FATCA

Czym jest FATCA?

Ustawodawstwo FATCA to amerykańska regulacja (ang. Foreign Account Tax Compliance Act), której celem jest ograniczenie unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników, którzy posiadają aktywa finansowe w zagranicznych (nieamerykańskich) instytucjach finansowych, a nie wykazują ich amerykańskim organom podatkowym. Aby osiągnąć ten cel na instytucje finansowe, w tym polskie banki, nałożony został obowiązek przekazywania stronie amerykańskiej określonych informacji o rachunkach przez nie prowadzonych na rzecz podatników amerykańskich.
Z dniem 1 grudnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 roku o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U, z 2015 r. poz. 1712), zwana dalej ustawą FATCA.

Obowiązki Banku Gospodarstwa Krajowego związane z wdrożeniem FATCA wynikają z przepisów:

Wymogi FATCA

Zgodnie z Ustawą FATCA Bank Gospodarstwa Krajowego jest obowiązany do:

  • identyfikowania klientów (w tym beneficjentów rzeczywistych) pod kątem posiadania statusu podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki,
  • przekazywania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o rachunkach bankowych spełniających kryteria amerykańskich rachunków raportowanych.
     

Identyfikacja dotyczyć będzie wszystkich klientów Banku Gospodarstwa Krajowego, a BGK będzie zobowiązany do pozyskania od klientów oświadczeń o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki.

O złożenie takiego oświadczenia klient zostanie poproszony przy zakładaniu po raz pierwszy rachunku w BGK. Podmioty i osoby, które już korzystają z oferty BGK zostaną poproszone korespondencyjnie o wypełnienie stosownych oświadczeń.

Brak złożenia przez klienta wymaganego oświadczenia może uniemożliwić korzystanie z produktów BGK.

W przypadku ustalenia przez Bank Gospodarstwa Krajowego, że rachunek należy do rezydenta podatkowego USA, BGK zgodnie z ustawą FATCA przekaże ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje obejmujące: imię i nazwisko/nazwę, adres oraz amerykański NIP, a w przypadku braku amerykańskiego numeru NIP datę urodzenia, wartość lub saldo tego rachunku, jak również kwoty dochodów lub przychodów klienta wypłacane przez BGK.