałe dotyczą wielokrotnego regulowania powtarzalnych płatności w dłuższym okresie czasu (np. z tytułu czynszu, ubezpieczeń, spłaty kredytu, itp.).

Zlecenia stałe wykonywane są przez oddział BGK na wniosek Posiadacza rachunku bieżącego.

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to wygodna forma automatycznych rozliczeń bezgotówkowych, która usprawnia dokonywanie regularnych płatności takich jak: opłata za energię, usługi telekomunikacyjne, czynsz, prenumeraty, spłaty kredytów czy cykliczne dostawy towarów czy świadczonych usług.

Polecenie zapłaty może być stosowane jedynie w obrocie krajowym.

Sprawdź taryfę opłat i prowizji.

 • terminowość płatności - nad terminem płatności czuwa odbiorca i bank odbiorcy,
 • kontrola płatności - odbiorca jest obowiązany informować płatnika o terminie i kwocie płatności,
 • bezpieczeństwo - w razie jakichkolwiek wątpliwości płatnikowi przysługuje prawo do zwrotu już zrealizowanego polecenia zapłaty,
 • swoboda - złożona zgoda na obciążanie rachunku z tytułu danego zobowiązania jest ważna do odwołania, które może nastąpić w dowolnym momencie bez konieczności uzasadnienia decyzji,
 • oszczędność czasu – brak konieczności stałego monitorowania rozliczeń z kontrahentami,
 • efektywne zarządzanie finansami - realizacja polecenia zapłaty dokonywana jest ostatniego dnia terminu płatności.

Inicjatorem rozliczeń w formie polecenia zapłaty jest odbiorca, który zwraca się do płatnika z propozycją podpisania zgody na obciążanie jego rachunku bankowego (w drodze polecenia zapłaty) kwotami wynikającymi z zobowiązań w umownych terminach zapłaty.

Odbiorca dostarcza dwa egzemplarze wypełnionej przez siebie zgody na obciążanie rachunku. Formą wyrażenia przez płatnika zgody na stosowanie przez odbiorcę polecenia zapłaty będzie uzupełnienie wniosku i podpisanie zgody.

O wysokości kwot zobowiązań i terminach ich płatności odbiorca informuje płatnika przedstawiając wcześniej odpowiednie faktury lub rachunki. Udzielona odbiorcy zgoda będzie skutkowała obciążaniem wskazanego w zgodzie rachunku bankowego płatnika kwotami wynikającymi z zobowiązań wobec odbiorcy.

Kwota pojedynczego polecenia zapłaty zainicjowanego przez odbiorcę nie podlega ograniczeniu.

Płatnikowi przysługuje możliwość żądania zwrotu zrealizowanej płatności w przypadku braku akceptacji danej płatności. Stosowną dyspozycję należy złożyć w oddziale BGK prowadzącym rachunek płatnika w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku.

Niezależnie od możliwości anulowania pojedynczej płatności, istnieje możliwość odwołania przyszłych niezrealizowane poleceń zapłaty. Odwołanie to polega na wstrzymaniu najbliższej realizacji polecenia zapłaty i nie jest równoznaczne z cofnięciem zgody.

W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia złożonej zgody. Wraz z formularzem zgody na obciążanie rachunku, płatnik otrzymuje również formularz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku. W przypadku rezygnacji z tej formy rozliczeń, płatnik wypełnia formularz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku i składa go w oddziale BGK prowadzącym rachunek. Jednocześnie drugi egzemplarz cofnięcia zgody płatnik wysyła odbiorcy. Istnieje również możliwość przesłania obu egzemplarzy bezpośrednio odbiorcy płatności, który zobowiązany jest przekazać do BGK właściwy egzemplarz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku.

W przypadku zmiany rachunku wykorzystywanego do realizacji obciążeń z tytułu polecenia zapłaty lub przeniesienia usługi polecenia zapłaty do BGK, płatnik zleca w oddziale BGK poinformowanie odbiorcy o zmianie numeru rachunku do rozliczenia polecenia zapłaty.

Formularze zgody na obciążanie rachunku oraz cofnięcia zgody na obciążanie rachunku dostępne są w oddziałach BGK, jednak, aby uniknąć jakichkolwiek problemów z rozliczeniem płatności, zalecane jest korzystanie z formularzy dostarczonych przez odbiorcę płatności.

 

Szczegółowe informacje dotyczące polecenia zapłaty zawiera regulamin rachunku bankowego. Dodatkowe informacje otrzymają Państwo w oddziale BGK prowadzącym rachunek.

Płatności międzynarodowe

Polecenie wypłaty w obrocie zagranicznym

Polecenie wypłaty to najtańsza, najszybsza i najprostsza forma rozliczenia transakcji w obrocie zagranicznym. Jest to otrzymana od banku lub skierowana do banku instrukcja płatnicza dotycząca wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta.

Polecenia wypłaty (tzw. przekazy zagraniczne) realizowane są za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT i TARGET 2.

Do korzyści stosowania polecenia wypłaty w obrocie zagranicznym zaliczamy:

 • niski koszt realizacji,
 • krótki czas realizacji,
 • eliminacja zagrożeń związanych z płatnościami gotówkowymi,
 • możliwość zastosowania kursów negocjowanych w przypadku wyższych kwot transakcji.

Sprawdź taryfę opłat i prowizji.

 • Zleceniodawca (płatnik) - osoba fizyczna, firma lub jednostka, z polecenia której wystawiane jest polecenie wypłaty,  
 • Bank zleceniodawcy (bank dostawcy płatnika) - bank, który przyjmuje od zleceniodawcy dyspozycję wystawienia polecenia wypłaty,
 • Beneficjent (odbiorca) - osoba fizyczna, firma lub jednostka wskazana w poleceniu wypłaty, której przekazuje się określoną kwotę pieniężną,
 • Bank beneficjenta (bank dostawcy odbiorcy) - bank rozliczający z beneficjentem otrzymane polecenie wypłaty,
 • Bank pośredniczący - bank, przez który bank zleceniodawcy kieruje polecenie wypłaty do banku beneficjenta.
 • Polecenie wypłaty za granicę (polecenie przelewu walutowe wysyłane) - wystawione przez BGK zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy i skierowane do banku zagranicznego lub krajowego w celu uznania rachunku beneficjenta (w tym przelewy SEPA - definicja w pliku do pobrania),
 • Polecenie wypłaty z zagranicy - otrzymane przez BGK z banku zagranicznego lub krajowego w celu uznania wskazanego rachunku beneficjenta (w tym przelewy SEPA - definicja w pliku do pobrania);

Bank przyjmuje zlecenia płatnicze dotyczące polecenia wypłaty i wykonuje je niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (ze zm.) .

1. Polecenie wypłaty za granicę

A. Zlecenia płatnicze w walutach państw członkowskich (EOG) skierowane do banków na terytorium państwa członkowskiego realizowane są standardowo w dacie waluty T/N (następnego dnia roboczego po złożeniu zlecenia) oraz z klauzulą kosztową SHA wg kursu obowiązującego w dniu realizacji dyspozycji.

Zgodnie z ww. ustawą, która stanowi implementację przepisów unijnych dotyczących usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego - zlecenia płatnicze w walutach państw  EOG i realizowane w obszarze państw  EOG są dostarczane do odbiorcy w pełnej wysokości. Opłaty i prowizje banku zleceniodawcy (płatnika), banku beneficjenta (odbiorcy) lub banków pośredniczących nie pomniejszają kwoty zlecenia płatniczego. 

B. Zlecenia płatnicze w walutach państw innych niż państwa EOG skierowane do banków na terytorium państwa członkowskiego są realizowane obowiązkowo z klauzulą SHA, przy czym kwota zlecenia może być pomniejszona o opłaty i prowizje banków pośredniczących.

C. Zlecenia płatnicze w każdej walucie  skierowane do banków na terytorium  innego państwa niż państwo członkowskie, realizowane są standardowo z datą waluty SPOT (drugiego dnia roboczego od złożenia zlecenia płatniczego) z dopuszczonymi klauzulami kosztowymi OUR,SHA, BEN, wg kursu obowiązującego w dniu realizacji dyspozycji.

Zlecenia płatnicze przekazane lub złożone w Banku po godzinie granicznej określonej dla waluty zlecenia uznaje się jako przyjęte przez Bank w następnym dniu roboczym.

Za dodatkową opłatą możliwe jest realizowanie poleceń wypłaty w trybie przyspieszonym lub ekspresowym:

 • z wcześniejszą datą waluty over/night (O/N) - pod warunkiem złożenia/przeslania zlecenia przed godziną graniczną lub

 • tom/next (T/N) - w przypadku zleceń do krajów innych niż kraje EOG.


2. Polecenie wypłaty z zagranicy (otrzymane)

Księgowane jest na rachunku beneficjenta natychmiast po uznania rachunku BGK o ile uznanie nastąpiło przed godziną graniczną określoną dla walutowych poleceń przelewu otrzymanych z innych banków.

Szczegółowe zasady przyjmowania i wykonywania przez bank zleceń płatniczych dotyczących walutowych poleceń wypłaty określa regulamin rachunku bankowego.

 

3. Informacje dodatkowe

Informujemy, że przelew zagraniczny w walucie CNY oraz w walucie INR powinien zawierać dodatkowo w tytule płatności kod identyfikujący rodzaj transakcji oraz dokładny opis w języku angielskim, czego ta płatność dotyczy (numer faktury nie jest wystarczający). Kody transakcji w CNY oraz kody transakcji w INR dostępne są w Dokumentach do pobrania.

 

UWAGA! Dla płatności zagranicznych realizowanych w walucie RUB (rubel rosyjski), na podstawie ustaleń Centralnego Banku Rosji, wymagane jest podanie dodatkowych informacji

Przelew w walucie RUB powinien zawierać oprócz standardowych informacji następujące dane:

 • kod swift banku beneficjenta, pełna nazwę i adres banku, forma prawna i miasto
 • 20-cyfrowy rachunek banku korespondencyjnego (UWAGA - nie jest to rachunek kontrahenta)
 • 9-cyfrowy kod BIK (RU) - numer kierunkowy banku rosyjskiego
 • 5 –cyfrowy kod statystyczny VO rosyjski kod statystyczny określający przedmiot płatności składający się z 5 znaków poprzedzonych literami VO
 • 20-znakowe konto beneficjenta
 • 9-cyfrowy kod KPP, nadawany przedsiębiorcom określający przyczynę rejestracji podatkowej
 • 10-12 cyfrowy kod INN  tzw. tax ID - numer identyfikacyjny beneficjenta płatności, płatnika podatku   

 

W przypadku poleceń wypłaty w obrocie zagranicznym, znaki specjalne w opisie transakcji zamieniane są na znaki prezentowane poniżej. Wskazane jest używanie tylko niżej wymienionych znaków.

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

/ - ? : ( ) . , ‘ +

spacja

PSD2 – przelewy walutowe od 20.12.2018 r

Od 20 grudnia  2018 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (dalej zwana UP)  dotyczące m.in. płatności walutowych.

Tym samym Polska dołączyła do krajów członkowskich Unii Europejskiej  stosujących  przepisy zgodne z Dyrektywą o usługach płatniczych (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. („PSD2”).

W związku z tym informujemy, że:

w przypadku transakcji w obszarze EOG (cytując art. 5 ust.2 UP :„. zarówno dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca w danej transakcji płatniczej znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego...” ):

 • niezależnie od waluty transakcji przy realizacji transakcji obowiązuje wyłącznie opcja kosztowa SHA.

 • w walutach krajów nie będących walutami EOG, koszty banków pośredniczących mogą pomniejszyć kwotę transakcji;

w przypadku transakcji w każdej walucie (cytując art. 5 ust.3a UP :„. gdy tylko jeden z dostawców znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a drugi dostawca znajduje się na terytorium innego państwa,...” ):

 • zlecenia płatnicze realizowane są z dowolną opcją kosztową: OUR, SHA i BEN.

Zwracamy Państwa uwagę, że powyżej wskazane okoliczności mogą spowodować potrzebę weryfikacji zawartych przez Państwa kontraktów oraz ustalonych w nich zasad rozliczeń, w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności pomiędzy sposobem rozliczenia kosztów zleceń płatniczych a poczynionymi w tym zakresie ustaleniami z kontrahentami. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z przedstawicielem Banku.

 

Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Wielka Brytania) nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE), jednocześnie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. ustanowiony został tzw. okres przejściowy, który w praktyce oznacza, że Wielka Brytania jest związana całym prawem UE i jest traktowana jakby nadal była członkiem UE, z tą jednak różnicą, że przedstawiciele Wielkiej Brytanii nie uczestniczą w pracach instytucji UE.

Okres przejściowy dobiega końca, a dzień 1 stycznia 2021 r. będzie pierwszym dniem po jego zakończeniu. Negocjacje dotyczące umowy o przyszłych stosunkach między UE i Wielką Brytanią dobiegły końca. Do momentu ratyfikowania umowy przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski oraz Parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będzie ona obowiązywała na zasadach tymczasowych.

Niezależnie od faktu ratyfikowania umowy przez Radę Unii Europejskiej i Parlament Europejski oraz Parlament Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r.:

 • Wielka Brytania będzie państwem trzecim (nie będzie państwem członkowskim UE),
 • Wielka Brytania nie będzie częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Oznacza to, że podmioty z siedzibą w Wielkiej Brytanii oraz obywatele Wielkiej Brytanii stracą dostęp do rynku wewnętrznego UE na dotychczasowych zasadach, w tym możliwość korzystania ze swobody przepływu towarów, usług, kapitału i osób wewnątrz UE na podstawie prawa UE. Obywatele UE oraz podmioty z siedzibą w UE stracą analogicznie dostęp na dotychczasowych zasadach do rynku brytyjskiego na podstawie wspomnianych swobód gwarantowanych prawem UE.

Konsekwencją ww. procesu będą również zmiany w korzystaniu z usług bankowych, które ze względu na swój transgraniczny charakter mogłyby być powiązanie z Wielką Brytanią. Do obszarów, w których mogą nastąpić takie zmiany, należy w szczególności zaliczyć:

 

Obszar płatniczy

 1. Według obecnego stanu wiedzy, Wielka Brytania nadal będzie uznawana za część geograficznego obszaru SEPA, a więc klienci banków z Polski będą mogli realizować przelewy w ramach Jednolitego Obszaru Płatności w Euro i po 1 stycznia 2021 r., do czasu pojawienia się ewentualnych innych wytycznych, rozliczenia SEPA realizowane z Wielką Brytanią pozostaną w niezmienionej formule.
 2. W poleceniach przelewu do banków w Wielkiej Brytanii we wszystkich walutach klienci banków z Polski będą mogli wybierać dowolną opcję kosztową: SHA, OUR lub BEN 1
 3. Konsekwencją brexitu 2 mogą być zmiany stawek opłat z tytułu realizacji płatności zagranicznych do Wielkiej Brytanii.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. 3 w odniesieniu do przelewów z UE do Wielkiej Brytanii dostawcy usług płatniczych muszą przedstawiać bardziej szczegółowe informacje o zleceniodawcy i odbiorcy, w porównaniu z przelewami wewnątrz UE. W praktyce może to skutkować obowiązkiem podania bardziej szczegółowych informacji przez klienta.

Transakcje w e-commerce dokonywane kartami bankowymi – SCA

W wyniku brexitu może również dojść do zmian w zakresie uwierzytelniania transakcji w handlu elektronicznym wykorzystujących karty płatnicze. W przypadku, gdy odbiorca płatności znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii, klient będący płatnikiem może nie zostać objęty procedurą silnego uwierzytelnienia (SCA) transakcji, gdyż jest ona realizowana poza EOG. W wyjątkowych sytuacjach, w których odbiorca płatności nie wspiera wymaganego standardu zabezpieczenia transakcji zgodnego z protokołem 3DS 2.1. lub 3DS 2.2., taka transakcja płatnicza może zostać odrzucona.

 

Inwestycje na rynku finansowym

 1. Brexit jest procesem uwarunkowanym politycznie, który może wpływać na zmiany w kursach walutowych i wycenach instrumentów finansowych. Nie można przy tym wykluczyć, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE, może pociągnąć za sobą pewne zmiany ekonomiczne, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych, czy też zmiany kursów walutowych, co - biorąc pod uwagę relacje między Bankiem Gospodarstwa Krajowego a jego Klientami, może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.
 2. Brexit może także wpłynąć na ograniczenie dostępności do usług inwestycyjnych świadczonych przez podmioty z Wielkiej Brytanii czy też wpłynąć na dostępność nabywania instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym zlokalizowanym w Wielkiej Brytanii czy też w systemach obrotu prowadzonych z Wielkiej Brytanii.
   

Informacje dodatkowe

Zgodnie z przepisami przejściowymi, zawartymi w art. 51 ust 5 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/1011, niezależnie od zakończenia okresu przejściowego w umowach finansowych i instrumentach finansowych będą mogły być stosowane wskaźniki referencyjne (jak np. LIBOR) opracowywane przez podmioty z Wielkiej Brytanii, na zasadach określonych w treści ww. Rozporządzenia.

Bank Gospodarstwa Krajowego na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalnymi skutkami. Bank będzie odrębnie informował, jeśli wystąpią w procesie brexitu zdarzenia, które będą ewentualnie wymagały podjęcia stosownych działań przez klientów.

W przypadku pytań lub wątpliwości, pracownicy Infolinii BGK są do Państwa dyspozycji pod numerami: 801 598 888 oraz 22 475 8888 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 17:30.

 

 


1 Opcja SHA oznacza, że prowizje i opłaty należne bankowi wysyłającemu opłaca zleceniodawca, a koszty banku odbiorcy i banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego pokrywa odbiorca. Opcja kosztowa OUR oznacza, że zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty wszystkich należnych prowizji i opłat bankowych z tytułu realizacji przelewu zagranicznego, w tym kosztów banków pośredniczących biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego. Opcja kosztowa BEN oznacza, że prowizje i opłaty wszystkich banków biorących udział w realizacji przelewu zagranicznego pokrywa odbiorca.
 

Brexit- przyjęta nazwa dla procesu występowania Wielkiej Brytanii z UE. 
 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 141 z 5.6.2015, str. 1—18.

Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych

Tabela 1. Polecenie przelewu krajowego

Zlecenie płatniczeZłożone w formie papierowej w Regionie BankuZłożone w formie elektronicznej (w ramach bankowości elektronicznej)[1]

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Na rachunek w Banku[2]

15:30

17:00

Otwarcie lokaty terminowej[3]

15:45

16:00

PRZELEW DO INNEGO BANKU

ELIXIR[4],[5]

14:30

14:50
SORBNET2[2],[6]

15:30

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Przelew wewnętrzny z rachunku w Banku

Realizacja wszystkich przelewów przychodzących w dniu roboczym będącym dniem wpływu do Banku.

ELIXIR

SORBNET2

[1] W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej bgk24 dla zleceń w plikach w formacie Elixir (lub innych formatach określonych w Instrukcji użytkownika) dostarczonych do Banku na nośnikach elektronicznych godziną graniczną jest godzina 14.00.

[2] W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych obowiązują również postanowienia Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych, podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego i Umowy Ramowej rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych.

[3] W przypadku dyspozycji otwarcia lokaty terminowej w ciężar rachunku bankowego, dotyczy tylko rachunków bankowych, co do których Umowa/Regulamin nie wyklucza złożenia dyspozycji otwarcia lokaty terminowej.

[4] W dniu 24 grudnia (Wigilia), jeśli jest dniem roboczym, oraz w ostatnim dniu rozliczeniowym roku, jeśli 31 grudnia przypada w dniu roboczym, nie są realizowane rozliczenia w ramach trzeciej sesji systemu ELIXIR (KIR). Godziną graniczną w tych dniach jest godzina 11:50.

[5] Dotyczy również płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Urzędu Skarbowego (US).

[6] W dniu 24 grudnia (Wigilia), jeśli jest dniem roboczym, oraz w ostatnim dniu rozliczeniowym roku, jeśli 31 grudnia przypada w dniu roboczym, realizacja zleceń płatniczych wysyłanych za pośrednictwem systemu SORBNET2 jest skrócona. Godzina graniczna ustalana jest przez Bank na podstawie komunikatu z NBP.

Tabela 2. Polecenie przelewu walutowego

Rozliczenia SEPA i Target2 - 15 kwietnia 2022 r. (Wielki Piątek) będzie wolny od pracy w systemach rozliczeniowych TARGET2 oraz EURO Elixir – dla przelewów SEPA. Dyspozycje przelewów zagranicznych w systemach TARGET2 i EURO Elixir, które złożą Państwo z datą waluty przypadającą na 15 kwietnia 2022 r. zrealizujemy z datą waluty 19 kwietnia 2022 r. (wtorek).

Zlecenie płatnicze

Data
waluty[7]

Złożone w formie papierowej w Regionie Banku

Złożone w formie elektronicznej(w ramach bankowości elektronicznej)

PRZELEW WEWNĘTRZNY

Pomiędzy rachunkami w tej samej walucie innej niż PLN

D

15:30

17:00

Pomiędzy rachunkami w różnych walutach

D

15:00

PRZELEW DO INNEGO BANKU

SEPA[8],[9]

D+1

14:00

TARGET2[9]

D

14:00

SWIFT:

Skierowane do państw członkowskich:

PLN[10],[11]

D/D+1

11:30

EUR, GBP, CHF

D/D+1

14:00

USD, CAD

D/D+1

14:00

CNY[8], RUB[8], JPY[8], AUD[8]

D+1

14:00

DKK[8], SEK[8], NOK[8], CZK[8], HUF[8], HRK[8]

D+1

14:00

Skierowane do państw innych niż państwa członkowskie:

PLN[10],[11]

D/D+1/D+2

11:30

EUR, GBP, CHF, USD, CAD

D/D+1/D+2

14:00

DKK[8], SEK[8], NOK[8], CZK[8], HUF[8], JPY[8], RUB[8], CNY[8], HRK[8], AUD[8]

D+1/D+2

14:00

PRZELEW PRZYCHODZĄCY

Otrzymany z innego banku

D

Do godz.: 17:00 uznaje się za przyjęte
w danym dniu roboczym

Po godz.: 17:00 uznaje się za przyjęte
w następnym dniu roboczym 

[7] Data waluty możliwa do realizacji z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Taryfie Opłat i Prowizji za czynności bankowe wykonywane w Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Przedsiębiorców oraz innych Klientów instytucjonalnych.

[8] Realizacja najwcześniej z datą waluty D+1, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie D do godziny 14:00.

[9] Płatności realizowane tylko w walucie EUR.

[10] W przypadku przelewów za granicę.

[11] Realizacja najwcześniej z datą waluty D, pod warunkiem złożenia zlecenia w Banku w dacie D do godziny 11:30.

Transakcje z nieprawidłowym unikatowym identyfikatorem odbiorcy

Obsługa zgłoszeń Posiadaczy rachunków o transakcjach z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy i działania BGK podejmowane w celu odzyskaniu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem  nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

Bank Gospodarstwa Krajowego realizując postanowienia art.143 ust. 2 oraz 143a-143c ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2003, z późn. zm.), podejmuje określone tą ustawą działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.

 1. Zgłoszenie przez Posiadacza rachunku transakcji płatniczej, w tym polecenia przelewu, wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy, w szczególności nieprawidłowego numeru rachunku bankowego (NRB) odbiorcy, powinno być dokonane przez osoby wskazane przez Posiadacza rachunku w Karcie wzorów podpisów dla rachunku, z którego nastąpiła płatność, tj. przez Posiadacza rachunku lub jego reprezentantów lub pełnomocników do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są przez Bank (Regiony BGK lub Centrala Banku) w formie pisemnej na udostępnionym poniżej formularzu bankowym lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 3. Zgłoszenie powinno zawierać dane niezbędne do identyfikacji przez Bank wskazanego zlecenia płatniczego, w szczególności:
  1. numer referencyjny płatności nadany przez Bank;
  2. datę płatności;
  3. kwotę i walutę płatności (polecenia przelewu);
  4. numer rachunku płatnika, w ciężar którego płatność została wykonana;
  5. nieprawidłowy unikatowy identyfikator - numer rachunku odbiorcy podany w zleceniu płatniczym, na który płatność została wykonana;
  6. dane odbiorcy, jeżeli były podane w zleceniu płatniczym, t.j. nazwę i siedzibę odbiorcy lub imię i nazwisko i adres odbiorcy oraz  tytuł płatności;
  7. inne dane zlecenia płatniczego,  pozwalające na identyfikację zgłaszanej płatności.

   Wzór zgłoszenia (PDF, 273 KB)
    
 4. Jeżeli po dokonaniu zgłoszenia w Banku Posiadacz rachunku uzyska zwrot kwoty transakcji płatniczej zgłoszonej jako transakcja płatnicza wykonana z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy bezpośrednio od odbiorcy płatności, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Bank w celu anulowania zgłoszenia.
 5. Bank uznaje rachunek Posiadacza rachunku odzyskaną kwotą w terminie 1 dnia roboczego od dnia uznania tą kwotą rachunku zwrotu, tj. rachunku technicznego Banku prowadzonego wyłącznie w celu przyjmowania zwrotów kwot transakcji płatniczych wykonanych z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy.
 6. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia w Banku nie nastąpił zwrot kwoty transakcji wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, Posiadacz rachunku ma prawo wystąpić do Banku z żądaniem udostępnienia  danych osobowych odbiorcy płatności w celu umożliwienia  dochodzenia zwrotu tej kwoty.
 7. Żądanie udostępnienia danych osobowych odbiorcy płatności, w przypadku o którym mowa w ust. 6 powyżej, Posiadacz rachunku zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej, podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Posiadacza rachunku.
 8. W przypadku otrzymania przez Bank Gospodarstwa Krajowego informacji innego banku – banku płatnika - o zgłoszeniu przez płatnika dokonania transakcji płatniczej wykonanej z  użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy - numeru rachunku Klienta BGK, Bank pisemnie zawiadamia Posiadacza rachunku o:
  1. zgłoszeniu przez płatnika informacji o transakcji płatniczej wykonanej z  użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora i możliwości dokonania zwrotu przez Posiadacza rachunku kwoty tej transakcji na wskazany przez Bank rachunek zwrotu;
  2. obowiązku udostępnienia płatnikowi danych osobowych Posiadacza rachunku jako odbiorcy kwoty transakcji płatniczej wykonanej z  użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora w celu umożliwienia płatnikowi dochodzenia  zwrotu kwoty tej transakcji, jeżeli Posiadacz rachunku – odbiorca - nie dokona jej zwrotu w terminie  jednego miesiąca  od dnia dokonania zgłoszenia przez płatnika, o którym mowa w ust. 8;
  3. numerze rachunku zwrotu;
  4. obowiązku powiadomienia Banku o dokonaniu zwrotu bezpośrednio na rachunek płatnika kwoty  transakcji płatniczej zgłoszonej przez płatnika jako transakcja płatnicza wykonana z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora odbiorcy.
 9. W przypadku dokonania przez Posiadacza rachunku zwrotu na rachunek zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora, Bank, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od uznania  rachunku zwrotu kwotą tej transakcji, doprowadzi do uznania rachunku zwrotu banku płatnika kwotą tej transakcji.
 10. Z tytułu dokonania przez Posiadacza rachunku zwrotu na rachunek zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora Bank nie pobiera żadnych opłat.

Jednocześnie Bank informuje, że zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych, Bank nie ponosi odpowiedzialności za realizację transakcji płatniczej, w tym polecenia przelewu, w którym został podany nieprawidłowy unikatowy identyfikator oraz nie jest stroną w postępowaniu o dochodzenie zwrotu kwoty transakcji płatniczej wykonanej z użyciem nieprawidłowego unikatowego identyfikatora.