CRS

Czym jest CRS?

Common Reporting Standard (CRS) to globalny standard wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania wprowadzony w celu ochrony integralności systemów podatkowych i walki z unikaniem opodatkowania. Standard został opracowany przez OECD jako podstawa do automatycznej wymiany informacji o Klientach (informacje o rezydentach podatkowych) prowadzonej między organami podatkowymi różnych krajów. Na poziomie unijnym kwestię CRS normuje dyrektywa Rady nr 2014/107/UE.

W Polsce wdrożenie CRS nastąpiło na mocy ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami („ustawa CRS”).

 

Wymogi CRS

W świetle ustawy CRS, instytucja finansowa zobowiązana jest określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki (określenie rezydencji podatkowej). W przypadku gdy Klient jest rezydentem podatkowym kraju innego niż ten, w którym są prowadzone jego rachunki bankowe), to instytucja finansowa przekaże taką informację do lokalnych organów podatkowych Organy podatkowe mogą następnie wymieniać te informacje z organami podatkowymi kraju, którego rezydentem podatkowym jest dany Klient.

Identyfikowanie przez Bank Klientów dla celów CRS oznacza dla Klienta obowiązek przedłożenia w Banku oświadczenia dotyczącego jego rezydencji podatkowej i statusu CRS.

W oświadczeniu określa się m.in.:

 1. W przypadku Klientów indywidualnych:
 • imię i nazwisko
 • aktualny adres zamieszkania
 • miejscowość i kraj urodzenia
 • PESEL/datę urodzenia
 • kraj/kraje rezydencji podatkowej

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej tzw. TIN
 

2. W przypadku Klientów instytucjonalnych:

 • nazwa
 • aktualny adres siedziby (w tym kraj)
 • status podmiotu kraj/kraje rezydencji podatkowej reprezentowanego podmiotu
 • numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej, tzw. TIN
 • dane o rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego

Zakres przekazywanych informacji

W przypadku zidentyfikowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), że rachunek prowadzony przez Klienta jest rachunkiem raportowanym w świetle "Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami", przekaże informacje do polskich organów podatkowych:

 • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby fizycznej lub nazwę i adres podmiotu,
 • państwa rezydencji oraz numery TIN, a w przypadku podmiotu, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą, będącą osobą raportowaną - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, państwa rezydencji oraz numery TIN tej osoby,
 • numer rachunku,
 • saldo rachunku lub wartość aktywów ustalone według stanu na koniec danego roku kalendarzowego, a jeśli rachunek ten został zamknięty w ciągu tego roku kalendarzowego – według stanu przed złożeniem dyspozycji zamknięcia rachunku,
 • w zakresie rachunków powierniczych:
  • łączną wartość brutto odsetek, dywidend oraz innych dochodów uzyskiwanych w związku z aktywami znajdującymi się na tym rachunku, a w każdym przypadku wypłacanych lub uznanych w poczet rachunku (lub w powiązaniu z tym rachunkiem) w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,
  • łączną wartość brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów wypłaconych lub uznanych w poczet rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego BGK działał jako powiernik, pełnomocnik lub innego rodzaju przedstawiciel,
 • w zakresie rachunków depozytowych - łączną wartość brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym.

Pytania dotyczące rezydencji 

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących CRS i Państwa sytuacji podatkowej, prosimy o skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym. BGK nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje znajdą Państwo również na portalu OECD.