A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Fundusz Dostępności

 • Ogłoszenie o naborze

  Uwaga: W dniu 20 grudnia 2019 r. zaktualizowane zostały obowiązujące załączniki dla Spółdzielni Mieszkaniowych oraz TBS. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZKI Z FUNDUSZU DOSTĘPNOŚCI NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPEWNIAJĄCYCH LUB POPRAWIAJĄCYCH DOSTĘPNOŚĆ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

  BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (BGK) w Warszawie, jako podmiot zarządzający środkami powierzonymi w ramach Funduszu Dostępności, ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia, w formie preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu zapewnienia lub poprawy dostępności w szczególności budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej.

  Łączna kwota środków z Funduszu Dostępności przeznaczona na pożyczki w 2019 r. wynosi  43 mln zł.

  Nabór wniosków realizowany jest w trybie otwartym i ciągłym, trwającym co najmniej do czasu wyczerpania środków przeznaczonych na pożyczki.

  Pożyczki udzielane są przez BGK w oparciu o Zasady Naboru Wniosków, dostępne na stronie www.bgk.pl.

  Wnioski o udzielenie pożyczki, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym przez BGK i dostępnym na stronie https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/, należy składać w formie papierowej w Regionach, właściwych terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy.

  Wnioski mogą być dostarczane osobiście (w dni robocze - od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 16:00), bądź przesyłane pocztą na adres Regionu.

  Wnioski można składać od dnia 4 października 2019 r.

   

  Pytania dotyczące naboru wniosków oraz zasad ubiegania się o pożyczkę prosimy kierować do:

  Bank Gospodarstwa Krajowego

  Departament Programów Europejskich

  Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

  tel.: (+48 22) 475 88 88 lub 801 598 888

 • O projekcie

  W dniu 19 września 2019 r weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z którą utworzono nowy instrument finansowy, którego środki mogą być przeznaczane na zapewnienie lub poprawę dostępności, w tym w szczególności budynków użyteczności publicznej, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, budynków zamieszkania zbiorowego.

  BGK udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Inwestycje przyczynią się do zapewnienia osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON. Szczegóły na stronie https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nowosci-w-programie-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/

   

 • Dla kogo?

  Fundusz Dostępności dedykowany jest głównie do sektora publicznego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych na terenie całego kraju. Na wsparcie liczyć mogą również szkoły wyższe, jednostki naukowe oraz instytucje kultury.

  Z pożyczki mogą korzystać:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  • podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne;
  • spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego;
  • inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • szkoły wyższe;
  • jednostki naukowe;
  • instytucje kultury;
  • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.
 • Zakres finansowania

  Przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień.

  Warunki kwalifikowalności

  • wsparcie może być kierowane na realizację przedsięwzięć zgodnych ze standardami zdefiniowanymi w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
  • wsparcie może być kierowane na zamontowanie nowych dźwigów osobowych w budynkach
  • do finansowania nie kwalifikują się inwestycje fizycznie zakończone na moment składania wniosku;
  • w przypadku finansowania inwestycji rozpoczętych, do wydatkowania kwalifikują się udokumentowane wydatki nie starsze niż 12 m-cy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

  Parametry pożyczki

  • brak wymogu wkładu własnego,

  • preferencyjne oprocentowanie – od 0,15% w skali roku  w całym okresie kredytowania (oprocentowanie może być wyższe w przypadku wykorzystania przez pożyczkobiorcę limitów pomocy publicznej w tym de minimis),
  • długi okres spłaty – do 20 lat,
  • możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału pożyczki – do 6 miesięcy od zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
  • możliwość skorzystania z umorzenia do 40% kapitału pożyczki po spełnieniu określonych warunków (szczegółowe warunki umorzenia poniżej),
  • brak opłat i prowizji za czynności związane z udzieleniem i obsługą pożyczek.

   

   

   

  Częściowe umorzenie

  Szczegółowe warunki dotyczące częściowego umorzenia kapitału pożyczki:

  1. kryterium terytorialne (wg wskaźnika GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy: do 10%;
  2. kryterium przeznaczenia budynku: budynki wielorodzinne 10%,
  3. kryterium społeczne (wg udziału osób z poniżej wymienionych kategorii zamieszkałych w budynku w ogólnej populacji osób zamieszkałych w budynku):

   1. 20% umorzenia, gdy udział wynosi powyżej 60%;
   2. 10% umorzenia, gdy udział wynosi od 40% do 60%;
   3. 0% umorzenia, gdy udział wynosi poniżej 40%;

  Ogólna populacja osób zamieszkałych w budynku - na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy inwestycja ma dotyczyć tylko części budynku (np. jednej klatki), należy odnosić się tylko do populacji osób zamieszkujących tę część budynku.

  Osoby uprawnione do skorzystania z kryterium społecznego: osoby od 60 roku życia, dzieci do lat 6 oraz ich prawni opiekunowie, osoby niepełnosprawne (Osoby, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

  Zabezpieczenie spłaty pożyczki

  Zabezpieczeniem spłaty pożyczki może być weksel własny in blanco Inwestora jako zabezpieczenie standardowe oraz inne zabezpieczenia, np. przelew (cesja) praw z polisy ubezpieczeniowej będącej przedmiotem projektu, przelew wierzytelności z wpłat na fundusz remontowy, pełnomocnictwo/upoważnienie do rachunku bankowego oraz zgodne z praktyką rynkową i adekwatne do przedmiotu projektu/formy prawnej inwestora/oceny wniosku o pożyczkę inne zabezpieczenie.

  Przykładowe wydatki kwalifikowane

  • audyt potrzeb w zakresie dostępności,
  • zakup robót i materiałów budowlanych,
  • podatek VAT (może być finansowany z pożyczki jeżeli nie ma prawnych możliwości jego odzyskania),
  • zakup, wytworzenie oraz koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych,
  • nadzór inwestorski,
  • ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ), oceny i opinie konserwatorskie, koncepcje i projekty techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia,
  • koszty opłat administracyjnych, notarialnych i sądowych, itp.,
  • refinansowanie pożyczek/ kredytów w innych bankach, o ile związane są z realizowaną i niezakończoną inwestycją i dotyczą wydatków nie starszych niż 12 mc-y na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

  Uruchamianie pożyczek

  Uruchamianie pożyczek może następować w formie:

  • bezpośrednich płatności na rzecz wykonawców/dostawców, na podstawie przedstawionych przez Inwestora oryginałów faktur,

  • zaliczek,
  • refundacji opłaconych wcześniej faktur.
 • Najczęściej zadawane pytania

  1. Co to jest audyt dostępności i jakie elementy powinien zawierać?

  Celem Funduszu Dostępności jest udzielenie wsparcia na działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach. Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), osoby ze szczególnymi potrzebami, to osoby, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.

  Zakres tych działań powinien zostać określony przez inwestora w audycie dostępności (audyt potrzeb w zakresie dostępności). Zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków jest to analiza określająca zakres inwestycji zwiększającej dostępność budynków dla osób o szczególnych potrzebach w formie dokumentu lub informacji zawartej we wniosku (w punkcie VI.3). Oznacza to, że w zakresie audytu dostępności wnioskodawca może złożyć wraz z wnioskiem zarówno odrębny dokument określający zakres inwestycji, jak i dokonać takiej analizy w miejscu przewidzianym do tego celu we wniosku.

  Oznacza to, że przygotowując audyt dostępności wnioskodawca powinien przewidzieć rozwiązania optymalne z punktu widzenia zapewnienia takim osobom dostępności do danego budynku.

  Bank Gospodarstwa Krajowego nie narzuca sztywnych zasad zarówno co do formy tego dokumentu jak i jego treści. Jednocześnie jednak każdy audyt dostępności powinien zawierać co najmniej opis stanu obecnego oraz identyfikację barier które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie osobom ze szczególnymi potrzebami z budynku i jego najbliższego otoczenia (np. brak podjazdu, zbyt wysoki krawężnik przy wejściu, ciężkie do otwarcia drzwi wejściowe). W wyniku przeprowadzenia audyt dostępności powinien  powstać  katalog działań, które w ramach realizowanego Projektu zostaną zrealizowane, a które będą prowadzić do zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w danym budynku. (Zakres działań wskazanych do wprowadzenia powinien być zgodny z częścią VII Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020, czyli standardem architektonicznym. Oznacza to, że zaplanowane do finansowania inwestycje muszą spełniać podstawowe wymagania opisane w ww. części  Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiących Załącznik nr 1 do Zasad Naboru Wniosków)

  Należy  zaznaczyć, że standard będzie odnosić się wyłącznie do tych konkretnych inwestycji, które zaplanowano do finansowania ze środków pożyczki. Oznacza to, że nie ma konieczności spełnienia w ramach inwestycji wszystkich standardów (jedynie tych, które zostaną wskazane w audycie dostępności o podlegają dofinansowaniu). Jednocześnie, jeżeli w ramach projektu wystąpią zarówno koszty finansowane ze środków pożyczki oraz koszty finansowane z innych źródeł (środki własne, dotacja PFRON) potwierdzenie zgodności ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, dokonywane będzie wyłącznie w odniesieniu do tej części, która ma zostać sfinansowana ze środków pożyczki.

  Dodatkowo, należy podkreślić, że dopuszczalne są przypadki, kiedy to z obiektywnych względów nie będzie możliwości spełnienia w ramach danej inwestycji wszystkich zasad wynikających ze Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Takie sytuacje będą miały miejsce w szczególności w przypadku starej zabudowy mieszkaniowej, kiedy to ze względów architektonicznych, sposobu zaprojektowania i wykonania danego budynku, zastosowanej technologii, itp. nie będzie faktycznej możliwości realizacji inwestycji w pełni odwzorowującej wymogi określone w ww. dokumencie. Takie przypadki będą wymagały dodatkowego uzasadnienia i będą podlegały indywidulanej ocenie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach.

  2. Czy audyt dostępności powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowany podmiot?

  Zaangażowanie podmiotów, które specjalizują się i mają merytoryczną wiedzę w zakresie przedmiotu takiej analizy będzie na pewno wartością dodaną, natomiast nie jest to wymagane, a sam audyt dostępności może zostać opracowany przez wnioskodawcę. Natomiast kluczowe będzie, zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków, zapewnienie zgodności ze standardami dostępności określonymi w dokumencie Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zasad Naboru Wniosków.

  3. Co rozumiane jest pod pojęciem Budynek użyteczności publicznej?

  Zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków, jest to budynek użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). Zgodnie z definicją z tego rozporządzenia jest to: budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

  4. Jakie są warunki umorzenia?

  Wnioskodawca we wniosku o pożyczkę powinien wskazać poprzez odpowiednie wypełnienie części VII wniosku czy chce skorzystać z umorzenia pożyczki. Jeżeli tak, wskazuje on łączną wysokość wnioskowanego umorzenia, które mu przysługuje i które powinien wyliczyć na podstawie trzech kryteriów wskazanych w pkt VII 3-5.

  UWAGA: Kryterium przeznaczenia budynku oraz kryterium społeczne dotyczą wyłącznie inwestycji związanych z poprawą dostępności w budynkach mieszkalnictwa wielorodzinnego.

  VII.3 Kryterium terytorialne: (wg wskaźnika GUS: kwota zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych na 1000 mieszkańców danej gminy) weryfikowane jest zgodnie z dokumentem znajdującym się pod tym linkiem.

  Żeby poprawnie wyliczyć przysługujący poziom umorzenia na podstawie kryterium terytorialnego, należy w oparciu o lokalizację budynku będącego przedmiotem inwestycji odczytać wartość wskaźnika przyporządkowanego do danej gminy.

  VII.4 Kryterium przeznaczenia budynku: jeżeli inwestycja dotyczy budynku mieszkalnictwa wielorodzinnego, wnioskodawcy przysługuje umorzenie w wysokości 10%.

  VII.5 Kryterium społeczne: wnioskodawca, który zamierza skorzystać z tego kryterium powinien załączyć do wniosku Oświadczenie potwierdzające spełnienie kryterium społecznego, które znajduje się na stronie https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/ w Zakładce „Dokumenty do pobrania”.

  Kryterium oblicza się poprzez określenie stosunku liczby osób uprawnionych do skorzystania z kryterium społecznego, tj. osób od 60 roku życia, dzieci do lat 6 oraz ich prawnych opiekunów, osób niepełnosprawnych (osób, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) do ogólnej liczby osób zamieszkałych w budynku.

  Ogólną liczbę osób zamieszkałych w budynku oblicza się na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  W przypadku, gdy inwestycja ma dotyczyć tylko części budynku (np. jednej klatki), zarówno liczbę osób uprawnionych do skorzystania z kryterium społecznego, jak i ogólną liczbę osób zamieszkujących dany budynek, należy odnosić tylko do części budynku będącej przedmiotem inwestycji. Jednocześnie, jeżeli inwestycja ma być realizowana w kilku budynkach, ww. wartości powinny uwzględniać wszystkie budynki.

  W zależności od wyniku, przysługujący poziom umorzenia ustala się w następujący sposób:

  • 20% umorzenia, gdy udział wynosi powyżej 60%,
  • 10% umorzenia, gdy udział wynosi od 40% do 60%.

  5. Czy szkoła może ubiegać się o pożyczkę w ramach Programu?

  Tak, pod warunkiem że wnioskodawcą będzie podmiot uprawniony, wskazany w §4 ust. 1 Zasad Naboru Wniosków.

  6. Czy remont dojścia do budynku może być finansowany w ramach pożyczki?

  Tak, o ile jest to działanie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy.

  7. Czy istnieje możliwość wymiany windy na nową?

  Program nie przewiduje możliwości sfinansowania wymiany istniejącej windy w budynku na nową.

  8. Czy istnieje możliwość zamontowania windy w budynku, w którym istnieje nieużytkowany szyb windowy?

  Tak. W budynku, w którym istnieje nieużytkowany szyb windowy udzielona pożyczka może zostać przeznaczona na sfinansowanie instalacji windy.

  9. Czy istnieje możliwość finansowania projektu polegającego na przebudowie istniejącego szybu windowego w budynku, która spowodowałaby dostępność do windy z poziomu „0”?

  Tak, natomiast w takiej sytuacji kosztami kwalifikowanymi w ramach Programu będą m.in. prace związane z przebudową szybu windowego oraz dostosowaniem budynku. Zakup nowego dźwigu osobowego nie będzie w takiej sytuacji kosztem kwalifikowanym.

  10. Czy w przypadku budowy architektonicznej budynku, która uniemożliwia zatrzymanie się windy na piętrach (np. ze względu na brak miejsca) czy windy mogą zatrzymywać się na półpiętrze?

  Tak, takie inwestycje są dopuszczalne, z zastrzeżeniem zasad opisanych w odpowiedzi nr 1.

  11. Czy jeśli w np. w budynku znajduje się/znajdują się windy, to czy można dobudować kolejną?

  Nie, w ramach Funduszu Dostępności, dopuszczalna obecnie jest wyłącznie instalacja dźwigu osobowego w budynku, w którym wcześniej go nie było.

  12. Czy pozwolenia na budowę i projekt mogą być dostarczona na etapie podpisania umowy? Czy musi być przedstawiona przed złożeniem samego wniosku o pożyczkę w ramach Funduszu Dostępności?

  Co do zasady, projekt i pozwolenie na budowę mogą być dostarczane później, mogą być warunkiem podpisania umowy lub uruchomienia środków. Niemniej jednak, we wniosku powinny zostać rzetelnie oszacowane koszty realizacji Projektu – najlepiej, gdyby były poparte kosztorysem inwestorskim załączonym do wniosku.

  13. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku pożyczkowego?

  Dokumentacja, którą należy dołączyć do wniosku pożyczkowego zależeć będzie od rodzaju podmiotu ubiegającego się o wsparcie. Na stronie https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/ w Zakładce „Dokumenty do pobrania” znajduje się spis wymaganych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku. 

  14. Czy w ramach Programu możliwa jest do sfinansowania modernizacja kabiny windy i dostosowanie jego wnętrza do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. osób niewidomych)?

  Nie jest możliwe sfinansowanie modernizacji kabiny windy lub jej dostosowanie do potrzeb osób niewidomych z uwagi na fakt, iż finansowaniu powinny podlegać w pierwszej kolejności instalacje całkiem nowych wind, w budynkach, w których ich dotychczas nie było. Nowe windy powinny być dostosowane również do potrzeb osób niewidomych zgodnie ze Standardami Dostępności.


  15.Czy możliwym do sfinansowania jest pogłębienie szybu windowego umożliwiające wejście/wyjście na poziomie 0/likwidacja wejść do windy na półpiętrach i ich przeniesienie na poziom, pozwalający na skorzystanie z windy bez konieczności pokonywania schodów?

  Taka przebudowa może być sfinansowana ze środków Funduszu Dostępności. Natomiast gdy winda była już zamontowana w budynku, jej koszt (wymiany bądź dostosowania) będzie kosztem niekwalifikowanym.

  16. Czy można sfinansować instalację drugiej windy w budynku, dojeżdżającej do poziomu, z którego osoba o ograniczeniami ruchowymi mogłaby przejść do windy „głównej” bez konieczności pokonywania schodów?

  Środki Funduszu Dostępności przeznaczone są w pierwszej kolejności na instalacje całkiem nowych wind, w budynkach, w których ich dotychczas nie było. Z tego powodu instalacja drugiej windy nie jest możliwa do sfinansowania ze środków Funduszu Dostępności, natomiast istnieje możliwość zastosowania innych rozwiązań poprawiających dostępność do obecnie istniejącej windy.

   

  17. Czy w sytuacji, w której w budynku użyteczności publicznej (szpital) jest zainstalowana winda, natomiast nie zapewnia ona dostępu do całego budynku, możliwe jest sfinansowanie w ramach pożyczki budowy drugiej windy?

  W takiej sytuacji dopuszczalne byłoby sfinansowanie kosztu zamontowania drugiej windy, jednakże wyłącznie w sytuacji, w której nowa winda zapewniłaby dostęp do oddziałów, do których w tej chwili nie ma dostępu z powodu barier architektonicznych oddzielających daną część budynku od istniejącej windy.

  18. Czy jako Spółdzielnia mieszkaniowa musimy stosować się do postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych?

  Zgodnie z §8 ust. 2 Zasad naboru wniosków Pożyczkobiorca będący podmiotem zobowiązanym do stosowania prawa zamówień publicznych, wyłania wykonawców usług, dostaw lub robót, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  19. Czy możliwe jest złożenie wniosku o Pożyczkę przez spółdzielnie mieszkaniową bez uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej określająca najwyższą sumę zobowiązań?

  Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej określająca najwyższą sumę zobowiązań potwierdza uprawnienie SM do zaciągnięcia zobowiązania w określonej wysokości. Oznacza to, że jest to jeden z najważniejszych dokumentów koniecznych do przeprowadzenia oceny kredytowej projektu. Bank bez formalnego potwierdzenia o udzieleniu wewnętrznych zgód spółdzielni mieszkaniowej nie może przeprowadzić oceny kredytowej, która to dopiero w efekcie kończy się wydaniem decyzji kredytowej, w oparciu o którą zawierana jest umowa Pożyczki FD.

  Oznacza to, szczególnie w sytuacji gdy przyjęcie takiego aktu może nastąpić w odległym terminie, że przyjęcie wniosku bez dokumentów koniecznych do przeprowadzenia oceny z odległą perspektywą ich uzupełnienia (bez pewności, że faktycznie zostaną one uzupełnione) oraz zablokowanie pod takie wnioski środków (Bank po złożeniu wniosku rezerwuje środki z dostępnej puli pod taki wniosek), może w opinii Banku negatywnie wpłynąć na proces wdrażania Funduszu Dostępności. Zmiana podejścia w tym zakresie mogłaby doprowadzić do sytuacji, w której złożone i niekompletne wnioski (w stopniu uniemożliwiającym ich dalsze procedowanie i przeprowadzenie oceny kredytowej) zablokują na długi czas możliwość składania wniosków przez podmioty, które są zdecydowanie bardziej zaawansowane pod kątem przygotowania inwestycji. Dodatkowo należy mieć na względzie fakt, że przy dłuższym okresie uzupełniania wniosku tracą ważność inne dokumenty np.: zaświadczenia ZUS i US, sprawozdania finansowe.

  Jednocześnie ze względu na specyfikę wdrażanego Programu możliwe jest zaproponowanie podejścia zgodnie, z którym wniosek zostanie złożony przez spółdzielnie mieszkaniową jeszcze przed podjęciem uchwały Walnego Zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej określającej najwyższą sumę zobowiązań, z dwoma zastrzeżeniami:

  • Bank nie rozpocznie oceny kredytowej do momentu uzupełnienia wniosku.
  • Spółdzielnia mieszkaniowa dostarczy wszystkie wymagane dokumenty nie później niż w ciągu 20 dni roboczych od złożenia niekompletnego wniosku.

  20. Czy każdy projekt musi zawierać obligatoryjnie zakup i montaż windy?

  Nie, zakup i montaż windy nie jest warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Fundusz Dostępności został stworzony w celu poprawy/ zapewnienia dostępności budynków. Wsparciu będą więc podlegać wszelkie działania ukierunkowane na likwidację barier zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach, zidentyfikowanych w ramach tzw. audytu dostępności.

  Przykładowo mogą to być inwestycje obejmujące swoim zakresem budowę lub modernizację dojścia do budynku, kompleksową modernizację wejścia do budynku (np. montaż pochylni lub platform pionowych), dojścia do terenów zielonych czy też miejsc parkingowych. Objęte finansowaniem mogą również zostać inwestycje związane z dobudową szybu windowego oraz zakupem i montażem dźwigu osobowego (ale nie jest to obowiązkowy element projektu), modernizacją ciągów komunikacyjnych, pracami likwidującymi różnice wysokości podłoża czy odpowiednie oznakowanie budynku.

  21. Czy obowiązują ścisłe parametry wind (140 x 110, 210 x 110), czy wielkości mogą być inne?

  Zgodnie z Zasadami Naboru Wniosków (dokument dostępny na stronie https://www.bgk.pl/fundusze-i-programy/fundusz-dostepnosci/). Warunkiem wsparcia z Funduszu Dostępności jest zapewnienie zgodności projektu z dokumentem Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020.

  Zgodnie z jego treścią minimalne wymiary dźwigu osobowego wynoszą, co najmniej 140 cm x 110 cm.

  Jednocześnie jednak, należy podkreślić, że dopuszczalne są przypadki, kiedy to z obiektywnych względów nie będzie możliwości spełnienia w ramach danej inwestycji wszystkich zasad wynikających ze Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020. Takie sytuacje będą miały miejsce w szczególności w przypadku starej zabudowy mieszkaniowej, kiedy to ze względów architektonicznych, sposobu zaprojektowania i wykonania danego budynku, zastosowanej technologii, itp. nie będzie faktycznej możliwości realizacji inwestycji w pełni odwzorowującej wymogi określone w ww. dokumencie.

  Takie przypadki będą wymagały dodatkowego uzasadnienia i będą podlegały indywidulanej ocenie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy w budynkach.

  22. Czy odbiór UDT jest kosztem kwalifikowalnym?

  Tak, odbiór UDT jest kosztem kwalifikowalnym. Wydatki kwalifikowalne są to między innymi urządzenia, materiały budowlane, roboty, ale także wszystkie koszty związane z przygotowaniem Projektu.

  23. Czy są minimalne kwoty pożyczki z BGK?

  Nie. Pożyczka może jednak zostać udzielona na realizację projektu, w przypadku którego, koszty kwalifikowalne wynoszą co najmniej 100 tys. zł. Kwota ta nie odnosi się jednak do wartości Pożyczki, a kosztów kwalifikowalnych projektu, które co do zasady mogą być finansowane z różnych źródeł.

  24. Jaki jest dopuszczalny minimalny koszt projektu?

  Minimalny koszt kwalifikowalny projektu wynosi 100 000 zł.

  25. Jak traktować wkład własny w sytuacji montaży finansowych (ew. inne pożyczki, kredyty lub dotacje np. z NFOŚ)?

  BGK nie wymaga wkładu własnego. Ze środków Funduszu Dostępności możliwe jest sfinansowanie nawet 100% kosztów projektu. Pożyczkobiorca może jednak zaangażować w realizację projektu środki z innych źródeł m.in. środki własne Pożyczkobiorcy, ale również finansowanie zewnętrzne (pożyczki, kredyty lub dotacje np. z NFOŚ). 

  26. Czy pomoc może być udzielona na wykonanie platformy przyschodowej w budynku, w którym winda jest od wysokiego parteru?

  Tak. Pożyczka może być udzielona na wykonanie platformy przyschodowej. Fundusz Dostępności został stworzony w celu poprawy/ zapewnienia dostępności budynków. Wsparciu będą więc podlegać wszelkie działania ukierunkowane na likwidacje barier zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach, zidentyfikowanych w ramach tzw. audytu dostępności.

  27. Czy przy mechanizmie pożyczkowym w BGK wymagany jest wkład własny?

  BGK nie wymaga wkładu własnego. Ze środków Funduszu Dostępności możliwe jest sfinansowanie nawet 100% kosztów projektu.

  28. W przypadku gdy jeden projekt swoim zasięgiem obejmuje kilka gmin, w jaki sposób będzie ustalony poziom wskaźnika umorzenia?

  W tym przypadku należy zastosować proporcjonalne wyliczenie poziomu wskaźnika umorzenia. W oparciu o lokalizację budynku/budynków będącego/będących przedmiotem inwestycji należy odczytać wartość wskaźnika przyporządkowanego do danej gminy. 

  29. Co rozumiane jest pod pojęciem instytucja kultury?

  Ponieważ Zasady Naboru Wniosków nie definiują podmiotów instytucji kultury, dlatego przyjmujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej są to podmioty zarówno państwowe jak i samorządowe, które działają na podstawie aktów o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Takie instytucje z urzędu podlegają wpisowi do rejestru (art. 14, ust. 3 ustawy). Dlatego w pierwszej kolejności należy zweryfikować status takiej instytucji - tj. czy jest wpisana do właściwego rejestru (prowadzonego przez organizatora). Wobec czego instytucje, które samodzielnie zidentyfikowały swój status jako takie, nie powinny zostać uznane za instytucje kultury. 

  30. Czy budowa łącznika pomiędzy budynkami szpitalnymi może być sfinansowana ze środków pożyczki?

  Budowa łącznika pomiędzy budynkami szpitalnymi może być sfinansowana, o ile będzie służyła poprawie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności.  Warunkiem zakwalifikowania takiej inwestycji jest wykazanie, że obecnie brak tego łącznika stanowi barierę, która jest trudna do pokonania dla osób o szczególnych potrzebach, a nie sprawia  trudności osobom zdrowym, sprawnym.

 • Dokumenty do pobrania

  Uwaga: W dniu 20 grudnia 2019 r. zaktualizowane zostały obowiązujące załączniki dla Spółdzielni Mieszkaniowych oraz TBS. Prosimy o zapoznanie się z dokumentami znajdującymi się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

  Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku (dokumenty wspólne)
  Pozostałe dokumenty (w zależności od formy prawnej)
   Wspólnoty Mieszkaniowe
   Spółdzielnie Mieszkaniowe
   TBS

   Inne nie wymienione wyżej podmioty

   Prosimy o kontakt z Regionem BGK w celu otrzymania listy pozostałych wymaganych dokumentów dostosowanej do formy prawnej wnioskodawcy.

  Przyznanie pożyczki uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.