MIFiD

Niniejsza Informacja jest adresowana do Klientów Banku, którzy inwestują w instrumenty finansowe z oferty Banku oraz korzystają z usług inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, a także do osób, które zamierzają inwestować w instrumenty finansowe oraz korzystać z usług inwestycyjnych Banku. Prezentujemy zbiór najważniejszych informacji o prawach Klientów i obowiązkach Banku w związku ze stosowaniem przez Bank wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U.UE.L.2014.173.349 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, w tym rozporządzeniami delegowanymi obowiązującymi w danym czasie, w szczególności Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2017, str.1) – dalej MIFID II.

Rejestracja i zasady udostępniania Klientom zapisów z kanałów komunikacji

Rejestracja i zasady udostępniania Klientom zapisów z kanałów komunikacji

Bank nagrywa rozmowy telefoniczne z Klientami oraz zapisuje prowadzoną korespondencję elektroniczną w szczególności gdy w wyniku rozmowy telefonicznej lub prowadzonej korespondencji elektronicznej dochodzi lub może dojść do świadczenia przez Bank usługi inwestycyjnej lub dodatkowej.

Klient ma prawo wystąpić do Banku o udostępnienie zarejestrowanych z różnych kanałów komunikacji zapisów, o których mowa w zdaniu poprzednim przez okres pięciu lat od pierwszego dnia końca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym nastąpiło zarejestrowanie komunikacji, o ile Komisja Nadzoru Finansowego nie zażąda od Banku przechowywania takich danych po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym nastąpiło zarejestrowanie komunikacji. Bank za realizację opisanej wyżej usługi, ma prawo pobierania opłat lub prowizji, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji oraz zapisami określonymi w zawartej z Bankiem umowie oraz regulaminie dołączonym do umowy.

1. Ogólne informacje dotyczące Banku

Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
00-955 Warszawa

Infolinia: 801 598 888, +48 22 599 8888
Faks: +48 22 627 03 78
e-mail: bgk@bgk.pl

Język, w jakim Klient może się kontaktować z Bankiem

Klient może się kontaktować z Bankiem w języku polskim oraz, na żądanie Klienta, w języku angielskim. Dokumentacja przeznaczona dla Klientów opracowywana jest w języku polskim oraz angielskim. Bank przekazuje Klientowi informacje w języku, w jakim podpisana została umowa ramowa lub inna umowa dotycząca świadczenia usług inwestycyjnych lub usług dodatkowych (polskim lub angielskim), chyba, że Klient wyrazi chęć otrzymywania informacji w innym języku, z zastrzeżeniem, że może być to wyłącznie język polski lub angielski.

Kanały komunikacji udostępniane Klientowi do kontaktu z Bankiem

Bank udostępnia następujące kanały komunikacji z Klientem:

  • telefon (np. kontakt z Bankiem, kwestie dotyczące oferty Banku, uzgadnianie warunków transakcji, zawieranie transakcji z wykorzystaniem instrumentów finansowych, składanie zleceń, itp.);

  • poczta elektroniczna (np. przekazywanie informacji Klientom, w szczególności informacji przed podpisaniem umowy oświadczenie usług, uzgadnianie warunków transakcji, itp.);

  • systemy transakcyjne (np. zawieranie transakcji);

  • wizyty osobiste w regionach Banku oraz centrali pod adresem wskazanym powyżej;

  • korespondencja pisemna.

Rejestracja i zasady udostępniania Klientom zapisów z kanałów komunikacji

Bank nagrywa rozmowy telefoniczne z Klientami oraz zapisuje prowadzoną korespondencję elektroniczną jeżeli w wyniku rozmowy telefonicznej lub prowadzonej korespondencji elektronicznej dochodzi lub może dojść do świadczenia przez Bank usługi inwestycyjnej lub dodatkowej.

Klient ma prawo wystąpić do Banku o udostępnienie zarejestrowanych z różnych kanałów komunikacji zapisów, o których mowa w zdaniu poprzednim, przez okres pięciu lat od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym nastąpiło zarejestrowanie komunikacji, o ile Komisja Nadzoru Finansowego nie zażąda od Banku przechowywania takich danych po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat od pierwszego dnia roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym nastąpiło zarejestrowanie komunikacji. Bank za realizację opisanej wyżej usługi, ma prawo pobierania opłat lub prowizji, zgodnie z Tabelą Opłat i Prowizji oraz zapisami określonymi w zawartej z Bankiem umowie ramowej lub o świadczenie usług inwestycyjnych lub usług dodatkowych oraz regulaminie dołączonym do umowy.

Świadczenie przez Bank usług inwestycyjnych

Bank jest uprawniony do świadczenia usług inwestycyjnych zgodnie z postanowieniami art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.).

BGK jest bankiem państwowym, działającym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1843), innych obowiązujących przepisów prawa oraz statutu Banku Gospodarstwa Krajowego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z art. 3. ust. 4. ustawy, w przypadku likwidacji BGK, jego mienie i zobowiązania przejmuje z dniem likwidacji Skarb Państwa, co oznacza, że w przypadku zlikwidowania BGK zobowiązania Banku przejdą na rzecz Skarbu Państwa i regulowane będą przez odpowiednio wyznaczone jednostki.

Bank nie prowadzi działalności w zakresie usług inwestycyjnych oraz usług dodatkowych za pośrednictwem agentów.

2. Zakres MiFID II / MiFIR

Celem wymogów MiFID II / MiFIR jest zapewnienie Klientom ochrony inwestycyjnej, zwiększenie konkurencyjności w sektorze finansowym oraz gwarantowanie przejrzystości działania sektora finansowego, w tym banków, na rynkach instrumentów finansowych w Unii Europejskiej.

Zgodnie z wymogami MiFID II / MiFIR, podmioty świadczące usługi inwestycyjne mają m.in. obowiązek:

 • działania w najlepiej pojętym interesie Klienta,

 • oferowania instrumentów finansowych i usług inwestycyjnych adekwatnych do wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Klienta,

 • dostarczania Klientom jednoznacznych i niewprowadzających w błąd informacji o instrumentach finansowych i ryzykach związanych z inwestowaniem w instrumenty finansowe.

3. Usługi inwestycyjne oraz dodatkowe świadczone przez Bank oraz instrumenty finansowe dystrybuowane przez Bank

Usługi inwestycyjne i usługi dodatkowe świadczone przez bank

 • wykonywanie zleceń na rachunek Klientów
 • zawieranie transakcji na własny rachunek
 • prowadzenie ewidencji obligacji dla emitentów,
 • prowadzenie rachunków powierniczych (rachunków papierów wartościowych).

Instrumenty finansowe dystrybuowane przez bank

 • dłużne papiery wartościowe (bony pieniężne NBP, bony skarbowe, obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe);
 • transakcje pochodne (FX forward, FX swap, IRS, CIRS, FRA, opcje walutowe, w tym struktury opcyjnie).

Informacje o szczegółowych zasadach postępowania banku w odniesieniu do poszczególnych instrumentów finansowych określają właściwe regulaminy banku, dostępne na stronie www.bgk.pl.

 

 

 

4. Wpływ wymogów MiFID II/ MiFIR oraz PRIIPS na proces obsługi Klienta Banku

Czynności wykonywane przed zawarciem umowy
o świadczenie usługi

Klient detaliczny

Klient profesjonalny

  

Uprawniony kontrahent

Dokonanie klasyfikacji Klienta (nadanie kategorii MiFID, powiadomienie klienta o nadanej kategorii oraz o możliwości wnioskowania o jej zmianę)

Przekazanie informacji ogólnych o  Banku
i świadczonych przez Bank usługach

Przekazanie informacji dotyczących zasad zarządzania konfliktami interesów w Banku

Przekazanie informacji w zakresie zasad przyjmowania i przekazywania przez Bank korzyści pieniężnych i niepieniężnych

Przekazanie informacji zawierających ogólny opis instrumentów finansowych będących w ofercie Banku, ich mechanizmów działania oraz związanych
z nimi ryzyk

Stosowanie polityki najlepszego wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz przekazanie informacji o polityce Klientowi

×

Stosowanie polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klientów przy przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia instrumentów finansowych

×

×

Przekazanie informacji o kosztach i opłatach związanych ze świadczonymi usługami inwestycyjnymi (o ile występują)

Dokonanie oceny adekwatności, mającej na celu stwierdzenie, czy Klient posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do oceny ryzyka związanego z danym instrumentem finansowym

×

×

Przekazanie dokumentu zawierającego kluczowe informacje o danym instrumencie finansowym (Key Information Document), zgodnie z wymogami Rozporządzenia PRIIPS

×

×

 *w przypadku transakcji pochodnych oraz z wykorzystaniem papierów wartościowych zawieranych na rynku wtórnym, Bank pobiera wyłącznie marżę zawartą w cenie transakcji. Informacja o marży podawana jest przez dealera przy uzgadnianiu warunków transakcji (przed jej zawarciem).

 

 

Przekazanie informacji

Zgodnie z wymogami MiFID II / MIFIR Bank w stosownym czasie przed świadczeniem usługi przekazuje Klientowi lub potencjalnemu Klientowi informacje w zakresie:

 • Dokonanej klasyfikacji Klienta (Klient detaliczny, Klient profesjonalny, Uprawniony kontrahent) oraz o możliwościach wnioskowania o zmianę dokonanej klasyfikacji oraz o tym, czy zmiana kategorii będzie wiązała się z obniżeniem poziomu ochrony;
 • Warunków umowy o świadczenie usług, a w przypadku umowy lub umów zawieranych w ramach sprzedaży krzyżowej także:

 1. opis ryzyka związanego ze sprzedażą krzyżową wraz z opisem ryzyk wynikających
  z poszczególnych usług świadczonych w ramach sprzedaży krzyżowej oraz informacje o zmianach w zakresie ryzyka, jakie wynikają ze sprzedaży krzyżowej w porównaniu z ryzykami, które wynikałyby z poszczególnych usług, gdyby te usługi byłyby świadczone na podstawie odrębnych umów

 2. zestawienie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy zawartej w ramach sprzedaży krzyżowej oraz zestawienie kosztów i opłat związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umów dotyczących poszczególnych usług, gdyby te usługi byłyby świadczone na podstawie odrębnych umów oraz informację zbiorczą o tych kosztach i opłatach;

 • Danych adresowych i teleadresowych Banku umożliwiających skuteczne kontaktowanie się z Bankiem

 • Języków, w których klient może kontaktować się z Bankiem i otrzymywać od Banku dokumenty i inne informacje

 • Metody komunikacji, z których korzystać należy w kontaktach Banku z klientem, a w stosownych przypadkach metody wysyłania i przyjmowania zleceń;

 • Charakteru, częstotliwości i terminów sprawozdań z wykonania usługi, którą Bank ma świadczyć na rzecz klienta

 • W przypadku przechowywania instrumentów finansowych lub funduszy Klienta - kroków podejmowanych w celu zapewnienia ich ochrony, w tym skrócone informacje na temat wszelkich systemów rekompensat lub gwarancji depozytowych właściwych dla danego rodzaju inwestorów

 • Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów (ogólny opis), a na życzenie klienta dodatkowe informacje na temat polityki przeciwdziałania konfliktom interesów

 • Charakteru i ryzyka instrumentów finansowych (ogólny opis zawierający wyjaśnienie charakteru danego rodzaju instrumentu, funkcjonowania i wyników tego instrumentu finansowego w różnych warunkach rynkowych, w tym zarówno w warunkach pozytywnych, jak i negatywnych, oraz wyjaśnienie ryzyka, jakie się z nim wiąże);

 • Zabezpieczenia instrumentów finansowych lub funduszy klienta

 • Informacji o kosztach i powiązanych opłatach

 • Konfliktów interesów związanych ze świadczeniem danej usługi na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Banku nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu klienta.

Klasyfikacja

Wymogi MiFID II / MiFIR nakładają na Bank obowiązek dokonywania klasyfikacji Klientów oraz potencjalnych Klientów, w zależności od ich rodzaju działalności oraz wiedzy i doświadczenia w zakresie instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych.

Ww. wymogi przewidują trzy kategorie Klientów:

 • Klient detaliczny,

 • Klient profesjonalny,

 • Uprawniony kontrahent.

Nadana kategoria wiąże się z określonym poziomem ochrony inwestycyjnej przysługującej Klientowi. Najwyższy poziom ochrony przysługuje Klientowi detalicznemu. Niższy poziom ochrony przysługuje Klientowi profesjonalnemu, a najniższy poziom ochrony przysługuje Uprawnionemu kontrahentowi. Klient ma prawo wystąpić do Banku o zmianę przypisanej kategorii.

Zmiana kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego lub z Klienta profesjonalnego na Uprawnionego kontrahenta, wiąże się ze zmniejszeniem poziomu ochrony przysługującej Klientowi. Zmiana kategorii dotyczy wszystkich instrumentów finansowych w ramach świadczonej usługi inwestycyjnej.

Szczegółowe zasady dokonywania klasyfikacji Klientów w Banku, dokonywania zmiany klasyfikacji Klienta oraz poziomów ochrony dla każdej z kategorii zawarte są w Zasadach klasyfikacji Klientów w Banku Gospodarstwa Krajowego, zamieszczonych na stronie internetowej Banku www.bgk.pl.

Ocena adekwatności

Adekwatność instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych badana jest u Klientów, którym przyznana została kategoria Klienta detalicznego. Celem badania jest wskazanie instrumentów finansowych oraz usług inwestycyjnych, które są dla Klienta adekwatne, biorąc pod uwagę jego wiedzę i doświadczenie w obszarze zawierania transakcji z wykorzystaniem danego instrumentu finansowego.

Informacje o instrumentach finansowych i związanych z nimi ryzykach

Bank przekazuje Klientom informacje o dystrybuowanych instrumentach finansowych.  Informacje zawierają wyjaśnienie charakteru danego rodzaju instrumentu, funkcjonowania i wyników tego instrumentu finansowego w różnych warunkach rynkowych, w tym zarówno w warunkach pozytywnych, jak i negatywnych oraz opis ryzyk wynikających z instrumentów będących przedmiotem usług inwestycyjnych lub dodatkowych świadczonych przez Bank. Informacje te przekazywane są Klientom  w odrębnym dokumencie, w formie prezentacji.

5. Czynności wykonywane w trakcie świadczenia usługi inwestycyjnej

Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych

Zasady zawierania transakcji oraz świadczenia usługi wykonywania zleceń w zakresie instrumentów finansowych w Banku reguluje umowa ramowa, regulamin zawierania i wykonywania transakcji pochodnych z Klientami w Banku Gospodarstwa Krajowego, regulamin obrotu dłużnymi papierami wartościowymi oraz Polityka najlepszego wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

Po zawarciu transakcji z wykorzystaniem Instrumentów Finansowych, będącej wynikiem wykonania zlecenia Klient otrzymuje niezwłocznie, nie później niż pierwszego dnia roboczego po zawarciu transakcji najważniejsze informacje dotyczące wykonywania zlecenia oraz potwierdzenie zawarcia transakcji zawierające najważniejsze informacje dotyczące wykonania zlecenia (jeżeli potwierdzenie zawiera wszystkie informacje dot. wykonania zlecenia, wysyłane jest wyłącznie potwierdzenie). Potwierdzenie zawiera w szczególności szczegółowe warunki zawartej transakcji, czas zawarcia transakcji, miejsce wykonania zlecenia, informację o kosztach i prowizjach związanych z transakcją oraz informację o łącznej wartości transakcji z uwzględnieniem kwoty pobranych opłat i prowizji.

Zawieranie transakcji na własny rachunek

Bank traktuje jako wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów Finansowych, zawieranie na własny rachunek Transakcji z wykorzystaniem Transakcji pochodnych oraz Dłużnych papierów wartościowych z Klientami Detalicznymi oraz Klientami Profesjonalnymi, z wyjątkiem transakcji stanowiących nabycie przez Bank na własny rachunek obligacji od emitentów na rynku pierwotnym oraz transakcji wykupu obligacji przez emitentów w celu umorzenia zgodnie z warunkami emisji tych obligacji.

Realizowanie transakcji związanych z nabywaniem na rynku pierwotnym, oferowaniem, emisją i gwarantowaniem nabycia obligacji

Bank nie świadczy doradztwa dla emitentów odnoszącego się do struktury kapitałowej, strategii i odnośnych kwestii, jak również doradztwa i usług dotyczących łączenia się oraz nabywania przedsiębiorstw.

Zakres świadczonych Usług Inwestycyjnych oraz Usług Dodatkowych (o ile występują)  jest wyraźnie określany w umowie zawieranej z emitentem. Komórka Sprzedażowa lub Komórka Finansująca przekazuje emitentowi Broszurę informacyjną, której wzór stanowi Załącznik nr 5.

Każdemu emitentowi, dla którego świadczona jest usług oferowania, przekazywana jest Polityka alokacji (tj. zasady dokonywania przydziału papierów wartościowych poszczególnym nabywcom). Polityka alokacji jest stosowana, o ile emitent w umowie o organizację emisji nie określił odmiennych zasad alokacji oraz w zakresie, w którym Polityka alokacji uzupełnia takie odmienne zasady. Polityka alokacji nie jest przekazywana emitentom, jeżeli na rzecz emitenta jest świadczona usługa, nabycia obligacji na rachunek własny Banku.

W przypadku świadczenia przez Bank na rzecz emitenta usługi oferowania obejmującej przyjmowanie od inwestorów zapisów, deklaracji nabycia lub innych oświadczeń woli prowadzących do nabycia obligacji, Bank świadczy na rzecz nabywcy lub potencjalnego nabywcy obligacji usługę przyjmowania i przekazywania zleceń obligacji będących przedmiotem usługi oferowania. 

Usługi dodatkowe

Bank świadczy Usługi Dodatkowe obejmujące przechowywanie instrumentów finansowych i usługi powiązane, w tym:

 1. prowadzenie ewidencji obligacji dla emitentów;

 2. prowadzenie rachunków powierniczych (rachunków papierów wartościowych).

 

Przechowywanie instrumentów finansowych:

W przypadku świadczenia usług dodatkowych polegających na przechowywaniu instrumentów finansowych, Bank przesyła Klientowi raz na kwartał na trwałym nośniku zestawienie instrumentów finansowych będących przedmiotem ww. usługi dodatkowej, chyba że zestawienie to przekazano już w ramach innego sprawozdania okresowego. Na wniosek Klienta Bank przekazuje to zestawienie częściej niż raz na kwartał, pobierając za to opłatę w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Prowizji dołączonej do umowy o świadczenie usług powierniczych i prowadzenie rachunku depozytowego lub do umowy ramowej zawartej z Klientem.

Zestawienie aktywów Klienta obejmuje następujące informacje (o ile występują):

  • dane wszystkich instrumentów finansowych przechowywanych przez Bank w imieniu Klienta według stanu na koniec okresu objętego zestawieniem;
  • zakres, w jakim instrumenty finansowe były przedmiotem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych;
  • wartość wszelkich korzyści narosłych na rachunku Klienta z tytułu uczestnictwa w transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych i podstawę naliczania takich korzyści;
  • jasne wskazanie aktywów lub funduszy, które podlegają przepisom dyrektywy MiFID II i jej przepisów wykonawczych, oraz tych, które im nie podlegają, na przykład aktywów lub funduszy, które podlegają umowie o zabezpieczeniu finansowym polegającym na przeniesieniu tytułu;
  • jasne wskazanie, których aktywów dotyczą pewne szczególne cechy odnoszące się do ich własności, na przykład ze względu na zabezpieczenie;
  • wartość rynkową lub szacunkową, jeśli wartość rynkowa nie jest dostępna, instrumentów finansowych objętych zestawieniem wraz z jasnym wskazaniem faktu, że brak ceny rynkowej prawdopodobnie świadczy o braku płynności.
6. Charakter, częstotliwość i terminy sprawozdań z wykonania Usługi, którą Bank ma świadczyć na rzecz Klienta - informacje o kosztach

Bank w terminie do 31 marca kolejnego roku kalendarzowego przekazuje na trwałym nośniku zbiorczą informację o wszystkich zawartych w poprzednim roku transakcjach z wykorzystaniem instrumentów finansowych, wraz z zestawieniem kosztów za miniony rok, Klientom, którzy w ciągu roku kalendarzowego realizowali transakcje lub posiadali nierozliczone transakcje z zastrzeżeniem, że na żądanie Klienta informacja o kosztach przekazywana jest w ciągu 10 dni roboczych od złożenia wniosku przez Klienta.

Koszty i opłaty prezentowane są w złotych polskich. W przypadku, gdy marże lub inne koszty wyrażone są w innej walucie niż złoty polski, Bank przelicza kwoty kosztów na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu, w którym dokonywane jest obliczenie kosztów dla Klienta, wskazując jednocześnie kurs po jakim dokonano przeliczenia.

Koszty prezentowane są w formie tabelarycznej wraz informacją o wpływie skumulowanych kosztów na zwrot z inwestycji.

7. Przechowywanie i zabezpieczenie aktywów Klientów w tym kroki podejmowane w celu zapewnienia ochrony instrumentów finansowych lub funduszy Klienta przechowywanych przez Bank


a. Kroki podejmowane w celu zapewnienia ochrony przechowywanych instrumentów finansowych lub funduszy Klienta

   1. Bank przechowuje instrumenty finansowe i środki pieniężne Klientów stosując odpowiednie mechanizmy i przepisy mające na celu zagwarantowanie prawa własności Klientów i bezpieczeństwa przechowywanych aktywów.

   2. Bank prowadzi rachunki papierów wartościowych Klientów na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 lutego 2011 r. (działalność powiernicza o której mowa w art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Działalność Banku w tym zakresie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych.

   3. W przypadku papierów wartościowych zdeponowanych w KDPW Bank jest uczestnikiem systemu rekompensat funkcjonującego zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768, ze zm.), który zabezpiecza wypłatę niektórym (z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w art. 132 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) inwestorom środków powierzonych firmie inwestycyjnej w przypadku jej upadłości lub niewypłacalności.

   4. Celem systemu rekompensat jest dodatkowe zabezpieczenie aktywów inwestorów powierzonych licencjonowanym firmom inwestycyjnym w szczególności:

 • częściowe zrekompensowanie należnych inwestorowi środków pieniężnych zapisanych na rachunkach pieniężnych oraz innych środków pieniężnych należnych inwestorom od firmy inwestycyjnej z tytułu świadczonych na ich rzecz usług, w zakresie czynności objętych ochroną systemu rekompensat;

 • zrekompensowanie inwestorowi utraconych instrumentów finansowych, jeżeli zostały zbyte bez zgody i wiedzy właściciela rachunku (np. przypadki defraudacji, automatycznego zbycia instrumentów finansowych przez system informatyczny, itp). W przypadku niewypłacalności uczestnika systemu, inwestorom przysługują środki prawne zmierzające do pełnego zaspokojenia ich roszczeń, takie jak uczestnictwo w postępowaniu upadłościowym, czy roszczenia odszkodowawcze.

   5. Szczegółowe zasady działania systemu rekompensat w tym zasady wypłat z systemu na rzecz inwestorów określa Regulamin funkcjonowania systemu rekompensat KDPW, dostępny na stronie internetowej www.kdpw.pl. Systemem rekompensat zarządza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

   6. System rekompensat jest mechanizmem posiłkowym wobec podstawowych instrumentów zapewniających bezpieczeństwo funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce i obejmuje ochroną przede wszystkim nieprofesjonalnych inwestorów, zabezpieczając ograniczoną kwotę środków powierzonych firmom inwestycyjnym zgodnie z art. 133  ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

   7. Bank posiada odpowiednie ustalenia organizacyjne w celu ograniczenia do minimum ryzyka utraty aktywów Klientów czy też utraty lub ograniczenia praw związanych z takimi aktywami na skutek niewłaściwego wykorzystania aktywów, oszustwa, złej administracji, nieprawidłowości w prowadzeniu rejestrów lub zaniedbania. W tym celu Bank podjął szereg kroków chroniących aktywa Klientów polegających m.in. na:

 • obsłudze aktywów Klientów przez wydzieloną komórkę organizacyjną Banku,

 • stosowaniu mechanizmów niezależnej kontroli wewnętrznej,

 • odpowiedniej obsłudze i zabezpieczeniu systemów informatycznych,

 • stosowaniu polityki ochrony informacji poufnych.

   8. Ochrona aktywów Klientów zapewniona jest w oparciu o postanowienia Ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z którymi nie można ogłosić upadłości Banku, a w przypadku likwidacji BGK, jego mienie i zobowiązania przejmuje z dniem likwidacji Skarb Państwa. 

 b. Przekazywanie informacji

Bank nie deponuje instrumentów finansowych przechowywanych w imieniu Klientów na rachunkach u podmiotów trzecich.

 

8. Podstawowe zasady dotyczące Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów w ramach świadczenia usług inwestycyjnych lub usług dodatkowych

Definicja:

Konflikt interesów stanowią znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Banku, osoby zaangażowanej bądź bezpośrednio lub pośrednio związanej z Bankiem stosunkiem kontroli i obowiązkiem działania przez Bank w sposób rzetelny,
z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta, jak również znane Bankowi okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności między interesami kilku Klientów Banku.

Potencjalne źródła konfliktu interesów:

Bank bierze pod uwagę następujące okoliczności w procesie identyfikacji i ustalania konfliktów interesów:

 • możliwość osiągnięcia przez Bank lub osobę powiązaną z Bankiem zysku lub uniknięcia straty finansowej wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania zysku przez co najmniej jednego Klienta Banku,
 • posiadanie przez Bank lub osobę powiązaną powodu do przedłożenia interesu danego Klienta lub grupy Klientów nad interesy innego Klienta lub grupy Klientów,
 • posiadanie przez Bank lub osobę powiązaną interesu w określonym wyniku usługi finansowej świadczonej na rzecz Klienta albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta, rozbieżnego z interesem Klienta,
 • prowadzenie przez Bank lub osobę powiązaną działalności tożsamej z działalnością Klienta,
 • otrzymanie przez Bank lub osobę powiązaną od osoby innej niż Klient korzyści majątkowej innej niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.

Przykładowe sytuacje konfliktu interesów:

 • realizacja na rachunek Klienta transakcji, w odniesieniu do których Bank zajmuje pozycję przeciwstawną,
 • zawieranie transakcji z Klientem z wykorzystaniem pozycji instrumentów i produktów finansowych, które Bank utrzymuje w swoim portfelu,
 • obsługa i podejmowanie decyzji w stosunku do Klienta, na rzecz którego pracownik Banku wykonuje prace zlecone lub którego z pracownikiem Banku łączą więzy pokrewieństwa albo bliskie relacje.

Przykładowy katalog działań służących przeciwdziałaniu konfliktom interesów:

 • wdrożenie regulacji wewnętrznych służących ochronie informacji poufnych lub informacji stanowiących tajemnicę zawodową, regulacji dotyczących przyjmowania i przekazywania korzyści oraz regulacji dotyczące zasad dokonywania transakcji własnych,
 • przeprowadzanie regularnych szkoleń pracowników powiązanych w zakresie zarządzania konfliktami interesów,
 • zapewnienie nadzoru nad działaniami pracowników Banku

Informowanie Klienta o wystąpieniu konfliktu interesów

Bank zarządza w sposób skuteczny ujawnionym konfliktem interesów, a w przypadku, gdy całkowite wyeliminowanie wpływu zidentyfikowanych konfliktów interesów na interes Klienta nie jest możliwe, Bank informuje Klienta:

 • przed zawarciem umowy o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczoną usługą na rzecz tego Klienta oraz oczekuje wyraźnego potwierdzenia woli zawarcia z Bankiem umowy pomimo istnienia konfliktów interesów;
 • po zawarciu z Klientem umowy Bank dokonuje i powstrzymuje się od wykonywania usługi, do czasu otrzymania oświadczenia o kontynuacji współpracy.

W przypadku gdy Klient nie potwierdzi otrzymania powyższej informacji lub woli korzystania z usług Banku w związku z zaistniałym konfliktem interesów:

 • przed zawarciem umowy – umowa nie może zostać zawarta,
 • w trakcie obowiązywania umowy – brak potwierdzenia przez Klienta woli kontynuowania umowy skutkuje wyłączeniem możliwości przyjmowania Zleceń i wykonywania Transakcji przez Bank w zakresie usług, których dotyczy konflikt interesów.

Ujawnienie konfliktu interesów nie zwalnia Banku z obowiązku utrzymywania i stosowania skutecznych rozwiązań organizacyjnych i administracyjnych w zakresie zarządzania konfliktem interesów.

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Banku obowiązująca w Banku może być udostępniona Klientowi na jego żądanie.

9. Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji

Sposób składania Reklamacji

Klient banku może złożyć Reklamację, wybierając jedną z poniżej podanych form:

a) bezpośrednio w komórkach organizacyjnych centrali Banku lub regionach;
b) w kancelarii centrali Banku: Bank Gospodarstwa Krajowego al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa;
c) za pośrednictwem poczty/kuriera, faksu, poczty elektronicznej: tel. 801 598 888, +48 22 599 8888 lub e-mail: bgk@bgk.pl;
d) z wykorzystaniem formularza znajdującego się na stronie internetowej Banku:

www.bgk.pl/kontakt/reklamacje/formularz-reklamacyjny/

.

Niezależnie od powyższego, Klientowi banku przysługuje prawo skierowania sprawy do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/, e-mail: sad.polubowny@knf.gov.pl , adres do korespondencji: 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1, jak również możliwość wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego, właściwego miejscowo, przeciwko Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.

W przypadku złożenia przez Klienta banku Reklamacji w formie pisemnej bezpośrednio w oddziale/centrali BGK lub w przypadku wniesienia Reklamacji w formie ustnej do protokołu, na żądanie Klienta Banku, Bank potwierdzi okoliczność złożenia Reklamacji poprzez wydanie potwierdzenia na piśmie. W innych przypadkach, na żądanie Klienta Banku, Bank potwierdzi okoliczność złożenia Reklamacji w uzgodnionej z Klientem Banku formie. Odpowiednie adresy placówek BGK, w których można złożyć Reklamację, a także adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, udostępnionych w celu składania Reklamacji, dostępne są w oddziałach BGK, komórkach organizacyjnych BGK upoważnionych do obsługi Klienta Banku oraz na stronie internetowej www.bgk.pl .

Treść Reklamacji

Reklamacja w treści powinna zawierać:

 • dane kontaktowe Klienta, z uwzględnieniem imienia i nazwiska/firmy/nazwy,
 • adres korespondencyjny,
 • numer PESEL lub numer NIP,
 • wskazanie usługi BGK, której Reklamacja dotyczy, w sposób umożliwiający identyfikację tej usługi,
 • wszelkie informacje, które mogą być pomocne przy rozpatrzeniu Reklamacji,
 • określenie żądania Klienta banku związanego z rozpatrzeniem Reklamacji,
 • podpis Klienta banku lub osób upoważnionych do działania w imieniu Klientów instytucjonalnych.

Jednocześnie w przypadku posiadania dokumentów, których treść potwierdza zasadność Reklamacji, Klient Banku powinien załączyć do Reklamacji kopie dokumentów związanych z reklamowaną usługą.

Na żądanie Banku, Klient Banku powinien podać dodatkowe informacje lub przedstawić dodatkowe dokumenty, jeśli w ocenie Banku informacje te lub dokumenty są niezbędne do rozpatrzenia Reklamacji.


Rozpatrywanie Reklamacji przez Bank

Bank rozpatruje Reklamację niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Reklamacji przez Bank. Do obliczania tego terminu nie wlicza się dnia, w którym Reklamacja wpłynęła do Banku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji we wskazanym terminie, może on zostać wydłużony maksymalnie do:

   a) 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania Reklamacji przez Bank w przypadku złożenia Reklamacji przez Klienta,
   b) 90 dni kalendarzowych od daty otrzymania Reklamacji przez Bank w przypadku złożenia Reklamacji przez Klienta Instytucjonalnego,

po uprzednim wyjaśnieniu przyczyn opóźnienia, wskazaniu okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu do rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nieprzekraczającego terminów wskazanych w lit. a i b.

Termin rozpatrzenia reklamacji Klienta Instytucjonalnego może ulec przedłużeniu, powyżej terminu 90 dni, w przypadku złożenia Reklamacji dotyczącej transakcji kartą płatniczą, w związku ze skierowaniem przez Bank rozpatrzenia reklamacji do organizacji rozliczającej transakcje kart płatniczych lub Ubezpieczyciela, po spełnieniu przez Klienta Instytucjonalnego warunku wypełnienia wymaganych dodatkowych dokumentów niezbędnych do wypłaty roszczenia.
Do zachowania przez Bank wymienionych terminów wystarczy wysłanie odpowiedzi przed ich upływem.

W przypadku przekazania Reklamacji listownie za datę otrzymania Reklamacji przez Bank uważa się datę skutecznego doręczenia Reklamacji do Banku.

Reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie obiektywnego rozstrzygnięcia.

Szczegółowe informacje dotyczące składania, przyjmowania, rozpatrywania Reklamacji i udzielania odpowiedzi przez Banku, głównie w zakresie terminów udzielenia odpowiedzi na Reklamacje mogą zawierać postanowienia umów lub regulaminów właściwych dla poszczególnych usług świadczonych przez Bank.

Odpowiedź na reklamację przesyłana jest do Klienta Banku w formie pisemnej, na ostatni podany przez Klienta Banku adres dostępny w bankowych systemach informatycznych albo przekazywana, na wniosek Klienta Banku, w formie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Klienta we wniosku.


Odwołanie Klienta Banku od decyzji Banku w sprawie Reklamacji

Klientowi Banku przysługuje prawo do złożenia pisemnego odwołania od stanowiska Banku w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania odpowiedzi z Banku na złożoną Reklamację.
Odwołanie Klient Banku składa pisemnie, w oddziałach lub komórkach organizacyjnych centrali banku zajmujących się obsługą Klienta Banku, zgodnie z zaleceniami co do formy i treści, przewidzianymi dla składania Reklamacji. Odwołanie Klient Banku może wnieść również listownie na adres właściwego oddziału lub centrali Banku.
Bank rozpatruje Odwołanie niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Bank.
W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Odwołania we wskazanym powyżej terminie, termin ten może zostać wydłużony, jednak nie może przekroczyć:
a) 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez bank w przypadku złożenia Odwołania przez Klienta,
b) 90 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez bank w przypadku złożenia Odwołania przez Klienta instytucjonalnego.
BGK informuje Klienta Banku pisemnie o przyczynach wydłużenia terminu do udzielenia przez bank odpowiedzi na Odwołanie.
Odpowiedź na Odwołanie przesyłana jest do Klienta Banku w formie pisemnej na ostatni podany przez Klienta Banku adres, dostępny w bankowych systemach informatycznych albo przekazywana, na wniosek Klienta Banku, w innej uzgodnionej formie wskazanej w Odwołaniu.

Pozasądowy tryb rozstrzygania sporów

W przypadku nieuzyskania satysfakcjonującego rozstrzygnięcia na drodze reklamacyjnej wskazanej przez Bank, Klientowi przysługuje prawo do:

 • wystąpienia do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy wynikającej z nieuwzględnienia przez Bank roszczeń Klienta wskazanych w Reklamacji lub dotyczącej niewykonania przez Bank czynności wynikającej z Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem: www.rf.gov.pl . Adres Biura Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa;
 • wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego, działającego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym jako „podmiot uprawniony” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie sporów między klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego pod adresem: www.rf.gov.pl  Adres Biura Rzecznika Finansowego Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

Klientowi będącemu konsumentem, przysługuje ponadto prawo wystąpienia do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub skierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez Arbitra Bankowego działającego w ramach Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego przy Związku Banków Polskich https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc , adres ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
Niezależnie od powyższego, Klientowi przysługuje prawo skierowania sprawy do Sądu Polubownego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/, e-mail: sad.polubowny@knf.gov.pl , adres do korespondencji: 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1, jak również możliwość wystąpienia z powództwem do właściwego sądu powszechnego, przeciwko Bankowi Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa.
Bank odmawia wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonym przez inne podmioty niż powyżej wymienione.
Bank Gospodarstwa Krajowego podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

10. Zasady przyjmowania i przekazywania korzyści pieniężnych i niepieniężnych przez Bank

W związku z świadczeniem usług inwestycyjnych i usług dodatkowych na rzecz Klienta Bank co do zasady nie przyjmuje ani przekazuje żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych z wyłączeniem:

1) świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyjmowanych od Klienta albo przekazywanych Klientowi, lub przyjmowanych od osoby działającej w imieniu klienta albo przekazywanych osobie działającej w imieniu Klienta (czyli standardowych opłat i prowizji, których katalog zamieszony jest w oddziałach Banku oraz Tabelach opłat i prowizji a w przypadku świadczeń niepieniężnych np. uczestnictwo w organizowanych przez Klienta szkoleniach);

2) świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych przyjmowanych lub przekazywanych osobie trzeciej, które są niezbędne do wykonywania danej usługi inwestycyjnej lub dodatkowej na rzecz Klienta, w szczególności:

 • kosztów z tytułu przechowywania instrumentów finansowych Klienta i środków pieniężnych powierzonych przez Klienta,

 • opłat pobieranych przez podmiot organizujący system obrotu instrumentami finansowymi oraz opłat za rozliczenie i rozrachunek,

 • opłat na rzecz organu nadzoru z tytułu nadzoru,

 • podatków, należności publicznoprawnych oraz innych opłat, których obowiązek zapłaty wynika z przepisów prawa,

 • opłat związanych z wymianą walutową;

3) świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych innych niż określone w pkt 1 i 2, o ile:

 • są one przyjmowane albo przekazywane w celu poprawienia jakości usługi inwestycyjnej lub dodatkowej świadczonej przez Bank na rzecz Klienta,

 • ich przyjęcie lub przekazanie nie ma negatywnego wpływu na działanie przez Bank w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie
  z najlepiej pojętymi interesami Klienta,

 • informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości (jeżeli wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana – informacja o sposobie ustalania ich wysokości), została przekazana Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi inwestycyjnej lub dodatkowej przez Bank.

11. Dokumenty zawierające kluczowe informacje KID (Key Information Document - Rozporządzenie PRIIPs)
KID - data utworzenia 8.04.2020
KID - data utworzenia 17.07.2019
KID - data utworzenia 4.02.2019

KID - data utworzenia 04.02.2019

plik_laczny.pdf
rozmiar pliku: 3 MBPobierz PDF
KID - data utworzenia 8.06.2018

KID data utworzenia 08.06.2018

12. Raporty RTS27 i RTS28

Raporty RTS 27

Raporty publikowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/575 z dnia 8 czerwca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących danych publikowanych przez systemy wykonywania zleceń na temat jakości wykonywania transakcji.

RTS27
rozmiar pliku: 33 KBPobierz XLSX
13. Polityka klasyfikacji klientów i oceny adekwatności

§1.

1.Niniejsza Polityka Klasyfikacji Klientów („Polityka”) określa zasady klasyfikacji przez Bank Klientów oraz zasady przeprowadzania przez Bank oceny adekwatności Usług Inwestycyjnych oraz    Instrumentów Finansowych będących ich przedmiotem. 

2.Bank dokonuje klasyfikacji Klientów w trybie i na warunkach określonych w:

1)     Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2017/565,

2)Ustawie wraz z jej aktami wykonawczymi, w szczególności Rozporządzeniem w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych. 

3.Formularze bankowe określone w niniejszym rozdziale, wydawane są w drodze decyzji dyrektora DS, przy czym w związku z wejściem w życie niniejszej Procedury nie jest wymagane            wydanie nowej decyzji, o ile dotychczasowa decyzja dyrektora DS nie wymaga zmian w związku z dostosowaniem do wymogów MiFID II.

 

§2.

1.Bank powiadamia nowych i dotychczasowych Klientów o dokonaniu nowego podziału na kategorie wymaganego na mocy Ustawy (w przypadku zmiany klasyfikacji danego Klienta) oraz o        tym, czy zgodnie z ustawą zostali oni zaliczeni do kategorii Klientów Detalicznych, Klientów Profesjonalnych czy też Uprawnionych Kontrahentów.

2.Bank przekazuje Klientom na Trwałym nośniku informacje o tym, że przysługuje im prawo do złożenia wniosku o zmianę tak wyznaczonej kategorii, oraz o tym, czy inna kategoria wiązałaby  się z obniżeniem poziomu ochrony.

 

§3.

1.W ramach przeprowadzania procesu klasyfikacji, Bank stosuje podział Klientów na następujące kategorie:

1)Klient Detaliczny,

2)Klient Profesjonalny, 

3)Uprawniony Kontrahent. 

2.Klientem Detalicznym jest podmiot niebędący Klientem Profesjonalnym ani Uprawnionym Kontrahentem, na którego rzecz Bank świadczy lub zamierza świadczyć co najmniej jedną z Usług    Inwestycyjnych.

3.Klientem Profesjonalnym jest podmiot, na którego rzecz Bank świadczy lub zamierza świadczyć co najmniej jedną z Usług Inwestycyjnych, który posiada doświadczenie inwestycyjne i  wiedzę pozwalające na podejmowanie właściwych decyzji inwestycyjnych, jak również na właściwą ocenę ryzyka związanego z tymi decyzjami.

4.Uprawnionym Kontrahentem jest Klient, któremu Bank przyznał kategorię Klienta Profesjonalnego (z wyłączeniem Klientów, którzy wnioskowali o przyznanie tej kategorii), z którym Bank      zawiera Transakcje lub pośredniczy w zawieraniu Transakcji w ramach Usługi Inwestycyjnej: 

1)nabywania lub zbywania na własny rachunek Instrumentów Finansowych, lub 

2)wykonywania zleceń, 

3)lub przyjmowania i przekazywania zleceń, 

4)a także podmiotom z innego państwa członkowskiego, które posiadają status Uprawnionego Kontrahenta zgodnie z przepisami prawa pastwa członkowskiego, w którym mają siedzibę lub         miejsce zamieszkania.

 

§4.

1.Proces klasyfikacji Klientów przeprowadzany jest na podstawie kryteriów i wymogów określonych w aktach prawnych wymienionych w § 1 ust. 2. 

2.Bank przeprowadza proces klasyfikacji w oparciu o informacje:

1)dostępne w bazach danych Banku – dotyczące Klientów Banku,

2)dostarczone przez Klienta, podlegającego procesowi takiej klasyfikacji,

3)ogólnodostępne – rozumiane jako informacje ogólnodostępne w oficjalnych bazach danych (np. Monitor Polski B).

3.Komórka sprzedażowa lub Komórka finansująca przed zawarciem umowy występuje do Klienta/potencjalnego Klienta o przekazanie informacji oraz dokumentów niezbędnych do nadania        Klientowi/potencjalnemu Klientowi kategorii określonej w § 3 ust. 1, w szczególności ostatniego zaudytowanego bilansu sporządzonego na datę 31 grudnia oraz rachunku wyników (w                    przypadku Klientów określonych w § 5 ust. 2) a także nazwy i danych teleadresowych Klienta, a następnie przesyła je do DS.

4.Klasyfikacja Klientów/potencjalnych Klientów zgodnie z § 3 ust. 1 dokonywana jest przez DS na podstawie wniosku złożonego przez Komórkę sprzedażową lub Komórkę finansującą, za          pośrednictwem witryny Sharepoint. 

5.Informacja o kategorii przyznanej Klientowi/potencjalnemu Klientowi przekazywana jest przez DS do Komórki sprzedażowej lub Komórki finansującej.

6.Rejestr zbiorczy zawierający informacje o klasyfikacji i adekwatnych dla Klienta/potencjalnego Klienta Instrumentach Finansowych (w przypadku Klientów o kategorii Klientów Detalicznych),  prowadzony jest przez DS w formie elektronicznej i udostępniany na witrynie Sharepoint.

7.Komórka sprzedażowa lub Komórka finansująca zobowiązana jest do sprawdzenia przed zawarciem umowy z Klientem/potencjalnym Klientem informacji o Kliencie w rejestrze, o którym        mowa w ust. 6 powyżej.

8.Pracownik komórki organizacyjnej realizującej transakcje z wykorzystaniem Instrumentów Finansowych zobowiązany jest do sprawdzenia każdorazowo przed zawarciem transakcji z              udziałem Instrumentu Finansowego z Klientem, informacji o Kliencie w Systemie Kondor+ lub w przypadku niedostępności danych w Systemie Kondor+ w rejestrze, o którym mowa w ust. 6.

9.Klasyfikacja Klientów odbywa się na podstawie sprawozdań finansowych przekazywanych przez Komórkę sprzedażową lub Komórkę finansującą lub w przypadku podmiotów, o których mowa  w § 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 4 na podstawie KRS, wpisu do rejestru przedsiębiorców, statutu lub innego dokumentu potwierdzającego formę prawną Klienta. 

10.Klienci, którzy nie przekazali Bankowi dokumentów wymaganych do nadania Klasyfikacji albo Bank nie mógł pozyskać takich dokumentów, a także Klienci będący podmiotami                        municypalnymi, dla których Bank nie wymaga przekazywania jakiejkolwiek dokumentacji, klasyfikowani są jako Klienci Detaliczni, o ile nie złożą wniosku o traktowanie ich jako Klientów Profesjonalnych lub Uprawnionych Kontrahentów. 

11.Wynikiem procesu klasyfikacji jest przyznanie każdemu klientowi jednej z kategorii klienta wymienionych w § 3 ust. 1. 

 

§5.

1.Bank za Klientów Profesjonalnych uznaje następujące podmioty (tzw. klienci profesjonalni z mocy prawa):

1)bank,

2)firmę inwestycyjną,

3)zakład ubezpieczeń,

4)fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz zarządzający ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 ze zm.), 

5)fundusz emerytalny lub towarzystwo emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 870 i 1321),

6)towarowy dom maklerski,

7)podmiot zawierający, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działających w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków,

8)inną niż wskazaną w pkt 1 - 7 instytucję finansową,

9)inwestora instytucjonalnego innego niż wskazany w pkt 1 – 8, prowadzącego regulowaną działalność na rynku finansowym,

10)podmiot prowadzący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane w pkt 1 - 9,

11)organ publiczny, który zarządza długiem publicznym, bank centralny, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Europejski Banki Inwestycyjny lub inną organizację międzynarodową pełniącą podobne funkcje,

12)innego inwestora instytucjonalnego, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w Instrumenty Finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju Transakcji, 

13)podmioty inny niż wskazane w pkt 1-12, które na swój wniosek zostały przez Bank uznane za Klientów Profesjonalnych na podstawie art. 3a ust. 1 Ustawy. 

2.Bank może przyznać kategorię klienta - Klient Profesjonalny przedsiębiorcy, spełniającemu co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:

1)suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,

2)osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,

3)kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro.

3.Bank, na pisemne żądanie podmiotu, innego niż określony w ust. 1 i 2 może uznać go za Klienta Profesjonalnego, jeżeli spełnione są warunki określone w § 8 ust. 4. 

4.Za Uprawnionego Kontrahenta Bank uznaje Klienta Profesjonalnego, o którym mowa w ust. 1 (z wyłączeniem klienta, który wnioskował o przyznanie tej kategorii), z którym Bank zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu w ramach:

1)świadczenia usługi wykonywania zleceń, 

2)świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń,

3)świadczenia usługi nabywania lub zbywania Instrumentów Finansowych na własny rachunek,

z uwzględnieniem ust. 5 poniżej. 

5.W przypadku, gdy transakcje, o których mowa w ust. 4 powyżej zawierane są z Klientem Profesjonalnym, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Bank może traktować takiego Klienta Profesjonalnego, jako Uprawnionego Kontrahenta tylko na jego wniosek i za jego zgodą. 

6.Warunkiem przyznania jednostce administracji samorządowej kategorii Klienta Uprawniony Kontrahent jest złożenie przez nią w formie pisemnej oświadczenia o wyrażeniu zgody na traktowanie jej jak Uprawnionego Kontrahenta.

7.Warunkiem zakwalifikowania jednostek administracji samorządowej do kategorii Klientów Profesjonalnych jest złożenie przez nich oświadczenia w formie pisemnej, zawierającego zgodę na traktowanie ich jak Klientów Profesjonalnych.

8.Do kategorii Klientów Detalicznych Bank zalicza Klientów/potencjalnych Klientów, którzy nie spełniają kryteriów wymaganych dla uznania za Klientów Profesjonalnych lub Uprawnionych Kontrahentów, zdefiniowanych odpowiednio w ust. 1 oraz ust. 4 powyżej. 

 

§6.

1.Nadana Klientowi/potencjalnemu Klientowi kategoria może być zmieniona przez DS we współpracy z Komórką sprzedażową lub Komórką finansującą, w przypadku:

1)wystąpienia Klienta/potencjalnego Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii;

2)wniosku Komórki sprzedażowej, Komórki finansującej lub BWSPS w DRFS do DS o zmianę kategorii Klienta/potencjalnego Klienta;

3)weryfikacji kategorii nadanej Klientowi/potencjalnemu Klientowi przez DS, na podstawie informacji przekazanej przez Komórkę sprzedażową lub Komórkę finansującą.

2.Klientowi/potencjalnemu Klientowi przysługuje prawo do złożenia pisemnego wniosku o zmianę kategorii przyznanej przez Bank. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Banku: www.bgk.pl, lub w Komórkach sprzedażowych lub Komórkach finansujących. Wypełnione druki należy składać w Komórkach sprzedażowych lub Komórkach finansujących. Stosowne wnioski stanowią wzory określone w decyzji dyrektora DS. 

3.Wnioski o zmianę kategorii przyznanej przez Bank powinny być składane wyłącznie na formularzach określonych w decyzji dyrektora DS. Wnioski złożone na w innej formie podlegają odrzuceniu. 

4.W przypadku złożenia przez Klienta/potencjalnego Klienta wniosku o zmianę nadanej kategorii, Komórka sprzedażowa lub Komórka finansująca przekazuje do DS wniosek o zmianę kategorii. 

5.W przypadku złożenia wniosku o zmianę kategorii, która skutkuje podwyższeniem poziomu ochrony, tj. zmianą kategorii z Klienta Profesjonalnego na Klienta Detalicznego lub z Uprawnionego Kontrahenta na Klienta Profesjonalnego albo Klienta Detalicznego, zmiana zgodnie ze złożonym wnioskiem następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez DS przedmiotowego wniosku.

6.Wniosek o zmianę kategorii będzie rozpatrywany kompleksowo w odniesieniu do wszystkich Instrumentów Finansowych w ramach świadczonych Usług Inwestycyjnych. 

7.DS ma prawo odmówić uwzględnienia wniosku Klienta/potencjalnego Klienta o zmianę kategorii wyłącznie w przypadku wniosku o zmianę kategorii, która skutkuje obniżeniem poziomu ochrony, tj. zmianą kategorii z Klienta Profesjonalnego na Uprawnionego Kontrahenta lub z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego albo Uprawnionego Kontrahenta.

 

§7.

1.Każdorazowo po dokonaniu klasyfikacji Klienta/ potencjalnego Klienta Banki, najpóźniej przed rozpoczęciem świadczenia Usług Inwestycyjnych Komórka sprzedażowa lub Komórka finansująca zobowiązana jest poinformować Klienta o wyniku przeprowadzonego procesu klasyfikacji.

2.Spełniając wymóg, o którym mowa w ust. 1, Komórka sprzedażowa lub Komórka finansująca udziela Klientowi informacji o:

1)przyznaniu mu określonej kategorii Klienta,

2)prawie klienta do zmiany kategorii Klienta i warunkach zmiany kategorii Klienta, która została mu przyznana,

3)zmianie zakresu ochrony przysługującej Klientowi w przypadku zmiany kategorii Klienta, 

4)ograniczeniach w poziomie ochrony i zakresie informacji, jakie wynikają z przyznania Klientowi określonej kategorii Klienta.

3.Informacje, o których mowa w ust. 2, przekazywane są klientowi przy użyciu Trwałego nośnika.

4.Informacje, o których mowa w ust. 2, są archiwizowane, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej Banku Gospodarstwa Krajowego. 

5.Wzór informacji, o których mowa w ust. 2, stanowi formularz określony w decyzji dyrektora DS. 

 

§8.

1.Jeżeli Klient Detaliczny spełnia warunki, o których mowa w ust. 5 poniżej może wystąpić do Banku z pisemnym żądaniem zmiany przyznanej mu kategorii Klienta na kategorię Klienta - Klient Profesjonalny. Żądanie, o którym mowa powyżej określa zakres Usług Inwestycyjnych, transakcji lub Instrumentów Finansowych, na których potrzeby Klient ma być traktowany jako Klient Profesjonalny.

2.Zmiana kategorii Klienta - Klient Detaliczny na kategorię Klienta - Klient Profesjonalny jest dokonywana w zakresie wskazanym w żądaniu Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

3.Żądanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Klient Detaliczny składa w formie pisemnego wniosku, sporządzonego zgodnie z otrzymanym w Banku formularzem, przy czym:

1)Komórka sprzedażowa lub finansująca informuje Klienta o nowych zasadach traktowania Klienta, wynikających ze zmiany kategorii klienta - Klient Detaliczny na kategorię Klienta - Klient Profesjonalny,

2)Klient potwierdza w oświadczeniu zapoznanie się i akceptację zasad traktowania go jako Klienta Profesjonalnego, w tym także skutków wynikających z dokonanej w tym zakresie zmiany.

4.Bank może uznać Klienta Detalicznego za Klienta Profesjonalnego, na podstawie żądania, o którym mowa w ust. 1 powyżej pod warunkiem, że Klient spełnia przynajmniej dwa z poniższych wymogów:

1)zawierał transakcje, o wartości stanowiącej co najmniej równowartość kwoty znacznej wartości, o której mowa w ust. 11 każda, na odpowiednim rynku ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w przeciągu czterech ostatnich kwartałów,

2)wartość portfela Instrumentów Finansowych klienta, łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład, wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro,

3)pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie Instrumentów Finansowych lub Usług Inwestycyjnych, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.

5.Równowartość kwot wyrażonych w euro, o których mowa w ust. 4 powyżej ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym datę złożenia wniosku o zmianę kategorii Klienta z Klienta Detalicznego na Klienta Profesjonalnego.

6.W przypadku akceptacji przez DS wniosku Klienta o zmianę kategorii klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej Komórka sprzedażowa lub Komórka finansująca informuje klienta w formie pisemnej o:

1)akceptacji zmiany kategorii Klienta i przyznaniu mu kategorii Klienta - Klient Profesjonalny,

2)zasadach traktowania Klientów Profesjonalnych przez Bank, w tym o tym, że zmiana kategorii na Klienta Profesjonalnego wiąże się z obniżeniem poziomu ochrony.

3)o tym, czy przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o zmianę tak wyznaczonej kategorii oraz o tym, czy taka zmiana będzie wiązała się z obniżeniem jego poziomu ochrony, 

4)dacie, od której obowiązuje przyznana Klientowi zmieniona kategoria Klienta.

7.Wzór informacji, o której mowa w ust. ust. 6 powyżej określony jest w decyzji dyrektora DS.

8.W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku Klienta o zmianę kategorii Klienta, o którym mowa w ust. 1 powyżej Komórka sprzedażowa lub Komórka finansująca informuje Klienta w formie pisemnej o podjętej w tym zakresie decyzji.

9.Informacje o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku Klienta o zmianę kategorii Klienta, o których mowa w ust. 1 powyżej, są archiwizowane, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej Banku Gospodarstwa Krajowego.

10.Na podstawie informacji z Komórki sprzedażowej lub Komórki finansującej DS może zaklasyfikować Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta jako Klienta Detalicznego pomimo braku takiego żądania. W taki przypadku § 7 ust. 2 stosuje się odpowiednio. Taka zmiana jest konieczna, w przypadku gdy Bank uzyska informacje, że Klient/potencjalny Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta, określone w niniejszej Polityce.

11.Bank uznaje za transakcję o znacznej wartości transakcje w odniesieniu do transakcji:

1)FX Forward, FX Swap – w kwocie nie mniejszej niż 40 mln PLN;

2)Opcje walutowe – w kwocie nie mniejszej niż 2 mln PLN;

3)IRS, CIRS – w kwocie nie mniejszej niż 150 mln PLN;

4)FRA – w kwocie nie mniejszej niż 150 mln PLN.

12.Bank ustalając kryteria znacznej wartości dla ww. transakcji bierze pod uwagę wartości transakcji zawieranych przez klientów tj. transakcje powyżej 95 precentyla z przedziału za ostatnie dwa lata kalendarzowe, zaokrąglone w górę do pełnych mln PLN. W przypadku braku danego rodzaju transakcji w ww. okresie, uznaje się, że minimalna wielkość transakcji równa jest wielkości przyjętej dla rodzaju transakcji opartych o analogiczny instrument bazowy. W przypadku gdy wartości wyznaczone zgodnie z ww. kryteriami na kolejne lata będą niższe niż ostatnio przyjęte, zmiana znaczącej wartości nie musi być przeprowadzana. 

Przy ustalaniu znacznej wartości transakcji bierze się ponadto pod uwagę strukturę klientów, ocenę czy znaczna wartość, jest wystarczająco duża, aby dawać podstawy do zdobycia przez klienta wiedzy i doświadczenia w zakresie zawierania transakcji, charakter i rodzaj instrumentu finansowego oraz rodzaj instrumentu bazowego a także czy ustalona znaczna wartość, nie stanowi nadmiernej zachęty dla Klientów detalicznych do zmiany statusu na Klienta profesjonalnego. 

13.W celu weryfikacji spełnienia ww. warunków, DS przeprowadza coroczny przegląd ww. kryteriów w odniesieniu do weryfikacji liczby klientów wnioskujących o zmianę  kategorii z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego oraz liczbę pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

14.W przypadku powzięcia informacji, że klient przeklasyfikowany z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego przestał spełniać wymogi, o których mowa w ust. 11 obowiązujące na dzień powzięcia informacji, DS podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego.

 

§9.

1.Bank dokonuje zmiany kategorii Klienta Profesjonalnego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i może dokonać zmiany kategorii Klienta, o którym mowa w § 5 ust. 2 na kategorię klienta - Uprawniony Kontrahent, jeżeli na rzecz Klienta Bank zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu w ramach:

1)świadczenia usługi wykonywania zleceń,

2)świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń,

3)nabywania lub zbywania Instrumentów Finansowych na własny rachunek. 

2.Bank informuje Klienta w Trwałego nośnika o dokonaniu zmiany kategorii Klienta na kategorię Klienta - Uprawniony Kontrahent, o której mowa w ust. 1 powyżej i przekazuje Klientowi: 

1)informację o dacie, od której obowiązuje przyznana klientowi zmieniona kategoria Klienta,

2)zasady traktowania Uprawnionych Kontrahentów przez Bank, 

3)informacje o tym, czy Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku o zmianę tak wyznaczonej kategorii oraz o tym, że nowa kategoria będzie wiązała się z podwyższeniem poziomu ochrony. 

3.Bank jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Klienta, na traktowanie go jako Uprawnionego Kontrahenta w przypadku, gdy transakcje, o których mowa w ust. 1 powyżej zawierane są z jednostką administracji samorządowej lub podmiotem, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

4.Informacje i dokumenty o zmianach kategorii klienta na kategorię klienta - Uprawniony Kontrahent, są archiwizowane, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji kancelaryjnej Banku Gospodarstwa Krajowego. 

5.W przypadku złożenia pisemnego wniosku przez Klienta Detalicznego/ Klienta Profesjonalnego o przeklasyfikowanie go do kategorii Uprawnionych Kontrahentów Bank stosuje następującą procedurę: 

1)przesyła Klientowi wyraźne pisemne ostrzeżenie dotyczące skutków takiego wniosku w odniesieniu do Klienta, w tym dotyczące środków ochrony, które może utracić;

2)po otrzymaniu ostrzeżenia, o którym mowa w pkt 1, Klient potwierdza na piśmie wniosek o traktowanie go jako Uprawnionego Kontrahenta albo na zasadach ogólnych, albo w odniesieniu do bądź jednej Usługi Inwestycyjnej lub Transakcji lub jednego rodzaju Transakcji lub Produktu, bądź do większej ich liczby, wskazując przy tym, że jest świadomy konsekwencji wynikających z możliwości utraty środków ochrony w związku ze złożeniem takiego wniosku. Wzór potwierdzenia przez Klienta złożonego wniosku stanowi formularz określony w decyzji dyrektora DS.

 

§10.

1.Bank uznaje Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta za Klienta Detalicznego/Klienta Profesjonalnego w sytuacji, gdy stwierdzi, że Klient przestał spełniać warunki wymagane do traktowania go jako Klienta Profesjonalnego/Uprawnionego Kontrahenta.

2.Bank dokonuje zmiany kategorii Klienta, o której mowa w ust. 1, na pisemny wniosek Klienta lub z własnej inicjatywy na podstawie informacji:

1)dostarczonych przez Klienta,

2)posiadanych przez Bank, oraz 

3)publicznych i ogólnodostępnych.

3.Bank może uznać Klienta Profesjonalnego za Klienta Detalicznego i traktować go zgodnie z zasadami traktowania Klientów Detalicznych, przyznając mu adekwatny do danej kategorii poziom ochrony i udzielając odpowiedniego zakresu informacji w następujących sytuacjach:

1)Klient Profesjonalny wystąpi z pisemnym wnioskiem o zmianę kategorii, do której został zakwalifikowany,

2)z inicjatywy Banku, w przypadku stwierdzenia przez Bank na podstawie informacji dostarczonych przez Klienta lub na podstawie informacji posiadanych przez Bank, że Klient nie spełnia warunków traktowania go jako Klienta Profesjonalnego, 

3)z inicjatywy Banku, w przypadku tzw. Klientów Profesjonalnych z mocy prawa. 

4.Klient Profesjonalny może wnioskować o zmianę kategorii na Klienta Detalicznego w odniesieniu do wszystkich świadczonych na rzecz klienta Usług Inwestycyjnych i oferowanych Instrumentów Finansowych. Bank zobowiązuje swoich Klientów do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na zmianę kategorii Klienta z Klienta Profesjonalnego na Klienta Detalicznego.

5.W przypadku zmiany kategorii, Klient jest powiadamiany w formie Trwałego nośnika:

1)o zmianie jego kategorii na Klienta Detalicznego,

2)o dacie, od której obowiązuje przyznana Klientowi zmieniona kategoria,

3)o tym, czy przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o zmianę tak wyznaczonej kategorii oraz o tym, czy taka zmiana będzie wiązała się z obniżeniem jego poziomu ochrony, 

4)o zasadach traktowania Klientów Detalicznych przez Bank, w tym o tym, że zmiana kategorii na Klienta Detalicznego wiąże się z podwyższeniem poziomu ochrony.

6.Uprawniony Kontrahent może żądać zmiany kategorii na:

1)Klienta Profesjonalnego,

2)Klienta Detalicznego.

7.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej Bank traktuje Klienta zgodnie z zasadami traktowania Klientów Profesjonalnych lub Klientów Detalicznych, w zależności od kategorii Klienta i przyznaje mu adekwatny do kategorii poziom ochrony oraz udziela odpowiedniego zakresu informacji.

8.Klient jest powiadamiany w formie Trwałego nośnika:

1)o zmianie jego kategorii na Klienta Detalicznego lub Klienta Profesjonalnego,

2)o dacie, od której obowiązuje przyznana Klientowi zmieniona kategoria,

3)o tym, czy przysługuje mu prawo do złożenia wniosku o zmianę tak wyznaczonej kategorii oraz o tym, czy taka zmiana będzie wiązała się z obniżeniem jego poziomu ochrony, 

4)o zasadach traktowania Klientów Detalicznych/ Klientów Profesjonalnych przez Bank, w tym o tym, że zmiana kategorii na Klienta Detalicznego/ Klienta Profesjonalnego wiąże się z podwyższeniem poziomu ochrony.

9.Nowa kategoria Klienta obowiązuje od daty akceptacji przez Bank wniosku o zmianę kategorii. 

 

§11.

1.Bank zobowiązuje swoich Klientów do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jak Klienta Profesjonalnego. 

2.W przypadku, gdy Klient przestaje spełniać wymagania, które pozwoliły zaklasyfikować go do danej kategorii, Komórka sprzedażowa lub Komórka finansująca podejmuje wobec niego działania zmierzające do zmiany dotychczasowej kategorii na adekwatną do nowej sytuacji Klienta. 

3.W celu upewniania się, co do adekwatności przypisanej Klientowi Komórka sprzedażowa lub Komórka finansująca może uzyskiwać o Kliencie informacje z innych źródeł, relacji oraz przeznaczone do innych celów (np. informacje pozyskiwane dla celów realizacji przepisów związanych z obowiązkiem przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy). 

4.Komórka sprzedażowa lub Komórka finansująca weryfikuje poprawność kategorii przypisanej Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu powyższych informacji uzasadniających zmianę jego klasyfikacji. 

5.W przypadku Klientów nieaktywnych, tj. takich, którzy pomimo nadania im klasyfikacji nie podpisali z Bankiem umowy albo innej umowy o świadczenie Usług Inwestycyjnych lub Usług Dodatkowych lub umowa taka została wypowiedziana, weryfikacja Klasyfikacji nie jest przeprowadzana.

 

§12.

1.W przypadku Klientów Detalicznych Komórka sprzedażowa lub Komórka finansująca przeprowadza ocenę czy Instrumenty Finansowe będące przedmiotem oferowanej Usługi Inwestycyjnej oraz Usługa Inwestycyjna, są adekwatne dla danego Klienta Detalicznego (ocena adekwatności).

2.Ocena adekwatności przeprowadzana jest przez Komórkę sprzedażową lub Komórkę finansującą przed zawarciem stosownej umowy na podstawie informacji przekazanych przez Klienta Detalicznego, w formie Kwestionariusza oceny, obejmujących odpowiednio: 

1)wiedzę Klienta w zakresie Usług Inwestycyjnych świadczonej na rzecz Klienta,

2)wiedzę Klienta w zakresie poszczególnych grup Instrumentów Finansowych, będących przedmiotem świadczonych na rzecz Klienta Usług inwestycyjnych,

3)charakter, wielkość i częstotliwość Transakcji dokonywanych na poszczególnych grupach Instrumentów Finansowych przez Klienta oraz okres, w którym były one dokonywane, 

4)poziom wykształcenia, a także obecny zawód lub poprzednie istotne w rozpatrywanym względzie zawody Klienta. 

 

 

3.Bank przeprowadza ocenę adekwatności następujących grup Instrumentów finansowych: 

1)Grupa I: kontrakty terminowe na kurs walutowy - FX Forward, Non Deliverable Forward (NDF), Swap walutowy - FX Swap, 

2)Grupa II: Opcje walutowe i Opcje na stopę procentową oraz struktury Opcji walutowych i Opcji na stopę procentową, 

3)Grupa III: transakcje FRA, Swapów na Stopę Procentową Transakcje IRS, 

4)Grupa IV: transakcje CIRS, 

5)Grupa V: transakcje dotyczące dłużnych papierów wartościowych. 

4.Wzór Kwestionariusza oceny adekwatności oraz wzór wyniku oceny adekwatności dla Klienta stanowią formularze określone w decyzji dyrektora DS. Wzór Kwestionariusza oceny adekwatności dla emitenta dłużnych papierów wartościowych będącego Klientem Banku oraz wzór wyniku oceny adekwatności dla emitenta dłużnych papierów wartościowych będącego Klientem Banku stanowią formularze określone w decyzji dyrektora DS.

5.Niezwłocznie po dokonaniu przez Bank oceny adekwatności Klient Detaliczny jest informowany w formie pisemnej o jej wynikach przez Komórkę sprzedażową lub Komórkę finansującą. 

6.W przypadku, gdy Bank nie ma możliwości przeprowadzenia oceny adekwatności Instrumentów finansowych i Usług Inwestycyjnych, z uwagi, m.in. na odmowę jej wypełnienia przez Klienta, Usługa Inwestycyjna na rzecz takiego Klienta nie może być świadczona. 

7.W przypadku, gdy wynik oceny adekwatności Instrumentów Finansowych i Usług Inwestycyjnych wskazuje, że Klient nie posiada wystarczającej wiedzy i doświadczenia w zakresie Instrumentu Finansowego lub Usługi Inwestycyjnej stanowiących przedmiot umowy, którą Klient zamierza zawrzeć z Bankiem, Bank ostrzega Klienta, że określona Usługa Inwestycyjna lub Instrument Finansowy są dla niego nieadekwatne. Ostrzeżenie, o którym mowa powyżej znajduje się w Kwestionariuszu oceny. 

8.Klient potwierdza otrzymanie tego rodzaju ostrzeżenia, składając stosowne oświadczenie w tym zakresie będące jednocześnie wnioskiem Klienta o zrealizowanie nieadekwatnej Transakcji, zgodnie z wzorem, będącym częścią Kwestionariusza oceny. 

9.W sytuacji, o której mowa w ust. 8, w przypadku, gdy Klient nie podpisał oświadczenia zawartego w Kwestionariuszu oceny, Bank nie może świadczyć usługi na rzecz Klienta, co zostaje odpowiednio zaznaczone w rejestrze, o którym mowa w §4 ust. 6 oraz w Systemie Kondor+.

10.Komórki sprzedażowe lub Komórki finansujące Banku nie mogą podejmować bezpośrednich ani pośrednich działań, które skutkować będą tym, że Klient detaliczny nie przedstawi informacji, o których mowa w ust. 2. Kwestionariusze oceny, o których mowa w ust. 3 wypełniane są samodzielnie przez Klienta. Pracownicy Banku nie mogą w jakikolwiek sposób merytorycznie wspierać, doradzać lub w inny sposób pomagać Klientowi przy ich wypełnianiu.

11.Z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej Bank zakłada, iż Klienci Profesjonalni w odniesieniu do tych konkretnych Usług Inwestycyjnych lub Transakcji, na podstawie których zostali sklasyfikowani jako Klienci profesjonalni, mają konieczne doświadczenie i wiedzę, aby zdawać sobie sprawę z istniejącego ryzyka. 

12.Mając na względzie wymogi powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w odniesieniu do Uprawnionych Kontrahentów ocena adekwatności nie jest dokonywana. 

13.Klientowi Profesjonalny może wystąpić do Banku z wnioskiem o przeprowadzenie oceny adekwatności. W takim przypadku postanowienia ust. 1 – 10 oraz § 13 stosuje się odpowiednio.

14.DS oraz DFS dokonują corocznej weryfikacji Kwestionariuszy oceny, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 4. 

 

§13.

1.Wypełnione przez Klienta Kwestionariusze oceny powinny zostać podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji Klienta (w tym jego pełnomocników) w przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wspólnika spółki cywilnej lub handlowej spółki osobowej uprawnionego do reprezentowania spółki, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. 

2.Każda zmiana osoby reprezentującej lub wspólnika, o których mowa w ust. 1, powoduje konieczność ponownego wypełnienia i podpisania Kwestionariuszy oceny.

3.Klient Detaliczny zobowiązany jest niezwłocznie informować Komórkę sprzedażową lub Komórkę finansującą, o każdej zmianie osoby określonej w ust. 1. Brak powyższej informacji stanowi dla Banku podstawę do uznania, iż nie zachodzi przesłanka ponownego wypełnienia Kwestionariuszy oceny. 

4.Bank rejestruje: 

1)wyniki przeprowadzonej oceny; 

2)ostrzeżenia udzielone Klientom w przypadku, gdy Usługa Inwestycyjna lub Instrument Finansowy będący jej przedmiotem zostały ocenione jako potencjalnie nieadekwatne dla Klienta, 

3)informację, czy Klient zwrócił się z wnioskiem o zrealizowanie Transakcji mimo ostrzeżenia, oraz, w stosownych przypadkach, informację, czy Bank zaakceptował wniosek Klienta o zrealizowanie nieadekwatnej Transakcji; 

4)w stosownych przypadkach - ostrzeżenia udzielone Klientom, w przypadku gdy Klient nie przekazał wystarczających informacji pozwalających na dokonanie oceny adekwatności, 

5)w stosownych przypadkach - informację, czy Klient zwrócił się z wnioskiem o zrealizowanie Transakcji mimo tego ostrzeżenia oraz, w stosownych przypadkach, informację, czy Bank zaakceptował wniosek Klienta o zrealizowanie Transakcji;

5.Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej przechowywane są przez Komórkę sprzedażową lub Komórkę finansującą, a ich kopie przekazywane są do DS pocztą elektroniczną lub w inny sposób, zgodnie z decyzją dyrektora DS.

6.Ocena adekwatności Klienta dokonywana jest na podstawie wytycznych określonych 

w decyzji dyrektora DS.

7.Ocena adekwatności emitenta dłużnych papierów wartościowych dokonywana jest na podstawie wytycznych określonych w decyzji dyrektora DS.

 

§14.

1.W przypadku, gdy Usługa Inwestycyjna ma być świadczona w ramach jednej umowy łącznie z inną usługą Bank dokonuje oceny, czy umowa zawierana w tych okolicznościach jest adekwatna dla Klienta lub potencjalnego Klienta.

2.Na potrzeby ust. 2 pkt 2 powyżej pod pojęciem „inicjatywy Klienta” rozumie się niezależne podjęcie decyzji przez Klienta, bez jakiejkolwiek sugestii ze strony Banku lub osoby zaangażowanej bądź bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z Bankiem stosunkiem kontroli, co do zawarcia umowy z Bankiem lub dokonania Transakcji dotyczącej Instrumentów Finansowych. Nie uznaje się za „inicjatywę Klienta” sytuacji, gdy do zawarcia umowy dochodzi w wyniku skierowania przez Bank do Klienta lub potencjalnego Klienta zindywidualizowanych informacji dotyczących o Banku, Instrumentach Finansowych, Usłudze Inwestycyjnej oraz Transakcji.

 

§15.

Wszelkie pojęcia niezdefiniowane w niniejszej Polityce a pisane wielką literą mają znaczenia nadane im w Procedurze.

14. Informacja dot. wag ryzyka
 1. Minimalna wartość wag ryzyka produktu dla transakcji pochodnej, których instrumentem bazowym jest stopa procentowa – m. in. FRA, IRS, OIS wynosi 1% *.
   
 2. Minimalna wartość wag ryzyka produktu dla transakcji wymiany walut i transakcji pochodnych, których wycena zależy od kursu walut obcych – m. in. Fx Swap, Fx Forward, NDF, CIRS wynosi 5% *.

 

* - ostatecznie przyjęta waga ryzyka dla danej transakcji pochodnej zależy od terminu tej transakcji oraz zastosowania zabezpieczenia w postaci depozytu zabezpieczającego.