A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020

 • O projekcie

  Na podstawie umowy podpisanej przez BGK 25 kwietnia 2016 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Projekt).  

  W ramach Projektu oferowane są podmiotom ekonomii społecznej preferencyjne pożyczki, a na przestrzeni 2017 r. zakres wsparcia rozszerzony zostanie o gwarancje i reporęczenia.  

  Projekt ma na celu wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej (PES) korzystających ze zwrotnych form finansowania, tj. np. pożyczek. MRPiPS przeznaczył na ten cel łącznie ok. 143 mln zł.

 • Szczegóły oferty

  Dla kogo?

  Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2014-2020 do PES zaliczamy następujące podmioty:

  1. przedsiębiorstwa społeczne[1], w tym spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
  2. podmioty reintegracyjne, realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
   a) Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS),
   b) Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ) i Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  3. organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);
  4. podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
   a) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych,
   b) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1443, z późn. zm.),
   c) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.


  O wsparcie mogą ubiegać się PES spełniające następujące kryteria:

  1. posiadają osobowość prawną (w przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny);
  2. nie są dużymi przedsiębiorcami, tzn. spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy („MŚP”), zgodnie z Załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
  3. ich organem prowadzącym nie jest jednostka samorządu terytorialnego.
  4. potwierdzą spełnienie warunku określonego w art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Rozporządzenie ogólne Nr 1303/2013), tj. że przedsięwzięcia przeznaczone do wsparcia są finansowo wykonalne;
  5. wykażą realne źródła spłaty zobowiązań;
  6. potwierdzą, że wartość pomocy publicznej otrzymanej w ramach wsparcia nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, zgodnie z limitami wskazanymi w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

   

  -------------------------------------------------------------------------------------

  [1]Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. Jest podmiotem prowadzącym zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym działalność gospodarczą (wyodrębnioną pod względem organizacyjnym i rachunkowym), której celem jest:
   1) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób:
   - zatrudnienie co najmniej 50% osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy lub osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym lub
   - zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
   2) lub realizacja usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą  z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2013 r. poz. 1457) lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przy jednoczesnej realizacji celów prozatrudnieniowych: zatrudnienie co najmniej 20% osób, o których mowa w ppkt i;
  2. Jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną (w przypadku przedsiębiorstw o charakterze zatrudnieniowym) lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
  3. Jest zarządzany na zasadach demokratycznych (w przypadku spółdzielni) albo co najmniej posiada ciało konsultacyjno-doradcze z udziałem pracowników lub innych interesariuszy, zaś wynagrodzenia kadry zarządzającej są ograniczone limitami.

   

  Instrumenty wsparcia

  POŻYCZKI

  W ramach instrumentów finansowych POWER kwalifikowalne są takie przedsięwzięcia PES, które dotyczą rozszerzenia prowadzonej przez nie działalności, wzmocnienia podstawowej działalności PES lub realizacji przez PES nowych przedsięwzięć.

  Drugim warunkiem koniecznym do spełnienia powinno być generowanie korzyści społecznych w ramach przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem z instrumentu finansowego (np. tworzenie miejsc pracy lub innych korzyści społecznych).

  Pożyczki są udzielane na terenie całego kraju poprzez następujących pośredników finansowych wybranych przez BGK w przetargu:

  1. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego udzielający pożyczek na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego,:
  2. Towarzystwo Inwestycji Społeczno - Ekonomicznych S.A. udzielające pożyczek na terenie pozostałych województw.

  Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest złożenie wniosku o pożyczkę[1]u pośrednika finansowego działającego na danych terenie.

   

  -----------------------------------------------------------------------

  [1] Wniosek o pożyczkę oraz o dotację na spłatę odsetek jest jednocześnie wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis, o ile w przypadku pożyczki udzielonej w części lub w całości ze środków EFS i budżetu państwa zastosowanie zostanie oprocentowanie preferencyjne i/lub w przypadku pożyczki udzielonej w części lub w całości ze środków wkładu własnego Pośrednika Finansowego przyznana zostanie dotacja na spłatę odsetek

  Pożyczka na start
  • dla PES, które działają nie dłużej niż 12 m-cy
  • wysokość – do 100 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 200 tys. zł na jeden PES (tj. pożyczka na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz pożyczka na utworzenie miejsca/miejsc pracy, przy czym druga pożyczka na start może zostać udzielona wyłącznie na utworzenie nowego/kolejnego miejsca/miejsc pracy)
  • maksymalny okres spłaty – 5 lat
  • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
  • brak prowizji i opłat
  • oprocentowanie – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym z celów realizowanego przedsięwzięcia jest utworzenie nowego miejsca pracy w ramach pożyczki
  Pożyczka na rozwój

  • dla PES, które działają powyżej 12 m-cy
  • wysokość – do 500 tys. zł na jedną pożyczkę, ale nie więcej niż 1 mln zł na jeden PES zaangażowanych w danym okresie w pożyczki
  • maksymalny okres spłaty -  7 lat
  • karencja w spłacie kapitału – do 6 m-cy
  • brak prowizji i opłat
  • oprocentowanie – uzależnione od kwoty pożyczki:

   • dla pożyczek do 100 tys. zł – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP, z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy oraz
   • dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – na poziomie rynkowym; możliwość obniżenia do wysokości stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. PLN pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy

   

 • FAQ

  1. Czy pożyczkę może uzyskać podmiot, który nie prowadzi zarejestrowanej działalności gospodarczej?

  Tak, zobowiązanie może zostać zaciągnięte przez podmiot, który ma osobowość prawną i wykaże realne źródła spłaty zobowiązania (np. może być to podmiot prowadzący nieodpłatną działalność statutową).

  2. Czy podmiot reintegracyjny może zostać pożyczkobiorcą?

  W przypadku podmiotów reintegracyjnych pożyczkobiorcą może być wyłącznie organ prowadzący dany podmiot reintegracyjny (organem tym nie może być jednostka samorządu terytorialnego).

  3. Na co można uzyskać wsparcie?

  Pożyczki przeznaczone są na finansowanie rozpoczęcia działalności bądź na cele związane z kontynuacją działalności PES, a w szczególności:

  • koszty funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej;
  • wzrost aktywów (majątku), w tym zwiększenie wartości majątku trwałego - zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych związanych z prowadzoną lub planowaną przez PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym środków transportu bezpośrednio związanych z działalnością PES;
  • bieżącą działalność przedsiębiorstwa (tzn. finansowanie umożliwiające regulowanie bieżących zobowiązań, np. pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, kosztów zakupu drobnego wyposażenia itp.);
  • poprawę płynności finansowej PES;
  • rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa poprzez podejmowanie działań mających na celu zwiększenie osiąganych przychodów, w tym finansowanie przedsięwzięć mających na celu rozpoczęcie nowej lub innej od dotychczas prowadzonej działalności;
  • tworzenie nowych miejsc pracy;
  • wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych;
  • inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju PES.

  Wsparcie nie może być udzielane na finansowanie/w związku z finansowaniem przedsięwzięć już zrealizowanych.

  Wsparcie nie może być przeznaczane na spłatę innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobowiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem podatku VAT oraz składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku z utworzeniem miejsca/miejsc pracy. 

  4. Jakie są maksymalne kwoty pożyczek?

  • Pożyczka na Start - maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – 100 tys. PLN; PES może zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki , o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy; w ramach pożyczek na sfinansowanie kosztów funkcjonowania we wczesnej fazie rozwoju, PES założyć może także tworzenie miejsca/miejsc pracy, co nie oznacza braku możliwości ubiegania się o kolejną pożyczkę, która może być przeznaczona wyłącznie na utworzenie kolejnego/kolejnych miejsc pracy;
  • Pożyczka na Rozwój - maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 500 tys. PLN; PES może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowanianie przekroczy 1 mln zł, a pożyczki zaciągane przez ten sam PES są przeznaczone na sfinansowanie odrębnych wydatków/przedsięwzięć; w przypadku finansowania uzupełniającego, w formie dodatkowej pożyczki w ramach tego samego przedsięwzięcia PES, zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności zwiększenia nakładów i uzyskania dodatkowego finansowania.

  Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis.

  5. Jakie są maksymalne okresy spłaty pożyczek?

  • Pożyczka na Start - maksymalnie 5 lat;
  • Pożyczka na Rozwój - maksymalnie 7 lat.

  Pożyczkobiorcy mogą dokonać spłaty całości zobowiązania przed terminem wynikającym z umowy, bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.

  6. Jak wyliczane jest oprocentowanie?

  • Pożyczka na Start  na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy
  • Pożyczka na Rozwój - oprocentowanie pożyczki - uzależnione od kwoty pożyczki:

   • dla pożyczek do 100 tys. zł– oprocentowanie pożyczki – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy.
   • dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki na poziomie rynkowym, możliwość obniżenia, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. zł pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy.

   Przedsięwzięcia realizowane przez PES w ramach Projektu mogą być współfinansowane lub finansowane w całości, przy uwzględnieniu warunków ich udzielania, ze środków własnych PF i w takim przypadku oprocentowanie pożyczki może również być preferencyjne. Szczegóły w tym zakresie dostępne są bezpośrednio u PF.     

   

  7. Przykładowe wyliczenie oprocentowania pożyczki

  Utworzone/nowe miejsce pracy oznacza stanowisko pracy utworzone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy pożyczki na podstawie umowy o pracę w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu; miejsce pracy powinno być utrzymane przez okres co najmniej 6 miesięcy

  Przykładowe obniżenie oprocentowania z tytułu utworzenia miejsc/a pracy następuje zgodnie ze wzorem:

  Maksymalne oprocentowanie pożyczki = R - (100 000/P)*MP *(R-SRW)

  gdzie:

  R – rynkowe oprocentowanie pożyczki
  P – wartość pożyczki
  MP – liczba miejsc pracy
  SRW – stopa redyskonta weksli NBP

  np. przy pożyczce o wartości 300 tys. zł, gdy utworzone zostaną 2 miejsca pracy, a oprocentowanie rynkowe wynosi np. 8%, przykładowe obniżone oprocentowanie pożyczki wyniesie: 3,83%

  8. Jak ubiegać się o wsparcie w ramach Programu?

  Aby skorzystać z pożyczki oferowanej w ramach Projektu, należy zgłosić się do właściwego, tj. działającego na danym obszarze Pośrednika Finansowego  i złożyć wniosek.

  Adresy i kontakty do Pośredników  Finansowych oraz szczegółowe informacje na temat Projektu dostępne są na stronie:

  https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/ekonomia-spoleczna/ 

  9. Czy można łączyć pożyczkę w ramach Programu ze środkami z innych funduszy publicznych?

  Pożyczki  w ramach Programu nie mogą być łączone ze środkami pochodzącymi z innych funduszy publicznych, w tym funduszy unijnych.

  10. Czy pożyczkobiorca obciążany jest kosztem prowizji dla pośredników finansowych, którzy udzielają pożyczek?

  Pożyczkobiorcy nie są obciążani kosztem prowizji związanych z udzieleniem pożyczki.

 • Aktualności
  20.12.2017

  Bank Gospodarstwa Krajowego zawarł umowy o współpracy z dwoma największymi zrzeszeniami banków spółdzielczych - Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB Bankiem S.A. Będą one udzielać podmiotom ekonomii społecznej (PES) kredytów i pożyczek, zabezpieczonych z powołanego w BGK Funduszu Gwarancyjnego dla PES. Dzięki podpisanym umowom podmioty prowadzące działalność społeczną będą miały ułatwiony dostęp do finansowania komercyjnego. Maksymalna kwota udzielonej gwarancji dla jednego podmiotu może wynieść nawet 500 tys. zł.

  Podmioty ekonomii społecznej to organizacje realizujące cele społeczne. W swojej działalności kierują się przede wszystkim dobrem społeczeństwa. Wśród nich znajdują się m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie (socjalne, pracy, inwalidów i niewidomych), ale również spółki prawa handlowego, prowadzące działalność non-for-profit. Dzięki porozumieniu BGK i zrzeszeń banków spółdzielczych, podmioty ekonomii społecznej (PES) będą mogły korzystać z kredytów dostępnych w bankach spółdzielczych zabezpieczanych gwarancją z BGK. Łączna wartość tych kredytów może wynieść nawet 25 mln zł, a jeśli instrument gwarancyjny cieszyć się będzie zainteresowaniem wśród przedsiębiorców społecznych, brane jest pod uwagę zwiększenie środków na ten cel.   

  - Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej przez BGK jest elementem realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Banki spółdzielcze są naturalnym partnerem dla przedsiębiorstw społecznych nie tylko z uwagi na charakter ich działalności, ale także z powodu doskonałej znajomości społeczności lokalnych, w których działają – podkreśla Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu BGK.

  - Banki spółdzielcze czują się współodpowiedzialne za rozwój regionu, w którym działają. Kierują się nie tylko kryterium zysku, ale także społecznym znaczeniem projektów, w których uczestniczą. To wynika z naszych spółdzielczych wartości. Wspieramy więc nie tylko podmioty gospodarcze, ale także organizacje i inicjatywy przyczyniające się do cywilizacyjnego awansu lokalnych społeczności - dodaje Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

  - Partnerstwo w zakresie wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej w pełni wpisuje się w misję działania i wartości Banków Spółdzielczych SGB. Program może przyczynić się do rozwoju instytucji kierujących się przede wszystkim dobrem społecznym i bardzo często skupiających się na działaniach skierowanych do lokalnych społeczności. To kolejna inicjatywa podejmowana we współpracy z BGK z wykorzystaniem Funduszy Europejskich – mówi Ziemowit Stempin, Wiceprezes Zarządu SGB Bank SA.


  Fundusze na start lub rozwój

  Kredyty objęte gwarancją BGK udzielane będą podmiotom ekonomii społecznej przez banki zrzeszające (BPS S.A. i SGB Bank S.A.) oraz zrzeszone w nich banki spółdzielcze. Ze wsparcia oferowanego w programie finansowanym z krajowych środków publicznych udostępnianych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skorzystać mogą podmioty ekonomii społecznej z całego kraju.

  Gwarancje stanowić też będą uzupełnienie oferty preferencyjnego finansowania dla PES w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, które oferują instytucje finansowe wybrane przez BGK w przetargu, tj. Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. - Dzięki gwarancjom do PES trafi strumień środków finansowych ze źródeł innych niż fundusze europejskie. Przyczyni się to do stworzenia stałego źródła finansowania dla tego sektora, a tym samym do wzmocnienia pozycji rynkowej sektora ekonomii społecznej – mówi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży. 

   

  Pieniądze na wyciągnięcie ręki

  Wniosek o udzielenie gwarancji PES będzie składał w banku, w którym ubiega się o kredyt/pożyczkę. Do uzyskania wsparcia uprawnione są mikro, małe i średnie podmioty ekonomii społecznej, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające zdolność kredytową, czyli możliwość spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. Zobowiązanie zabezpieczone gwarancją BGK może zostać zaciągnięte zarówno na bieżącą, jak również na rozwojową lub inwestycyjną działalność PES.

  Warunki, na których udzielane są gwarancje BGK są bardzo atrakcyjne. Wysokość pojedynczej gwarancji może sięgać nawet 500 tys. złotych. Nie może ona jednak obejmować kwoty przekraczającej 80 proc. kwoty kredytu lub pożyczki (bez odsetek i innych kosztów związanych z kredytem/pożyczką). Gwarancje mogą być udzielane na czas nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o 3 miesiące, wynoszący maksymalnie 102 miesiące dla gwarancji zabezpieczających kredyty obrotowe (na bieżącą działalność PES) oraz maksymalnie 123 miesiące w przypadku gwarancji do kredytów inwestycyjnych. Jednorazowo płatna prowizja za udzielenie gwarancji wynosi jedynie 0,5 proc. kwoty gwarancji.

   
  26.09.2017

  21 września 2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Bliżej Funduszy Europejskich” poświęcona projektom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Konferencja inaugurowała cykl piętnastu spotkań regionalnych poświęconych Funduszom Europejskim, które zostaną zorganizowane przez MRPiPS w ciągu najbliższych miesięcy.

  W konferencji wzięli udział przedstawiciele podmiotów realizujących projekty, potencjalni beneficjenci, jak również przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce.

  Podczas sesji tematycznej odpowiadającej wsparciu podmiotów ekonomii społecznej (PES), BGK miał przyjemność zaprezentować stan wdrażania projektu pozakonkursowego pt. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i reporęczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej”, realizowanego w ramach Działania 2.9 PO WER. W ramach projektu, wybrani przez BGK pośrednicy finansowi udzielają PES preferencyjnych pożyczek. Od marca do końca sierpnia br., pośrednicy udzielili PES już 127 pożyczek na kwotę 14,14 mln zł, stanowiącą 44% środków udostępnionych na realizację przedsięwzięć rozwojowych. W ramach tych inwestycji podmioty ekonomii społecznej zadeklarowały utworzenie 189 miejsc pracy. W 2018 r.  BGK powierzy Pośrednikom kolejne transze środków, które pozwolą na przekazanie beneficjentom kapitału pożyczkowego opiewającego na kwotę ok. 100 mln zł.

  O korzyściach osiągniętych dzięki wsparciu zwrotnemu uzyskanemu zarówno w obecnej perspektywie finansowej, jak również w ramach pilotażu pożyczek realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, opowiadali zaproszeni do udziału w panelu dyskusyjnym pożyczkobiorcy: Bialska Spółdzielnia Socjalna „Progres” oraz Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „ARTE”.

   
  5.04.2017

  4 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja otwierająca program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oferujący kompleksowe wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych. Dzięki wykorzystaniu tych środków, wsparcie uzyska minimum 2 030 PES i powstanie co najmniej 1250 miejsc pracy w obszarze ekonomii społecznej.

  W trakcie konferencji przedstawione zostały instrumenty finansowe oferowane w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej, realizowanego przez BGK w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, jak również perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, przy uwzględnieniu roli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

  Zasady udzielania pożyczek w poszczególnych makroregionach zostały szczegółowo omówione przez Pośredników Finansowych, wybranych przez BGK do pełnienia tej roli w ramach przetargu nieograniczonego.

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami prezentowanymi podczas konferencji.