A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Krajowy Fundusz Drogowy (KFD)

pdf
 • O funduszu

  Krajowy Fundusz Drogowy utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.) funkcjonuje w strukturach Banku od 2004 r.

  Cel działania Funduszu

  Krajowy Fundusz Drogowy utworzono w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego budowy dróg krajowych oraz podniesienia efektywności wykorzystania środków publicznych poprzez wsparcie realizacji rządowego programu budowy dróg krajowych .

  Głównym zadaniem Funduszu jest gromadzenie środków finansowych i finansowanie budowy i przebudowy sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Środki Funduszu przeznacza się również na:

  • finansowanie budowy lub przebudowy drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych oraz na zakup urządzeń do ważenia pojazdów,
  • finansowanie potrzeb związanych z gromadzeniem danych o drogach publicznych i sporządzaniem informacji o sieci dróg publicznych, poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • finansowanie budowy i eksploatacji systemów poboru opłat za przejazdy pojazdów samochodowych (system elektroniczny i manualny poboru opłat),
  • płatności na rzecz spółek z tytułu realizacji przez nie obowiązków wynikających z umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady płatnej, w tym wynagrodzenie za dostępność autostrady,
  • finansowanie kosztów usług doradczych związanych z budową i przebudową dróg krajowych,
  • finansowanie kosztów utworzenia drogowej spółki specjalnego przeznaczenia i finansowanie przedsięwzięć drogowych powierzonych do realizacji drogowej spółce specjalnego przeznaczenia,
  • obsługę długu zaciągniętego przez BGK na rzecz Funduszu (spłatę kredytów wraz z odsetkami i innymi kosztami ich obsługi oraz pokrywanie kosztów emisji, odsetek i wykupu obligacji wyemitowanych przez BGK na rzecz Funduszu),
  • na mocy ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 891, z późn. zm.), spłatę przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad niezaspokojonych przez wykonawcę należności głównych przedsiębiorcy, który zawarł z wykonawcą umowę w związku z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane udzielonego przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, za zrealizowane i odebrane prace, które zostały wykonane na podstawie umowy z wykonawcą.

  Od 2009 r. rola Krajowego Funduszu Drogowego w procesie finansowania inwestycji drogowych znacząco wzrosła i obecnie środki zgromadzone w Funduszu są głównym źródłem finansowania budowy i przebudowy dróg krajowych w Polsce .

 • Szczegóły
  Źródła finansowania Funduszu

  Podstawowym źródłem zasilania Funduszu są wpływy w wysokości 80% z opłaty paliwowej uiszczanej od wprowadzanych na rynek krajowy paliw silnikowych i gazu, wykorzystywanych do napędu silników spalinowych, której obowiązek zapłaty ciąży na producentach i importerach paliw silnikowych.

  Istotne źródła zasilania KFD stanowią również:

  • środki z kredytów zaciągniętych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz KFD oraz wpływy z emisji obligacji przeprowadzonych przez BGK na rzecz KFD,
  • refundacje z budżetu środków europejskich (w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na infrastrukturę drogową),
  • wpływy z poboru opłat za przejazd po autostradach płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), po drogach ekspresowych i wybranych drogach krajowych pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej (system elektroniczny poboru opłat „viaTOLL"),
  • wpływy z poboru opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony (system manualny),
  • wpływy z opłat i kar określonych w ustawie o drogach publicznych i w ustawie – Prawo o ruchu drogowym oraz opłat określonych w Ustawie o transporcie drogowym,
  • wpływy z grzywien nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego za naruszenia przepisów ruchu drogowego ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących,
  • płatności dokonywane przez spółki, zgodnie z warunkami umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady, w tym opłaty za przejazd autostradą pobierane przez spółkę, jeżeli umowa tak stanowi,
  • wpływy przekazywane przez GDDKiA z tytułu: odpłatnego udostępniania nieruchomości nabytych na cele budowy dróg (Miejsca Obsługi Podróżnych), pobranych opłat za specyfikacje istotnych warunków zamówienia, zatrzymania wadium wraz z odsetkami, zatrzymania wraz z odsetkami zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kar umownych.
  Wydatkowanie środków

  Podstawę gospodarowania środkami KFD stanowią roczne plany finansowe Funduszu przygotowywane przez BGK i podlegające uzgodnieniu przez ministra właściwego ds. transportu i ministra właściwego ds. finansów publicznych w zakresie finansowym oraz zaopiniowaniu przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje drogowe realizowane w ramach programów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

  Wypłaty z Funduszu dokonywane są na podstawie wniosków, złożonych w formie elektronicznej przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub upoważnione przez niego osoby za pośrednictwem portalu komunikacyjnego BGK – ZLECENIA. Wypłaty dokonywane są z tytułu przygotowania i realizacji inwestycji w ramach sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad lub na rzecz spółek, które zawarły umowy na budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację odcinków płatnych autostrad: A1 Gdańsk – Toruń, A2 Świecko – Konin, A4 Katowice – Kraków.

  Rola Banku Gospodarstwa Krajowego

  BGK pełni rolę podmiotu prowadzącego Fundusz, co oznacza:

  • występowanie w imieniu Funduszu, który nie posiada osobowości prawnej, w stosunkach zewnętrznych (w tym: w procesie pozyskiwania na rzecz KFD finansowania z krajowych i zagranicznych rynków finansowych oraz w procesie pozyskiwania gwarancji Skarbu Państwa dla zobowiązań zaciąganych na rzecz KFD),
  • administrowanie rachunkami bankowymi KFD,
  • obsługę wpływów Funduszu oraz wypłat realizowanych ze środków KFD (w tym weryfikacja formalno – merytoryczna wniosków o wypłatę ze środków KFD),
  • obsługę zadłużenia zaciągniętego na rzecz KFD (w tym czynności związane z uruchamianiem środków i spłatą zadłużenia),
  • przygotowywanie i aktualizowanie rocznego planu finansowego KFD,
  • przygotowywanie okresowej sprawozdawczości z realizacji planu finansowego KFD,
  • przygotowywanie okresowej sprawozdawczości zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi, emisyjnymi i gwarancyjnymi oraz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • gospodarowanie środkami KFD, w tym utrzymywanie płynności finansowej KFD oraz lokowanie okresowo wolnych środków KFD,
  • udzielanie przejściowego finansowania ze środków własnych w przypadku niedoboru środków na rachunku KFD.