A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 599 8888

Fundusz Dostępności

 • Ogłoszenie o naborze

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPEWNIAJĄCYCH LUB POPRAWIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, jako podmiot zarządzający środkami powierzonymi w ramach Funduszu Dostępności, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu zapewnienia lub poprawy dostępności w szczególności budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej.

  Łączna kwota środków z Funduszu Dostępności przeznaczona na pożyczki w 2019 r. wynosi  43 mln zł.

  Nabór wniosków realizowany jest w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

  Pożyczki udzielane są przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Wniosków, dostępne na stronie www.bgk.pl.

  Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/, należy składać w formie papierowej w Regionach, właściwych terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy.

  Wnioski mogą być dostarczane osobiście (w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00), bądź przesyłane pocztą na adres Regionu.

  Wnioski można składać od dnia 4 października 2019 r.

   

  Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

  Bank Gospodarstwa Krajowego

  Departament Programów Europejskich

  Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

  tel.: (+48 22) 599 88 88 lub 801 598 888

 • O projekcie

  W dniu 19 września 2019 r weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z którą utworzono nowy instrument finansowy, którego środki mogą być przeznaczane na zapewnienie lub poprawę dostępności, w tym w szczególności budynków użyteczności publicznej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków zamieszkania zbiorowego.

  BGK udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Inwestycje przyczynią się do zapewnienia osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON. Szczegóły na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

   

 • Dla kogo?

  Fundusz Dostępności dedykowany jest głównie do sektora publicznego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie całego kraju. Na wsparcie liczyć mogą również szkoły wyższe, jednostki naukowe oraz instytucje kultury.

  Z pożyczki mogą korzystać:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne;
  • spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego;
  • inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • szkoły wyższe;
  • jednostki naukowe;
  • instytucje kultury;
  • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.
 • Zakres finansowania

  Przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień.

  Warunki kwalifikowalności

  • wsparcie może być kierowane na realizację przedsięwzięć zgodnych ze standardami zdefiniowanymi w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
  • wsparcie może być kierowane na zamontowanie nowych dźwigów osobowych w budynkach
  • do finansowania nie kwalifikują się inwestycje fizycznie zakończone na moment składania wniosku;
  • w przypadku finansowania inwestycji rozpoczętych, do wydatkowania kwalifikują się udokumentowane wydatki nie starsze niż 12 m-cy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

  Parametry pożyczki

  • brak wymogu wkładu własnego,

  • preferencyjne oprocentowanie – od 0,15% w skali roku  w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis),
  • długi okres spłaty – do 20 lat,
  • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
  • możliwość skorzystania z umorzenia do 40% kapitału pożyczki po spełnieniu określonych warunków (szczegółowe warunki umorzenia poniżej),
  • brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.

   

   

   

  Częściowe umorzenie

  Szczegółowe warunki dotyczące częściowego umorzenia kapitału pożyczki:

  1. kryterium terytorialne (wg wskaźnika GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy: do 10%;
  2. kryterium przeznaczenia budynku: budynki wielorodzinne 10%,
  3. kryterium społeczne (wg udziału osób z poniżej wymienionych kategorii zamieszkałych w budynku w ogólnej populacji osób zamieszkałych w budynku):

   1. 20% umorzenia, gdy udział wynosi powyżej 60%;
   2. 10% umorzenia, gdy udział wynosi od 40% do 60%;
   3. 0% umorzenia, gdy udział wynosi poniżej 40%;

  Ogólna populacja osób zamieszkałych w budynku - na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy inwestycja ma dotyczyć tylko części budynku (np. jednej klatki), należy odnosić się tylko do populacji osób zamieszkujących tę część budynku.

  Osoby uprawnione do skorzystania z kryterium społecznego: osoby od 60 roku życia, dzieci do lat 6 oraz ich prawni opiekunowie, osoby niepełnosprawne (Osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

  Zabezpieczenie spłaty pożyczki

  Zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel własny in blanco Inwestora jako zabezpieczenie standardowe oraz inne zabezpieczenia, np. przelew (cesja) praw z polisy ubezpieczeniowej będącej przedmiotem projektu, przelew wierzytelności z wpłat na fundusz remontowy, pełnomocnictwo/upoważnienie do rachunku bankowego oraz zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu/formy prawnej inwestora/oceny wniosku o pożyczkę inne zabezpieczenie.

  Przykładowe wydatki kwalifikowane

  • audyt potrzeb w zakresie dostępności,
  • zakup robót i materiałów budowlanych,
  • podatek VAT (może być finansowany z pożyczki jeżeli nie ma prawnych możliwości jego odzyskania),
  • zakup, wytworzenie oraz koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
  • nadzór inwestorski,
  • ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), oceny i opinie konserwatorskie, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia,
  • koszty opłat administracyjnych, notarialnych i sądowych, itp.,
  • refinansowanie pożyczek/ kredytów w innych bankach, o ile związane są z realizowaną i niezakończoną inwestycją i dotyczą wydatków nie starszych niż 12 mc-y na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

  Uruchamianie pożyczek

  Uruchamianie pożyczek może następować w formie:

  • bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców/dostawców, na podstawie przedstawionych przez Inwestora oryginałów faktur,

  • zaliczek,
  • refundacji opłaconych wcześniej faktur.
 • Dokumenty do pobrania
  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (dokumenty wspólne)
  Pozostałe dokumenty (w zależności od formy prawnej)
   Wspólnoty Mieszkaniowe
   Spółdzielnie Mieszkaniowe
   TBS

  Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.