A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

System przepływu środków europejskich

pdf
 • Aktualności

  Uprzejmie informujemy, że rachunki bankowe Ministra Finansów dedykowane obsłudze zleceń płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywaniu zwrotów środków mają następujące numery:

  • 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003 - Perspektywa Finansowa 2007-2013,
  • 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 - Perspektywa Finansowa 2014-2020.

  W przypadku konieczności dokonania zwrotu środków europejskich na rachunki bankowe Ministra Finansów wskazane powyżej oraz w zakładce Rachunki Bankowe, uprzejmie prosimy o podawanie w tytule przelewu następujących informacji: nr projektu; w przypadku zwrotu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 207 uofp- numer decyzji; kwota otrzymanej z BGK płatności, której dotyczy zwrot i data otrzymania z BGK płatności, której dotyczy zwrot lub numer zlecenia płatności; informacja czy zwrot stanowi: należność główna, odsetki, inne (np. przychody, kary umowne, itp.); klasyfikacja budżetowa zwracanej kwoty (rozdział, paragraf) - (TYLKO W PRZYPADKU JEŻELI JEST ZNANA).

  Jeżeli zwrot środków dotyczy zleceń płatności, wystawionych w ramach różnych Dysponentów części budżetowych, konieczne jest wykonanie takiego zwrotu w oddzielnych kwotach, przyporządkowanych do właściwego Dysponenta części budżetowej.

  14.09.2020 r.

  Wypłacone środki europejskie

  Do 10 września 2020 r. (włącznie) w ramach środków europejskich Bank Gospodarstwa Krajowego wypłacił:

  • PLN 274 567 191 237,67 w ramach Perspektywy Finansowej 2007-2013;
  • PLN 180 805 002 860,43 w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.
  28.10.2019 r.

  Szanowni Państwo,

  W celu umożliwienia instytucjom będącym państwowymi jednostkami budżetowymi, dokonywanie zapłaty faktur z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności poprzez portal komunikacyjny BGK-ZLECENIA, proponuje się, tymczasowo, możliwość realizacji tych czynności z wykorzystaniem rachunków pomocniczych, o których mowa w §14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz.U. z 2018 r,. poz. 2225).

  13.12.2019 r.

  Prezentacja podsumowująca realizację wypłat

  Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą dotychczasową realizację wypłat środków europejskich.

  17.12.2018 r.

  NOWY REGULAMIN BGK-ZLECENIA

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że od dnia 31 grudnia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w regulaminie  "Usługi portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA dla instytucji składających zlecenia płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania oraz dla dysponentów w zakresie przekazywania informacji o zleceniach płatności ze środków europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego" w zakresie:

  1. dostosowania do przepisów:

  a) Nowelizacji Ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, w szczególności:
  • poprzez skrócenie terminów rozpatrywania reklamacji transakcji płatniczej;

  b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
  w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

  2. zmian porządkowych o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym i organizacyjnym.

  Zgodnie z postanowieniami Regulaminu podmioty korzystające z usług portalu komunikacyjnego BGK-ZLECENIA  są uprawnione do złożenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o planowanych przez Bank zmianach Regulaminu, pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, w przypadku braku ich akceptacji, wraz z wypowiedzeniem umowy, na podstawie której korzystają z tego portalu . Niezłożenie sprzeciwu wraz z wypowiedzeniem odpowiedniej umowy w powyższym terminie oznacza  wyrażenie zgody na  zmiany Regulaminu.

   

  W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z wprowadzanymi zmianami pracownicy Infolinii BGK  oraz Regionów BGK są do Państwa dyspozycji.

 • Informacje o systemie

  Stworzony w BGK portal komunikacyjny BGK - ZLECENIA jest narzędziem informatycznym służącym do szybkiego i jednocześnie bezpiecznego tworzenia oraz przekazywania zleceń płatności. System nie powoduje żadnych dodatkowych obowiązków po stronie beneficjenta, nie musi on np. otwierać nowego rachunku bankowego, dostarczać dodatkowych dokumentów, ani ponosić dodatkowych kosztów.

  Płatności dokonywane są na podstawie zleceń przesyłanych do Banku w formie elektronicznej przez instytucje, które zawarły umowy z beneficjentami oraz, w niektórych przypadkach, bezpośrednio przez uprawnionych beneficjentów (państwowe jednostki budżetowe). Jest to łącznie ponad 500 instytucji z całego kraju.

  Składanie zleceń płatności w formie elektronicznej ma przyspieszyć otrzymywanie środków przez beneficjentów. Płatności na rzecz beneficjentów od początku 2010 r. dokonywane są cyklicznie - zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Finansów terminarzem. Środki przelewane są na konta beneficjentów średnio 4 razy w ciągu miesiąca, zatem już w kilka lub maksymalnie kilkanaście dni po pozytywnym zweryfikowaniu przez wspomniane instytucje wniosku beneficjenta o płatność lub zaliczkę, beneficjent / podmiot upoważniony przez beneficjenta lub wykonawca otrzyma środki UE (a w odpowiednich przypadkach również środki współfinansowania krajowego) na swój rachunek.

  BGK prowadzi także obsługę wypłat na współfinansowanie w części krajowej, w ramach umów zawartych z niektórymi dysponentami części budżetowych.

  Od lutego 2015 r. Bank udostępnił odrębne środowisko w systemie do obsługi płatności w ramach Perspektywy Finansowej na lata 2014 – 2020. Zasady składania zleceń płatności w portalu komunikacyjnym BGK - ZLECENIA nie uległy zmianie.

  Terminy płatności
  Rachunki bankowe

  Rachunki bankowe Ministra Finansów do obsługi płatności i przekazywania zwrotów środków europejskich

  Uprzejmie informujemy, że rachunki bankowe Ministra Finansów dedykowane obsłudze zleceń płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywaniu zwrotów środków mają następujące numery:

  • 77 1130 0007 0020 0660 2620 0003 - Perspektywa Finansowa 2007-2013,
  • 82 1130 0007 0020 0660 2620 0010 - Perspektywa Finansowa 2014-2020.

  Przekazywanie odsetek, kar umownych oraz innych przychodów

  W związku ze zdarzającymi się przypadkami zwrotu odsetek i kar umownych na ww. rachunki płatności prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego, przypominamy o konieczności przestrzegania następujących postanowień*:  

  • odsetki beneficjent jest obowiązany przekazywać na rachunek instytucji, z którą podpisał umowę o dofinansowanie projektu, która wydała decyzję o jego dofinansowaniu lub która jest upoważniona do wystawiania na jego rzecz zleceń płatności, a następnie instytucja ta na rachunek właściwego dla tej instytucji dysponenta części budżetowej, który przekaże je dalej na centralny rachunek bieżący budżetu państwa;  
  • w przypadku, gdy instytucja jest państwową jednostką budżetową nie przekazuje przekazanych odsetek na rachunek dysponenta, lecz bezpośrednio na centralny rachunek bieżący budżetu państwa;
  • wyżej wskazane zasady stosuje się również do zwrotu środków z tytułu kar umownych, opłat rezygnacyjnych, wadiów oraz pozostałych dochodów lub przychodów powstałych w związku z realizacją projektu, z tym że w przypadku, gdy beneficjent jest państwową jednostką budżetową, przekazuje je bezpośrednio na centralny rachunek bieżący budżetu państwa;
  • odstępstwo od poprzedniej zasady zachodzi, gdy zgodnie z zasadami wdrażania danego programu operacyjnego kary umowne i inne tego typu należności pomniejszają kwotę wydatków kwalifikowanych; wówczas środki te w części dotyczącej finansowania z budżetu środków europejskich są przekazywane na rachunek płatności.

  Środki te należy umieszczać po stronie dochodowej z czwartą cyfrą paragrafu „9"** i analogicznie po stronie wydatkowej.


  * Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 298, poz. 1768),

  ** Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 296, poz. 1758)

 • Informacje techniczne

  Z portalem komunikacyjnym BGK ZLECENIA można połączyć się za pośrednictwem internetu w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

  Do poprawnej obsługi Portalu zalecane jest korzystanie z następujących rodzajów przeglądarek internetowych***:

  • MS Internet Explorer - w wersji 7.0 lub wyższej,
  • Mozilla Firefox - w wersji 3 lub wyższej,
  • Opera - w wersji 11 lub wyższej,
  • Chrome - w wersji 12 lub wyższej,
  • Safari - w wersji 4 lub wyższej.

  *** Stosowanie innych przeglądarek lub niższych wersji, może generować błędy podczas obsługi Portalu.

  Bezpieczeństwo

  System BGK ZLECENIA zapewnia bezpieczeństwo transakcji i poufność danych dzięki wykorzystaniu w systemie nowoczesnych zabezpieczeń takich jak:

  • login użytkownika,
  • Hasło dostępu,
  • karta mikroprocesorowa,
  • szyfrowanie Transport Layer Security.

  Wszystkich Użytkowników korzystających z portalu komunikacyjnego BGK - ZLECENIA zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa w Internecie.

  Konfiguracja sprzętowa

  Do pełnego wykorzystania możliwości portalu komunikacyjnego BGK ZLECENIA wymagane są:

  • komputer wyposażony w:
   • system Microsoft Windows XP z SP2 lub nowszy produkt z rodziny Microsoft,
   • procesor – min. 800 Mhz,
   • pamięć operacyjną RAM - min. 512 MB,
   • rozdzielczość ekranu - 1024x768 lub większą,
   • wolne miejsce na dysku twardym – nie mniej niż 200 MB,
  • przeglądarka MS Internet Explorer 7.0 (lub nowsza) z zainstalowaną maszyną wirtualną Java Virtual Machine firmy Sun w wersji 1.4.2_x lub wyższej (uruchamianie apletów),
  • połączenie z siecią Internet o minimalnej przepustowości na poziomie 256 kbit/s,
  • możliwość zainstalowania czytnika kart dostarczanego Klientowi przez Bank (czytnik GEM PCTwin wykorzystujący port USB),
  • sterowniki do czytnika przekazane przez Bank,  
  • siła szyfrowania przeglądarki internetowej - 128 bitowa,
  • konfiguracja przeglądarki zezwalająca na obsługę cookie (tymczasowego) i uruchamianie apletów,
  • ustawienie protokołu szyfrowania w przeglądarce internetowej na TLS (Transport Layer Security).

  Bank Gospodarstwa Krajowego zaleca wykorzystywanie Java Runtime Environment w wersji 7u67 32bit lub 8u25 32bit.

  Dokumentacja i sterowniki

  Pliki dokumentacji

  Sterowniki

  Regulaminy i wzory dokumentów
 • Płatności dodatkowe (instrukcja)