ImageAlt1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

GRUPY KAPITAŁOWEJ

BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

W 2021 ROKU

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności

Banku Gospodarstwa Krajowego)

 

14 kwietnia 2022Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

1.          Podsumowanie 2021 roku.. 55

1.1    Charakterystyka grupy kapitałowej BGK. 55

1.2    Najważniejsze wydarzenia w grupie kapitałowej BGK. 77

1.3    Kalendarium 2021 grupy kapitałowej BGK. 1010

1.4    Rys historyczny grupy kapitałowej BGK. 1111

1.5    Kluczowe wielkości finansowe Grupy Kapitałowej BGK za 2021 rok. 1111

1.6    Kluczowe wielkości finansowe BGK za 2021 rok. 1212

2.          Gospodarka w 2021 roku.. 1313

2.1    W kraju. 1313

2.2    Za granicą. 1515

2.3    Wpływ sytuacji na Białorusi i Ukrainie na gospodarkę i Grupę BGK. 1515

3.          Zmiany otoczenia legislacyjnego.. 1616

4.          Działania Banku Gospodarstwa Krajowego i Grupy Kapitałowej BGK. 1717

4.1    Podział działań w ramach Grupy Kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego. 1717

4.2    Działalność kredytowa BGK. 1818

4.3    Polityka kredytowa BGK. 2222

4.4    Działalność depozytowa BGK. 2222

4.5    Bankowość elektroniczna. 2323

4.6    Działalność BGK na rynku pieniężnym i rynku dłużnych papierów wartościowych. 2424

4.7    Portfel akcji i udziałów.. 2525

4.8    Projekty. 2828

4.9    Działalność poręczeniowo-gwarancyjna BGK w ramach programów rządowych. 3030

4.10  Współpraca z międzynarodowymi instytucjami publicznymi 3434

4.11  Działalność przedstawicielstw BGK za granicą. 3838

4.12  Obsługa konsolidacji finansów publicznych. 3939

4.13  Programy europejskie. 4040

4.14  Programy społecznego budownictwa czynszowego (SBC) 4545

4.15  Fundusze Przepływowe. 4747

4.15.1        Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 (FPCOV-19) 4747

4.15.2        Krajowy Fundusz Drogowy (KFD) 4848

4.15.3        Fundusz Kolejowy (FK) 5050

4.15.4        Fundusz Żeglugi Śródlądowej (FŻŚ) 5151

4.15.5        Fundusz Dopłat (FD) 5252

4.15.6        Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) 5555

4.15.7        Fundusz Kredytów Studenckich (FKS) 5656

4.15.8        Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) 5757

4.15.9        Fundusz Polskiej Nauki (FPN) 5858

4.15.10      Turystyczny Fundusz Zwrotów (TFZ) 5858

4.15.11      Fundusz Dopłat do Oprocentowania (FDO) 5959

4.15.12      Krajowy Fundusz Gwarancyjny (KFG) 6060

4.15.13      Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP) 6161

4.15.14      Ekologiczny Fundusz Poręczeń i Gwarancji (EFPiG) 6262

4.15.15      Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM) 6363

4.15.16      Rządowy Fundusz Mieszkaniowy (RFM) 6464

4.15.17      Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych (FKSM) 6464

4.16  Pozostałe programy i zadania zlecone. 6464

4.17  Działalność podmiotów grupy kapitałowej BGK. 7070

4.18  Transakcje z podmiotami powiązanymi z BGK. 7373

5.          Strategia i kierunki rozwoju BGK i Grupy Kapitałowej BGK. 7373

5.1    Strategia BGK i Grupy Kapitałowej BGK. 7373

5.2    Kierunki rozwoju Grupy kapitałowej BGK. 7373

5.3    Model biznesowy. 7676

5.4    Działania BGK dotyczące działań antykryzysowych w związku z pandemią COVID-19. 8383

5.4.1 Pakiet pomocy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.. 8383

5.4.2 Pakiet pomocy dla dużych firm.. 8787

5.4.3 KUKE S.A. pakiet pomocy COVID-19. 8787

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

6.          Sytuacja finansowa grupy kapitałowej BGK i Banku BGK. 8888

6.1    Wynik finansowy grupy kapitałowej BGK. 8888

6.2    Bilans grupy BGK. 9090

6.3    Wynik finansowy Banku Gospodarstwa Krajowego. 9191

6.4    Bilans Banku Gospodarstwa Krajowego. 9494

6.5    Rating BGK. 9797

7.          Struktura organizacyjna Banku.. 9797

8.          BGK w społeczeństwie. 9898

9.          Realizacja polityki Kadrowej w BGK. 9999

10.        Informacja o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań.. 103103

11.        Ujawnienia wymagane prawem bankowym podlegające badaniu przez biegłego rewidenta. 103103

12.        Oświadczenie na temat informacji niefinansowych.. 103103

13.        Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.. 103103

13.1  Zasady ogólne. 103103

13.2  Zadania, zakres działalności oraz organizacja BGK. 104104

13.3  Skład i zasady działania organów BGK i komitetów, sposób reprezentacji oraz uprawnienia prezesa Zarządu. 105105

13.4  System kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem i kapitałem stosowane w Banku, sporządzanie sprawozdań finansowych Banku. 111111

14.        Zarządzanie i ocena ryzyka kredytowego, finansowego, operacyjnego oraz innych ryzyk. 113113

14.1  Organizacja procesu zarządzania ryzykiem.. 113113

14.2  Organizacja procesu zarządzania ryzykiem kredytowym i koncentracji 114114

14.3  Charakterystyka głównych rodzajów ryzyka kredytowego i koncentracji 116116

14.4  Organizacja procesu zarządzania ryzykiem finansowym.. 118118

14.5  Charakterystyka głównych rodzajów ryzyka finansowego. 118118

14.6  Organizacja procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym.. 121121

14.7  Charakterystyka ryzyka operacyjnego. 122122

14.8  Charakterystyka ryzyka biznesowego. 122122

14.9  Inne ryzyka. 122122

14.10 Adekwatność kapitałowa Banku. 122122Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

1.    Podsumowanie 2021 roku

1.1         Charakterystyka grupy kapitałowej BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest państwowym bankiem rozwoju, którego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego kraju. BGK i podmioty wchodzące w skład grupy BGK są inicjatorami i uczestnikami współpracy między biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi.

W skład grupy na dzień 31 grudnia 2021r. wchodziły polskie podmioty zależne konsolidowane metodą pełną. Grupa kapitałowa posiada również podmioty stowarzyszone konsolidowane metodą praw własności.

Struktura Grupy Kapitałowej BGK w zakresie podmiotów konsolidowanych metodą pełną

ImageAlt2

§  Bank Gospodarstwa Krajowego jedyny bank państwowy będący jednocześnie państwowym bankiem rozwoju i jednostką dominującą w grupie kapitałowej,

§  Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN szerzej opisany w rozdziale 4.17,

§  Vinci S.A. oraz Vinci S.A. Hitech ASI S.K.A. szerzej opisane w rozdziale 4.17.

W 2021 roku nastąpiła zmiana w Grupie Kapitałowej sfinalizowano sprzedaż dwóch funduszy mieszkaniowych tj. Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju FIZ AN oraz Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem FIZ AN. Nabywcą sprzedawanych przez Bank certyfikatów inwestycyjnych jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Struktura podmiotów konsolidowanych przez BGK metodą praw własności

ImageAlt3

§  Fundusz Trójmorza (Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF) szerzej opisany w rozdziale 4.17,

§  Fundusze infrastrukturalne, zarządzane na zlecenie BGK przez PFR TFI S.A., tj.:

§  Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN,

§  Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy FIZ AN.

§  Fundusze poręczeniowe utworzone we współpracy z jednostkami samorządowymi,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

§  Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o.,

§  Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A,

§  Inwestycje Funduszu Ekspansji Zagranicznej FIZ AN.

Szczegółowy opis i zestawienie jednostek zależnych i stowarzyszonych znajduje się w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Bank Gospodarstwa Krajowego i podmioty grupy kapitałowej koncentrują swoje działania w kilku głównych obszarach:

§  realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego Polski poprzez finansowanie projektów infrastrukturalnych, samorządowych oraz poprzez współfinansowanie ekspansji zagranicznej polskich firm i projektów eksportowych. BGK oferuje systemy poręczeń i gwarancji w celu pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Bank i podmioty grupy obsługują również programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym,

§  inicjowanie i realizowanie działań antycyklicznych, szczególnie w okresie pandemii COVID-19 służących wzrostowi gospodarczemu i rozwojowi przedsiębiorstw,

§  mobilizowanie kapitału dla gospodarki poprzez uczestnictwo w konsorcjach oraz strukturyzowanie transakcji na rynku krajowym i zagranicznym. Bank finansuje potrzeby kapitałowe współpracując z instytucjami rozwoju oraz mobilizując kapitał prywatny poprzez rozwój programów gwarancyjno‐poręczeniowych,

§  uzupełnianie systemu bankowego poprzez wypełnianie luki rynkowej w kluczowych obszarach gospodarki za sprawą programów aktywizujących sektory objęte stagnacją poprzez działania antycykliczne. Bank finansuje projekty o istotnym znaczeniu dla gospodarki rynkowej oraz wspiera jej rozwój w obszarach, w których rynek nie działa efektywnie. Bank współpracuje z innymi instytucjami finansowymi na partnerskich zasadach, uzupełniając ich ofertę,

§  konsolidacja finansów publicznych oraz zarządzanie programami europejskimi i dystrybucją środków unijnych w skali regionalnej i krajowej.

Bank poszerza swoją ofertę w zakresie finansowania dłużnego oraz poręczeniowo-gwarancyjnego inwestując w fundusze, które wspierają rozwój przedsiębiorczości polskich przedsiębiorstw i rozwój infrastruktury.

Działania Grupy BGK mają szeroki kontekst rozwojowy. Realizacja działań w jednym obszarze, takim jak na przykład finansowanie reindustrializacji, ma pozytywny wpływ na pozostałe sfery, tj. na rozwój rynku pracy, zmniejszenie stopy bezrobocia, czy zwiększenie przychodów budżetowych Państwa. Projekty infrastrukturalne realizowane przez Grupę BGK mają pozytywny wpływ na poprawę jakości i dostępności usług dla ludności, stan środowiska czy gospodarkę.

Działania grupy prowadzone są w sposób odpowiedzialny i zrównoważony przy zachowaniu racjonalnego poziomu apetytu na ryzyko. Planowane do realizacji projekty oceniane są pod kątem ryzyka oraz ich wpływu na zrównoważony rozwój gospodarczy kraju. W 2021 roku płynność BGK była na bezpiecznym poziomie, a poziom adekwatności kapitałowej jest monitorowany za pomocą wskaźników wyznaczonych zgodnie z ustawą Prawo bankowe oraz rozporządzeniem CRR (Capital Requirements Regulation).

Finansowanie mieszkalnictwa

Ważnym elementem działania Banku i Grupy BGK jest realizacja działań w zakresie współtworzenia i realizacji programów wspierających rozwój mieszkalnictwa, w tym finansowanie dłużne podmiotów sektora społecznego budownictwa czynszowego (SBC), finansowanie bezzwrotne budownictwa na wynajem, w szczególności gminnego, jak również wsparcie termomodernizacji i remontów budynków mieszkalnych.

Wsparcie eksportu i ekspansji zagranicznej

Bank i Grupa Kapitałowa BGK są aktywne w zakresie działań proeksportowych. Bank jest akcjonariuszem Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE S.A.). Obok zaangażowania kapitałowego BGK jest głównym partnerem KUKE S.A. w realizacji programu rządowego wspierania eksportu, w ramach którego udziela kredytów eksportowych ubezpieczanych przez KUKE S.A. Ponadto BGK finansuje również projekty eksportowe, w części realizowane na ryzyko własne, z uzupełniającym zabezpieczeniem KUKE S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

Kolejnym podmiotem w ramach Grupy BGK, który aktywnie wspierał kapitałowo ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw jest Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZ AN (FEZ FIZ AN) zarządzany przez PFR TFI S.A. Fundusz oferuje polskim firmom współfinansowanie ich zagranicznych projektów inwestycyjnych poprzez pożyczki lub objęcie udziałów mniejszościowych z odkupem. Fundusz może inwestować zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i poza nią, również w krajach rozwijających się i wysokiego ryzyka, w prawie wszystkich sektorach, nie tylko w spółki produkcyjne, ale też dystrybucyjne i usługowe.

FEZ FIZ AN na koniec 2021 roku posiadał 13 aktywnych umów inwestycyjnych realizowanych z polskimi partnerami w formie zaangażowania kapitałowego i dłużnego. BGK jest wyłącznym uczestnikiem tego funduszu inwestycyjnego.

Ponadto Bank prowadzi także działania obsługowe w ramach dopłat do kredytów eksportowych „Program DOKE” (system dopłat z budżetu państwa do oprocentowania kredytów eksportowych). Program DOKE to system stabilizacji oprocentowania kredytów eksportowych, które mogą być udzielane nabywcom przez banki krajowe, banki zagraniczne lub międzynarodowe organizacje finansowe. Zasady funkcjonowania Programu opierają się na Porozumieniu OECD w Sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych.

1.2         Najważniejsze wydarzenia w grupie kapitałowej BGK

COVID-19 - Pakiet działań pomocowych

W związku z pandemią COVID-19 Grupa Kapitałowa BGK aktywnie wspiera przedsiębiorstwa szeroką gamą produktów przygotowanych we współpracy z ustawodawcą, Komisją Europejską, nadzorem bankowym oraz bankami komercyjnymi i spółdzielczymi.

Rola BGK, jako banku wspierającego rozwój społeczno-gospodarczy Polski, w czasie pandemii COVID-19 przybrała szczególne znaczenie. BGK skutecznie wypełnia i uzupełnia lukę rynkową, a także podejmuje działania antycykliczne i aktywizujące sektory objęte stagnacją. W dobie globalnej pandemii BGK skutecznie realizuje wsparcie polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw poprzez wdrażanie działań w ramach Tarczy Antykryzysowej, bądź uzupełniając działania rządu w tym zakresie (szerzej w rozdziale 5.4 sprawozdania). Grupa wprowadziła dla bezpieczeństwa klientów i swoich pracowników szereg rozwiązań w tym pracę hybrydową i elektroniczny obieg dokumentów.

Dodatkowo Bank razem z ustawodawcą utworzył w ramach pakietu pomocy dodatkowo nowe fundusze przepływowe szerzej opisane w rozdziale 4.15 sprawozdania.

KUKE S.A. w ramach programu pomocowego kontynuowała oferowanie wdrożonych w 2020r. dla polskich przedsiębiorców, w związku z pandemią COVID-19, gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń krótkoterminowych należności eksportowych KUKE GAP Ex i GAP Ex+ (szerzej opisane w rozdziale 5.4.3 sprawozdania).

Fundusz Trójmorza

W 2019 roku z inicjatywy BGK został założony Fundusz Trójmorza (wł. Three Seas Initiative Investment Fund S.A. SICAV-RAIF) jako międzynarodowy fundusz inwestycyjny, który wspiera realizację komercyjnych projektów infrastrukturalnych istotnie przyczyniających się do rozwoju krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej pomiędzy Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem. Głównym celem, tego wehikułu finansowego jest wyrównywanie różnic w rozwoju infrastrukturalnym pomiędzy zachodnią, a wschodnią Unią Europejską poprzez finansowanie połączeń transportowych, energetycznych i cyfrowych w osi północ-południe w krajach regionu Trójmorza.

Na koniec 2021 roku akcjonariuszami podmiotu było 11 podmiotów reprezentujących Polskę, Rumunię, Węgry, Estonię, Łotwę, Słowenię oraz Bułgarię, Chorwację i Litwę. W tym jeden inwestor prywatny oraz doradca inwestycyjny funduszu.

Zakłada się, że docelowa wielkość funduszu wyniesie od 3 do 5 mld EUR. Fundusz otwarty jest również dla międzynarodowych instytucji finansowych, jak i prywatnych inwestorów.

Działalność funduszu jest szerzej opisana w rozdziale 4.10 oraz 4.17.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

Inicjatywa 3W (Woda – Wodór – Węgiel)

W sierpniu 2021 roku Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił inicjatywę 3W. Skrót 3W odnosi się do trzech zasobów: wody, wodoru i węgla, rozumianego jako innowacyjne technologie węglowe, jak np. fulereny, nanorurki węglowe i grafen. Inicjatywa wpisuje się w działania banku związane ze zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym.

ImageAlt4

Celem inicjatywy 3W jest wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze woda-wodór-węgiel, przy jednoczesnym budowaniu świadomości społecznej dotyczącej gospodarki zeroemisyjnej i zrównoważonego gospodarowania wodą. Inicjatywa 3W ma więc prowadzić w rezultacie także do stworzenia lepszego środowiska do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Bank Gospodarstwa Krajowego koordynuje wdrażanie inicjatywy 3W. Powstał także raport „Idea 3W. Perspektywy rozwoju.”, z którego można m.in. dowiedzieć się jak technologie z obszaru 3W mogą odmienić otaczającą nas rzeczywistość (https://idea3w.org/).

Przedstawiciele banku w ramach inicjatywy 3W rozpoczęli już pierwsze spotkania i warsztaty z przedstawicielami świata nauki, biznesu i z jednostkami samorządu terytorialnego. Celem tych spotkań jest m.in. budowanie mostów między światem nauki i przedsiębiorcami, aby to, co naukowcy stworzą w swoich laboratoriach można było szybko i skutecznie komercjalizować. Inicjatywa 3W była też obecna podczas dużych wydarzeń społeczno-gospodarczych, jak Impact’21 i Forum Wizja Rozwoju.

ESG (Environmental, Social and Governance)

W 2021 roku Bank kontynuował realizację projektu Zrównoważony Rozwój, którego celem jest odpowiedź na wymogi regulacyjne oraz uwzględnienie trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju w Strategii i w strukturze Banku oraz w ramach współpracy z interesariuszami i klientami. Prace projektowe realizowane były w ramach siedmiu strumieni: budowanie świadomości, zarządzanie strategiczne, wytyczne oceny ESG, zarządzanie ryzykiem, zrównoważone finansowanie, raportowanie zintegrowane oraz gromadzenie i raportowanie danych ESG. W 2021r. zrealizowano cykl szkoleń dla pracowników z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ryzyka ESG zostały włączone do Strategii Zarządzania Ryzykiem, Polityki Kredytowej oraz regulacji dotyczących ryzyka operacyjnego, braku zgodności i utraty reputacji. Opracowano też założenia i ramy działania nowego Biura Ryzyka ESG, którego zadaniem będzie prowadzenie oceny klientów i finansowań pod kątem kryteriów ESG.

W 2021r. Bank nawiązał współpracę z konsorcjum doradczym zatrudnionym przez Komisję Europejską w ramach projektu Strengthening the sustainable finance framework of national promotional banks. Ze wsparciem doradcy Bank opracowuje metodykę oceny ESG i klasyfikacji transakcji, a także proces oceny sustainability proofing and climate and environmental tracking dla finansowań z Funduszu InvestEU. Zakres prac doradcy obejmuje również przygotowanie rekomendacji w odniesieniu do priorytetów Modelu Biznesowego BGK (szerzej w rozdziale 5.3).

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Pandemia SARS-CoV-2 wpłynęła negatywnie na plany inwestycyjne samorządów. Dochody z PIT, które mają znaczący udział w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, spadły o 1,9% co przy jednoczesnym spadku nadwyżki

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

inwestycyjnej o ponad 11%[1] znacznie zmniejszyło apetyt na realizację inwestycji. Około 1/3 samorządów planowała ograniczenie działań rozwojowych[2].

Aby pobudzić lokalne inwestycje publiczne przygotowany został Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego dysponentem jest Prezes Rady Ministrów. Program zakłada dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST i ich związki nawet do 98% ich kosztów.

W 2021r. zrealizowano pierwszy pilotażowy nabór Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (termin naboru 02.07 – 15.08.2021). 28 grudnia 2021 roku uruchomione zostały kolejne dwa nabory (w tym nabór dedykowany jednostkom, w których funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne (PGRy)). Szerzej o Programie Inwestycji Strategicznych w rozdziale 4.16.

VINCI Spółka Akcyjna

W 2021 roku Bank utworzył spółkę zależną VINCI Spółka Akcyjna, zarządzającą ASI inwestującymi w innowacyjne przedsięwzięcia i w rozwój krajowej myśli technologicznej. Spółka została wpisana do rejestru ZASI w drugiej połowie 2021 roku. Vinci S.A. uzupełnia lukę w finansowaniu polskich przedsiębiorstw na rynku zaawansowanych technologii. Celem spółki jest zatrzymanie innowacyjnych technologii i patentów w Polsce oraz ich komercjalizacja w kraju i za granicą.

Więcej informacji o spółce Vinci S.A. znajduje się na stronie https://vincizasi.pl/.

Inicjatywa TeamEurope   

Uzyskana akredytacja (pillar assesment) Komisji pozwoliła BGK w dniu 13 grudnia 2021r. na podpisanie w Brukseli umowy z Komisją Europejską na realizację działań związanych z dostarczaniem szczepionek p. COVID–19 dla Państw Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan). Pozyskany grant o wartości 35 mln EUR pozwoli na sfinansowanie i przekazanie w/w państwom od 2 do 10 mln dawek szczepionek przeciwko COVID–19. Projekt ten jest realizowany wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Rozszerzenia i Polityki Sąsiedzkiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych koordynuje unijne działania związane z dostarczaniem szczepionek do Państw Partnerstwa Wschodniego, a BGK implementuje grant, wypełniając wszelkie działania związane z zarządzaniem uzyskanymi środkami oraz jest agentem płatności.

Zmiany w zakresie wspierania mieszkalnictwa

W 2021r. wszedł w życie Pakiet Mieszkaniowy, czyli kompleksowa nowelizacja ustaw, której celem jest uatrakcyjnienie rządowych programów wsparcia budownictwa mieszkaniowego w sektorze tzw. mieszkań dostępnych, w szczególności mieszkalnictwa komunalnego i społecznego. Ustawy wprowadziły zmiany w: kredycie preferencyjnym udzielanym w programie wspierania społecznego budownictwa czynszowego (SBC), bezzwrotnym wsparciu budownictwa z Funduszu Dopłat (BSK), programie dopłat do czynszu za najem „Mieszkanie na start” (MnS), premiach z Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR).

W 2021 roku został wprowadzony do obsługi Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Z jego środków udzielane jest wsparcie gminom na pokrycie udziałów w nowo tworzonych lub istniejących Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych lub Towarzystwach Budownictwa Społecznego.


[1] Porównanie roku 2020 do 2019r.

[2] Źródło danych: Raport „Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego po 4 kwartałach 2020 roku”, wyk. Biuro Badań i Analiz, BGK, kwiecień 2021r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

1.3         Kalendarium 2021 grupy kapitałowej BGK

 

 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w 2021 roku

styczeń

n

Zdobycie certyfikatu Najlepszego Pracodawcy (Top Employer) 2021

 

 

luty

n

Prezes zarządu BGK otrzymała order Terra Mariana Prezydent Republiki Estońskiej za wkład w pogłębienie przyjaznych relacji z Estonią

n

Publikacja raportu „Efekty programu gwarancji Biznesmax z dotacją”

n

BGK przekazał 250 tys. EUR na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Chorwacji

 

 

marzec

n

Wejście w życie przepisów Pakietu Mieszkaniowego zwiększającego wsparcie BGK dla mieszkalnictwa

 

 

kwiecień

n

Publikacja raportu „Efekty programu gwarancji de minimis”

n

Wdrożenie nowego produktu do Pakietu pomocowego BGK dla firm - Gwarancje leasingowe

 

 

maj

n

Podpisanie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowy na pożyczki dla miast średniej wielkości

n

BGK wdrożył gwarancje leasingu dla mikro, małych i średnich firmy

 

 

czerwiec

n

Ogłoszenie Programu Inwestycji Strategicznych - części Rządowego Funduszu Polski Ład

n

Prezes zarządu BGK otrzymała Nagrodę Gospodarczą Polskiego Radia za Fundusz Trójmorza w kategorii "Przełomowe rozwiązanie"

n

Konferencja Funduszu Trójmorza w Zagrzebiu

n

BGK dołączył do programu Czyste Powietrze z ofertą gwarancji kredytowych

n

BGK wyróżniony w X edycji "Listków CSR" za działania wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju za rok 2020r.

 

 

 

lipiec

n

Uruchomienie pierwszego naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

n

Udział delegacji BGK w szczycie Inicjatywy Trójmorza w Sofii

n

Pierwsza międzynarodowa emisja obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 

 

sierpień

n

Rozpoczęcie realizacji Inicjatywy 3W: Woda – Wodór – Węgiel

n

Tramwaje Śląskie pozyskały blisko 0,5 mld zł finansowania od BGK i Banku Pekao na modernizację sieci tramwajowej w miastach Śląska i Zagłębia

 

 

wrzesień

n

Ogłoszenie Strategii BGK na lata 2021-2025

n

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedłużył misję Zarządu na kolejną kadencję

n

Podpisanie porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce

n

Publikacja raportu CSR BGK za 2020r.

 

 

październik

n

Przystąpienie do polskiego porozumienia wodorowego

n

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych

n

Publikacja raportu „Idea 3W. Perspektywy rozwoju”

n

BGK pozyskał 240 mln euro od EBI na finansowanie budowy obwodnicy Trójmiasta

 

 

listopad

n

Konferencja Funduszu Trójmorza w Wilnie

n

Publikacja raportu Efekty programów gwarancji de minimis i COSME

n

Wizyta studyjna w BGK banków i instytucji rozwoju z Europy Środkowo – Wschodniej

n

Podpisanie umowy administracyjnej z Komisją Europejską dot. wdrażania instrumentu wsparcia pn. The Connecting Europe Facility, Alternative Fuel Infrastructure Facility (CEF AFIF).

 

 

grudzień

n

Podpisanie umowy z Komisją Europejską dot. przekazywania szczepionek przeciwko COVID-19 do państw Partnerstwa Wschodniego.

n

BGK partnerem Polsko – Arabskiego Forum Gospodarczego na EXPO w Dubaju

n

Uruchomienie drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

 

 

 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

1.4         Rys historyczny grupy kapitałowej BGK

Utworzenie BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego jest jedynym państwowym bankiem rozwoju w Polsce. Został powołany do życia w 1924 roku rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym działalność BGK koncentrowała się na wspieraniu instytucji państwowych i komunalnych, zakładów przemysłu zbrojeniowego oraz zarządzaniu przechodzącymi pod kontrolę państwa zakładami przemysłowymi. Bank administrował też funduszami celowymi rządu oraz w sposób istotny wspierał finansowo modernizację i rozbudowę polskiej gospodarki w tym okresie m.in. Centralny Okręg Przemysłowy oraz port i miasto Gdynia. Po wojnie, w roku 1948, działalność operacyjna BGK została zawieszona.

Wznowienie działalności w 1989 roku

Bank reaktywowano w 1989 roku, jako instytucję specjalizującą się w obsłudze sektora finansów publicznych. Działalność BGK reguluje ustawa z dnia 14 marca 2003r. o Banku Gospodarstwa Krajowego z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Obecnie BGK jest głównym partnerem Państwa w obsłudze rządowych programów społeczno-gospodarczych realizowanych w celu wsparcia przedsiębiorczości oraz inwestycji infrastrukturalnych i mieszkaniowych szczebla ogólnokrajowego, regionalnego i lokalnego.

W roku 2020 Bank rozpoczął modernizację historycznej siedziby BGK przy ulicy Al. Jerozolimskie 7 w Warszawie. Bank na czas modernizacji przeprowadził się do tymczasowej siedziby zlokalizowanej w budynku Varso przy ulicy Chmielna 73 w Warszawie.

1.5         Kluczowe wielkości finansowe Grupy Kapitałowej BGK za 2021 rok

Wynik netto grupy BGK za 2021 rok zamknął się kwotą 874,6 mln zł, wyższą o 508,0 mln zł, tj. 138,6% r/r. Wzrost wyniku związany był przede wszystkim ze wzrostem udziału w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych o 278,3 mln zł, co wynikało z dodatniej wyceny Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych – Kapitałowy FIZ AN oraz jednostek stowarzyszonych wchodzących w skład Funduszu Ekspansji Zagranicznej.

Wzrost kosztów administracyjnych był niższy od tempa wzrostu wyniku na działalności bankowej i wyniósł 4,4% wobec 7,3% przyrostu strony dochodowej.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

TABELA 1: Podstawowe parametry finansowe działalności Grupy BGK

Wyszczególnienie

2021

2020

2019

Zmiana

2021/2020

Dochodowość

Wynik na działalności bankowej1 (mln zł)

1 565,6

1 459,3

1 368,2

7,3%

 

Koszty administracyjne (mln zł)

-651,7

-624,1

-600,8

4,4%

 

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw (mln zł)

-332,3

-384,6

-231,4

-13,6%

 

Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych (mln zł)

253,3

-25,0

-268,6

-

 

Wynik brutto (mln zł)

1 093,5

447,0

459,2

144,6%

 

Wynik netto (mln zł)

874,6

366,6

390,2

138,6%

 

Skala działania

 

Kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) brutto (mln zł)

45 886,2

45 964,0

44 049,4

-0,2%

 

Inwestycje kapitałowe netto

6 781,7

5 879,8

5 216,0

15,3%

 

Zobowiązania wobec klientów (mln zł)

150 804,1

116 138,1

59 701,4

29,8%

 

Kapitał ogółem (mln zł)

24 722,1

23 924,0

18 653,9

3,3%

 

Suma bilansowa (mln zł)

196 643,5

160 325,5

100 521,2

22,7%

 

Efektywność działania

 

Wskaźnik C/I2 z działalności podstawowej

41,6%

42,8%

43,9%

-1,2

p.p

Wskaźnik C/I3 z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych

35,7%

42,2%

38,5%

-6,5

p.p

ROE (wynik netto / śr. fundusze ogółem)

3,6%

1,7%

2,1%

1,9

p.p

ROA (wynik netto / śr. aktywa)

0,4%

0,2%

0,3%

0,2

p.p

Marża odsetkowa (wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa)

0,5%

0,6%

0,8%

-0,1

p.p

1 Wynik z odsetek (wraz z wynikiem z modyfikacji) i prowizji, wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji, wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych oraz z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów

2 C/I = (koszty administracyjne) / (wynik z działalności bankowej) 

3 C/I jw. z uwzględnieniem w mianowniku pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych

Grupa BGK zamknęła rok 2021 sumą bilansową w wysokości 196 643,5 mln zł, która wzrosła o 36 318,0 mln zł, tj. 22,7% r/r. Na zmianę sumy bilansowej złożył się przede wszystkim wzrost zobowiązań wobec klientów o 34 666,0 mln zł implikujący wzrosty aktywów płynnych i instrumentów dłużnych.

Wskaźnik ROE wzrósł o 1,9 p.p do poziomu 3,6%. Wskaźnik ROA był o 0,2 p.p. wyższy niż w 2020 roku i wyniósł 0,4%. Wskaźnik C/I z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych spadł o 6,5 p.p. r/r do poziomu 35,7%.

Wskaźnik C/I z działalności podstawowej spadł z 42,8% w 2020 roku do 41,6% w roku 2021.

1.6         Kluczowe wielkości finansowe BGK za 2021 rok

W 2021 roku Bank wypracował 695,6 mln zł wyniku netto, tj. o 379,9 mln zł więcej niż rok wcześniej. Na wzrost wyniku główny wpływ miał wyższy wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych o 163,8 mln zł tj. o 115,6% więcej niż na koniec 2020 roku.

Podstawowe wskaźniki rentowności i efektywności działania w 2021 roku kształtowały się następująco: wskaźnik ROE wzrósł o 1,5 p.p do poziomu 2,9%, ROA wzrósł o 0,2 p.p. (do poziomu 0,4%), natomiast wskaźnik C/I z działalności podstawowej był na poziomie o 4,7 p.p. niższym niż rok wcześniej i wyniósł 30,9%.

Współczynnik wypłacalności pozostawał na wysokim, bezpiecznym poziomie 28,5%. Silna pozycja kapitałowa Grupy BGK na koniec 2021 roku zwiększa potencjał dla realizacji misji BGK w latach przyszłych i umożliwia wzrost działalności wspierającej rozwój gospodarczy kraju.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

TABELA 2: Podstawowe parametry finansowe działalności BGK

Wyszczególnienie

2021

2020

2019

Zmiana

2021/2020

Dochodowość

Wynik na działalności bankowej1 (mln zł)

1 793,7

1 468,0

1 387,7

22,2%

 

Koszty administracyjne (mln zł)

-537,4

-522,1

-475,9

2,9%

 

Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości oraz rezerw  (mln zł)

-392,0

-521,6

-403,8

-24,8%

 

Wynik brutto (mln zł)

841,5

369,9

578,6

127,5%

 

Wynik netto (mln zł)

695,6

315,7

511,2

120,3%

 

Skala działania

 

Kredyty, obligacje (komunalne i komercyjne) brutto (mln zł)

45 830,1

45 935,0

44 024,0

-0,2%

 

Zobowiązania wobec klientów (mln zł)

150 810,7

116 257,7

59 821,3

29,7%

 

Inwestycje kapitałowe netto (mln zł)

6 589,3

7 714,3

6 942,5

-14,6%

 

Kapitał ogółem (mln zł)

24 514,3

23 874,0

18 675,2

2,7%

 

Suma bilansowa (mln zł)

196 441,9

160 301,2

100 604,2

22,5%

 

Efektywność działania

 

Wskaźnik C/I2 z działalności podstawowej

30,9%

35,6%

34,3%

-4,7

p.p

Wskaźnik C/I3 z uwzględnieniem pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych

30,3%

36,9%

32,6%

-6,6

p.p

ROE (wynik netto / śr. fundusze ogółem)

2,9%

1,4%

2,7%

1,5

p.p

ROA (wynik netto / śr. aktywa)

0,4%

0,2%

0,4%

0,2

p.p

Marża odsetkowa (wynik z tytułu odsetek / śr. aktywa)

0,5%

0,6%

0,8%

-0,1

p.p

Współczynnik wypłacalności4

28,5%

33,9%

28,7%

-5,4

p.p

1 Wynik z odsetek (wraz z wynikiem z modyfikacji) i prowizji, wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji, wynik na inwestycyjnych aktywach finansowych oraz z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów

2 C/I = (koszty administracyjne) / (wynik z działalności bankowej) 

3 C/I jw. z uwzględnieniem w mianowniku pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych

4 Kalkulacja z wyłączeniem działalności zleconej

 

Rok 2021 Bank zamknął sumą bilansową w wysokości 196 441,9 mln zł, wyższą o 36 140,7 mln zł, tj. 22,5% r/r.

Do wzrostu sumy bilansowej przyczyniły się przede wszystkim:

§  pozycje związane z zobowiązaniami wobec klientów – wzrost o 34 553,0 mln zł, tj. 29,7% r/r,

§  wzrost kapitałów ogółem o 640,3 mln zł, tj. 2,7% r/r.

2.    Gospodarka w 2021 roku

2.1         W kraju

Odreagowanie po Covidowej recesji

W 2021 roku nastąpiło szybkie odbicie po Covidowej recesji. PKB w skali roku podniósł się o 5,7%, przyspieszając w końcówce roku (do 7,3% r/r NSA). Wzrost był napędzany konsumpcją indywidualną oraz odbudową zapasów, przy solidnych wynikach inwestycji. Silny popyt krajowy przekładał się na gwałtowne przyspieszenie importu. W konsekwencji kontrybucja wymiany międzynarodowej była ujemna i to pomimo znaczącego wzrostu eksportu. W danych widoczna była przyspieszająca dynamika r/r wartości dodanej w przemyśle, który bardzo dobrze zniósł kryzys pandemiczny. Stopniowo stabilizowała się także sytuacja w usługach, które znacząco ucierpiały w I fazie kryzysu (turystyka, gastronomia), choć nie wszystkie aktywności powróciły do poziomów sprzed kryzysu.Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

TABELA 3: Dynamika zmian wskaźników makroekonomicznych w ujęciu realnym r/r

Wyszczególnienie

2021

I-IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

Produkt Krajowy Brutto

5,7%

-0,8%

11,2%

5,3%

7,3%

Popyt Krajowy

8,2%

0,3%

12,4%

8,6%

11,2%

Spożycie ogółem

4,8%

0,3%

10,3%

3,7%

5,3%

Spożycie indywidualne

6,2%

0,1%

13,1%

4,7%

7,9%

Akumulacja brutto

23,1%

0,4%

21,9%

33,8%

30,0%

Nakłady brutto na środki trwałe

7,9%

1,7%

5,6%

9,3%

11,7%

Eksport

12,0%

7,3%

29,2%

8,6%

6,0%

Import

17,4%

10,3%

34,5%

15,2%

13,2%

Wartość dodana brutto

5,3%

-1,2%

10,3%

5,1%

7,1%

Przemysł

14,2%

7,5%

27,2%

10,4%

14,2%

Budownictwo

1,2%

-14,9%

3,1%

5,2%

5,8%

Handel i naprawa pojazdów samochodowych

5,9%

-0,2%

12,8%

4,5%

7,7%

Transport i gospodarka magazynowa

14,1%

2,2%

25,3%

13,4%

16,5%

Źródło: dane GUS        

 

Tarcze antykryzysowe pomagały w pocovidowej odbudowie

Istotnym czynnikiem służącym poprawie koniunktury były programy rządowe (tzw. tarcze antykryzysowe), które były prowadzone w I połowie ubiegłego roku. Przyczyniły się one do stabilizacji kondycji rynku pracy w I połowie roku i zbudowały solidny fundament dla wzrostu płac i zatrudnienia w II połowie roku. Ostatecznie pozwoliło to na spadek stopy bezrobocia do 5,4% w grudniu 2021, z 6,3% w grudniu 2020 i odpowiednio wzrost dynamiki zatrudnienia do +0,5% r/r, z -1,0% r/r oraz płac do +11,2 r/r, z +6,6% r/r. Po tym jak w skali całego 2020 roku doszło do wzrostu deficytu GG z 45,6% w roku 2019, do 57,5% PKB, dane po trzech kwartałach roku pokazały stabilizację wyniku na poziomie 56,6% w roku 2021 vs. 56,5% rok wcześniej.

Poprawa sytuacji gospodarczej, odbicie na rynku kredytowym oraz wzrost stóp procentowych przełożyło się na wzrost wyniku finansowego netto sektora bankowego za 2021 do 8,9 mld zł (na podstawie danych miesięcznych przed audytem, zaktualizowane na 31 stycznia 2022) z -0,3 mld zł w roku 2020. W tym czasie ROE dla całego sektora wzrósł do 4,4% z -0,15%.

Szybkie podwyżki stóp procentowych

Silne odbicie popandemiczne w połączeniu z agresywną ekspansją fiskalną i monetarną w wymiarze globalnym przełożyły się na wzrost ceny surowców, w tym energetycznych, oraz żywności. Miało to przełożenie wraz z szybkim odbiciem w kraju, na znaczącą podwyżkę cen konsumpcyjnych (8,6% r/r w grudniu). W konsekwencji na jesieni RPP zdecydowała się na rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych. Do końca roku podniesiono stopę referencyjną NBP o 165 pb. do 1,75% i zapowiedziano kolejne podwyżki. Nieco wcześniej doszło do wycofania luzowania monetarnego przez NBP. Zawieszony został programu SOOR (Strukturalnych Operacji Otwartego Rynku) polegający na skupie na rynku wtórnym obligacji skarbowych i z gwarancją Skarbu Państwa. W konsekwencji wraz z dyskontowaniem przez rynki dalszych podwyżek stóp w 2022 roku doszło do znaczącego wzrostu rentowności i stawek IRS/FRA oraz WIBOR.

W końcu roku miało miejsce ostudzenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw, co wraz z negatywnym wpływem wzrostu cen i stóp procentowych zrodziło obawy o wyhamowanie tempa wzrostu gospodarczego. W reakcji na to rząd zdecydował o obniżeniu części podatków pośrednich w pierwszej połowie 2022 roku. Ponadto rząd zadeklarował objęcie wsparciem bezpośrednim gospodarstw domowych najbardziej dotkniętych wzrostem cen energii oraz zapowiedział obniżenie podatków dla osób z dolnych grup dochodowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

2.2         Za granicą

Globalna odbicie

Według styczniowych szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego dynamika światowego PKB w 2021 wyniosła +5,9% r/r, wobec -3,1% r/r w roku 2020. Silna zwyżka aktywności była pochodną realizacji odłożonego popytu na towary i usługi oraz znaczącej ekspansji fiskalnej i utrzymywania luzowania monetarnego w I połowie roku w większości gospodarek. W konsekwencji, wraz z utrzymującymi się zaburzeniami w łańcuchach dostaw, wzrostem cen surowców energetycznych i żywności oraz innych kluczowych surowców przełożyło się to na nasilenie się globalnej inflacji. Reakcją na to były podwyżki stóp w części gospodarek peryferyjnych (w tym w naszym regionie) i zapowiedzi zaostrzenia polityki monetarnej w największych gospodarkach świata.

Zmiana kierunku na rynkach długu

2021 rok przyniósł zmiany kierunku wycen papierów skarbowych. Na większości rynków bazowych, wraz z początkiem roku, dało zauważyć się postępujące wzrosty dochodowości. Inwestorzy próbowali wyceniać coraz wyraźniejszą reflację cen surowców. Zmiany te nasiliły się na wiosnę wraz z otwieraniem się gospodarek, po zimowo-wiosennych lockdownach. W miesiącach letnich miało miejsce hamowanie, co było po części konsekwencją słabnięcia momentu odbicia przemysłowego, napędzanego odłożonym popytem. Ostatni kwartał roku odznaczał się drastycznym wzrostem cen węgla, gazu, ropy naftowej oraz surowców rolnych. To w połączeniu z komunikacją głównych banków centralnych wycofujących się z narracji o przejściowości wzrostu inflacji, powtórnie nasiliło proces przeceny obligacji skarbowych. Ostatecznie przywróciło to krzywe do poziomu obserwowanego ostatni raz w przed pandemicznym 2019 roku.

2.3         Wpływ sytuacji na Białorusi i Ukrainie na gospodarkę i Grupę BGK

W 2021 roku na granicy polsko-białoruskiej doszło do kryzysu migracyjnego związanego z napływem nielegalnych migrantów i uchodźców z krajów bliskiego wschodu. Kryzys był stymulowany przez władze białoruskie, które utworzyły kanały przerzutu migrantów. Działania miały na celu wymuszenie ustępstw w polityce sankcyjnej Unii Europejskiej, prowadzonej wobec Białorusi od czasu sfałszowanych wyborów w 2020 roku. W konsekwencji rząd Polski podjął decyzje o wprowadzeniu stanów wyjątkowych na terenach przygranicznych z Białorusią.

Działania bojowe rozpoczęte przez Rosję w końcu lutego bieżącego roku na Ukrainie przełożyły się na załamanie w łańcuchach dostaw łączących Polskę, Ukrainę, Rosję, Białoruś oraz inne kraje. Nastąpiło to poprzez zablokowanie systemu logistycznego łączącego Europę Wschodnią ze Środkową oraz sankcje nałożone na Rosję i Białoruś.

Według wstępnych szacunków ekonomistów Banku znajdzie to odzwierciedlenie w spadku tempa wzrostu PKB w 2022 roku do ok. 3,6% r/r. Pozytywnie na dynamikę PKB będzie oddziaływać zwiększona konsumpcja prywatna i publiczna związana z przyjmowaniem uchodźców. Obniżać ją będzie natomiast wyhamowanie w inwestycjach, za sprawą pogorszenia klimatu inwestycyjnego.

W konsekwencji konfliktu ekonomiści Banku spodziewają się wzrostu cen żywności wskutek wyłączenia części rolnictwa ukraińskiego z produkcji oraz odcięcia rolnictwa rosyjskiego od globalnych rynków (pochodna sankcji finansowych i rosyjskich ograniczeń w eksporcie). Oba te kraje są istotnymi światowymi eksporterami żywności. Ponadto ceny żywności będą podbijane przez rosnące koszty produkcji (ropa naftowa i nawozy). Wszystko to będzie wtórnie prowadzić do niższych nakładów i niższych plonów w rolnictwie polskim i europejskim oraz nasilać presję na wzrost cen na lokalnych rynkach.

W tym otoczeniu ekonomiści Banku spodziewają się znaczącego wzrostu inflacji (ponad 10% przez większą część roku), pomimo wprowadzonych przez rząd tarcz antyinflacyjnych (spodziewamy się przedłużenia tych tarcz do końca roku). Zdaniem ekonomistów Banku rodzi to ryzyko wzrostu stóp procentowych w okolice 5,0% oraz przedłużającego się osłabienia złotego.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

Cały polski sektor bankowy ma świadomość zagrożeń cyfrowych. BGK, wspólnie z innymi instytucjami finansowymi prowadzi wzmożone działania, aby zapewnić bezpieczeństwo systemów bankowych. Priorytetem banku jest bezpieczeństwo środków klientów oraz utrzymanie płynnej obsługi produktów i programów.

BGK jest członkiem zespołu kryzysowego przy Komisji Nadzoru Finansowego. W Banku pracuje sztab kryzysowy, którego zadaniem jest przygotowaniem Banku na działanie w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej jak również  minimalizowanie wpływu tej sytuacji na działalność Banku.

BGK stale monitoruje systemy informatyczne oraz dba o cyberbezpieczeństwo w oparciu o procedury i mechanizmy, które informują jak działać w takich sytuacjach.

3 marca 2022r. BGK przekazał darowiznę 30 mln zł dla Ukrainy. Otworzył też, w imieniu Narodowego Banku Ukrainy (NBU), specjalne konto, na które każdy może przekazać pieniądze. Bank pomaga również poprzez fundacje i wolontariat pracowniczy. We współpracy z Komisją Europejską oraz Fundacją Solidarności Międzynarodowej BGK realizuje program pomocy humanitarnej, która trafia bezpośrednio do odbiorców na Ukrainie. W momencie zamykania sprawozdania eksperci banku opracowywali szereg rozwiązań wspierających polskich przedsiębiorców, którzy utracili płynność i rynki zbytu w związku z wojną na Ukrainie.

3.    Zmiany otoczenia legislacyjnego

Funkcjonowanie Banku Gospodarstwa Krajowego, którego misją jest wspieranie państwa w realizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, w większym stopniu od pozostałych podmiotów sektora bankowego jest regulowane przez przepisy prawa krajowego i europejskiego – Prawo Bankowe, Rekomendacji KNF, wymogi regulacji CRR oraz inne regulacje obowiązujące banki. W 2021 roku ze względu na pandemię pojawiło się wiele aktów prawnych regulujących działania związane z walką z pandemią COVID-19 oraz jej skutkami społecznymi i gospodarczymi.

Najistotniejsze zmiany wpływające na funkcjonowanie BGK dotyczyły poniższych aktów prawnych i regulacyjnych:

§  tekst jednolity Ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego – ogłoszony 17 stycznia 2022r. – (obejmujący zmiany ustawy, które następowały w 2021r.),

§  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 31 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego,

§  Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

§  Ustawa z dnia 21 stycznia 2021r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw,

§  zmiana Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

§  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa,

§  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków,

§  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa ze środków Funduszu Inwestycji Kapitałowych,

§  Ustawa z dnia 25 lutego 2021r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw,

§  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 marca 2021r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,

§  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 marca 2021r. w sprawie wzorów formularzy, na których Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje informacje o udzielonym finansowym wsparciu oraz finansowym wsparciu możliwym do udzielenia z Funduszu Dopłat,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku

(obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego)

§  Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni, tymczasowych pomieszczeń, komunalnej infrastruktury technicznej lub infrastruktury społecznej,

§  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw,

§  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19,

§  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami COVID-19,

§  Ustawa z dnia 28 maja 2021r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw,

§  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach,

§  Ustawa z dnia 8 lipca 2021r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw,

§  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie wykazu krajowych stanowisk i funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi,

§  Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego oraz dokonywania przez bank przeglądów strategii i procedur szacowania i stałego utrzymywania kapitału wewnętrznego,

§  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw,

§  Ustawa z dnia 1 października 2021r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym,

§  Ustawa z dnia 1 października 2021r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw,

§  Ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym, ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg,

§  Ustawa z dnia 17 listopada 2021r. o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw,

§  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ustanawiające Program INVEST EU i zmieniające Rozporządzenie (UE) 2015/2017,

§  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady UE 2019/876 z dnia 20 maja 2019r. zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do wskaźnika dźwigni, wskaźnika stabilnego finansowania netto, wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rynkowego, ekspozycji wobec kontrahentów centralnych, ekspozycji wobec przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania, dużych ekspozycji, wymogów dotyczących sprawozdawczości i ujawniania informacji, a także rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Poza wyżej wymienionymi w 2021 roku zostało uchwalonych wiele innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w różnym stopniu odnoszących się do działalności BGK.

4.    Działania Banku Gospodarstwa Krajowego i Grupy Kapitałowej BGK

4.1         Podział działań w ramach Grupy Kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego

Działalność Grupy BGK realizowana jest przez Bank oraz grupę powiązanych z nim organizacyjnie instytucji. Przede wszystkim są to instytucje finansowe lub pomocnicze powiązane kapitałowo oraz poprzez fakt sprawowania w nich nadzoru lub podmioty zależne lub stowarzyszone, które służą realizacji misji BGK. Uzupełniają one działanie Banku