Niepodległa | Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

pdf

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie budżetu gospodarstwa domowego.

 • O funduszu

  Środki Funduszu pochodzą z wpłat kredytodawców proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, zwrotów wsparcia oraz dochodów z tytułu inwestowania wolnych środków Funduszu.

  Podstawa prawna

  Fundusz działa na podstawie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, z dnia 9 października 2015 roku.

 • Warunki skorzystania z pomocy FWK
  Ogólne zasady i warunki przyznawania, wypłacania i zwrotu Wsparcia

  Wsparcie przyznaje się w oparciu o umowę zawieraną między kredytodawcą (tj. bankiem z którym zawarta jest umowa kredytowa) a kredytobiorcą.

  Wsparcie wypłacane będzie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy w wysokości równowartości rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 1 500 zł miesięcznie.

  Zwrot wsparcia przez kredytobiorcę następuje po upływie dwóch lat karencji, przez 8 kolejnych lat w równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.

  Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia kredytobiorcy mogą składać, począwszy od 19 lutego 2016 roku, w placówkach banków, które udzieliły kredytów mieszkaniowych.

  Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. Okres przekazywania wsparcia może być krótszy, jeżeli przed terminem 18 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a utrata pracy była jedynym warunkiem otrzymania wsparcia).

  Kwota wsparcia ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej płaconej przez kredytobiorcę, przy czym kwota wsparcia nie może być wyższa niż 1 500,00 zł. W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia.

  Warunki przyznania wsparcia

  Wsparcie może przyznane jeżeli spełniony jest jeden lub więcej z poniższych warunków:

  1) w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiada status bezrobotnego;

  2) kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 60% dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;

  3) miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:

  a) w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (aktualnie kwota ta wynosi 634,00 zł),

  b) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy i zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 tej ustawy (aktualnie kwota ta wynosi 514,00 zł).

   

  Przez dochód rozumie się, sumę miesięcznych przychodów bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o koszt uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, a także alimenty na rzecz innych osób.

  Do dochodu obliczonego w sposób przedstawiony powyżej nie wlicza się:

  1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
  2. zasiłku celowego;
  3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
  4. wartości świadczenia w naturze otrzymywanego w ramach pomocy społecznej;
  5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
  6. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. poz. 693);
  7. dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.


  W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, przez dochód rozumie się:

  1. przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
  2. w przypadku działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

   

   

  Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia

   Wsparcie nie może być przyznane:

  1. jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
  2. na spłatę kredytu mieszkaniowego, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie1;
  3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana;
  4. za okres, w którym kredytobiorcy przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
  5. jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca:
  6. a) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
   b) posiada inne spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków;
   c) jest najemcą innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

  1 Chyba że wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 17 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 18 miesięcy.


  Szczegółowe warunki przyznawania wsparcia znajdą Państwo w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

  Proces otrzymania wsparcia

  Warunkiem otrzymania wsparcia jest złożenie w banku kredytującym (tj. w banku z którym zawarta jest umowa kredytowa) wniosku o udzielenie wsparcia. Wnioski o przyznanie wsparcia można składać do 31 grudnia 2018 r.

  Wsparcie przyznawane jest wyłącznie za pośrednictwem banku kredytującego, tj. banku z którym zawarta jest umowa o kredyt.

  Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, kredytobiorca zawiera umowę o przyznanie wsparcia ze swoim bankiem kredytującym. Umowa zawierana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

  Przyznane wsparcie przekazywane jest przez Fundusz do banku kredytującego, który spłaca zobowiązanie kredytowe wnioskodawcy.

  Obowiązki kredytobiorcy

  Kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić kredytodawcę o:

  1.  zbyciu przedmiotu kredytowania;
  2.  zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia dotyczącej wysokiego obciążenia kosztami kredytu - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
  3.  podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
  4.  o utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;
  5. zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

  Zwrot wsparcia

  Po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia, kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia w ciągu 8 lat. Zwrot dokonywany jest w nieoprocentowanych ratach miesięcznych (o ile środki wsparcia zostały przyznane zgodnie z ustawą i nie doszło do przyznania wsparcia nienależnego). Kredytobiorca zostanie poinformowany przez BGK listownie o harmonogramie zwrotu wsparcia, kwotach rat oraz numeru rachunku do zwrotu wsparcia.

 • Informacje dla klientów BGK

  Szanowni Państwo,

  każdemu klientowi korzystającemu z usługi kredytu mieszkaniowego obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przysługuje prawo skorzystania ze wsparcia ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) [dotyczy to kredytów udzielonych bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego albo Bank Rozwoju Budownictwa, którego zorganizowana część przedsiębiorstwa została przejęta przez BGK w 2002 roku].

  Jeżeli po zapoznaniu się z ogólnymi zasadami i warunkami przyznawania, wypłacania i zwrotu Wsparcia z FWK uważają Państwo, że kwalifikują się do otrzymania wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego na mocy ustawy, prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku o udzielenie wsparcia. Ponadto, prosimy o przygotowanie dokumentów potwierdzających status osoby bezrobotnej albo wysokość osiąganego dochodu, wskazanych tutaj.

  Z uwagi na fakt, że BGK wycofał się z udzielania nowych kredytów osobom fizycznym, w celu zapewniania najwyższej jakości obsługi zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego i umówienia spotkania z pracownikiem banku. W przypadku ewentualnych wątpliwości dot. właściwej ścieżki postępowania zalecamy kontakt telefoniczny z BGK Linią lub kontakt z najbliższym oddziałem BGK – listę teleadresową oddziałów znajdą Państwo tutaj.

  W przypadku zakwalifikowania Państwa do otrzymania wsparcia, w celu skorzystania z pomocy będą Państwo zobowiązani do zawarcia z BGK „umowy o udzielenie wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego”.

  Wszystkie pozostałe zasady i warunki przyznawania, wypłacania i zwrotu Wsparcia są tożsame z określonymi w ustawie i opisanymi powyżej w przypadku pozostałych banków kredytujących.