A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Emisje obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego

pdf

Na podstawie przepisów rozdziału 6a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.) wprowadzonych w 2009 r. na mocy nowelizacji w/w ustawy, Bank Gospodarstwa Krajowego może emitować na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego obligacje zabezpieczone poręczeniem lub gwarancją Skarbu Państwa. Z uwagi na charakter emitowanych papierów jako obligacji infrastrukturalnych i strukturę emisji, jest to nowe rozwiązanie na polskim rynku finansowym.

Zasady i tryb emisji obligacji
 • obligacje imienne lub na okaziciela;
 • oprocentowane w postaci dyskonta lub odsetek;
 • nominowane w walutach krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju;
 • emitowane na rynku krajowym lub na rynkach zagranicznych (obligacje emitowane na rynku krajowym są dopuszczone do obrotu na giełdowym lub pozagiełdowym rynku regulowanym);
 • emitowane w formie zdematerializowanej lub w formie dokumentu (prawa z obligacji niemających formy dokumentu, powstają z chwilą dokonania zapisu w ewidencji i przysługują osobie w niej wskazanej jako posiadacz tych obligacji);
 • podmioty uprawnione do prowadzenia ewidencji obligacji: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., firma inwestycyjna, bank, zagraniczna instytucja rozliczeniowa, która prowadzi działalność w zakresie rejestrowania papierów wartościowych, rozliczania lub rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie papierami wartościowymi;
 • obligacje emitowane na rynku krajowym, które zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Charakterystyka dotychczasowych emisji obligacji
 • Obligacje sprzedawane są na rynku pierwotnym na przetargach organizowanych przez Narodowy Bank Polski, w których mogą brać udział Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych.
 • Nabywcami obligacji na rynku wtórnym mogą być wszyscy inwestorzy.
 • Emitowane przez BGK obligacje dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym, a ich ewidencję prowadzi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 • Obligacje mogą być przedmiotem obrotu jednocześnie na rynku regulowanym oraz poza rynkiem regulowanym (w tym na rynku międzybankowym), tzw. OTC.
 • Wyemitowane papiery są notowane na rynku obligacji CATALYST.

Wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r., łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych od 2009 r., na podstawie w/w przepisów ustawowych, w ramach wszystkich listów emisyjnych i stosownych aneksów wynosi 19 172,5 mln PLN

Oświadczenia o udzieleniu gwarancji przez Skarb Państwa

Informacja o aktualnej wysokości kwoty gwarancji

 • Informacja o aktualnej wysokości Kwoty Gwarancji dla obligacji o skróconej nazwie IDS1024
  Aktualna wysokość Kwoty Gwarancji dla obligacji o skróconej nazwie IDS1024 wynosi 1 524 000 000,00  zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia cztery miliony złotych).
 • Informacja o aktualnej wysokości Kwoty Gwarancji dla obligacji o skróconej nazwie IDS1022
  Aktualna wysokość Kwoty Gwarancji dla obligacji o skróconej nazwie IDS1022 wynosi 6 155 625 000,00  zł (słownie: sześć miliardów sto pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
 • Informacja o aktualnej wysokości Kwoty Gwarancji dla obligacji o skróconej nazwie IPS1014
  Aktualna wysokość Kwoty Gwarancji dla obligacji o skróconej nazwie IPS1014 wynosi 0,00 zł (słownie: zero złotych).
 • Informacja o aktualnej wysokości Kwoty Gwarancji dla obligacji o skróconej nazwie IDS1018
  Aktualna wysokość Kwoty Gwarancji dla obligacji o skróconej nazwie IDS1018 wynosi 0,00 zł (słownie: zero złotych).
 • Informacja o aktualnej wysokości Kwoty Gwarancji dla obligacji o skróconej nazwie IWS0645
  Aktualna wysokość Kwoty Gwarancji dla obligacji o skróconej nazwie IWS0645 wynosi 2 560 000 000,00 zł (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt milionów złotych).

Tabele odsetkowe

Listy emisyjne