Niepodległa | Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Fundusz pożyczek i kredytów studenckich (FPKS)

pdf
 • O funduszu

  Na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017, poz. 357) w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich.

  Środki tego Funduszu umożliwiają udzielanie studentom pomocy w formie niskooprocentowanych kredytów z dopłatami do oprocentowania. O kredyt można ubiegać się w jednym z 4 banków komercyjnych, które podpisały z BGK umowę o współpracy.

  Bank Gospodarstwa Krajowego nie udziela studentom bezpośrednio preferencyjnych kredytów natomiast wykorzystuje środki Funduszu na dopłaty do oprocentowania kredytów studenckich oraz na pokrywanie skutków finansowych umorzeń ich spłaty.

 • Szczegóły oferty
  Beneficjenci programu

  Kredyty studenckie mogą otrzymać studenci i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), którzy rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.

  Podstawą ubiegania się o kredyt są:

  • wniosek złożony w banku kredytującym wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny studenta,
  • zaświadczenie szkoły wyższej stwierdzające, że wnioskodawca jest studentem,
  • dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłat kredytu.


  Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie.

  Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, do dnia 31 grudnia każdego roku, określa maksymalną wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania pożyczki lub kredytu w następnym roku akademickim i zamieszcza informację o tej wysokości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

  Informację o tej kwocie można uzyskać w każdym z banków udzielających kredytów studenckich.

 • Warunki współpracy

  Tryb ubiegania się o kredyt studencki

  Wnioski o kredyt, według wzoru określonego przez bank, można składać od 15 lipca do 20 października każdego roku (student może złożyć tylko jeden wniosek), w dowolnym Oddziale jednego z Banków, które zawarły z BGK umowę o współpracy. Kredytów dofinansowanych ze środków FPiKS udzielają następujące banki: 

  1. Bank Pekao S.A.
  2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
  3. SGB-Bank S.A.
  4. PKO BP SA

  Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank kredytujący. Bank rozpatrujący wniosek o kredyt zobowiązany jest poinformować studenta, do dnia 20 listopada, czy przedstawione zabezpieczenie spłaty kredytu jest wystarczające. W przypadku, gdy przedstawione zabezpieczenie jest dla banku niewystarczające, dla wybranej przez studenta wysokości miesięcznej transzy kredytu, bank proponuje studentowi wybór niższej transzy. Student w terminie do dnia 25 listopada, informuje bank o wybranej wysokości miesięcznej raty pożyczki lub kredytu spośród wysokości, dla których ocena zabezpieczenia jest pozytywna. Student ma możliwość przeniesienia wniosku o udzielenie kredytu do innego banku w terminie do 30 listopada, w przypadku gdy ocena zabezpieczenia w banku pierwotnie rozpatrującym wniosek jest negatywna dla wszystkich wysokości miesięcznych transz kredytu.

  Poręczenia preferencyjnych kredytów studenckich

  Bank Gospodarstwa Krajowego w roku akademickim 2018/2019 poręcza kredyt studentom, których dochód na osobę w rodzinie - liczony zgodnie z rozporządzeniem MNiSW- nie przekroczy ustalonych kwot netto. Poręczenie wynosi:

  • 100% wykorzystanej kwoty kredytu bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem dla:

   • studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej - bez względu na dochód, nie przekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim
   • studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 500 zł; 

  • 90% wykorzystanej kwoty kredytu, bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2 000 zł.

  Od udzielonego poręczenia kredytu pobierana jest od Kredytobiorcy opłata prowizyjna w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej raty kredytu.

  Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

  Wypłata kredytu

  Kredyt studencki udzielany jest na okres studiów, nie dłuższy niż 6 lat oraz na okres studiów doktoranckich, nie dłuższy niż 4 lata. Bank wstrzymuje wypłatę transz kredytu w okresie urlopu udzielonego studentowi zgodnie z regulaminem studiów.

  Kredyt wypłacany jest w comiesięcznych transzach przez 10 miesięcy w roku. Uruchomienie wypłat następuje po podpisaniu umowy kredytu, za okres od 1 października.

  Wysokość miesięcznych transz kredytu wynosi od roku akademickiego 2016/2017 400 zł, 600 zł, 800 zł lub 1000 zł. W przypadku kredytów udzielanych z poręczeniem BGK wysokości transz kredytu mogą być takie same i zostają pomniejszone o opłatę prowizyjną w wysokości 1,5% poręczanej części wypłacanej miesięcznej transzy kredytu.

  Warunkiem kontynuowania wypłat transz kredytu jest przedstawienie w banku kredytującym, w terminie do dnia 31 marca i 31 października każdego roku, ważnej legitymacji studenckiej. Doktoranci są zobowiązani przedstawiać legitymację doktorancką w banku kredytującym do dnia 31 października każdego roku. W przypadku gdy student nie przedstawi w wymaganym terminie ważnej legitymacji, bank zaprzestaje wypłacania kolejnych transz kredytu. Wypłaty zostaną wznowione w miesiącu następującym po miesiącu, w którym student dostarczył do banku ważną legitymację.

  Spłata kredytu

  Spłata kredytu rozpoczyna się nie później, niż 2 lata po ukończeniu studiów.

  W przypadku przerwania studiów spłata kredytu następuje począwszy od następnego miesiąca po terminie, w którym kredytobiorca był zobowiązany przedstawić w banku ważną legitymację. Liczba rat spłaty kredytu wynosi dwukrotność liczby wypłaconych transz.

  W okresie studiów oraz w okresie karencji w spłacie odsetki od kredytu pokrywane są przez BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich. Kredytobiorca rozpoczyna spłatę odsetek wraz ze spłatą kredytu. Wysokość odsetek płaconych przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej weksli NBP.

  Umorzenie kredytu

  Bank kredytujący może dokonać umorzenia części pozostałej do spłaty kwoty kredytu (na dzień złożenia w banku wniosku o umorzenie) kredytobiorcy, który ukończył studia wśród najlepszych absolwentów uczelni. O wielkości umorzenia decyduje pozycja kredytobiorcy na liście najlepszych absolwentów studiów oraz studiów doktoranckich w danym roku akademickim. Istnieją trzy progi wysokości umorzenia:

  a) w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo studia doktoranckie w grupie 1% najlepszych absolwentów,

  b) w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5% najlepszych absolwentów,

  c) w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10% najlepszych absolwentów.

  O umorzenie kredytu studenckiego (załączając do wniosku odpowiednią dokumentację) student może również zwrócić się bezpośrednio do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań oraz trudnej sytuacji życiowej i materialnej.