A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK

   
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych
w Banku Gospodarstwa Krajowego

obowiązują od 1 lutego 2015 r.
 
lp. sposób dostarczenia/ złożona złożona  w Oddziale, w formie papierowej złożona elektronicznie poprzez system
  rodzaj dyspozycji   BGK @24 Biznes OTM
1. Polecenie przelewu w PLN  do innego banku krajowego:      
  a)  za pomocą systemu ELIXIR1 14.50 14.50 14.50
  b)  za pomocą systemu SORBNET2 15.30 15.30 15.30
2. Polecenie przelewu w PLN na rzecz:      
  a)  Urzędu Skarbowego 14.50 14.50 14.50
  b)  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 14.50 14.50 14.50
3. Polecenie przelewu wewnętrzne pomiędzy rachunkami w PLN2 16.00 17.00 17.00
4. Polecenie przelewu walutowe wewnętrzne pomiędzy rachunkami w tej samej walucie innej niż PLN 16.00 17.00  n.d
5. Polecenie przelewu walutowe wewnętrzne pomiędzy rachunkami w różnych walutach 15.00   15.00 n.d.
6. Polecenie przelewu walutowe na rachunek w innym banku krajowym lub zagranicznym (SWIFT)3:      
  a) w walutach krajów członkowskich 14.00 14.00 n.d
  b) w walutach krajów innych niż kraje członkowskie 14.00 14.00 n.d
7. Dyspozycja otwarcia lokaty terminowej4 15.45 16.00 n.d.
8.  Polecenie przelewu w PLN otrzymane z banków krajowych (ELIXIR , SORBNET)  realizacja wszystkich zleceń przychodzących w danym dniu roboczym
9. Polecenie przelewu  walutowe otrzymane z innych banków  - do godz.15.30 uznaje się za przyjęte w danym dniu roboczym
- po godz. 15.30 uznaje się za przyjęte w następnym dniu roboczym
10. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES lub systemu Obsługi Transakcji Masowych (OTM) dla zleceń w plikach w formacie elixir, xml, videotel dostarczonych do Banku na nośnikach elektronicznych godziną graniczną jest godzina 14.00. 
1 W dniach 24 oraz 31 grudnia nie są realizowane rozliczenia w III sesji systemu ELIXIR (KIR), godziną graniczną w tych dniach jest godzina 11.50.

2 W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych obowiązują również postanowienia regulaminu i umowy rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych.

3
  Bank nie realizuje lub nie gwarantuje realizacji poleceń przelewu walutowego z datą waluty D+0  w następujących przypadkach:
   A.  dla walut:  DKK, JPY , SEK- realizacja najwcześniej z datą waluty D+1
   B.  dla poniższych walut możliwa realizacja od daty waluty D+1(T/N), jeżeli zlecenie zostanie złożone:
          dla walut: CZK, NOK - po godz. 9.30,
                ''    HUF - po godz 10.30,
                "    EUR, GBP, USD  po godz. 11.00
                "    PLN - po godz. 11.30 (w przypadku przelewów za granicę)
4 W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego, dotyczy tylko rachunków, których umowa/regulamin nie wyklucza złożenia dyspozycji założenia lokaty terminowej