MAR

W związku z obowiązywaniem „Rozporządzenia MAR"¹ istnieje obowiązek dokonywania zawiadomień (notyfikacji) o transakcjach zawartych przez „osoby pełniące obowiązki zarządcze” oraz „osoby blisko z nim związane” na instrumentach finansowych emitowanych przez BGK. 

Formy powiadamiania:

  1. Powiadomienia BGK należy kierować na e-mail: [email protected] (formularz do pobrania i wypełnienia Formularz zgłoszenia transakcji do BGK i KNF)
  2.  KNF należy powiadamiać za pomocą elektronicznego formularza z poziomu przeglądarki internetowej pod adresem: https://19mar.knf.gov.pl.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami komórki ds. zgodności BGK poprzez e-mail: [email protected]
 

¹Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.