A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Inwestycje dla Polski

pdf
 • O programie

  Celem jest zapewnienie utrzymania w gospodarce obecnej dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne o wydłużonym horyzoncie czasu, przy jednoczesnym wykorzystaniu długoterminowego finansowania oraz zaangażowania kapitałowego.

  Program ten w szczególności koncentruje się na stworzeniu warunków dla długoterminowego finansowania rentownych projektów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury:  

  • energetycznej (dystrybucja i wytwarzanie),
  • gazowej (sieć przesyłowa, wydobycie i magazyny),
  • zagospodarowania złóż węglowodorowych (w tym gazu z łupków),
  • transportowej,
  • samorządowej (utylizacja odpadów, komunikacja),
  • przemysłowej oraz
  • telekomunikacyjnej.

  Program zorientowany jest na przedsięwzięcia rozwojowe, kluczowe z punktu widzenia gospodarki narodowej oraz strategicznych interesów Państwa.

  Adresatami Programu są podmioty prywatne, spółki z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa, instytucje publiczne, samorządy oraz inwestorzy zagraniczni zainteresowani realizacją inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

  Program nie przewiduje preferencyjnych warunków finansowania przedsiębiorców.

 • Szczegóły
  Finansowanie programu

  Program jest oparty na dwóch filarach: Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie finansowania dłużnego i działalności gwarancyjnej oraz Polskim Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) w zakresie finansowania kapitałowego.

  Zalety programu
  • Program pozwala wykorzystać prywatyzację, jako źródło kapitału na nowe inwestycje realizowane z myślą o przyszłych pokoleniach.
  • Uruchamiając Program BGK nadrabia zaległości Polski wobec innych krajów gdzie istnieją podobne instytucje jak KfW w Niemczech, CDC i CDP we Francji czy ALMI w Szwecji.
  • To rozwiązanie, które ma takie same narzędzia wsparcia jak EBOiR, czyli wsparcie kapitałowe i finansowanie dłużne z tą zaletą, że zostało ono rozdzielone na dwa podmioty aby móc podejmować niezależne decyzje inwestycyjne.
  • Program zakłada uzyskanie efektu mnożnika, gdzie jedna złotówka wydana z zasobów Skarbu Państwa przyniesie przełożenie na kilkanaście złotych inwestycji.
  • To rozwiązanie, które pozwala na wspólne inwestycje sektora prywatnego i publicznego prowadzone w pełni na zasadach rynkowych.
  • Program trafia w lukę rynkową, wynikającą z trudności pozyskania finansowania długoterminowego, które BGK jest w stanie zapewnić oraz ze szczupłości krajowych zasobów kapitału, którą w części uzupełnić może PFR.
  • Program spotkał się z dużym zainteresowaniem biznesu, administracji w tym administracji samorządowej.
  Rola BGK
  • Udział Banku Gospodarstwa Krajowego, jako instytucji aktywnie wspierającej realizację polityki rządu, w programie ma na celu przede wszystkim zwiększenie możliwości realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce poprzez m.in. aktywizację kapitału i komercyjnych źródeł finansowania (w tym aktywizacja udziału banków komercyjnych w finansowaniu projektów w ramach konsorcjów), odpowiednie ukształtowanie profilu ryzyka, oraz optymalizację poziomu nakładów na realizację takich inwestycji.
  • Oferta BGK uzupełnia obecną ofertę instytucji finansowych na rynku polskim. Podstawowe formy finansowania dłużnego przez BGK w ramach programu to kredyty i gwarancje (w tym gwarancje projektowe), oraz organizacja i gwarantowanie nabycia obligacji. Bank może refinansować już sfinansowane duże projekty inwestycyjne.
  • W przypadku emisji obligacji rynkowych BGK uczestniczy w tego typu finansowaniu tylko wspólnie z podmiotami komercyjnymi (banki, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne), a w przypadku finansowania bilateralnego oferta BGK stanowi wypełnienie luki rynkowej w stosunku do finansowania oferowanego przez podmioty (dłuższy okres finansowania).
  • Istotny wzrost funduszy własnych banku, przekładający się na zwiększenie wartości limitu koncentracji zaangażowania na jedną transakcję do kwoty ok. 1,5 mld PLN, pozwolił na intensyfikację działań w zakresie zwiększenia zaangażowania banku w sektory o wysokiej kapitałochłonności oraz o znaczeniu strategicznym dla kraju.
  • Zespół realizujący działania w ramach przyjętego programu składa się z profesjonalistów mających doświadczenie w analizie, strukturyzacji i organizacji finansowania projektów inwestycyjnych (również w konsorcjach z innymi bankami) łącząc wiedzę i doświadczenie stanowi centrum kompetencji banku dedykowane do oceny projektów inwestycyjnych, w tym project i structured finance, zarówno podmiotów sektora publicznego, jak i prywatnego.
  • Na bieżąco monitorowany jest rynek w zakresie zarówno obecnych, jak i potencjalnych potrzeb inwestycyjnych w obszarze infrastruktury, jak również sytuacji na rynku finansowania dłużnego, przywiązując w szczególności uwagę do takich sektorów jak transport, energetyka, utylizacja odpadów. Na bieżąco analizowany jest również rynek partnerstwa publiczno-prywatnego.
  • BGK prowadzi swoją działalność na zasadach rynkowych stosując komercyjne warunki udzielania kredytów. Bank podlega pod Prawo bankowe.