A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK

   
Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych
w Banku Gospodarstwa Krajowego

obowiązują od 1 lutego 2015 r.
 
lp. sposób dostarczenia/ złożona złożona  w Oddziale, w formie papierowej złożona elektronicznie poprzez system
  rodzaj dyspozycji   BGK @24 Biznes OTM
1. Polecenie przelewu w PLN  do innego banku krajowego:      
  a)  za pomocą systemu ELIXIR1 14.50 14.50 14.50
  b)  za pomocą systemu SORBNET2 15.30 15.30 15.30
2. Polecenie przelewu w PLN na rzecz:      
  a)  Urzędu Skarbowego 14.50 14.50 14.50
  b)  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 14.50 14.50 14.50
3. Polecenie przelewu wewnętrzne pomiędzy rachunkami w PLN2 16.00 17.00 17.00
4. Polecenie przelewu walutowe wewnętrzne pomiędzy rachunkami w tej samej walucie innej niż PLN 16.00 17.00  n.d
5. Polecenie przelewu walutowe wewnętrzne pomiędzy rachunkami w różnych walutach 15.00   15.00 n.d.
6. Polecenia przelewu walutowe na rachunek w innym banku krajowym lub zagranicznym
(SWIFT,TARGET,SEPA)
   
  a) w walutach krajów członkowskich 14.00 14.00 n.d
  b) w walutach krajów innych niż kraje członkowskie 14.00 14.00 n.d
7. Dyspozycja otwarcia lokaty terminowej4 15.45 16.00 n.d.
8.  Polecenie przelewu w PLN otrzymane z banków krajowych (ELIXIR , SORBNET)  realizacja wszystkich zleceń przychodzących w danym dniu roboczym
9. Polecenie przelewu  walutowe otrzymane z innych banków  - do godz.15.30 uznaje się za przyjęte w danym dniu roboczym
- po godz. 15.30 uznaje się za przyjęte w następnym dniu roboczym
10. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES lub systemu Obsługi Transakcji Masowych (OTM) dla zleceń w plikach w formacie elixir, xml, videotel dostarczonych do Banku na nośnikach elektronicznych godziną graniczną jest godzina 14.00. 
1 W dniach 24 oraz 31 grudnia nie są realizowane rozliczenia w III sesji systemu ELIXIR (KIR), godziną graniczną w tych dniach jest godzina 11.50.

2 W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych obowiązują również postanowienia regulaminu i umowy rachunku bankowego podlegającego konsolidacji finansów publicznych.

3
  Bank realizuje polecenia przelewu z datą waluty D, zgodnie z obowiązującymi  godzinami granicznymi

                            DKK,SEK,CZK,NOK -  godzina 9:30
                            HUF – godzina 10:30
                            PLN -  godzina 11:30 ( w przypadku  przelewów za granicę)
                            CNY – godzina  9:45

- dla walut:  JPY, RUB – realizacja najwcześniej z datą  waluty D+1, COT godzina 14:00
- dla waluty HRK – realizacja tylko z datą waluty D+1 (zlecenie przysłane w dacie D), COT godzina 9:30

Pozostałe waluty:  USD,CAD,AUD,EUR,CHF,GBP  - możliwa realizacja z datą waluty D, COT godzina  graniczna 14:00

COT  przyjmowania dyspozycji płatniczych w BGK godzina 8- 14.00
4 W przypadku dyspozycji w ciężar rachunku bankowego, dotyczy tylko rachunków, których umowa/regulamin nie wyklucza złożenia dyspozycji założenia lokaty terminowej