A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Konsolidacja finansów publicznych

pdf

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia2014 roku w sprawie wolnych środków niektórych jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych przez Ministra Finansów w depozyt lub zarządzanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1864) Bank Gospodarstwa Krajowego wykonuje czynności związane z przyjmowaniem wolnych środków przekazywanych Ministrowi Finansów przez niektóre jednostki sektora finansów publicznych w depozyt lub zarządzanie oraz ich zwrotem.

 • Podstawowe informacje

  Oprocentowanie depozytów terminowych/ środków przekazanych w zarządzanie jest dostępne w serwisie BGK@24Biznes w module "Konsolidacja FP - Depozyty" w opcji "Lista depozytów" w dniu utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe.

  Dokumentami regulującymi wysokość oprocentowania są:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11.12.2014 r. w sprawie zasady oprocentowania depozytów terminowych/środków przekazanych w zarządzanie terminowe [pobierz] oraz
  • Komunikaty Ministerstwa Finansów w sprawie zmiany wysokości mnożnika dla oprocentowania środków jednostek sektora finansów publicznych przyjmowanych w depozyt lub w zarządzanie przez Ministra Finansów.

  Komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 31.08.2017

  Minister Rozwoju i Finansów ustala, że od dnia 1 września 2017 r. wysokość mnożnika, o którym mowa w art. 78e ust. 1 pkt 2 w/w ustawy, wynosi 0,90.

  Instrukcje i pliki do pobrania
 • Pytania i odpowiedzi
  Terminy składania dyspozycji

  Jednostka/dysponent składa dyspozycję utworzenia depozytu terminowego/przekazania środków w zarządzanie terminowe w dni robocze do godz. 14:00 nie później niż na dwa dni robocze przed datą utworzenia depozytu.

  Przykład:

  Jednostka A chce założyć depozyt u Ministra Finansów na kwotę 100 000,00 PLN na okres 7 dni od dnia 9 do 16 maja 2011 r. W tym celu jednostka:

  1. Składa w dniu 5 maja 2011 r. dyspozycję za pośrednictwem BGK@24Biznes (formatka przelew środków na depozyt/oddanie środków w zarządzanie) określając:

  • datę realizacji dyspozycji czyli datę utworzenia depozytu na dzień 9 maja 2011 r.
  • datę zakończenia depozytu na dzień 16 maja 2011 r.

  Zdefiniowane daty nie mogą przypadać na dzień wolny.

  2. Akceptuje dyspozycję (jedna lub dwie osoby upoważnione zgodnie z kartą wzorów podpisów),

  3. Przesyła dyspozycję do realizacji do BGK do godz. 14:00.

   

  Po godzinie 14:00 system nie pozwoli złożyć dyspozycji z datą utworzenia depozytu w dniu 9 maja 2011 r. - w takim przypadku depozyt może być utworzony od dnia następnego czyli 10 maja 2011 r.

  W celu realizacji dyspozycji jednostka A musi zapewnić wystarczające środki na swoim rachunku w dniu 9 maja 2011 r. do godziny 10:00. Wówczas w BGK@24Biznes dyspozycja będzie mieć status „zrealizowane” na liście dyspozycji i jednocześnie na liście depozytów status „aktywny”. W przeciwnym razie depozyt nie zostanie utworzony, a dyspozycja utworzenia depozytu będzie mieć status „odrzucona” na liście dyspozycji w systemie BGK@24Biznes.

  Sprawdzanie wysokości oprocentowania utworzonego depozytu

  Oprocentowanie utworzonego depozytu jest widoczne na liście depozytów w BGK@24Biznes w dniu utworzenia depozytu.

  Godziny składania zleceń

  Zlecenia płatnicze krajowe w złotych do realizacji za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. (system ELIXIR) lub w przypadku przelewów wysokokwotowych za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego (system SORBNET) BGK przyjmuje w dni robocze z uwzględnieniem godzin granicznych uzależnionych od specyfiki wymienionych systemów rozliczeniowych.

  Realizując zlecenie płatnicze w złotych, BGK doprowadzi do uznania rachunku banku odbiorcy kwotą polecenia przelewu najpóźniej do końca:

  • następnego dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank - w przypadku zleceń płatniczych złożonych w formie elektronicznej;
  • drugiego dnia roboczego po dniu otrzymania zlecenia płatniczego przez Bank - w przypadku zleceń płatniczych złożonych w formie papierowej (złożonych w oddziale).

  Zlecenie płatnicze, które wpłynie do Banku po godzinie granicznej określonej dla danego rodzaju zlecenia uznaje się, że zostało otrzymane przez Bank w następnym dniu roboczym.

  Szczegółowe zasady przyjmowania i realizacji przez BGK zleceń płatniczych w złotych na krajowym rynku międzybankowym określa „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w złotych podlegających konsolidacji finansów publicznych w Banku Gospodarstwa Krajowego