A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ)

pdf
 • Fundusz

  Podstawą prawną funkcjonowania Funduszu Żeglugi Śródlądowej jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

  Fundusz Żeglugi Śródlądowej ma na celu wsparcie armatorów, którzy wykonują działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej, polegającą na przewozie ładunków, wykonywaniu prac utrzymaniowo-modernizacyjnych na śródlądowych drogach wodnych lub przewozie pasażerów na statkach przeznaczonych lub używanych do przewozu więcej niż 12 pasażerów.

  Pomoc ta ma przyczynić się do poprawy ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, a także promować nowoczesny i efektywny śródlądowy transport wodny.

  Zadaniem Funduszu jest administrowanie środkami przeznaczonymi na:
  • kredyty preferencyjne na współfinansowanie zakupu, modernizacji lub remontu statku,
  • umorzenia części kredytów preferencyjnych,
  • refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statku.
  • Wypłaty na rzecz armatorów żeglugi śródlądowej realizowane są do wysokości środków ujętych w planie finansowym Funduszu na dany rok oraz w kolejności złożenia wniosków dotyczących poszczególnych instrumentów.
   Wsparcie finansowe ze środków FŻŚ stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach dotyczących pomocy udzielanej w ramach zasady de minimis.

 • Szczegóły
  Źródła finansowania Funduszu:
  • dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • odsetki z tytułu oprocentowania środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej oraz odsetki od lokat bankowych okresowo wolnych środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej,
  • przychody z inwestycji okresowo wolnych środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej,
  • odsetki od kredytów preferencyjnych udzielanych ze środków Funduszu Żeglugi Śródlądowej,
  • darowizny i zapisy,
  • wpływy z innych tytułów.
  Rola BGK

  BGK pełni rolę podmiotu prowadzącego Fundusz, co oznacza:

  • udzielanie kredytów preferencyjnych na podstawie złożonych przez armatorów wniosków, dokonywanie ich częściowych umorzeń, a także refinansowanie zakupu składnika wyposażenia statków (proces prowadzony zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa),
  • administrowanie udzielonymi kredytami,
  • obsługę innych wypłat realizowanych ze środków Funduszu,
  • przygotowywanie i aktualizowanie rocznego planu finansowego Funduszu,
  • sporządzanie okresowej sprawozdawczości z realizacji planu finansowego Funduszu oraz sprawozdawczości z udzielonej pomocy de minimis,
  • gospodarowanie środkami Funduszu, w tym utrzymywanie płynności finansowej oraz lokowanie okresowo wolnych środków Funduszu.
 • Dokumenty do pobrania
  Dokumenty do pobrania: