Powrót

Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013

Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013

Program ma na celu zapewnienie podmiotom ekonomii społecznej (PES) dostępu do preferencyjnych pożyczek, udzielanych w ramach Projektu Systemowego pt. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej", realizowanego w zakresie Działania 1.4 PO KL.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełni rolę Beneficjenta Systemowego w Projekcie w oparciu o Umowę o dofinansowanie zawartą 19 lipca 2012 r. z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ma charakter pilotażowy i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) odpowiedzialnej za wdrożenie, monitorowanie i rozliczenie Projektu.

 

Środki na realizację Projektu pochodzą z EFS (85%) oraz dotacji celowej budżetu państwa (15%). W ramach Projektu na pożyczki przeznaczono ponad 25 mln zł, jednak dzięki zwrotnemu mechanizmowi finansowania do PES trafi dodatkowo ponad 6 mln zł. Udostępnione środki zostaną wykorzystane do 31.12.2015 r.

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej powierzył BGK, jako instytucji odpowiedzialnej za realizację Projektu, środki finansowe na utworzenie Funduszu Powierniczego. Środki te przekazywane są do Pośrednika Finansowego (PF) wybranego przez BGK w trybie przetargu nieograniczonego.

Rolą Pośrednika Finansowego jest udzielanie pożyczek podmiotom ekonomii społecznej, a także świadczenie usług doradztwa na rzecz tych PES, z którymi zawarte zostały umowy pożyczki. Doradztwo ma pomóc PES w efektywnym wykorzystaniu środków pożyczek. PF odpowiedzialny jest ponadto za monitorowanie prawidłowości wykorzystania środków pożyczek przez PES, terminowość spłat i ewentualną windykację pożyczek niespłacanych.

 1. rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności oraz uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L. 210 z 31.07.2006);
 2. rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.7.2006, str. 12);
 3. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (sprostowanie Dz. Urz. UE L 45 z 15.2.2007, str. 4);
 4. nota finansowa COCOF nt inżynierii finansowej w okresie programowania 2007-2013 (COCOF/07/0018/01-EN) z dnia 16 lipca 2007 r. oraz nota COCOF nt inżynierii finansowej (COCOF/08/0002/03-EN) z dnia 22 grudnia 2008 r.

Akty prawa krajowego:

 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
 2. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030);
 3. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012, 1376 z późn. zm.);
 4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.);
 5. ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.);
 6. ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U z 2013r., poz. 714);
 7. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.);
 8. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.);  
 9. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
 10. rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. z 2009 Nr 223, poz. 1786);
 11. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz przekazywania informacji dotyczących tych płatności (Dz. U. z 2009 r. Nr 220 poz. 1726).

Pożyczki i usługi doradztwa udzielane są przez Pośrednika Finansowego* wybranego przez BGK:

Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56

tel.: 22 636 07 40, faks: 22 636 29 02

email: pes@tise.pl 

www.esfundusz.pl 

 

* W wyniku rozstrzygnięcia przetargu przeprowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, BGK powierzył Towarzystwu Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE) pełnienie roli Pośrednika Finansowego dla wszystkich pięciu makroregionów. Umowa o finansowanie Projektu systemowego została podpisana przez BGK z TISE w dniu 25 stycznia 2013 r.

Projekt systemowy realizowany jest na obszarze całego kraju, który został formalnie podzielony na 5 makroregionów. Podział środków na kapitał pożyczkowy dla poszczególnych makroregionów przedstawia się następująco:

 1. kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie: 24%
 2. lubelskie, podkarpackie, podlaskie: 11 %
 3. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie: 24 %
 4. pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie: 18%
 5. małopolskie, śląskie, świętokrzyskie: 23%

O pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie PES prowadzące działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę.

Pożyczkobiorcami, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, mogą być Podmioty Ekonomii Społecznej wskazane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL, o statusie:

 • spółdzielni pracy,
 • spółdzielni inwalidów i niewidomych,
 • organizacji pozarządowych lub podmiotów, które wymienione zostały w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.), tj.:
  • osoby prawne lub jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, lub kluby sportowe będące spółką działającą na postawie przepisów ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Pożyczki mogą być przeznaczone wyłącznie na przedsięwzięcia wpływające na rozwój przedsiębiorstwa społecznego poprzez działania podejmowane w celu wypracowania lub zwiększenia zysku lub nadwyżki bilansowej lub wzrostu zatrudnienia, zgodnie z informacjami przedstawionymi we wniosku o pożyczkę.

Pożyczka może być udzielona po spełnieniu następujących warunków:

 • przeznaczenie pożyczki na przedsięwzięcie służące rozszerzeniu działalności poprzez zwiększenie osiąganych przychodów lub zatrudnienia (w tym na zakup materialnych i niematerialnych środków obrotowych i inwestycyjnych), zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku;
 • rentowność przedsięwzięcia, na realizację którego przeznaczona zostanie pożyczka.

Po uzyskaniu pożyczki, każdy PES ma prawo do skorzystania z bezpłatnych usług indywidualnego doradztwa m. in. w zakresie:

 • prowadzenia księgowości/sprawozdawczości,
 • kwestii podatkowych związanych z prowadzoną działalnością i realizowanymi przedsięwzięciami,
 • rozliczania projektów inwestycyjnych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi/polityki kadrowej,
 • informacji i promocji.

Każdemu przedsiębiorstwu, które uzyskało pożyczkę, przysługuje do 30 godzin usługi doradczej.

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 100.000 PLN i może zostać udzielona na okres do 60 miesięcy.

Pożyczki udzielane są w ramach pomocy de minimis, tj. na preferencyjnych warunkach odnoszących się do:

 • oprocentowania na poziomie 0,5 stopy redyskonta weksli z możliwością obniżenia do 0,25 stopy redyskonta weksli w przypadku:
  • spółdzielni socjalnych, które osiągnęły przychody w ostatnim zamkniętym rocznym okresie obrachunkowym niższe niż 100 tys. zł,
  • PES, w których na dzień składania wniosku o pożyczkę nie mniej niż 50% zatrudnionych stanowią osoby, o których mowa w art.1 ust.2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym i/lub osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • przeznaczania co najmniej 10% zysku lub nadwyżki bilansowej na działalność pożytku publicznego,
  • zatrudnienia w wyniku realizacji przedsięwzięcia osoby/osób bezrobotnych w rozumieniu art.2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • braku prowizji z tytułu udzielenia pożyczki;
 • możliwości uzyskania 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału.

Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel in blanco.

6.10.2016
Komunikat - wydłużenie terminu składania ofert na wybór pośredników finansowych

W związku z dużym zainteresowaniem przetargiem, Bank Gospodarstwa Krajowego wydłuża do 18 października termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na wybór pośredników finansowych. Pośrednicy wybrani w przetargu będą udzielać preferencyjnych pożyczek spółdzielniom pracy, spółdzielniom socjalnym i innym podmiotom ekonomii społecznej (PES), w pięciu makroregionach kraju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Ogłoszony przetarg to pierwsze w kraju postępowanie w ramach nowej perspektywy finansowej UE na wybór pośredników finansowych obsługujących instrumenty finansowe. Zapraszamy wszystkich potencjalnych pośredników finansowych do zapoznania się z warunkami udziału w postępowaniu.

Szczegóły postępowania dostępne są pod adresem:

www.bgk.pl/bip/wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-zarzadzania-funduszami-pozyczkowymi-w-projekcie-pozakonkursowym-pn-wdrozenie-instrumentu-pozyczkowego-i-reporeczeniowego-w-ramach-krajowego-funduszu-przedsiebior-392/

 

Informacji o przetargu udziela Biuro Zamówień Publicznych BGK, Joanna Kieliszewska, joanna.kieliszewska@bgk.pl, tel. 22 599 82 87.

5.09.2016
BGK szuka pośredników finansowych. 131 mln zł na rzecz ekonomii społecznej
 • Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił postępowanie przetargowe na wybór pośredników finansowych w ramach programu ekonomii społecznej.
 • Na pośredników, którzy udzielać będą pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES), czeka docelowo ponad 131 mln zł.
 • Wsparcie może trafić do 2030 podmiotów, co ma się przyczynić do utworzenia przynajmniej 1250 miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej.
 • Przetarg ogłoszony przez BGK to pierwsze w kraju postępowanie na wybór pośredników finansowych do obsługi instrumentów finansowych w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił z końcem sierpnia br. postępowanie przetargowe na wybór pośredników finansowych, którzy udzielać będą preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES), tj. m.in. spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, spółdzielni pracy, spółdzielni inwalidów i niewidomych, ale również spółek prawa handlowego prowadzących działalność non-for-profit. Pożyczki dla PES będą dostępne w całej Polsce, za pośrednictwem sieci lokalnych i regionalnych instytucji finansowych.

Na pożyczki udzielane przez pośredników Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powierzył BGK kwotę 131 mln zł, która udostępniana będzie w 4 transzach, w miarę rozwoju akcji pożyczkowej.   

Polska została podzielona na 5 makroregionów, a do każdego z nich przypisana została odpowiednia pula środków, co pozwoli lepiej odpowiedzieć na potrzeby finansowe beneficjentów programu. Zakres wsparcia oferowanego PES będzie znacznie szerszy, niż miało to miejsce w pilotażu projektu – każde przedsiębiorstwo będzie mogło starać się o:

 • pożyczkę na start, do wysokości 100 tys. zł – dla podmiotów działających nie dłużej niż 12 miesięcy;
 • pożyczkę na rozwój, do 500 tys. zł – dla podmiotów o dłuższym niż 12 miesięcy okresie działalności.

Wybór pośredników do programu pożyczkowego planowany jest w październiku br., a uruchomienie pożyczek powinno nastąpić jeszcze w tym roku.

W dalszej kolejności BGK planuje uruchomienie systemu poręczeń kredytowych, udzielanych za pośrednictwem lokalnych i regionalnych instytucji finansowych. To pilotażowe rozwiązanie, które poprzez zapewnienie zabezpieczenia spłaty kredytu udzielanego na rynku, będzie miało na celu zwiększenie dostępu przedsiębiorstw społecznych do finansowania rynkowego. Dla programu poręczeniowego uruchomione zostanie oddzielne postępowanie przetargowe.