A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ)

pdf
 • O funduszu

  FUNDUSZ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy
  z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym (Dz. U. Nr 199, poz. 1672, z późn. zm.), funkcjonuje w strukturach banku od 2003 r.

  Celem Funduszu jest wspieranie śródlądowego transportu wodnego, które polega na dofinansowaniu modernizacji taboru żeglugowego i innych przedsięwzięć dotyczących restrukturyzacji sektora żeglugi śródlądowej, w tym przedsięwzięć mających na celu poprawę ochrony środowiska i bezpieczeństwa żeglugi. Ustawa przewiduje możliwość dokonywania wypłat ze środków FŻŚ na rzecz armatorów z następujących tytułów:

  • kredyty preferencyjne,
  • dopłaty do kredytów komercyjnych i ich umorzenia,
  • pożyczki oprocentowane i nieoprocentowane,
  • wypłaty za trwałe wyłączenie statków z eksploatacji (tzw. złomowanie).

  Aktualnie jedyną formą wsparcia dla armatorów ze środków FŻŚ są kredyty preferencyjne, których udzielenie stanowi pomoc de minimis, i dokonywane jest przez BGK z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r., str. 1).

  Bank Gospodarstwa Krajowego dokonuje wypłat ze środków Funduszu na podstawie planu finansowego na dany rok, opracowanego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw transportu.

 • Szczegóły
  Finansowanie Funduszu

  Źródła finansowania Funduszu przewidziane w ustawie o FŻŚ:

  • dotacje przekazywane z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej,
  • dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)
   w wysokości określonej w ustawie,
  • składki wnoszone przez armatorów,
  • przychody ze sprzedaży akcji i udziałów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego w celu dofinansowania Funduszu (dotychczas nie wystąpiły),
  • odsetki od lokat środków Funduszu w bankach,
  • przychody z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski;
  • darowizny i zapisy (dotychczas nie wystąpiły),
  • wpływy z pozostałych tytułów.
  Rola BGK

  BGK pełni rolę podmiotu prowadzącego Fundusz, co oznacza:

  • administrowanie rachunkami bankowymi FŻŚ,
  • udzielanie kredytów preferencyjnych na podstawie złożonych przez armatorów wniosków (proces kredytowy prowadzony zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku przy uwzględnieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa),
  • administrowanie udzielonymi kredytami,
  • obsługa wypłat realizowanych ze środków FŻŚ,
  • przygotowywanie i aktualizowanie rocznego planu finansowego FŻŚ;
  • sporządzanie okresowej sprawozdawczości z realizacji planu finansowego FŻŚ oraz sprawozdawczości z udzielonej pomocy de minimis;
  • gospodarowanie środkami FŻŚ, w tym utrzymywanie płynności finansowej FŻŚ oraz lokowanie okresowo wolnych środków FŻŚ.