Dla kogo?

Instytucje publiczne

Na co?

Obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi

Obsługa procesu konsolidacji finansów publicznych.

O produkcie

Konsolidacja finansów publicznych obniża poziom długu publicznego oraz kosztów jego obsługi m.in. przez zmniejszenie potrzeb pożyczkowych Skarbu Państwa. W tym celu wybrane jednostki sektora finansów publicznych przekazują wolne środki w depozyt lub zarządzanie ministrowi finansów.

BGK prowadzi obsługę procesu konsolidacji finansów publicznych realizując zadania powierzone przez Ministra Finansów

 1. Prowadzi obsługę wszystkich rachunków bankowych jednostek sektora finansów publicznych podlegających konsolidacji finansów publicznych
 2. Zapewnia sprawny system rozliczania depozytów overnight i terminowych składanych przez jednostki u Ministra Finansów
 3. Prowadzi rachunki Ministra Finansów wykorzystywane do obsługi procesu,
 4. Prowadzi sprawozdawczość na rzecz Ministra Finansów

Do jednostek sektora finansów publicznych zaliczamy m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, państwowe instytucje kultury, instytucje gospodarki budżetowej, agencje wykonawcze, państwowe fundusze celowe, określone samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, niektóre państwowe osoby prawne.

Podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych a zaliczane do sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w depozyt lub zarządzanie oraz ich zwrotem.

 • Ww. jednostki dokonują lokat wolnych środków w formie depozytu/zarządzania  terminowego lub depozytu/zarządzania overnight.
 • Dyspozycje utworzenia depozytu/przekazania środków w zarządzanie terminowe jednostki składają na przeznaczonych do tego rachunkach poprzez serwis bankowości elektronicznej bgk24 w module "Konsolidacja FP".
 • Wolne środki, które nie zostały przekazane w depozyt/zarządzanie terminowe i nie zostały wydatkowane w danym dniu do godz. 15.00 zostają automatycznie przekazane w depozyt/zarządzanie overnight.
 • Oprocentowanie depozytów ustalane jest zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów.
 • Depozyty overnight są oprocentowane w wysokości stopy depozytowej NBP.
 • Depozyty terminowe oprocentowane są zgodnie z opisanym w rozporządzeniu algorytmem opartym o stawki rynkowe WIBID.
 • Oprocentowanie depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe jest dostępne w serwisie bankowości elektronicznej bgk24, w module "Konsolidacja FP" w opcji "Lista depozytów" w dniu utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe.
 • Depozyty overnight z odsetkami są zwracane na rachunek jednostki na początek dnia operacyjnego, a środki z depozytu terminowego z odsetkami w terminie określonym w dyspozycji złożenia depozytu.

Jak korzystać?

Terminy składania dyspozycji

Jednostki składają dyspozycje utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe w dni robocze do godz. 14:00, nie później niż na dwa dni robocze przed datą utworzenia depozytu.

Przykład

Jednostka A chce założyć depozyt u Ministra Finansów na kwotę 100 000,00 PLN na okres 7 dni od 15 do 21 stycznia 2021 r.

W tym celu jednostka:

1. Składa 13 stycznia 2021 r. dyspozycję za pośrednictwem BGK24 (moduł "Konsolidacja FP" w opcji dyspozycja utworzenia depozytu terminowego/ przekazanie środków w zarządzanie terminowe), określając:

 • datę realizacji dyspozycji czyli datę utworzenia depozytu na 15 stycznia 2021 r.
 • datę zakończenia depozytu na 21 stycznia 2021 r.

Zdefiniowane daty nie mogą przypadać na dzień wolny.

2. Akceptuje dyspozycję (osoby upoważnione zgodnie z kartą wzorów podpisów)

3. Przesyła dyspozycję do realizacji do BGK do godz. 14:00

Po godz. 14:00 system nie pozwoli złożyć dyspozycji z datą utworzenia depozytu 15 stycznia 2021 r.

Realizując dyspozycję jednostka A musi zapewnić wystarczające środki na swoim rachunku 15 stycznia 2021 r. do 10:00. W bgk24, na "liście dyspozycji", dyspozycja będzie miała status „zrealizowane” i jednocześnie na "liście depozytów" depozyt będzie w statusie „aktywny”. Jeśli dyspozycja nie zostanie zrealizowana/ depozyt nie zostanie utworzony, dyspozycja utworzenia depozytu będzie miała  status „odrzucona”.

Szczegółowe informacje dotyczące wspomnianych czynności znajdują się w instrukcji bgk24.

Godziny składania zleceń

Szczegółowe zasady przyjmowania i realizacji przez BGK zleceń płatniczych w złotych na krajowym rynku międzybankowym określa „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego".

Informacja na temat godzin granicznych przyjmowania zleceń płatniczych w BGK

 

Dokumenty

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra finansów w depozyt lub zarządzanie.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego – obowiązuje od 1 listopada 2019 r.

Instrukcja użytkownika bgk24 - moduł Konsolidacja Finansów Publicznych

Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 31 sierpnia 2017 r.:

Minister Finansów ustala, że od dnia 1 września 2017 r. wysokość mnożnika, o którym mowa w art. 78e ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, wynosi 0,90.

Procedura zastrzeżeń i reklamacji

W przypadku potrzeby zastrzeżenia karty (np. zagubienie, kradzież) należy bezzwłocznie skontaktować się z numerem telefonu:

(22) 515 31 50 czynnym przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Ubezpieczenie kart płatniczych

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje bezpłatną ochronę ubezpieczeniową posiadaczom wszystkich kart.

 

Dla użytkowników kart

Customer Service

Tylko dla Użytkowników kart
(22) 515 30 57
czynny całą dobę
7 dni w tygodniu

Skontaktuj się!

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą rachunków bankowych? Skontaktuj się z Infolinią BGK lub znajdź najbliższy Region BGK.