Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z
badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej
Banku Gospodarstwa Krajowego
za rok obrotowy zakończony
dnia 31 grudnia 2021 roku
Mazars Audyt Sp. z o.o.
ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
Mazars Audyt Sp. z o.o. 2
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Dla Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego („Grupa”), w której jednostką dominującą jest
Bank Gospodarstwa Krajowego („Jednostka dominująca"), zawierające skonsolidowane
sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz skonsolidowany
rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów,
skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie
z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia
2021 roku oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne
informacje objaśniające („skonsolidowane sprawozdanie finansowe").
przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej
Grupy na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego
i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu
zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz
przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz
statutem Jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które
wydaliśmy dnia 14 kwietnia 2022 roku.
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą nr 3430/52a/2019 Krajowej
Rady Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania
oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja
2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o
biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr
537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego
(„Rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L158 z 27.05.2014, str. 77, z późn. zm.). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania „Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego”.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 3
Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki
zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady
Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA") przyjętym uchwałą
Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie
zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi,
które mają zastosowanie do badania sprawozdfinansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze
inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni
od Spółek Grupy zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych
rewidentach oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby
stanowić podstawę dla naszej opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były
najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej
opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których
uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi
rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania
Jak nasze badanie odniosło się do tej
sprawy
Odpisy z tytułu oczekiwanych strat
kredytowych w portfelu kredytów i
pożyczek udzielonych klientom
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Sprawozdawczości Finansowej 9
Instrumenty finansowe ("MSSF 9") Zarząd
Jednostki dominującej powinien określić
wartość oczekiwanych strat kredytowych,
które mogą wystąpić w okresie 12 miesięcy
lub w pozostałym okresie życia składnika
aktywów finansowych, w zależności od
klasyfikacji poszczególnych aktywów do
kategorii ryzyka („etapów”, „faz”) z
uwzględnieniem wpływu przyszłych
warunków makroekonomicznych na poziom
oczekiwanych strat kredytowych.
Ustalenie kwoty i momentu rozpoznania
oczekiwanych strat kredytowych wymaga
zastosowania znaczącego osądu oraz
istotnych i złożonych oszacowań, w tym
Dokonaliśmy krytycznej analizy
zaprojektowania i wdrożenia procesu
oceny ryzyka kredytowego i szacowania
oczekiwanych strat kredytowych oraz
oceniliśmy mechanizmy kontrolne w tych
procesach.
Dokonaliśmy uzgodnienia bazy należności
z tytułu kredytów i pożyczek udzielonych
klientom z księgami rachunkowymi Banku
w celu potwierdzenia kompletności ujęcia
należności z tytułu kredytów i pożyczek
udzielonych klientom będących podstawą
tworzenia odpisów z tytułu oczekiwanych
strat kredytowych, a także wartości tych
odpisów.
Przeprowadziliśmy ocenę stosowanej
przez Bank metodyki utraty wartości pod
kątem zgodności z wymogami MSSF 9,
w szczególności w zakresie stosowania
kryteriów identyfikacji znaczącego wzrostu
Mazars Audyt Sp. z o.o. 4
przede wszystkim w zakresie parametrów
ryzyka kredytowego w modelach kalkulacji
oczekiwanych strat kredytowych.
Szacunek odpisów na oczekiwane straty
kredytowe uwzględnia kwestię wpływu
światowej pandemii COVID-19.
W nocie 20 Kredyty i pożyczki udzielone
klientom oraz w nocie 44 Zarządzanie
ryzykiem kredytowym skonsolidowanego
sprawozdania finansowego zawarto
szczegółowe informacje na temat
stosowanych metod i modeli oraz poziomu
odpisów na oczekiwane straty kredytowe w
portfelu kredytów i pożyczek udzielonych
klientom.
ryzyka kredytowego, definicji niewykonania
zobowiązania, przyjętych parametrów
ryzyka kredytowego oraz uwzględnienia
wpływu przyszłych warunków
makroekonomicznych na poziom
oczekiwanych strat kredytowych.
W przypadku portfela kredytów i pożyczek
udzielonych klientom ocenianego metodą
kolektywną:
przeprowadziliśmy analizę stosowanej
metodyki kalkulacji odpisów z tytułu
oczekiwanych strat kredytowych dla
ekspozycji ocenianych metodą
kolektywną, w tym adekwatności
parametrów ryzyka stosowanych przez
Bank,
przeprowadziliśmy weryfikację
kalkulacji odpisów na oczekiwane
straty kredytowe dla wybranych
ekspozycji,
przeprowadziliśmy ocenę weryfikacji
modeli na podstawie danych
historycznych (tzw. back-testów).
W przypadku portfela kredytów i pożyczek
udzielonych klientom ocenianego metodą
indywidualną:
przeprowadziliśmy analizę procesu
i metodologii identyfikacji utraty
wartości i klasyfikacji ekspozycji do
koszyków,
na wybranej próbie istotnych
ekspozycji kredytowych
zapoznaliśmy się z dokumentami
dotyczącymi sytuacji finansowej
kredytobiorcy i zweryfikowaliśmy
poprawność przyporządkowania do
odpowiedniego koszyka utraty
wartości oraz szacunku
oczekiwanej straty kredytowej.
Podczas prac skupiliśmy się na skutkach
wystąpienia pandemii COVID-19 oraz na
implementacji wytycznych EBA
dotyczących stosowania definicji
niewykonania zobowiązania, tzw. default,
określonej w art. 178 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
575/2013 z 26.06.2013 roku w sprawie
wymogów ostrożnościowych dla instytucji
kredytowych i firm inwestycyjnych.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 5
Oceniliśmy jakość i zweryfikowaliśmy
poprawność ujawnień dotyczących
odpisów z tytułu oczekiwanych strat
kredytowych w sprawozdaniu finansowym
Banku.
Wycena instrumentów finansowych
Wycena instrumentów finansowych
wymaga zastosowania przez Zarząd Banku
profesjonalnego osądu i założeń
dotyczących utraty wartości, estymacji
oczekiwanych przepływów pieniężnych
i stóp dyskontowych oraz wiarygodnego
oszacowania wartości godziwej.
Informacje na temat wyceny instrumentów
finansowych zostały szczegółowo
wykazane w nocie 17 Pochodne
Instrumenty Finansowe, w nocie 18 Papiery
wartościowe oraz w nocie 21 Inwestycje w
jednostki stowarzyszone skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.
Dokonaliśmy krytycznej analizy
zaprojektowania i wdrożenia procesu
wyceny instrumentów finansowych.
Poddaliśmy krytycznej analizie
zaprojektowanie i działanie procesu
inwestycyjnego w Banku, a także
przeprowadziliśmy przegląd uchwał
Zarządu Banku oraz protokołów z
Komitetu Finansowego Banku w celu
zrozumienia działalności inwestycyjnej
Banku.
Uzgodniliśmy zestawienia instrumentów
finansowych z księgami rachunkowymi
Banku.
Nasze szczegółowe procedury
obejmowały w szczególności:
weryfikację prawidłowości przyjętej
klasyfikacji dla instrumentów
finansowych w oparciu o testy
charakterystyki przepływów
pieniężnych oraz testy modeli
biznesowych, w tym oce
istnienia kontroli w procesie
klasyfikacji;
dla notowanych instrumentów
finansowych, wycenianych w
wartości godziwej przez wynik
finansowych lub przez inne
całkowite dochody, niezależną
wycenę tych instrumentów na dzień
bilansowy;
dla nienotowanych instrumentów
finansowych wycenianych do
wartości godziwej przez wynik
finansowych lub przez inne
całkowite dochody, przegląd
zastosowanych modeli wyceny, w
tym weryfikację przyjętych
parametrów i założeń;
dla instrumentów finansowych
wycenianych według
zamortyzowanego kosztu oraz
wycenianych w wartości godziwej
przez inne całkowite dochody,
weryfikację wyceny tych
instrumentów z zastosowaniem
Mazars Audyt Sp. z o.o. 6
efektywnej stopy procentowej, a
także weryfikację poprawności i
kompletności utworzonych odpisów
na oczekiwane straty kredytowe dla
tych instrumentów;
Oceniliśmy jakość i zweryfikowaliśmy
poprawność ujawnień dotyczących
instrumentów finansowych
w sprawozdaniu finansowym Banku.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej za
skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i
finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem Jednostki
dominującej, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki dominującej uznaje za
niezbędną, aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Zarząd Jednostki dominującej jest
odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli
ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd
albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma
żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało
wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o
rachunkowości” Dz. U. z 2021 r., poz. 217 z późn. zm.). Członkowie Rady Nadzorczej
Jednostki dominującej odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości
finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności, czy skonsolidowane sprawozdanie
finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub
błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna
pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone
zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą
powstawać na skutek oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie
oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 7
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani
efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki dominującej
obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy
sceptycyzm, a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i
przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy
dowody badania, które wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa
jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć
zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli
wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu
zaprojektowania procedur badania, które odpowiednie w danych okolicznościach,
ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez
Zarząd Jednostki dominującej;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki
dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na
podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana
ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość
zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje
istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu
biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię.
Nasze wnioski oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia
naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki
mogą spowodować, że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe
przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający
rzetelną prezentację;
uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji
finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu
wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy
odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy
wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
Przekazujemy Komitetowi Audytu Jednostki dominującej informacje o, między innymi,
planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach
badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy
podczas badania.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 8
Składamy Komitetowi Audytu Jednostki dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy
stosownych wymogów etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować
go o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za
stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie,
informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Komitetowi Audytu Jednostki dominującej ustaliliśmy te
sprawy, które były najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy
badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że
przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych
okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym
sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się: sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku („Sprawozdanie z działalności").
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Grupy
Kapitałowej Banku Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku, zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o
rachunkowości, zostało sporządzone łącznie.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z
działalności zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Grupy spełniało wymagania
przewidziane w Ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje
Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania
finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i
czyniąc to, rozpatrzenie, czy Sprawozdanie z działalności nie jest istotnie niespójne ze
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania,
lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy,
stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani
poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z
wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z
działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami
zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Dodatkowo zgodnie z wymogami
art. 111a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe („Prawo bankowe” - Dz.
U. z 2021 r., poz. 2439 z późn. zm.), naszym obowiązkiem jest zbadanie informacji
określonych w art. 111a ust. 2 Prawa bankowego zawartych w Sprawozdaniu z działalności.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 9
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z
działalności:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, oraz art. 111a ust. 2
Prawa bankowego,
jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat zgodności oznakowania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, spordzonego w jednolitym elektronicznym formacie
raportowania, z wymogami rozporządzenia o standardach technicznych
dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy
zaangażowani do przeprowadzania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu
wyrażenia opinii czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy na dzień i za rok
zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie
raportowania („skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF”), zostało
oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)
nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r., uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących
specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania („Rozporządzenie ESEF”).
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez
Zarząd jednostki dominującej w celu spełnienia wymogów dotyczących oznakowania oraz
wymogów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu
raportowania, które są określone w Rozporządzeniu ESEF.
Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność oznakowania skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w formacie ESEF z wymogami Rozporządzenia ESEF, a wymogi
określone w tych regulacjach stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do
sformułowania przez nas opinii.
Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Jednostki dominującej
Zarząd jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w formacie ESEF zgodnie z wymogami dotyczącymi oznakowania oraz wymogami
technicznymi dotyczącymi specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania,
które określone w Rozporządzeniu ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i
zastosowanie odpowiednich znaczników XBRL, przy użyciu taksonomii określonej w tych
regulacjach.
Odpowiedzialność Zarządu obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie
Mazars Audyt Sp. z o.o. 10
systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie skonsolidowanego
sprawozdania finansowego w formacie ESEF, wolnego od istotnych niezgodności z
wymogami Rozporządzenia ESEF.
Członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej odpowiedzialni za nadzorowanie
procesu sprawozdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie sprawozdań
finansowych zgodnie z formatem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta
Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzonej usługi atestacyjnej
dającej racjonalną pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF
zostało oznakowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia ESEF.
Wykonaliśmy usługę zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych dotyczącym
badania sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie
raportowania 3001PL (”KSUA 3001PL”) oraz, gdzie jest to stosowne, zgodnie z Krajowym
Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu
Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (Zmienionego) „Usługi
atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, („KSUA
3000 (Z)”).
Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie
finansowe w formacie ESEF zostało przygotowane zgodnie z określonymi kryteriami.
Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa
przeprowadzona zgodnie z KSUA 3001PL oraz, gdzie jest to stosowne, zgodnie z KSUA
3000 (Z), zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka
wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.
Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę
wewnętrzną związaną ze sporządzeniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego w
formacie ESEF w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu
rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania
systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia opinii na temat
skuteczności jej działania.
Podsumowanie wykonanych prac
Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały między innymi:
uzyskanie zrozumienia procesu sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF, obejmującego proces wyboru i zastosowania przez
Spółkę znaczników XBRL i zapewniania zgodności z Rozporządzeniem ESEF, w tym
zrozumienie mechanizmów systemu kontroli wewnętrznej związanych z tym
procesem;
ocenę spełnienia standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego
elektronicznego formatu raportowania, ocenę kompletności oznakowania informacji w
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w formacie ESEF znacznikami XBRL;
Mazars Audyt Sp. z o.o. 11
ocenę, czy zastosowane znaczniki XBRL z taksonomii określonej w Rozporządzeniu
ESEF zostały odpowiednio zastosowane oraz, czy użyto rozszerzeń taksonomii w
sytuacjach, gdy w podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF nie
zidentyfikowano odpowiednich elementów;
ocenę prawidłowości zakotwiczenia zastosowanych rozszerzeń taksonomii w
podstawowej taksonomii określonej w Rozporządzeniu ESEF;
testowanie poprawności obliczeń matematycznych dla poszczególnych pozycji
oznakowanych znacznikami XBRL.
Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę
do wyrażenia przez nas opinii na temat zgodności oznakowania z wymogami rozporządzenia
ESEF.
Wymogi etyczne, w tym niezależność
Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów
niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Kodeksie IESBA. Kodeks IESBA
oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych
kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego
postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają
zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.
Wymogi kontroli jakości
Firma audytorska stosuje krajowe standardy kontroli jakości w brzmieniu Międzynarodowego
Standardu Kontroli Jakości 1 „Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i
przeglądy sprawozdfinansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i
pokrewnych”, przyjęte uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów („KSKJ”).
Zgodnie z wymogami KSKJ, firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli
jakości, obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie do zgodności z
wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami
prawnymi i regulacyjnymi.
Opinia na temat zgodności z wymogami Rozporządzenia ESEF
Podstawę sformułowania opinii biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej,
dlatego opinia powinna być czytana z uwzględnieniem tych kwestii.
Naszym zdaniem skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało
oznakowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z wymogami Rozporządzenia
ESEF.
Informacje o przestrzeganiu obowiązujących regulacji ostrożnościowych
Zarząd Jednostki dominującej odpowiada za zapewnienie zgodności działania Grupy z
regulacjami ostrożnościowymi, w tym za prawidłowość ustalenia współczynników
kapitałowych.
Naszym obowiązkiem jest poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Grupa przestrzega
obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, w
Mazars Audyt Sp. z o.o. 12
szczególności czy Grupa prawidłowo ustaliła współczynniki kapitałowe przedstawione w nocie
49.
Celem badania sprawozdania finansowego nie było wyrażenie opinii na temat przestrzegania
przez Grupę obowiązujących regulacji ostrożnościowych, a zatem nie wyrażamy opinii na ten
temat.
W oparciu o przeprowadzone badanie sprawozdania finansowego informujemy, że nie
zidentyfikowaliśmy przypadków naruszenia przez Grupę w okresie od dnia 1 stycznia 2021
roku do dnia 31 grudnia 2021 roku obowiązujących regulacji ostrożnościowych, określonych
w odrębnych przepisach, w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Grupę
współczynników kapitałowych na dzień 31 grudnia 2021 roku, które mogłyby mieć istotny
wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem
sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące
badaniem sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz Grupy są zgodne z
prawem i przepisami obowiązującymi w Polsce oraz że nie świadczyliśmy usług niebędących
badaniem, które są zakazane na mocy art. 5 ust.1 Rozporządzenia UE oraz art.136 Ustawy o
biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych, które
świadczyliśmy na rzecz Grupy w badanym okresie zostały wymienione w nocie 52
skonsolidowanego sprawozdaniu finansowego.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani po raz pierwszy do badania skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy uchwałą Rady Nadzorczej Jednostki dominującej z dnia 31 lipca 2020
roku. Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy badamy nieprzerwanie począwszy od
roku obrotowego zakończonego dnia 31 grudnia 2020 roku, to jest przez dwa kolejne lata.
Mazars Audyt Sp. z o.o. 13
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest
niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Małgorzata Pek-Kocik.
Działający w imieniu Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, wpisanej
na listę firm audytorskich pod numerem 186, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał
skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Małgorzata Pek-Kocik
Kluczowy Biegły Rewident
Nr 13070
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2022 roku