A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusz Polskiej Nauki

pdf
 • O funduszu

  Fundusz Polskiej Nauki  (FPN, Fundusz) został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na  mocy ustawy z dnia z 4 kwietnia 2019 r. o wspieraniu działalności naukowej z Funduszu Polskiej Nauki (Dz. U. poz. 823).  

  Cel działania Funduszu

  Głównym zadaniem Funduszu jest finansowanie działalności naukowej, z wyłączeniem twórczości artystycznej, szczególnie ważnej dla realizacji strategii rozwoju kraju, służącej rozwojowi innowacyjnych produktów oraz wspieranie powstania i rozwoju innowacyjnych sposobów organizacji działań badawczo-rozwojowych.

  Działalność naukowa jest prowadzona przez wirtualny instytut badawczy (WIB), który stanowi formę organizacji pracy wyselekcjonowanych, konkurencyjnych na poziomie międzynarodowym zespołów badawczych, prowadzących działalność naukową o wysokim potencjale zastosowań społeczno-gospodarczych, pod kierunkiem lidera o uznanym dorobku naukowym, której celem jest komercjalizacja jej wyników.

  Obszarem działalności zespołów badawczych jest biotechnologia medyczna ze szczególnym uwzględnieniem prac w zakresie onkologii.  

   

  Fundusz ma także na celu zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, gdzie oprócz rozwiązań horyzontalnych, zwiększających innowacyjność gospodarki, wsparcie koncentrowane będzie na wybranych obszarach i technologiach, które mają istotne znaczenie dla gospodarki. 

   

  Utworzenie Funduszu stanowi jeden ze sposobów rozwiązania problemów niskiej komercjalizacji innowacyjności pomysłów. Finansowanie takie jest niezbędne dla prowadzenia badań i wdrażania ich wyników.

 • Szczegóły
  Źródła Finansowania Funduszu

  Środki finansowe zasilające Fundusz mogą pochodzić z następujących źródeł:

  1. dotacji celowych z budżetu państwa;

  2. odsetek od wolnych środków Funduszu przekazanych w depozyt;

  3. środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi;

  4. środków z kredytów lub pożyczek zaciągniętych na rzecz Funduszu przez BGK;

  5. wpływów z obligacji emitowanych na rzecz Funduszu przez BGK;

  6. pożyczek z budżetu państwa;

  7. darowizn i zapisów;

  8. wpływów z innych środków publicznych;

  9. wpływów z komercjalizacji wyników pracy zespołów badawczych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub know-how związanego z tymi wynikami;

  10. wpływów z innych tytułów.

  Wydatkowanie środków

  Podstawą gospodarowania środkami Funduszu są roczne plany finansowe opracowywane przez BGK w porozumieniu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym ds. finansów publicznych, które obejmują harmonogram wypłat oraz planowanych wpływów.  

  BGK realizuje wypłaty z Funduszu na podstawie wniosku złożonego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Wypłaty dokonywane są na rzecz podmiotu zarządzającego z tytułu finansowania badań naukowych prowadzonych przez WIB.

   

  Rola Banku Gospodarstwa Krajowego

  BGK pełni rolę podmiotu prowadzącego Fundusz i do jego zadań należy:

  1) wyodrębnianie w planie finansowym Banku planu finansowego Funduszu;

  2) realizacja planu finansowego Funduszu;

  3) dokonywanie wypłat na rzecz podmiotu zarządzającego;

  4) gromadzenie wpływów z komercjalizacji;

  5) lokowanie wolnych środków Funduszu;

  6) finansowanie przejściowe;

  7) zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisja obligacji na rzecz Funduszu;

  8) sporządzanie projektu planu finansowego Funduszu wraz z odrębnym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat na dany rok;

  9) składanie ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych sprawozdania z realizacji planu finansowego Funduszu.