A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Konsolidacja finansów publicznych

pdf

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie Bank Gospodarstwa Krajowego wykonuje czynności związane z przyjmowaniem wolnych środków przekazywanych Ministrowi Finansów przez niektóre jednostki sektora finansów publicznych oraz podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych a zaliczane do sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w depozyt lub zarządzanie oraz ich zwrotem.

  • Podstawowe informacje

    Oprocentowanie depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe jest dostępne w serwisie bankowości elektronicznej bgk24, w module "Konsolidacja FP" w opcji "Lista depozytów" w dniu utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe.   

    Dokumentami regulującymi wysokość oprocentowania są:  

    • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie,
    • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
    • Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie zmiany wysokości mnożnika dla oprocentowania środków jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych w depozyt lub w zarządzanie przez Ministra Finansów.  

    Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 31 sierpnia 2017 r.

    Minister Finansów ustala, że od dnia 1 września 2017 r. wysokość mnożnika, o którym mowa w art. 78e ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, wynosi 0,90.

    Instrukcje i pliki do pobrania
  • Pytania i odpowiedzi
    Terminy składania dyspozycji

    Jednostka/dysponent składa dyspozycję utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe w dni robocze do godz. 14:00 nie później niż na dwa dni robocze przed datą utworzenia depozytu.

    Przykład:

    Jednostka A chce założyć depozyt u Ministra Finansów na kwotę 100 000,00 PLN na okres 7 dni od dnia 14 do 20 stycznia 2019 r. W tym celu jednostka:

    1. Składa w dniu 10 stycznia 2019 r. dyspozycję za pośrednictwem BGK24 ( moduł "Konsolidacja FP" w opcji dyspozycja utworzenia depozytu terminowego/ przekazanie środków w zarządzanie terminowe), określając:

    • datę realizacji dyspozycji czyli datę utworzenia depozytu na dzień 14 stycznia 2019 r.
    • datę zakończenia depozytu na dzień 20 stycznia 2019 r.

    Zdefiniowane daty nie mogą przypadać na dzień wolny.

    2. Akceptuje dyspozycję (osoby upoważnione zgodnie z kartą wzorów podpisów),

    3. Przesyła dyspozycję do realizacji do BGK do godz. 14:00.

     

    Po godzinie 14:00 system nie pozwoli złożyć dyspozycji z datą utworzenia depozytu w dniu 14 stycznia 2019 r.

    W celu realizacji dyspozycji jednostka A musi zapewnić wystarczające środki na swoim rachunku w dniu 14 stycznia 2019 r. do godziny 10:00. W bgk24, na "liście dyspozycji", dyspozycja będzie miała status „zrealizowane” i jednocześnie na "liście depozytów" depozyt będzie w statusie „aktywny”. W sytuacji kiedy  dyspozycja nie zostanie zrealizowana/ depozyt nie zostanie utworzony, dyspozycja utworzenia depozytu będzie miała  status „odrzucona”.

    Szczegółowe informacje dotyczące dyspozycji utworzenia depozytu terminowego/przekazanie środków w zarządzanie terminowe znajdują się w instrukcji bgk24.

    Godziny składania zleceń

    Szczegółowe zasady przyjmowania i realizacji przez BGK zleceń płatniczych w złotych na krajowym rynku międzybankowym określa „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego".